Stonehenge

Anglie kolem 1700 př. Kr. - Záhada velkých kamenů u Stonehenge

Ve střední době bronzové se rozvíjí podél pobřeží Atlantiku a Severního moře, od Španělska přes západní Francii až k Britským ostrovům a do jižní Skandinávie tzv. megalitická kultura. Tuto kulturu charakterizují kultovní místa a hroby postavené z velkých kamenných bloků.
Nejslavnější památkou jsou rozsáhlé kamenné stavby ve Stonehenge v Anglii.
Severně od Salisbury se tyčí Velké kamenné bloky Stonehenge a ohromují svou monumentalitou i důmyslným uspořádáním. Kameny tvoří více soustředných kruhů. Předpokládáme, že stavby ve Stonehenge vznikaly ve třech fázích. První svatyně byla postavena kolem r. 2600 př. Kr. ještě v době kamenné, kdy byl vyhlouben rozsáhlý příkop a 56 jam, nalezených v jeho hliněném náspu. Tyto jámy, pojmenované po Johnu Aubreym, jenž je v 17. století objevil, jsou dnes překryty betonem. První obrovitý kámen, takzvaný Patní, který tu kdysi byl vztyčen a který značí vstup do areálu, prý stojí na původním místě.
Mezi Aubreyho jámami a mohutnými kvádry uprostřed celé plochy leží další dva kruhy, tvořené opět jámami.Tyto kruhy se označují písmeny Y a 2 a je možné, že měly jisty astronomický význam. Obrovské kameny musely být s obrovskou námahou přepraveny po souši i po vodě až z téměř 300 kilometrů vzdálených Prescellských hor v Jižním Walesu. Po místních tocích a souši musely být obrovské kamenné kvádry dovezeny z dalekých hor až sem, kde také byly nějakým způsobem vztyčeny. Zjistilo se, že Stonehenge tvořilo téměř 90 bloků kamenného pískovce, kdy některé kusy vážily skoro 30 tun. Na vnitřní straně hradby jsou kamenné komory, sloužící k obětním rituálům. U vchodu do svatyně stojí mohutný monolit z pískovce, vysoký 4,9 m.
Asi o 600 let později, kolem r. 2000 př. Kr., se stavba svatyně mění a rozšiřuje, snad po příchodu nových obyvatel z okruhu kultury zvoncovitých pohárů a kultury se šňůrovou keramikou. V této době jsou vztyčeny ve dvou kruzích po 40 kamenech doleritové sloupy. Třetí stavební fáze končí kolem r. 1800 př. Kr. Doleritové sloupy nahrazují sloupy pískovcové o hmotnosti až 26 tun, které jsou "zastřešeny" příčně ležícími bloky. Vzniká i další kruh kamenů na obvodu a podkova bloků ve středu svatyně (jde snad o symbol smrti).V současné době ale necelá polovina kamenů chybí, nebo je nadobro ztracena či pohřbena pod trávou.
O smyslu kultovního místa ve Stonehenge se stále diskutuje. Vzhledem k rozmístění sloupů a bloků podle měnícího se postavení Slunce někteří předpokládají existenci dávné svatyně slunečního kultu.
Většina archeologů dnes zastává názor, že Stonehenge sloužilo jako obřadní pohřebiště. Poukazují při tom na množství náspů v této oblasti, která má zároveň největší koncentraci kruhových mohylových hrobů v celé Británii. V mnoha (Aubreyho) jámách se našly stopy pohřbu žehem, i když zároveň existují důkazy, že jámy samy byly vyhloubeny mnohem dřív, než do nich byl popel uložen. Je možné, že se jich používalo k rituálním úlitbám - tedy že do nich zbožní zemědělci lili například víno, aby si usmířili přírodní božstva, a že kruhy z kamenů představovaly jistou obřadní svatyni.
V poslední době někteří astronomové tajemství kamenů údajně dešifrovali a tvrdí, že Stonehenge je prehistorický počítač, astronomický kalendář či astrologický kalkulátor.

Uspořádání kamenů má zřejmě přímý vztah k pohybům Slunce, Měsíce a planet i věčně pro-měnlivým souvislostem mezi nimi.
Dle teorie Geralda Hawkinse je Stonehenge obrovská observatoř. Dešifroval mnoho souvislostí mezi kameny a došel k názoru, že jeho účelem je pozorování oblohy. Spojnice mezi některými kameny tvoří přesná místa pro pozorování východu a západu slunce, měsíce a letního nebo zimního slunovratu. Lze takto sledovat pohyby slunce a měsíce a tím pádem částečně zmapovat pohyby těles a stanovit nějaký základní kalendář. Tento národní anglický symbol si udržuje svou funkci i nadále. I přes to, že svůj účel přestal plnit někdy před dvěmi tisíciletími, mnoho jeho tradic přežilo. Místní obyvatelé věří, že kameny mají jakousi zvláštní moc, která prý pomůže vyléčit zlé nemoci.Až do roku 1985 se zde konala lidská shromáždění a obřady při letním slunovratu, jejímž aktérem byl jakýsi spolek moderních Keltů, který zde za brzkého rána chodil kolem kruhu, hrál, zpíval a uctíval některé kameny. Od roku 1985 byl svátek a obřady od anglické vlády zakázány. A to proto, aby nedošlo k nějakému poškození samotného Stonehenge a okolí.

Hodnocení referátu Stonehenge

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 027×
  692 slov

Komentáře k referátu Stonehenge