Události mezi 1. a 2..svět. válkou

Data:
1919-1935 ministr zahraničí Edvard Beneš
1924 Ženevský protokol
1924 mírová smlouva s Francií
1923 mírová smlouva s Anglií
1923 mírová smlouva s Itálií
1920 mírová smlouva s Německem
1925 mezinárodní konference Locarnu, kde byla podepsána
mezistátní smlouva mezi Německem a ČSR
1926 Německo členem "Společnosti národů"
1920 ukončení činnosti ČS legií v Rusku
1922 sovětská hospodářská smlouva
1921 hladomor v Rusku
1921 Lánská smlouva
1920 Malá dohoda
1925 spolupráce s Polskem
říjen 1925 spojenecká smlouva mezi Francií a ČSR
1923 vzrůst nacionálních hnutí, vznik Národně demokratické
strany K.Kramáře
1925 Národní obec fašistická - Rudolf Gajda
leden 1923 atentát na m. financí Aloise Rašína
1923 zákon na ochranu republiky
1926 1. národnostně smíšená vláda
1926-9 vláda "panské koalice"
1919 poskytnut azyl Maďarům
1923 poskytnut azyl Bulharům
1929 počátek hroucení kapitalistické ekonomiky, zhroucení New
Yorské burzy
1929 vyhlášení první pětiletky
1929 zahájení kolektivizace zemědělství
leden 1933 přebírá moc Adolf Hitler
16.2.1933 požár říšského sněmu
1933 Německo vystoupilo ze "Společnosti národu"
1922 rapallská dohoda
podzim 1934 SSSR členem "Společnosti národů"
květen 1935 SSSR smlouva s Francií a ČSR
1936 osa Berlín Řím rozšířena o Tokio
1935 Itálie okupuje Habeš
1936 fašistické povstání ve Španělsku vedené generálem Francem
1939 poražení Španělské republiky
1935-6 kampaň proti Francii, SSSR, ČSR
září 1935 sjezd strany v Norimberku, kde byly přijaty
norimberské zákony
7.3.1936 obsazení Porýní

 

1.Co je to Společnost národů, jakou měla v tomto období souvislost?
2.Co je to Ženevský protokol?
3.S kým byly upraveny vztahy po válce mírovými smlouvami?
4.Kdo byl ministrem zahraničí?
5.Jaký byl program E.Beneše?
6.S kterým státem měla ČSR nejlepší vztahy a s kterým naopak nejhorší?
7.Co to byla výmarská republika?
8.Co se dělo koncem 20. let v Německu?
9.Uznala ČSR bolševiky?
10.Jak ČSR pomohla Rusku při hladomoru?
11.A jak pomáhala ruským emigrantům?
12.Co to byla Malá dohoda, kterých států se týkala?
13.Co bylo cílem konference v Locarnu?
14.Co bylo jejím výsledkem?
15.Jaký byl Masarykův program občanské společnosti?
16.Co to byla skupina Hrad, a kdo do ní patřil?
17.Jaké vznikaly problémy?
18.Co to byla DNSAP?
19.Co měl zajistit zákon na ochranu republiky?
20.Co bylo zárukou demokracie v ČSR?
21.Jaká strana byla zvolena?
22.Jak vznikla široká koalice?
23.Co v širokém měřítku ČSR poskytovala?
24.Kdo byl ministrem financí?
25.Jak probíhala měnová reforma?
26.Jak probíhala pozemková reforma?
27.Jak byl organizován průmysl?
28.Jaká byla situace na Slovensku a v Podkarpatské Rusi?
29.Co to byl černý plátek a co po něm následovalo?
30.Co to byla první pětiletka?
31.K čemu došlo při kolektivizaci zemědělství?
32.O co se snažila Itálie a Německo?
33.Kdo se hlavně podílel na překonání krize, a jak?
34.Kdo se roku 1933 dostal v Německu k moci?
35.Co chtěli dokázat požárem v říšském sněmu?
36.Koho zatýkali?
37.Čeho Německo dosáhlo vystoupením ze "společnosti národů"?
38.Co bylo cílem a hlav. politikou Německa?
39.Kdo byl hlavním spojencem Německa?
40.Co bylo základem spolupráce SSSR s Francií?
41.O co byla rozšířena osa Berlín-Řím? O co se všichni snažili?
42.Jaký stát napadalo Japonsko, a který Itálie?
43.Co se stalo roku 1936 ve 3panělsku?
44.Co se dělo v Norimberku?
45.Jak byly porušeny ustanovení mírové smlouvy z Versailles?
46.Co chtěla Francie udělat, a co nakonec udělala?
47.Jak německá propaganda útočila na ČSR?
48.Co to byla pátá kolona?

1.byli v ní státy jež se chtěly podílet na zachování míru v celém světě. V této době byla důležitá, protože se začala hroutit demokracie.
2.autorem byl Edvard Beneš,
3.s Francií, Anglií, Itálií, Německem, (Ruskem, Rakouskem, Polskem, Maďarskem).
4.Edvard Beneš.
5.usiloval o zapojení ČSR do širších svazků evropské a světové politiky.
6.nejlepší s Francií a nejhorší s Maďarskem, přičemž v Itálii komplikoval situaci Mussolini.
7.NDR-Německá demokratická republika.
8.bořila se demokracie.
9.ne.
10.pomohla i Karlova univerzita zvláštní pomocí pro ruské vědce a univerzitní pracovníky.
11.poskytla 35000 Rusů a Ukrajinců uprchlíkům před bolševizmem azyl.
12.byla to spolupráce mezi ČSR, Jugoslávií a Rumunskem. Šlo o ochranu střední a východní Evropy před bolševizmem a proti názorům, které vznášelo Maďarsko.
13.urovnat rozdíly mezi vítěznými a poraženými státy a dosáhnout dohody mezi nimi..
14.podpis rýnského paktu
15.byl zaměřený k budování demokracie politické, sociální i hospodářské, poskytnutí osobní svobody a hospodářské a sociální zabezpečení
16.jakýsi presidentův poradní sbor. Patřili sem E.Beneš, A.Švehla, K.Čapek, F.Peroutka.
17.vzrůst nacionálních hnutí v Evropě (u nás Kramářova národně demokratická strana, na Slovensku Hlinkova slovenská ludová strana), vznik fašistických skupin (u nás Gajdova národní obec fašistická), atentát na Aloise Rašína
18.byla to nacionálně socialistická strana, která byla součástí Hitlerova nacistického hnutí v Německu
19.měl zajišťovat stabilitu republiky pro její další rozvoj.
20.strany republikánského proudu-byla vytvořena národnostně smíšená vláda.
21.spojení československé a německé agrární a křesťanské strany. Nazývalo se "panská koalice"
22.rozšířením panské koalice o československé a německé socialistické strany.
23.útočiště politickým emigrantům.
24.Alois Rašín
25.ze sbírek vznikl zlatý poklad republiky, došlo k ekonomickému vzestupu a všeobecné prosperitě
26.bylo omezeno vlastnictví nejvyšší výměry půdy, půda nad 250 ha byla vykoupena a rozdělena mezi ostatní.
27.bylo navázáno mnoho mezinárodních kontaktů, zřízeno vědecké středisko, prosadila se obuvnická firma Baťa
28.velmi špatná, protože v předválečném období, zde byl velmi špatný průmysl.
29.byl to pád newyorské burzy, který odstartoval hospodářskou krizi po celém světě po další tři léta. Mnoho lidí ztratilo majetek, a tak se domnívali že východiskem je fašismus a komunismus.
30.státní hospodářský plán, určující vývoj průmyslu po následných pět let.
31.k vyvlastňování soukromého majetku zemědělců a k násilnému zakládání družstev
32.snažili se změnit poválečný versailleský systém.
33.F.D.Roosevelt politikou nazvanou "Nový úděl" (New deal), která vedla k uzdravení amerického hospodářství a tím i zbytku světa.
34.nacisté v čele s Adolfem Hitlerem
35.posloužil jako záminka k odstranění občanských svobod a k upevnění nacistické diktatury
36.komunisty, demokraty, Židy, cizince, umělce aj.
37.zbavilo se tím mezinárodní kontroly, mohlo rychle vybudovat armádu. Cílem bylo ovládnou střední a východní Evropu.
38.spolu s Itálií sblížit Francii a Rusko.
39.Itálie.
40.udržení poválečného uspořádání na základě Versailleské smlouvy a posílení Společnosti národů.
41.o Tokio.
42.Japonsko Čínu (Mandžusko 1931) a Itálie Habeš (Etiopii).
43.došlo k fašistickému povstání, které bylo vedené generálem Francem a byla poražena Španělská republika a nastolen fašismus.
44.byl sjezd Hitlerovy strany, kde byli přijaty tzv. norimberské zákony, které uplatňovaly vyvražďování Židů.
45.obsazením Porýní.
46.chtěla na Němce zaútočit, ale protože se bála války, řešila vše nakonec diplomatickou cestou.
47.československo sovětskou smlouvou, což byly lži o tom, že zde máme 36 letišť jako sovětské mezistanice pro přepadení Evropy.
48.Henleinova strana, jež se stala základnou německého nacistického hnutí uvnitř ČSR.

Hodnocení referátu Události mezi 1. a 2..svět. válkou

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 012×
  1111 slov

Komentáře k referátu Události mezi 1. a 2..svět. válkou