Evidence o dlouhodobých a krátkodobých CP

CP
- představuje peněžní pohledávku nebo majetkový nárok vlastníka vůči tomu, kdo CP vystavil. Tato pohledávka a majetkový nárok jsou s CP tak úzce spjaty, že jejich vznik, plnění a zánik jsou vázány jedině na CP, tzn.: věřitel nemůže požadovat bez CP uspokojení svých nároků a rovněž dlužník může odepřít plnění závazku, jestliže mu není předložen CP.
- oceňujeme v ceně pořízení – nezahrnujeme vedlejší náklady pořízení.
- dělíme na:
1. Dlouhodobé CP – doba držení je větší než 1 rok, jsou na kapitálovém trhu.
1. Krátkodobé CP – doba držení je menší než 1 rok, jsou na peněžním trhu.

CP vyjadřující dlužnické peněžní závazky – obligace, směnky, šeky, vkladní knížky a vkladové listy.
CP vyjadřující majetková práva – akcie, kuksy.

Dlouhodobé CP
- skupina 06,
- neodepisujeme,
- patří sem:
a) podílové CP a vklady v podn. s rozhod. vlivem – 061 – větší než 50% podíl.
b) podílové CP a vklady v podn. s podstatným vlivem – 062 – 20 – 50 %.
c) Ostatní investiční CP a vklady – 063 – menšinový vliv, do 20 %.
Pořízení:
1. nákupem – přímá úhrada z BÚ, z krátk. nebo dlouhod. úvěru, z pokladny..
- účtování MD – 06. a na D – 221, 211, 231, 461.
2. upsáním akcií – účtování zvýšíme stav na MD – 06. a vytvoříme závazek na D – 367 – Závazky z upsaných nesplacených CP a vkladů.
- závazek můžeme splatit:
a) v penězích – MD – 367 – zrušíme závazky a na D – 211, 221, 231, 461.
b) majetkem (věcným vkladem) – např.:
· materiálem – PC materiálu MD – 367 a na D – 642 – Tržby z prodeje materiálu.Úbytek materiálu 542/112.
· IM – ZC IM doodepsat 541/08.
Vyřazení v PC 08./02.
Tržby v ZC 367/641
Prodej:
1. Tržby z prodeje FI – podle VBÚ MD – 221 a na D – 661 – v prodejní ceně.
2. Úbytek prodaných CP – v ceně pořízení, MD – 561 – Prodané CP a vklady a na D – 06.

Výnosy z FI:
- účtujeme MD – 221 a na D – 665 – Výnosy z finančních investic.
- Mohou být různé podle druhů FI:
a) akcie přinášejí podíl na zisku ve formě dividendy.
b) vklady přinášejí majitelům podíl na zisku.
c) podílové listy přinášejí podíl na zisku společnosti.
d) dluhopisy přinášejí úroky stejně jako termínované vklady.
Majetkové CP a vlastní akcie
- v ceně pořízení,
- jsou takové, které byly pořízeny za účelem obchodování s nimi. Účelem pořízení je výhodně umístit dočasně volné peněžní prostředky.
- účtování:
nákup CP 251/221
tržba z prodeje maj. CP 221/661
úbytek prodaných CP 561/251

Úvěrové CP
- slouží k tomu, aby si dlužník jejich prostřednictvím opatřil finanční prostředky.
- jsou projevem vztahu dlužníka a věřitele.
- patří sem např.: dluhopisy, vkladové listy, pokladniční poukázky.
- vydáním dluhopisů vzniká emitentovi pohledávka na účtě 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů a souvstažně závazek na účtě 241 – Emitované krátkodobé dluhopisy.

Účtování u věřitele
nákup dluhopisů spl. do 1 roku 253 221
zpětný odkup dluhopisů dlužníkem 221 253
úrok (čistý) 221 662

Účtování u emitenta (věřitele)
emise (vydání) dluhopisů 375 241
odkoupení dluhopisů věřiteli 221 375
splácení dluh. v době splatnosti 241 221
úrok z dluhopisů (hrubý) 562 X
- srážková daň (15 %) X 342
- úbytek na BÚ X 221

Hodnocení referátu Evidence o dlouhodobých a krátkodobých CP

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 999×
  493 slov

Komentáře k referátu Evidence o dlouhodobých a krátkodobých CP