Národní hospodářství a její hodnocení

NH – souhrn ekonomických subjektů, mezi nimiž dochází k vazbám, které se projevuje jako aktivity (výroba, rozdělování, směna a spotřeba) a děje se to na území daného státu
- úroveň NH je míra s níž je schopno uspokojovat potřeby členů společnosti, závislá na:
a) přírodní bohatství dané země – zásoby nerostů, množství a kvalita zemědělské půdy, množství vodních zdrojů
b) národní bohatství – všechny hmotné statky, které vytvořili minulé generace (budovy)
c) obyvatelstvo dané země – počet, kvalifikace, kulturní úroveň
d) politický a ekonomický systém státu – stupeň demokracie, zákony, nařízení, členství v EU

Struktura NH – členíme na tyto sektory-
1. Primární (prvovýroba) – těžební průmysle, zemědělství, lesnictví = získávání p. zdrojů
2. Sekundární – oblast rozpracování – strojírenský, potravinářský, textilní
3. Terciální – nevýrobní sféra – obchod a poskytování služeb
4. Kvarciální sektor – věda a výzkum

- dle odvětví – průmysl, zemědělství, stavebnictví, lesní a vodní hosp., doprava, cestovní ruch, obchod, peněžnictví a bankovnictví
obory – podrobnější členění uvnitř jednotlivých odvětví – těžební průmysl, textilní.

Členění dle způsobu financování:
1) ziskový sektor – založen na dosahování zisku – podnikatelská sféra
2) neziskový sektor- založen na poskytování a uspokojování potřeb obyvatelstva (školství)
členění podle vlastnictví: soukromý a veřejný

Hodnocení výkonnosti NH – podle těchto ukazatelů -
1. Ukazatel hrubého domácího produktu
2. Ukazatel míry inflace
3. Ukazatel míry nezaměstnanosti

HDP – souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích, který byl vytvořen za určité časové období (např. jeden rok)
- výrobní faktory na území daného státu bez ohledu na to, zda výrobní faktory byly vlastněny občany daného státu nebo cizinci
- ve světě se používá hrubý národní produkt - … ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu na to, zda výroba proběhla na území daného státu nebo v zahraničí
- tento ukazatel se používá z důvodu zahraničních investic některých států, zejména S Ameriky
Metody výpočtu – a) produkční metoda - vychází z první fáze hospodářského procesu, sčítají se všechny vyrobené statky a služby, které firmy za dané období prodali, + čistý vývoz
b) důchodová metoda – vychází z druhé fáze hospodářského procesu (rozdělování) kdy každý z účastníků výroby získává svůj podíl na výrobních statcích a službách jako odměnu za vynaložené výrobní faktory
HDP = mzdy+renty+zisky+úroky+opotřebení+nepřímé daně (spotřební a DPH)

ceny pro vyjádření HDP – stálé ceny – běžné ceny, neobsahují inflaci – reálné HDP
- běžné ceny – nominální HDP, ceny daného roku, obsahují inflaci

Další národohospodářské ukazatelé
1) čím je stát větší, tím má i větší HDP = proto výpočet ne jednoho obyvatele
2) změna HDP v čase se vyjadřuje ukazatelem ekonomického růstu
- dané ekonomické ukazatelé nemohou dostatečně ukazovat úroveň, značná část produkce neprochází legálním zp. a proto nejsme schopni ji zachytit a spočítat

- je to způsobeno existencí tzv. stínové ekonomiky:
bílá – výroba pro vlastní spotřebu
šedá – souhrn ekonomických vztahů, které porušují etické a morální normy dané společnosti, většinou jsou na hraně zákona, ale jsou těžko právně postižitelné, (nezdaněná práce)
černá ekonomika – ekonomické vztahy, které jednoznačně porušují zákon, patří sem hospodářská kriminalita jednotlivců (padělání peněz, daňové úniky, nelegální hazardní hry, výroba a prodej drog)

Čisté ekonomické bohatství – zahraniční ekonomové se v posledních letech přiklánějí k tomu, aby byla v HNP (hrubý národní produkt) zohledňována i stínová ekonomika a přichází s novým ukazatelem NEW
- tento ukazatel se zatím nachází ve stádiu teoretických úprava příprav, protože je velmi složité zjistit a změřit výsledky stínové ekonomiky

Hodnocení referátu Národní hospodářství a její hodnocení

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  6 058×
  521 slov

Komentáře k referátu Národní hospodářství a její hodnocení