Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek (členění, rozhodnutí o nákupu – kapacita, směnnost, využití, opotřebení, odpisy, vyřazení, dokumentace)

Dlouhodobý majetek (DM)
= investiční = životnost > 1 rok

I. Členění DM
1. NDM – nehmotný dlouhodobý majetek
- se VC > 60 000,--
- se VC = < 60 000,--
majetkem jsou myšlenky, znalosti – ne věci
a) zřizovací výdaje = N spojené se založením nového podniku – soudní, notářské a poštovní poplatky (za ŽL, kolky, na výpis z rejstříku trestů, poplatky notáři za ověření dokladů, poštovní známky, cestovné, nájemné x nepatří sem N na pořízení DM – budov, strojů)
b) nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti
- receptury, technologické postupy, projekty
c) software = program pro počítač = jsou koupené nebo vyrobené vlastní výrobou, samostatně x nepatří sem softwary koupené jako součást ceny počítače
d) ocenitelná práva – know – how (nové výrobně technické poznatky, nové návody), licence, předměty autorsky průmyslových práv, patenty, chráněné vzory, ochranné známky
drobný nehmotný dlouhodobý majetek – životnost >1 rok
VC =< 60 000,-- majetkem myšlenky např. software za 30 000,--

2. HDM – majetkem věci
a) odpisovaný VC > 40 000,--
- budovy, haly, stavby = nemovitosti určené k podnikání (továrna, obchod) x nepatří sem budovy koupené jako reality (k prodeji se ziskem), budovy k pronájmu – výrobní dílny, haly skladu, haly garáží, elektrická vedení, věže, stožáry – patří
- samostatné movité věci (SMV)
> stroje, přístroje, zařízení (bruska, fréza, soustruh)
> dopravní prostředky (traktory, nákladní auta, dodávková, osobní auta)
> inventář – vybavení firmy – nábytek
- pěstitelské celky trvalých porostů – lesy, vinice
- základní stádo a tažná zvířata – dostihoví koně, stádo krav
- ostatní HDM – obaly se VC > 20 000,-- - kontejnery, sudy, přepravní skříně
+ DHDM = VC =< 20 000,--, životnost > 1 rok např. el. vrtačka, el. bruska, psací stroj
b) neodpisovaný
- pozemky = pouze ty, které jsou určeny k podnikání x nepatří sem pozemky koupené jako reality
- umělecká díla a sbírky = výtvarná díla, umělecké předměty, sbírky drahých kovů x nepatří sem ty, které jsou určeny k obchodování (na aukcích) se ziskem nebo uložením volných peněz (ty patří do FDM)

3. finanční investice (FI) – majetek, který podnik kupuje z důvodů:
=> k obchodování = počítá,že v průběhu jeho vlastnění (více než 1 rok) jeho cena vzroste, pak ho výhodně prodáme a zhodnotíme tím vložené investice
=> k uložení volných peněz – na dobu delší než 1 rok
- cílem je získat dodatečný výnos – zisk = cena prodejní – cena nákupní
dividenda – podíl na zisku u akcií
úrok = z koupených úvěrových CP, nebo peníze půjčíme jiné firmě – dostáváme úrok
nájemné = pronajmeme budovy = platí nám nájem
a) investiční CP a vklady = CP a vklady, které mám dobu větší než 1 rok = dlouhodobé CP => majetkové CP – podíly, podílové listy, akcie = koupíme je a tím získáme podíl na majetku firmy která je vydala
=> úvěrové CP – obligace, směnky, zástavní listy, vkladové listy, certifikáty = koupíme je, tím dáme výstavci půjčku – za dobu větší než 1 rok nám vrátí peníze + úrok
b) půjčky poskytnuté jiným podnikům
1. vklady podniku – jako tichého společníka do jiného podniku (za to získáme podíl na zisku jiné firmy)
2. půjčky podnikům ve skupině
- cílem získat vliv na řízení jiného podniku; rozhodující vliv - > 50 % ZK jiného podniku,
podstatný vliv – 20 %, nepodstatný vliv (pasivní) – do 20 %
3. vklady do s. r. o. a družstev
c) nemovitosti, umělecká díla a sbírky, drahé kovy = jsou určené k obchodování na aukcích (koupíme je, abychom je prodali se ziskem: budova, zakoupená abychom ji prodali za vyšší cenu = FI x budova zakoupená abychom v ní vyráběli= HDM odpisovaný)
d) podniky pronajaté – jako celek na celé zdaňovací období, nevyrábíme v nich ale pronajímáme a bereme nájemné – FI

Oceňování dlouhodobého majetku
1. pořizovací cena (Pc) = cena pořízení (fakturovaná) + N spojené s pořízením
2. vlastní N = při pořízení DM vlastní činností
- přímé – materiál, mzdy
- nepřímé (režijní) – odpis DM…
3. reprodukční cena (RPC) = zjištěna odborným odhadem znalce podle zvl. předpisů
4. zvýšená vstupní cena= vstupní cena zvýšená o technické zhodnocení hmotného majetku
technické zhodnocení
= výdaje vynaložené na rekonstrukce, modernizace, stavební úpravy, přístavby
- musí být v hodnotě vyšší než 20 000,--
Vstupní cena = cena za kterou byl DM pořízen (Pc, vlastní N, RPC, zvýšená vstupní cena)
Zůstatková cena = vstupní cena – oprávky
Oprávky = souhrn dosavadních odpisů (= znehodnocení opotřebení za dobu používání)
FI = oceňujeme cenou pořízení – neexistují N spojení s pořízením
!!! FI se neodepisují – protože byly koupeny k prodeji

Reprodukce DM – opotřebení dlouhodobého majetku
Opotřebení – během používání se DM postupně opotřebovává, opotřebením postupně klesá VC DM => opotřebení se vyjadřuje pomocí odpisů
Hodnota opotřebení se zahrnuje do ceny výrobků,které byly pomocí tohoto DM vyrobeny = spotřebitel nám v ceně výrobků platí i odpis, opotřebení DM se nám vrací v ceně výrobků.
Reprodukce DM = obnovování DM nákupem nebo technickým zhodnocením (DM nahrazujeme novým, protože se postupně opotřebovává a musí se vyřadit)

Druhy opotřebení
1. fyzické > používáním výrobou = zdroj začíná být poruchový, vyrobí méně výrobků
> přírodní vlivy = koroze
2. morální > vývojem vědy a techniky – vyráběny dokonalejší a výkonnější stroje
> růstem produktivity práce – stroje lze vyrobit levněji než dříve

Odpis – o kolik korun (%) se DM opotřebí za 1 rok = o kolik Kč se sníží jeho původní VC
> v Kč – pen. částka opotřebení
> v % - o kolik % se DM opotřebí za rok = odpisové sazby (OS)
2 druhy OS
1. daňové odpisy = odpisní sazby jsou dány v zákoně o dani z příjmu
2. účetní odpisy = OS stanoví podnik sám

Oprávky = součet všech dosavadních odpisů = celkové opotřebení, o kolik Kč je DM celkem opotřebován
ZC = VC – oprávky= kolik Kč zůstává v VC
Význam odpisů
- odpis DM = N = o tyto odpisy je vyšší cena výrobků, kterou nám hradí odběratelé – opotřebené stroje nám platí odběratelé v ceně výrobků
- odpisy zahrnujeme do N postupně v několika letech – po dobu životnosti strojů = počítáme roční odpisy které zahrnujeme do N každý rok, snižujeme o ně VC, při nákupu stroje nelze dát do N celou cenu, ale pouze odpis

Odepisování DM
= zahrnování odpisů z DM do uznaných N ke zjištění daně z příjmu – DPPO
- uznané N pro daň z příjmů jsou pouze daňové odpisy
Odepisuje se
- HDM, NDM,
- DHDM a DNDM => odepisuje se, když o tom rozhodne podnik

Neodepisuje se
- OM, FI, pozemky, umělecká díla, sbírky, kulturní památky, vody, lesy, nerosty, hydromeliorace; DHDM a DNDM => když se podnik rozhodne neodepisovat

Zásady u daňových odpisů
1. počítáme pouze roční odpisy 31. 12. při účetní závěrce
2. odpisy zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru
3. odpisy počítáme ze VC a odepisujeme max do 100% VC
4. při technickém zhodnocení počítáme odpisy ze zvýšené VC
VC + zvýšení = VC + technické zhodnocení
- rekonstrukce = změna technických parametrů nebo účelu využití DM
- modernizace = rozšíření vybavenosti a použitelnosti majetku
- stavební úpravy = nástavby a přístavba
Technické zhodnocení zvyšuje původní VC – proto se odepisuje, pro firmu nevýhodné
5. výpočet ZC a ZC+
ZC = VC – oprávky
ZC+ = ZC + technické zhodnocení
6. kdo odepisuje
> vlastních
> majetek ve spoluvlastnictví odepisuje jeden nebo všichni
> u pronajímaného majetku – podle dohody – nájemce nebo pronajímatel
7. odpisový plán = firma ho musí sestavit v roce, kdy DM pořídila
a) zatřídíme DM do odpisových skupin – podle toho zjistíme dobu odepisování
b) zvolíme způsob výpočet odpisů
> lineární
> degresivní
c) vypočteme odpisy na celou dobu životnosti
Tabulka odpisových skupin

Odpisová skupina Doba odpisování
1 4 roky
2 6 let
3 12 let
4 20 let
5 30 let

Výpočty odpisů = 2 způsoby
1. lineární (rovnoměrné)
2. degresivní (zrychlené)

ad 1. lineární odpisy = u každé odpisové skupiny je určena roční odpisová sazba pro:
- 1 rok odepisování = OS1, další léta = OS, zvýšenou VC – VC+ = OS+
Roční OS – tabulka
Odpis. sk Roční OS v %
v 1. roce v dalších letech pro zvýšenou VC
1 14,2 28,6 25
2 6,2 13,4 12,5
3 3,4 6,9 6,7
4 1,4 3,4 3,4
5 1,0 2,25 2,25

Vzorce – lineární odpisy
1. rok o1 = (VC x OS1)/100
další léta o2 = (VC x OS)/100
pro VC + o+ = (VC+ + OS+)/100

ad 2. degresivní odpisy – tabulka

Odpis. sk. Koeficient pro zrychlené odpis.
v 1. roce v dalších letech pro zvýšenou VC
1 4 5 4
2 8 9 8
3 15 16 15
4 30 31 30
5 45 46 45

1. rok o1 = VC/k1
v dalších letech o = (2 x ZC) / k – n ZC= VC – oprávky

při technickém zhodnocení
- v roce kdy došlo k tech. zhodnocení o1= (2 x ZC+) / k+
- v dalších letech o+ = (2 x ZC+) / k+ - n+

Fáze existence DM ve firmě
1. pořízení
2. používání – využití výrobní kapacity, odpisy opotřebení
3. vyřazení DM

ad 1. Pořízení DM = investiční výstavba
investice – N na pořízení DM
- stává se DM až do okamžiku zařazení do používání
Druhy pořízení DM
a) nákupem – dodavatelsky – Pc
b) aktivací – ve vlastní režii – VN – spotřeba materiálu, mzdy dělníků, odpisy strojů
c) darem – RPC = cena odhadní
d) převod DM z osobního užívání do podnikání – u živnostníka; RPC

Důvody pořizování DM
a) chceme nahradit opotřebovaný DM novým
b) chceme rozšířit výrobu – více strojů, více výrobků
c) zavedením nové výroby (další typ výrobků)
Protože je pořizování DM nákladné a dlouhodobé, nejdříve zjistíme, zda nejde zvýšit výrobu i bez investic.
Růst výroby > bez investic – vyšším využitím VK; vyšším využitím pracovníků
> s investicemi = nový DM

ad 2. Používání DM ve firmě
Během používání se DM opotřebovává a opotřebení vyjadřujeme pomocí odpisů. Odpis je N, proto se nám opotřebení stroje vrací v ceně výrobků, v tržbách.
2 druhy odpisů
a) daňové odpisy – počítáme je podle zákona o dani z příjmu => odpisy jsou uznaným N pro výpočet daně z příjmu
b) účetní odpisy – podnikatel si je volí sám v libovolné výši, počítají se každý měsíc a podnik si sám určí OS i výpočet podle skutečného opotřebení DM
Může nastat:
1. ÚO > DO = do N si firma dala více než mohla V – N = Z + ( ÚO – DO)
2. ÚO < DO = do N si firma dala méně než mohla V – N = Z – (ÚO – DO)
3. ÚO = DO = do N jsme dali tolik, kolik jsme měli V – N = Z

2 způsoby výpočtu ÚO
a) ÚO podle doby životnosti DM
OS = 100/ doba životnosti (Ž)
ÚO = (VC x OS) / 100 = RO MO = RO /12
b) ÚO podle výkonu DM
Ž = plán. výkon za dobu Ž / skut. výroba za 1 rok
ÚO = VC / Ž

Výrobní kapacita = max. počet výrobků které může DM vyrobit za optimálních podmínek za jednotku času = 1 rok
Optimální podmínky = co nejpříznivější (dostatek materiálu, kvalifikovaných PS, dobrý technický stav DM)
Výpočet VK – 2 způsoby
- podle toho kterou normu podnik používá – normy výkonu stroje = kapacitní normy = udávají maximální výkon určitého stroje – 2 druhy
a) KNČ = kapacitní norma času = max. čas který stroj potřebuje na výrobu 1 výrobku
b) KNM = kapacitní norma množství = max. množství výrobků které stroj vyrobí za jednotku času např. 50 ks/1 hod
dva vzorce:
1. podnik používá KNČ
VK = (VČF / KNČ) x n
VČF= využitelný časový fond stroje = pracovní dny stroje
VČF = KČF – neprovozní dny KČF = dny v roce (kalendářní časový fond)
neprovozní dny = soboty, neděle, svátky, dovolená, plánované opravy stroje
n = počet stejných strojů
2. podnik používá KNM
VK = VČF x KNM x n
Využití VK = sleduje na kolik % jsme VK využili
1. (VS / VK) x 100 - skutečné využití
VS = skutečná výroba za rok Na kolik % je skutečně využita VK stroje.
2. plánované využití VK
(VP / VK) x 100
VP = plánovaná výroba za 1 rok Na kolik % plánujeme využít VK.

Využití DM
Čím více využíváme DM, tím dosahujeme vyšší výroby => můžeme prodat více výrobků => podnik má vyšší zisky.
Využití DM lze spočítat – 3 způsoby:
1. externí využití DM – dlouhodobé využití DM
KE = SČF / VČF SČF = skutečný časový fond = skut. čas kdy byl DM v provozu
2. intenzivní využití = výkonové využití DM
KI = VS / KNM VS = skutečný počet, který stroj vyrobil
3. komplexní využití = celkové využití DM
KK = KE x KI

Rezerva ve výrobě (R)
= max. výroba – skut. výroba
(KNM x VČF) – ( VS x SČF)
Zajištění růstu výroby
1. bez investic
a) zajištěním směnnosti
KS = (počet PS v celém podniku) / (počet PS v HS) HS = hlavní směna – nejvíce PS
b) vyšší využití VK
2. s investicemi

Evidence DM – účetní doklady
- člení se podle typu DM
a) účetní doklady pro budovy a stavby
b) účetní doklady pro stroje, zařízení a dopravní prostředky
I. Pořízení DM
a) dodavatelsky – nákup
- dodací list, FAP ( při bezhotovostním placení, převod z účtu na účet na základě příkazu k úhradě), paragon (hotovostní placení)
b) ve vlastní režii – vlastní výrobou
- vnitropodniková faktura – VPFa
c) dar – vnitropodnikový účetní doklad – VÚD
d) převod z osobního užívání do podnikání – VÚD
e) leasing – leasingová smlouva

II. Zařazení – převzetí DM
a) zápis o převzetí budov a staveb
b) zápis o převzetí strojů, zařízení a dopravních prostředků

III. Zařazení do používání
a) inventární karta budov a staveb
b) inventární karta strojů, zařízení a dopravních prostředků
Na inventárních kartách je vedena evidence odpisů.

IV. Vyřazení DM – zápis o vyřazení DM

Vyřazení DM
Důvody:
1. stroj opotřeben > fyzicky
> morálně – z hlediska vědecko-technického rozvoje – VTR
2. stroj nepotřebný – vyrábíme jiný typ výrobků

Způsoby vyřazení
1. likvidace = stroj poruchový, morálně zastaralý, neopravitelný
2. vyřazení z důvodu manka a škody
manko – stroj se ztratil, krádež
škoda – stroj někdo poškodil nebo zničil
3. prodej DM = když už DM pro své podnikání nepotřebujeme (výroba jiného výrobku)
- prodejní cena by měla být větší než ZC x když prodáme za menší proděláváme
4. přeřazení z podnikání do osobního užívání
5. dar – DM který nepotřebujeme vyřadíme formou sponzorského daru

Cena DM při vyřazení – 2 možnosti
1. ZC = 0 – DM plně odepsán => VC = oprávky
2. ZC = 0 – DM není plně odepsán, není plně opotřeben a přesto ho vyřazujeme, zbylou ZC dáme do N firmy a DM pak vyřadíme ve VC

Hodnocení referátu Dlouhodobý majetek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 635×
  2099 slov

Komentáře k referátu Dlouhodobý majetek

Nastja anamira(zavináč)meta.ua
Výborně!