Starověké Řecko (poznámky ze školy)

Řecko

– stát ležící v jižní Evropě – na jihu Balkánského poloostrova (dříve i na území Malé Asie a také na Peloponéském poloostrově) a rozkládající se na ostrovech v Egejském, Jónském a Středozemním moři
– největším ostrovem je Kréta
– kolébka evropské civilizace

Daidalos a Ikaros

V Athénách žil slavný stavitel a umělec Daidalos. O jeho sochách se říkalo, že vypadají jako živí lidé. Mezi jeho učence patřil i jeho synovec Talós. Už ve svých dvanácti letech byl velmi nadaný. Jednou při stavbě paláce vyslechl Daidalos dva dělníky při hovoru. Jeden si dovolil tvrdit, že mladý Talós jednou svého učitele předčí. To Daidala natolik pohněvalo, že vyzval svého synovce na procházku, kde ho shodil ze skály. Vrátil se tělo zakopat, ale nic nenašel. To bohyně Athéna proměnila v letu mladíka na čejku. Daidalův čin nezůstal utajen, a proto prchl i se synem Ikarem na Krétu, kde vládl krutý král Minós.

Daidalos využil svého umění a postavil zde nevídanou stavbu - bludiště, ve kterém měl být uvězněn Minotaurus, obluda s hlavou býka a tělem obrovitého člověka. Krutý král ho živil lidským masem. Daidalovi se stýskalo po domově, ale z ostrova nemohl jen tak odejít, protože bez svolení krále nemohl z ostrova nikdo odplout. Největší umělec všech dob byl zoufalý a záviděl ptákům jejich volnost. A tak přišel na myšlenku sestavit si vlastní křídla. Opatřil si pera různých velikostí, nitě a vosk, který vše držel pohromadě. Druhý den před odletem poučil syna, jak má letět. Nesmí letět příliš blízko ke slunci, protože by se vosk roztavil a ani nesmí letět blízko vodě, protože by mu křídla ztěžkla a stáhla by ho dolů, do mořských hlubin. Vše se zdařilo, odletěli spolu z ostrova. Daidalos cestou kontroloval syna, zda letí správně, ale na chvíli se zamyslel. Toho Ikaros využil a stoupal výš a výš, až mu slunce roztavilo vosk na křídlech a on se zřítil do moře. Daidalos syna hledal, ale nenašel nic než pár per, jak si s nimi pohrává mořská hladina.

Celý zdrcen přistál na blízkém ostrově, kde seděl celý den a noc, než moře vyplavilo tělo mrtvého Ikara. Daidalos syna pohřbil a na navršenou hlínu si sedla čejka, aby mu připomněla jeho dávný čin. Daidalos prchl na Sicílii, kde vybudoval ještě mnoho dalších pozoruhodných staveb, ale do smrti už nenašel klid. Ostrov, kde pochoval syna, dodnes připomíná svým jménem Ikarův osud. Jmenuje se Ikaria.

Théseus

Král Aigeus, syn athénského krále, musel odplout za otcem do války v Athénách a opustit tak svého právě narozeného syna Thésea. Pod velkým balvanem ukryl svůj meč a střevíce, s nimiž měl za ním Théseus přijet do Athén, jakmile by byl schopný balvan uzvednout. Théseus vyrostl v neobvykle silného muže, balvan zvedl a odešel nebezpečnými horami za otcem. Cestou zabil mnoho loupežníků, kvůli kterým se lidé báli cestovat. Zabil také obra Prokruta, jež své oběti mučil (malé natahoval na velké posteli, velkým usekával končetiny na malé posteli). Usekl mu na malém lůžku hlavu. V Athénách se konečně shledal s otcem, avšak znovu jej opustil, neboť se vydal na Krétu porazit Minotaura. Athény totiž byly podřízeny králi Minósovi a ten po nich žádal každý devátý rok 7 chlapců a 7 dívek jako pokrm pro Minotaura. Théseus se přidal mezi čtrnáct vylosovaných a s pomocí Minósovy dcery obludu porazil. Tak osvobodil Athény a stal se jejich králem.

KRÉTA

Minojská kultura
– v této době se odehrává Trojská válka
– poznávací znaky Minoj. kultury
– 1. býčí rohy → připomínají Minotaura
– 2. dvoubřitá sekera – labrys → používala se místo žezla
– královská moc byla soustředěna v královských palácich – KNOSSOS a FAISTOS = vykopal je archeolog Arthur Evans
– paláce měli mnoho místností tou hlavní byl TRŮNNÍ SÁL, uprostřed se nacházelo nádvoří a chyběla okna kvůli většímu chládku, cedrové sloupy podpíraly stropy
– zásobnice → sloužili k uschování vína, oleje, obilí atp.
– mezi nejvíce používané barvy patřili červená, žlutá
– zdi zdobily fresky
– LABYRINT – možná označení pro sekeru nikoli pro bludiště
– hlavní postavou náboženství je velekněžka – ženy

Skloňovaní – 1.p – Minos, 2.p – Minoa, 3.p – Minoovi, 4.p – Minoa, 6.p – Minoovi, 7.p – Minovem

Písmo – piktografické – obrázkové – LINEÁRNÍ PÍSMO

THÉRA → dneska ostrov Santorini

- příčinou zániku minojské kultury byl možná výbuch sopky na tomto ostrově nebo za to mohly nájezdy řeckých kmenů (Achájců)

MYKÉNY

- nacházejí se na Peloponéském poloostrově ve vysokých horách
- Homér – 2 eposy – výpravné básně
- Ilias - název pochází od města Trója
- Epos je věnován téměř desetileté trojské válce, ale děj je omezen na padesát dnů, což je tzv. básnická zkratka. Základním námětem je hněv Achillea, který se kvůli sporům sAgamemnónem neúčastní bojů. Trójané proniknou do řeckého tábora, proto na sebePatroklos s Achilleovým svolením oblékne jeho zlatou zbroj a pokusí se zahnat trójské vojáky zpět za hradby. Nechá se však příliš unést bojem, dostane se daleko od vlastní armády a je zabit Hektorem. Patroklova smrt roznítí Achillea, který se vrátí zpět do boje, kde se utká s Hektorem a zabije ho. Poté vláčí jeho mrtvolu kolem hradeb, což pobouří bohy i trójské občany. Zeus nařídí Achilleovi (prostřednictvím jeho matky Thetidy), aby mrtvolu vydal trójskému králi a Hektorovu otci Priamovi. Epos končí Hektorovým pohřbem.
- Odysseia - Odysseus, ithacký král, si na cestě domů z Trojské války rozhněvá boha moří Poseidona a ten se rozhodne znemožnit mu návrat. Odysseus zažívá na své cestě různá dobrodružství a útrapy – bojuje se zuřivou saní Skyllou, jen o vlásek se dostane ze spárů vodního víru, který vytváří mořská obluda Charybda, přelstí kouzelnici Kirké a dokonce i navštíví podsvětí. Nakonec díky pomoci své patronky bohyně Athény po 10 letech bloudění šťastně dorazí domů, ale svůj dům nachází v obležení nápadníků jeho ženy Pénelopy, která mu i přes dlouhé odloučení zůstala věrná. Odysseus se jí dá poznat při zvláštní zkoušce, kterou si královna vymyslí, aby odradila dotěrné muže. Pouze on jediný totiž dokáže napnout svůj starý luk. Spolu se svým synem Télemachem, jenž ho již dlouho hledal (na své cestě navštívil i krále Meneláa, manžela krásné Heleny), nápadníky pozabíjí a ujímá se vlády.
- potká: saň Skyllu, obluda Charybda, kouzelnice Kirké
- Heindrich Schliemann ŠLÍMAN
- 2 předchozí eposy sloužili jako podklady pro objevení Tróji a Mykén
- v Mykénách se nacházejí dva typy hrobek (ty se nacházejí v kruhovém pohřebišti)
- 1. ŠACHTOVÉ HROBY – královské hrobky, až 12m hluboké, vyznačeny náhrobkem na zemi
- 2. KUPULOVÉ HROBY – vybaveny podobně jako pyramidy, průvody lidí i obětovaných zvířat
- hradby – kyklopské hradby, chránili město, nejznámější je Lví brána
- Dórové – kmen který konal na Mykény nájezdy a ty posléze zaniky

- TRÓJA
- Achilles zde vláčel okolo hradeb Hektora
- Agamemnónova maska – vyrobena z tepaného zlatého plechu

ATHÉNY x SPARTA

- Athény -> dnes hl. město
- centrem náboženského, kulturního dění = AKROPOLIS
- státní zřízení: království, tyranitida -> samovládce, vrcholem = otrokářská demokracie
- nejvyšší úředníci ARCHONTI – volili je svobodní athénští občané (měli plná práva)

DRAKON
- nechal vydat kruté, ale spravedlivé zákony
- „zákony psané krví“

SOLÓN

- vydal 2 reformy 1) Nové rozdělení obyvatelstva podle majetku
2) Zákaz prodeje svobodných athénských občanů do otroctví kvůli dluhům
- 1. zrušil prodej 2. vykoupil je 3. musel je zabezpečit = každému přidělil pozemek (pole) kde pěstovali úrodu, část prodali a peníze si nechali

Akropolis - nejposvátnější pahorek Řecka, nachází se zde všechny hlavní chrámy, vstupní schodiště se nazývalo PROPYLÁJE, centrem celé Akropole byl chrám zasvěcený bohyni Athéně (ochránkyně města) = PARTHENON – největší chrám starověku, uvnitř se nachází 12m vysoká socha bohyně (u nohou ji sedí sova (znak moudrosti), a je ve zbroji) – sochu postavil FEIDAS a zničili ji Peršané, chrám by ve své době ostře zbarvený, dále se zde nacházelo mnoho malých chrámu jeden z nich byl zasvěcený bohyni vítězství NIKÉ (od toho vznikla značka Nike)

- nejstarším chrámem byl ERECHTEION
- karyatidy – sochy žen¨

DELFY – nejproslulejší věštírna starověkého Řecka

PYTHIE – zde věštili kněžky

OLYMPIJSKÉ HRY 

- konali se v Olympii
- novodobé OH probíhají od roku 1896, založil je Pierre de Coubertin a poprvé se konaly v Athénách, symbolikou jsou kruhy : MODRÝ – Evropa, ČERNÝ – Afrika, ČERVENÝ – Amerika, ŽLUTÝ – Asie, ZELENÝ –Austrálie, první starověké OH začali v roce 776 př. n. l .
- podmínky pro účast na OH – 1.- sportovat mohli je muži, 2.- všude v Řecku musel být mír, 3.- zahájení začalo zapálením olymp. ohně v Olympii (lupou – Slunce), v oltáři chrámu bohyně Héry, 4.- sportovec musel být svobodný řecký občan
- OH se konaly protože lidé vyznávali fyzickou i duševní krásu dohromady = KALOKAGÁTIA
- OH byli rozdělené na 2 typy a to: muzické a sportovní
- sportovci byli odměňováni vavřínovým věncem
- kromě dostihů závodili ve všech disciplínách nazí
- závodilo se na stadionech ( 1 stádion = 190 m – nejkratší běh)
- hippodrom = zde se konali závody s koňmi (hippo – kůň)
- základem byl pětiboj – disk, oštěp, běh (nejdelší marathon (42km) dále 1,2 stádiony atp), skok do dálky (v rukách kamenné závaží), zápas (zákaz dloubání očí, kousaní, na rukách měli pásky s kovovými cvočky)

- nejposvátnější místo Olympie byl chrám boha Dia, a tu se nacházela socha - autorem toho to díla byl FEIDA, byla zhotovena z obrovského množství zlata. slonoviny, želvoviny atp. také byla zničena Peršany

Řecká mytologie

- bohové sídlili na hoře Olymp
- vypadali jako lidé s nadpřirozenýma schopnostmi, byli nesmrtelní, měli neřesti

- OLYMPSKÁ 12
- ZEUS – vláda nad hromy a blesky, v ruce má svazek blesků
- HÉRA – bohyně a ochránkyně rodinného krbu, plodnosti ale také přírodních katastrof
- POSEIDON – bůh moře a oceánu, zobrazován jako muž s trojzubcem
- HÁDES – bůh podsvětí, KERBERUS – 3 hlavý pes
- DEMÉTER – bohyně rolníků a plodnosti
- PALLAS ATHÉNA – bohyně moudrosti a vítězné války, zobrazována jako žena s přilbicí (jednorožec), štítem a s kopím
- ÁRES – bůh války
- AFRODITA- bohyně lásky a krásy
- APOLLÓN – bůh slunce, světla, umění a věštců
- HEFAISTOS – bůh ohně a kovářství, podle pověsti ho Zeus svrhl z Olympu = kulhal
- HERMES – poslíček bohů, vodil duše do podsvětí, zobrazován s křídly, patron obchodníků a cestovatelů
- DIONÝSOS – bůh vína a dobré nálady, při jeho oslavách se hrálo řecké drama
- ARTEMIS – bohyně lovu, většinou zobrazována se zvířetem, lukem a šípem
- římané mytologii převzali, jen vyměnili jména bohů podle sluneční soustavy (nejvyšší z nich byl tedy Jupiter)

SPARTA 

- stát válečníků
- nacházela se na Peloponéském poloostrově
- Sparta byla protiváhou Athén
- proslula vojenským založením
- Lakonie – oblast kde se nacházela Sparta
- k boji byly vedeny dívky, protože je zdravé a silné ženy porodí další výborné vojáky
- postižené děti byly házely dolu ze skály, tyto kontroly prováděla RADA STARŠÍCH
- děti byli byly v rodině pouze do 7 let – potom je do 20 let vychovával stát – potom museli vstoupit do vojska
- heilóti - námezní dělníci

- SPOLEČNOST
- plnoprávní – jen Spartští obyvatelé (jen lidé zde narození) = svobodní spartští muži 
- poloprávní – byli svobodní ale nenarodili se zde 
- neplnoprávní – podobně jako otroci – byli bez jakýchkoli práv 

- ZŘÍZENÍ
- otrokářská demokracie
- vláda -> v čele stáli králové
- rada -> straších – 28 členů. všichni straš 60 let, svobodní sparťané 
- shromáždění -> svobodní sparťané, všichni starší 30 let (vyhráli ti co nejvíce „řvali“)

ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY

 - Persie – HM -> Persepolis, nacházela se od hranic Indie po Egypt
 - nejmocnější říše, příčinou jejího ovládnutí bylo Středozemní moře (Peršané – Řecku)

1. Bitva u Marathónu (490 př.n.l.)
- zde vyhráli Řekové, Peršané byli pobiti
- byl vyslán posel do Athén s informací že athéňané vyhráli (42,2km))

2. Bitva u Thermopyl (480 př.n.l.)
- thermopyl – teplé prameny
- Sparťanům velel Leonidas, nasadil je so soutěsky kde jim Peršané vpadli do zad
- tuto bitvu vyhráli Peršané, vykradli Olympii
- (Sparťané měli jen dvě možnosti 1.bitvu vyhrát nebo za 2. v bitvě zemřít)

3. Bitva u Salamini (480 př.n.l.)
- námořní bitva, Peršané měli přesilu (více lodí, velké koráby s kterými byl ovšem špatný pohyb), Řekové měli malé lodě a na jejich přídích byly „bodce“ kterými dokázali prorazit bok lodi nepřítele
- bitva u nížiny což bylo + pro Řeky – velké vítězství pro Athéňany

4. Bitva u Platají (479 př.n.l.)
- Plataj – město ve středu Řecka, zde také porazili řekové Perské jednotky

- CELÉ ŘECKO PERSKÉ VÁLKY VYHRÁLI ŘEKOVÉ!!!

ALEXANDR „VELIKÝ“ MAKEDONSKÝ

- zničil perskou říši
- jeho otcem byl Filipp Makedonský který se neúspěšně snažil porazit Perskou říši
- nový typ vojska – MAKEDONSKÁ FALANDA (16x16 vojáku pohromadě), měli 7-8m dlouhá kopí
- Alexandr měl klasickou řeckou výchovu, jeho učitelem byl známí Aristoteles, byl jediný kdo dokázal zkrotit koně jménem Bucefalos, stal se vládcem už ve 20 letech, byl nejlepší vojevůdce celých dějin, skvěle zdokonaloval taktiku, nijak se nepovyšoval nad ostatní vojáky, sdílel s nimi veškeré nepohodlí atp.

1. Bitva u Grániku 
- 1. vítězství, armáda 50 000 vojáků, město Gordion = gordický uzel, který rozsekl

2.Bitva u Issu
- perský král Dáreios III. – první setkání s Alexandrem
- Alexandr použije strategii, Dareios prchá a s ním i anrmáda, Alexandr poprvé vyhrává na Dariem

3.Bitva u Alexandrie (Egypt)
- založil v Egyptě město Alexandrie, postavil jich více ale toto bylo nejslavnější díky stavbě MAJÁKU na ostrově FAROS -> starověký div světa, další stavbou byla knihovna s veškerým věděním starověku (Řecko, Egypt) – bohužel shořela a tudíž se nedochovala

4.Bitva u Gaugamel
- 250 000 vojáků na straně peršanů a 50 000 vojáků na straně Alexandra
- Alexandr použije taktiku a Dareios prchá, poté je zavražděn vlastní vojskem – Alexandr vyhrává a vládne bývalé perské říše

KULTURA A UMĚNÍ ANTICKÉHO ŘECKA

- písemnictví
- písmo přejali od Féničanů a přesto vytvořili vlastní abecedu ALFABETA
- Homér – eposy Ilias a Odyseia
- Hesiodos – básník (Zrození bohů)
- Sapfo – autorka milostné lyriky
- Herodotos – zakladatel dějepisectví (vylíčil řecko-perské války)
- Thukydides – zabýval se peloponéskými válkami
- Xenofon – psal převážně o perských dějinách

 - divadlo/řečnictví
 - divadlo se vyvinulo z náboženských slavností spjatých s uctíváním boha Dionýsa, bylo přístupně všem lidem bez ohledu na pohlaví či společenské postavení, herci byli výhradně muži

- řecká dramata

- TRAGÉDIE (náměty z mytologie) x KOMEDIE (zachovávala jednotu místa, času a děje)
 - autoři tragédií:
- Aischylos – trilogie Oresteia
- Euripides – drama Médeia
- Sofokles – král Oidipus
 - autoři komedie:
- Aristofanes – např. Žáby
- řečnictví / rétorika
- musel ji ovládat každý politicky činný občan, neexistovali noviny ani časopisy = byl to tedy jediný způsob jak přesvědčit veřejnost, mohl se uplatnit i na soudech
- Demosthenes – nejslavnější řečník (proslul svými kritickými projevy proti Filippovi Makedonskému tzv. filipiky)
- filozofie / věda
- filozofie = (počátky okolo 6 st. p. n. l.), byla největším přínosem řecké kultury, obor veškerého vědění
- Thales z Miletu, Demokritos, Pythagoras = zabývali se vznikem světa
- později se věnovali otázkám ideálního uspořádání společnosti, etice a logice
- Sokrates – nejvýznamnější a nejznámější myslitel, bohužel jeho díla se nedochovala
- Platon – žák Sokrata, založil slavnou filozofickou školu (akademii) – v Athénách
- Aristoteles – vychovatel Alexandra Makedonského, zakladatel školy LYKEION (odtud název lyceum)
- Řekové dali světu spoustu zákonů v oblasti MA, FY a geometrie
- Thales z Miletu – Thaletova věta: Všechny obvodové úhly sestrojené nad průměrem kružnice jsou pravé.
- Pythagoras – Pythagorova věta: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stranou) pravoúhlého rovinného trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami (dvěma kratšími stranami)
- Archimedes – Archimedův zákon: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa.
- Hippokrates – jeho přísahu skládají absolventi studia medicíny dodnes

Hodnocení referátu Starověké Řecko (poznámky ze školy)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Linda Horáková
  28. prosinec 2012
  7 428×
  2409 slov

Komentáře k referátu Starověké Řecko (poznámky ze školy)

DYK
`
DYK
`
NICE