Dlouhodobý majetek

postupné opotřebování, použití déle než 1 rok

1. hmotný dlouhodobý majetek - vstupní cena > 40 000 Kč (budovy, stavby, zvířata bez ohledu na cenu), použití déle než 1 rok
§ DM odepisovaný
§ DM neodepisovaný (obrazy, pozemky) hodnota časem neklesá
2. nehmotný DM (good will, know how) vstupní cena > 60 000 Kč
3. dlouhodobý finační majetek - co má přinést další peníze. Např. nákup pozemků, obrazů a cenných papírů za účelem prodeje, půjčky jiným podnikům. Cena nerozhoduje, ale splatnost >1 rok.

Drobný HDM - organizace se sama rozhodne bude-li ho evidovat jako DM nebo oběžný majetek. použití > 1 rok, cena £ 60 000 Kč
Drobný NDM – organizace se sama rozhodne bude-li ho evidovat jako DM nebo jako službu použití > 1 rok, cena £ 40 000 Kč
Krátkodobý finanční majetek - vždy oběžný majetek, když je splatnost do 1 roku.

1. plánování
2. pořizování
3. péče o DM
4. vyřazování
5. evidence
6. odepisování
1, Plánování
§ druh a množství
§ jaký DM (podle druhu činnosti)
§ kolik (objem výroby = S, výrobní kapacita)

VK výrobní kapacita = jaký objem výroby by mělo dané zařízení vyrobit za optimálních podmínek za určitý čas (měsíc, 1/4letí, rok)
VČF využitelný časový fond = plánovaný počet hodin, kdy by mělo být zařízení v provozu
KNM kapacitní norma množství = kolik výkonů má vytvořit stroj za časovou jednotku
KNČ kapacitní norma času = za jak dlouho má stroj vyrobit jednotku výkonu
KČF kalendářní časový fond = počet dní v kalendáři za sledované období
NČF nominální časový fond = kolik dní se bude v podniku pracovat

VK = KNM . VČF
VK = VČF
KNČ
NČF = KČF - dny prac. klidu - celopodniková dovolená
VČF = NČF - plán. opravy - plán. prostoje

NČF Þ přev. na hodiny - pl. opravy v h/1 zařízení - plán. prostoje v hodinách
2, Pořizování
§ nákup - dodavatelsky
§ vlastní výroba
§ kombinovaně (vl. + dod.)
§ převod z osobního majetku do podnikání

investice - peníze vynaložené na pořízení DM

účel DM:
§ výrobní - ve výr. odvětvích
§ nevýrobní - v nevýrobních odvětvích

funkce DM:
§ strojní
§ - stavební

účast v reprodukčním procesu:
§ obnovovací - reprodukce prostá
§ rozvojová - reprodukce rozšířená

DM:
§ v opravě
§ v používání
§ v rezervě
§ v konzervaci

DM:
1. nevýrobní
2. výrobní
§ aktivní
§ pasivní

UA ukazatel aktivity = % aktivního DM v podniku

UA = aktivní * 100
všechny

 

Efp efektivnost pořízení dlouhodobého majetku = udává kolik zisku přinese každá investovaná koruna (v Kč)

Efp = zisk (roční)
investované náklady

 

DN doba návratnosti = za jak dlouho se vynaložené investice podniku vrátí

DN = inv. náklady
roční zisk + r. odpisy

3, Péče o DM
opotřebení = postupná ztráta vlastností

§ fyzické - zhoršování vlastností
§ morální – zastarávání

ochrana před opotřebením:
§ údržba - proti fyzickému
§ opravy - proti fyzickému i morální
§ co nejvyšší využívání - proti morálnímu

Ukazatele výše využívání - vycházejí bez jednotek, udávají se v %
Ke koeficient extenzivního využívání - využití DM z hlediska času
kdy měl být stroj v provozu = VČF

Ke = skutečná doba
plán. doba

 

Ki koeficient intenzivního využívání = udává využití DM z hlediska výkonu
výkon za hodinu (popř. za směnu) = KN

Ki = skutečná výkon
plán. výkon

 

Kk koeficient komplexního využívání = využití DM z hlediska času i výkonu

Kk = Ke * Ki

4, Vyřazení
důvody:
§ opotřebení (fyzické i morální)
§ nadbytečnost

způsoby:
§ fyzická likvidace
§ darujeme
§ prodej (min. za zůstatkovou cenu)
§ převod z podnikového vlastnictví do osobného
5, Evidence
na inventárních kartách:
§ název, datum a způsob pořízení, pořizovací cenu
§ číslo, místo umístění, technické údaje
§ odpisovou skupinu, způsob odpisování, jednotlivé roční odpisy (ZC)
§ způsob vyřazení
6, Odpisování
= v penězích vyjádřené opotřebení
neodepisujeme např. pozemky a umělecká díla Þ časem neztrácejí hodnotu

vstupní cena:
§ cena pořízení - při nákupu, jen fakturovaná cena
§ pořizovací cena - CP + náklady spojené s pořízením
§ vlastní náklady - při vlastní výrobě
§ reprodukční cena - při darování - určí se stupeň opotřebení (kolik by stál, kdybychom ho teď koupili)

oceňování:
§ všechny VC
§ zůstatková cena

druhy odpisů:
§ daňové - povinné (stát) - 1x v roce (30 prosince), do 100% odepsání
§ účetní - skutečné opotřebení, účetní jednotka si sama určí sazbu, učtují se za jednotlivé měsíce

metody:
§ lineární - stále stejná částka mimo 1. roku, v tabulce ročních odpisů určeno % ze VC
§ zrychlené (degresivní) - odepisuje se čím dál menší částka, v tab. koeficient, podle zůstatkové ceny

1. rok = vstupní cena
koeficient pro 1. rok
další roky = 2.(vst. cena - oprávky)
koef. pro další léta - počet let odep.


odepisování DNM:
§ DNM nově pořízený se odepisuje účetně min. 2 roky, max. 5 let, účetní odpisy jsou zároveň daňovými
§ DNM pořízení do 2001 se odepisuje stále podle tabulek

UO ukazatel opotřebení = na kolik % je DM odepsán (v %)

UO = oprávky * 100
vst. cena

 

UU ukazatel upotřebitelnosti = na kolik % je DM ještě upotřebitelný (kolik let se má odepsat)

UU = 100 % - UO
Technické zhodnocení
Technické zhodnocení DM – v průběhu používání se zlepší parametry (výkon, zmodernizuje se). Hodnota modernizace ³ 60 000 Kč pak se používá poslední sloupec v tabulce ročních odpisů. Technické zhodnocení se při lineárních odpisech připočítává k VC (vstupní cena), při zrychlených odpisech k ZC (zůstatková cena).

Hodnocení referátu Dlouhodobý majetek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. červenec 2007
  12 213×
  776 slov

Komentáře k referátu Dlouhodobý majetek