Odměňování zaměstnanců v pracovně právním poměru

- představuje ohodnocení prac. výkonu formou mzdy nebo platu. Je to motivace k vyššímu výkonu (úkolová mzda) nebo ke zvýšení kvalifikace (časová, úkolová mzda a tarifní mzda)
Právní normy: Zákon o mzdě a Zákon o platu
Způsob sjednávání mezd: a) osobní – malé firmy s málo zaměstnanci
b) vnitřním mzdovým předpisem – vydává ho zaměstnavatel, když není uzavřena kolektivní smlouva
c) Kolektivní smlouvou
Organizace mezd: 1. tarifní stupně
2. formy mezd = časová, úkolová, smíšená, podílová a pevný měs. plat
Mzdový tarif = odměna za 1 hodinu práce
Srážky ze mzdy – bez dohody se zaměstnancem
př.: zálohy na daň z příjmů FO, SP a ZP ….
Mzda je složena ze: 1. Základní (tarifní) mzda
2. Mzdová zvýhodnění
- za práci přesčas
- za práci v noci
- za práci ve stíženém a zdraví škodlivém prostředí
- za pracovní pohotovost
- za práci ve svátek, v sobotu, v neděli
- za práci v odpoledních směnách
- za vedení čety
- za zvláštní znalosti a dovednosti (státní zkouška)
3. Prémie
4. Odměny
5. Náhrady mezd
6. Podíl na HV
å HRUBÁ MZDA
- SP a ZP
- záloha na daň
2. Mzdová zvýhodnění:
a) za práci přesčas
na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele
je to vzájemná dohoda na týdenní závazek
dostává se od r. 2001 30 % z průměrného hod. výdělku nebo náhr. volno
maximálně 8 hodin týdně = 150 hodin ročně
b) za práci v noci
v Zákoníku práce se nocí rozumí doba od 22:00 – 6:00
musíme odpracovat nejméně 2 hodiny
min. mzdové zvýhodnění bylo v r. 2000 Kč 4,30/1 hod.
c) za práci ve stíženém a zdraví škodlivém prostředí
minimálně od r. 2001 Kč 5,40/1 hod
d) za práci ve svátek
od r. 2001 dostaneme 100 %, když máme ve svátek volno
Právní normy neupravují mzd. zvýhodnění za vedení čety, zvláštní dovednosti a znalosti, za práci v odpol. hodinách. Záleží na kolektivní smlouvě nebo individuální dohodě.

DNP
1. Nemocenská = první 3 dny nemoci počítáme 50 % z denního vyměřovacího základu = DVZ
další dny je to 69 % z DVZ
2. OČR = podpora při ošetřování člena rodiny, nejvíce 9 kalendářních dní a u osamělých osob 16 dní – vždy 69 % DVZ
Vyměřovací základ pro výpočet DNP vypočítáme jako:
- úhrn příjmů za rozhodné období (= kal. čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí, ve kterém vznikl nárok na dávku DNP) : počet kalendářních dnů rozhodného období (musíme odečíst dny, po které byly vypláceny nemocenské dávky, netrvalo zaměstnání, náležela nám náhrada příjmů při výkonu vojenské nebo civilní služby).
DVZ do Kč 430,- = v plné výši
od Kč 430,- až Kč 630,- = 60%
nad Kč 630,- je DVZ Kč 550,-
Aby DNP nezaostávaly za vývojem mezd, byla vládou přijata úprava každoročního přizpůsobení.

3. Prémie
- vedoucí organizace vydává prémiový řád:
o cíl (účel) prémií
- dosažení určitého objemu tržeb, zisku nebo nákladů
- dosažení požadované kvality
- splnění úkolů v předem stanoveném termínu
o základna prémií
- tarifní mzda, obrat, tržby, zisk, dosažená úspora
o sazba
- v % (15 %) z tar. mzdy, úspor nebo pevnou částkou v Kč
o okruh prémiových pracovníků
o období, kdy se prémie vyplácí
- měsíčně, čtvrtletně …
4. Odměny
- nejsou nárokovou složkou, ale složkou pobídkovou
- přiznávají se následně nebo se vypisují dopředu
- výkonnostní odměny jsou spojeny s časovou mzdou
- stanoveny pevnou částkou v Kč
- na rozdíl od prémií nemají tak přísná pravidla = volnější formy odměňování
Jsou poskytovány za:
v dosažení úspory – vedoucí pracovníci
v práci nad rámec svých povinností
v podnětní nápady, záchranu života
v za pracovní jubileum

5. Podíly na zisku
- závislé na výši vytvořeného zisku = do 1 roku
- přiznávají se jednorázově
Stanovení: rovnoměrné rozdělení mezi zaměstnanci firmy
podle výše mzdy v roce

MZDA PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE (součástí hrubé mzdy)
- je-li pracovník převeden na jinou práci (z důvodu ohrožení nemoci z povolání, odvrácení živelné pohromy, ženy v těhotenství), za kterou mu přísluší nižší mzda, přísluší mu doplatek do jeho průměrného výdělku a to po dobu převedené na tuto jinou práci.

Mzda při vadné práci
- zam. vyrobil zmetek, nemá národ na odměnu za tuto práci. Pokud ale lze zmetek opravit a on ho opraví, tak dostane za práci při výrobě mzdu, ale nebude mu zaplacena práce při opravě zmetku.
- Pokud ale nezavinil výrobu zmetku, tak dostane normální mzdu.

Průměrný výdělek se počítá:
z rozhodného období = kal. čtvrtletí, které přechází měsíci, ve kterém vznikla potřeba prům. výdělek vypočítat (nepatří se náhrady mezd)
Počítá se jako: a) hodinový – vynásobení prům. počtu hodin připadající na směnu
b) z hrubých mezd a k ním správně rozpočítat mzdy poskytované za delší období, než je kal. čtvrtletí

Hodnocení referátu Odměňování zaměstnanců v pracovně právním poměru

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 464×
  695 slov

Komentáře k referátu Odměňování zaměstnanců v pracovně právním poměru