Odměňování pracovníků

tržní úspěšnost práce = hlavní obecná zásada odměňování práce =) čím více budou výrobky a služby žádanější
tím větší budou tržby a budou se moci zvyšovat mzdy

Činitelé ovlivňující výši mzdy

  1. druh práce (kvalifikovanost)
  2. množství práce
  3. jakost práce (kvalita výrobků a služeb)
  4. namáhavost práce

- některé práce musí být posuzovány jinými hledisky než tržní úspěšnost

Mzdová soustava

  1. tarifní stupně s minimálními mzdovými tarify
  2. charakteristiky tarifních stupňů
  3. minimální odměny za pracovní pohotovost, minimální mzdová zvýhodnění, minimální mzda za práci přes čas
  4. náhrady mezd
  5. formy mezd s pohyblivými složkami

- právo na minimální mzdu, mzdová zvýhodnění za práci přes čas zajišťuje pracovníkům Listina základních práv a svobod
- upřednostňuje kolektivní smlouvy, ve kterých mohou být mzdové tarify a ostatní složky mzdy vyšší
- všechny právní úpravy jsou minimální

mzdový tarif = hodinová nebo měsíční mzda v příslušném tarifním stupni

tarifní stupeň = podle míry složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
- vymezeny charakteristikami
- jednotné pro dělníky i technickohospodářské pracovníky
- v současné době platí 12 tarifních stupňů
- tarifní stupně minimálních mzdových tarifů jsou určovány na základě zákona o mzdě, odměně za
pracovní pohotovost a průměrném výdělku

Mzdy

plat = pevně stanovená částka na měsíc
mzda = založena na smluvním principu a nesmí být nižší než minimální mzda (životní minimum – v současné
době Kč 5000,--)
- cenou práce a motivací
- pohyblivá

formy mezd
a) časová mzda
= množství vykonané práce měřené počtem odpracovaných hodin v penězích

= počet odpracovaných hodin X hodinový mzdový tarif

b) úkolová mzda
= množství vykonané práce měřené skutečným výkonem v penězích
výkon = množství výrobků nebo služeb

= úkolová sazba za 1 ks X počet výkonů (vyrobené množství)

sazba za 1 kus:
při výkonové normě množství za hodinu

hodinový mzdový tarif
norma množství

při výkonové normě času v minutách

hodinový mzdový tarif X norma času
60 v minutách

- těmito způsoby se vypočítá výše ZÁKLADNÍ MZDY

HRUBÁ MZDA
- k základní mzdě se přičítají pohyblivé složky (jsou v pravomoci podniku)

Příplatky = za práci přes čas
= za soboty a neděle, za noc
= za ztížené pracovní podmínky

Odměny – v Kč, pevná částka
- za práce navíc (např. nástěnka)

Prémie – v % ze základní mzdy
- za vyšší výkony

Osobní ohodnocení – týká se THP, v % nebo v Kč

Náhrady mezd = dovolená
= nezaviněné prostoje

ČISTÁ MZDA
- odečítá se sociální pojištění (ZVL 26 %, ZM 8 %) z HM
a zdravotní pojištění (ZVL 9 %, ZM 4,5 %) z HM
a nezdanitelné položky (na poplatníka, na dítě, na vyživované manžele, invalidita, na studenta)

=) tvoří základ pro výpočet daně
- % z výsledku (udány v daňových zákonech)

ČÁSTKA K VÝPLATĚ
- přičítají se dávky nemocenského pojištění (DNP = nemocenská, ošetřování člena rodiny, mateřská dovolená)
nemocenská – max. denní mzda Kč 550,-- (do Kč 430,-- = 100 %; Kč 430 – 630,-- = 60 %;
nad Kč 630,-- = 0 %)
=) 1. – 3. den = 50 % z vyměřovacího základu
další dny = 69 % z vyměřovacího základu

OČR 69 % ze základu
mateřská již od 1. dne po celou dobu

- dále se mohou odčítat dobrovolné srážky (výživné, spoření, půjčky, manka...)
a zálohy

Hodnocení referátu Odměňování pracovníků

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 731×
  470 slov

Komentáře k referátu Odměňování pracovníků