Hospodaření s dlouhodobým majetkem - tahák

hospodaření s dlouhodobým majetkem-doba používání déle než 1 rok,postupně opotřebovává,vstupní cena přesahuje určitou hranici.

vstupní cena-1.pořizovací(PC)vlastní cena majetku+náklady na jeho pořízení(dovoz montáž,poštovné,stavební povolení)-použije se v případě nákupu dlouhodobého majetku.2.vlastní náklady-veškeré prostředky vynaložené na DM pořízení Kč-vytvoření DM vlastní činností.3reprodukční pořizovací cena-současná hodnota majetku stanoví odborný odhadce-darování(vklad do podnikání)

DM=1.dm hmotný-budovy, stavby,pozemky,umělecká díla a sbírky bez ohledu na vstupní cenu a dobu použitelnosti,-samostatné movité věci a soubory sam.movitých věcí s dobou použitelnosti déle než 1rok a vstupní cenou vyšší než 40 000kč.-pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3roky.-základní stáda a tažní zvířata.

2.dm nehmotný-majetek s dobou použitelnosti s dobou delší než 1rok a vstupní cenou vyšší než 60 000kč. a)software,b)patenty,c)licence,d)ochranné známky,e)know-how dovednosti,znalosti).f)pořizovací výdaje.g)autorská práva.

3.dm peněžní-žádné finanční omezení,finanční majetek se neodepisuje,v případě,že má podnik dočasně volné peněžní prostředky,tak je investuje(vkládá tam kde mu přinesou vyšší výnos,než kdyby byly uloženy na účtě u banky):akcie nebo vklady do jiných podniků,:půjčky jiným podnikům(doba delší než 1rok),:dlouhodobé dluhopisy(se splatností delší než 1rok).důvodem nákupu akcií nebo vkladů, může být i snaha ovládnout nebo podílet se na řízení jiné společnosti. odepisování DM =dlouhodobý hm a dnm se postupně opotřebovává,rozlišujeme opotřebení a)fyzické:auto stojí venku-rezivění,b)morální:technické zastarávění př.pc.-opotřebení dm se vyjadřuje odpisem=částka, o kterou se pravidelně snižuje vstupní cena,vstupní cena dm totiž nemůžeme v 1roce pořízení zahrnout do nákladů-zahrnuje se postupně.

oprávky=součet dosavadních odpisů,zůstatková cena=vc-oprávky,dm se po celou dobu používání eviduje ve vstupní ceně, sledují se jeho oprávky a zůstatková cena,neodepisuje se dfm a některé složky dhm.účetní odpisy-jsou upraveny zákonem o účetnictví, účtuje se v nich účetnictví,-podnik je stanoví sám, tak aby se co nejpřesněji vyjadřovali skutečné opotřebení dm,-nejčastěji se vypočítávají podle plánované doby životnosti dm,zohledňuje se datum pořízení. odpisová sazba=100/doba životnosti=(%), roční odpis=vc/100*odpisová sazba(%),měsíční odpis=roční odpis/12=na celé kč.daňové odpisy-podle zákona o daních z přijmu stát podniku určuje životnost dlouhodobého majetku a výši odpisu, způsob výpočtu každý podnik musí vypočítávat daňové odpisy pokud má dm=daňové přiznání podává a v něm uvádí daňové odpisy. postup při výpočtu daňových odpisů:1.dm se zatřídí podle přílohy zápisu o daních z přijmu do odpisové skupiny=doba odepisování.2. způsob odepisování,který se nesmí po celou dobu používání měnit u různého dm může podnik používat různý způsob odepisování=metody-a)rovnoměrně, b)zrychleně. 3.výpočtem.

rovnoměrné daňové odpisy:zákon uvádí pro jednotlivé odpisové skupiny roční odpisovou sazbu v %,a)v prvním roce odepisování, b)v dalších letech, c)pro zvýšenou vstupní cenu.odpis 1rok= vc/100*odpisová sazba.odpis v dalších letech vc/100*odpis.sazba v dalš.letech.

daňové odpisy zrychlené:v1 letech vyšší a postupně se snižují(degresivní)zákon stanoví pro každou odpisovou skupinu koeficient.roční odpis v 1 roce = podíl vstupní ceny vc/k – koeficient. roční odpis v dalších letech= 2*zc/k-počet let odepis.daňové odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Hodnocení referátu Hospodaření s dlouhodobým majetkem - tahák

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 452×
  551 slov

Komentáře k referátu Hospodaření s dlouhodobým majetkem - tahák