Řím v době císařství

Octavianus: 1. Římský císař = caesar, 27 – 14 pnl
: konzul, tribun, nejvyšší kněz
- forma vlády principát = spojení absolutistické moci monarchy se zachováním republikánských institucí /senát, lid. Sněm/
- schopný, hodný, dobrý, pečoval o říši, rozkvět
- tituly: caesar, imperátor, Augustus ,vznešený, /od senátu/, otec vlasti
- zvětšuje římské impérium na S k Dunaji
- vzrůstá význam vojska: pretoriánská garda: ochraňuje císaře a jeho rodinu, palác
- 1. Panovník juliovsko – klaudiovské dynastie

Tiberius
– nástupce, dobře uspořádaná správa Říma, vzpoury legií /žold, doba/
– sídlo na ostrově Kapri, v Římě má moc velitel pretoriánů, příkazem císaře zavražděn
– udušen, neoblíbený /mučení, popravy/

Caligula – nástupce, krutovládce, = vojenská botička, vlastní jméno Gaius, mučení, popravy, svého koně jmenoval senátorem, zavražděn pretoriány

Claudius
– strýc Caliguly, prohlášen císařem vojáky, schopný krutovládce, uspořádal správu, dbá na schopnosti lidí
– dobývání Británie, v Africe provincie Mauretánie
– manželka Messalina /lehká/, popravena, manželka Agripina, vliv na Claudia, otrávila ho veřejně na hostině

Nero
– krutovládce, učitel Seneca /vliv/, zabil: bratra, matku, manželku Octavii, 2. ženu, jejího syna
– básník a zpěvák na trůně
– velký požár Říma /? Nechal ho zapálit/ -> obvinil křesťany, vražděni
– prohlášen veřejným nepřítelem Říma, hrozba trestu smrti -> raději sebevražda

dynastie Flaviovců:
Flavius Vespasianus – vojenský velitel, svými vojáky prohlášen za císaře v provincii Judea, návrat do Říma, schopný, bohatý -> daně, uspořádal správu, daně na záchodky, „Peníze nesmrdí.“, stavba Kolosea
Titus – v Judey potlačil povstání, v Římě Titův vítězný oblouk, dobrý panovník, pečuje o chudé
- 79 pnl: výbuch Vesuvu, zasypány Pompeje, Herculaneum, Stabie
Domitianus – krutovládce, zavražděn

Adoptivní císaři:
Nerva
Traján – poslední vedl výbojné války, největší územní rozsah: Arménie, Asýrie, Mezopotámie, na Sinajském poloostrově – Arábie, Dácie – provincie
- schopný, oblíbený, pečuje o chudinu, titul nejlepšího císaře /od senátu/
Hadrianus – obranné války proti Germánům, postavení opevnění – Hadrianův val = limes
Marcus Aurelius – 2. st. nl, války proti Markomanům a Kvádům /až na Slovensko/, filozof, umírá ve Vindobédě
Commodus – markomanské války skončily mírem, krutý, zavražděn

Křesťanství
- zakladatel: Ježíš Kristus, narozen kolem r. 3 pnl, za císaře Augusta, v Palestině v Betlémě, dětství v Nazaretu, ukřižován za Tiberia
- Vzniklo jako židovská sekta, křesťané a židé očekávají spasitele, křesťané se ho dočkali
- Boží království: židé – politicky, vyhnání Římanů
:křesťané – duchovní, lepší nadpozemský svět
- křesťané: sdružují se v obcích, všichni rovni, schází se v katakombách, včele – presbyterové = starší, v 1. st. nl správci sborů = episkopové = biskupové /pečují o věřící/ -> vznik církevní hierarchie
- odmítli dávat císaři pocty, chodit na vojnu, uzavření, pomlouváni z vražd, pronásledováni za císaře Nerona, od pol. 3. st. – masové pronásledování císaři Deciem, Velariem, Diocletianem,
- Nový zákon: 4 evangelia – Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo /o životě Ježíše/
: Skutky apoštolů /o šíření křesťanství/
: Zjevení Janovo /zánik světa/
: epištoly /dopisy/
: apokryfy /spisy, které nejsou v NZ, např.: knihy Makabejské/
- vzniká ve 2. pol. 1. st., 1. pol. 2. st., psán řecky,
- snaha o soulad: v Alexandrii – teologové Klemens, Origenés
- 2. – 3. st.: apologie /obhajoby/ křesť. víry, v řečtině, v latině, Tertullianus, Cyprianus v Kartágu
- J. Kristus ukřižován za Tiberia, ve věku 33 let, kolem roku 30 nl

Křize římského impéria
Obranné války, nedostatek otroků -> pracovní síly /v Z části, v Itálii/
Kolonát: velkostatkáři pronajímají půdu drobným rolníkům a bezzemkům = kolóni, nájem v penězích, naturáliích -> ale zadlužování, útěk = zběhy kolónů
Dioklecián:
- 3. – 4. st., zavedl čtyřvládí = tetrarchie /impérium na 4 díly, 2 augustové, 2 caesarové, nad nimi on, žádný ze 4 nesídlí v Římě/
- říši rozdělil na 12 diecézií
- dominát – Dioklecián má neomezenou absolutistickou vládu, zrušeny všechny směny, orgány
- pronásleduje křesťany
Konstantin I. Veliký
– přestal pronásledovat křesťany, r. 313: Milánský edikt = zrovnoprávnění křesťanství s pohanskými kulty
– založil Konstantinopol /Cařihrad, Istanbul/ = hlavní město impéria
375: Hunové vpádem do Evropy zahájili stěhování národů
Theodosius: 393 – vyhlásil křesťanství státním náboženstvím, zakázal pohanské kulty, Olympijské hry
395: impérium se rozdělilo na Východo a Západořímskou říši
Východořímská se vyvíjí v Byzantskou
476: zánik Západořímské říše, poslední císař Romulus Augustulus sesazen Germánem Skir – Odoakar – říše v Itálii
: germáni zakládají germánské /barbarské/ říše
: mezník mezi starověkem a středověkem, formální přechod

Kultura v Římě
Navazuje na řeckou a etruskou kulturu
1. vzdělání:
- nepovinná školní docházka, doma, soukromé školy, chlapci, dívky, 7 – 12 /15/ let, číst, psát, počítat, na voskové destičky rydlem, kuličková počítadla
- rétorské školy – učí Řekové /i otroci/, rétorika = řečnictví, filozofie, historie
- vyučovací jazyk – v Z latina, na V řečtina
- římské číslice, písmo latinka
2. řečnictví:
- Cicero – konzul, senátor, řeči proti Catilinovi, filipiky, republikánské zřízení
3. Filozofie
- epikurejská filozofie /materialistická/ - Carus
- stoická – Seneca /idealistická/, rádce Nera, Marcus Aurelius
4. literatura:
- viz. Český jazyk, více komedie
5. dějepisectví:
- Titus Livius – dějiny od počátku až po dobu Augusta
- Tacitus – dějiny juliovsko – klaudiovské, flaviovské dynastie
6. přírodověda:
- Plinius Starší – dílo Přírodověda /37 knih, encyklopedie/, zahynul při výbuchu Vesuvu
7. architektura:
- klenba, náboženské, užitkové /stoky = odvodňovací stoky/, mosty, vodovody = akvadukty
- gardský mos /J Francie/ - voda teče ve vrchním korytě vlastním spádem
- silnice – Via Appia
- Koloseum: tvar elipsy, 3 patra, 7m vysoké, základy do hloubky 9m
- Vítězné oblouky: Titův, Konstantinův
- Vítězné sloupy: Trajánův /vítězství nad Dáky/, Marca Aurelia /markomanské války/
- Hadriánovo mausoleum: hrobka, ve středověku přeměněno v pevnost, sídlem papežů = Andělský hrad
- Panteon: za vlády Hadriana, velká kopule
- Lázně: Caracalovy v Římě
- Baziliky: víceúčelový charakter, zasedání soudu, tržnice, shromaždiště křesťanů
8. sochařství a malířství
- reliéf: plastické výjevy
- malby na dřevě, snaha o zachycení vlastností člověka na tváři

Hodnocení referátu Řím v době císařství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. červenec 2007
  5 665×
  827 slov

Komentáře k referátu Řím v době císařství