Okolí podniku

OKOLÍ PODNIKU

Charakteristika vztahů podniků a okolí

Podnik má vztahy k:
- jiným podnikům
- obyvatelstvu (např. dává pracovní příležitosti)
- státu (např. daně, poplatky)

Ve vztazích se projevují otázky:
- technické
- ekonomické
- ekologické
- sociání

Každý podnik má různě velké okolí – místní význam nebo mezinárodní význam. Z prohlubováním mezinárodní dělby práce se okolí podniku zvětšuje – je širší trh a volný pohyb pracovních sil.

Existují tři stránky vztahů podniku k jeho okolí:
a) hmotná stránka – podnik nakupuje materiál; zaměstnanci pracují v podniku; vyrábí výrobky
b) finanční stránka – za dodaný materiál podnik platí; vyplácí mzdy zaměstnancům
c) informační stránka – dodávce materiálu předchází kupní smlouva; následuje dodací list a faktura

Vnější vztahy podniku ovlivňují jeho rozvoj, a proto jejich vývoj musí podnik věnovat pozornost, proto také musí vytvářet:
Ø dobré obchodní vztahy
Ø kolektiv kvalifikovaných pracovníků
To vše vyžaduje dlouhodobější koncepci, kterou vytváří vedoucí pracovníci.

Vztahy podniku k jiným podnikům

1. Vztahy k odběratelům a dodavatelům
Každý podnik by si měl pokud možno vytvářet trvalé obchodní spojení. Zpravidla dodavatel (prodávající) hledá odběratele (kupujícího). Při nasyceném trhu je obtížnější prodat, proto je nutné před zahájením činnosti provézt průzkum trhu.

------- hmotná stránka ------ finanční stránka ------ informační stránka
2. Vztahy podniku k bance

Banka je důležitým partnerem podniků. K nejdůležitějším informačním dokumentům patří:
§ smlouva o běžném účtu
§ smlouva o úvěru
§ příkaz k úhradě
§ bankovní výpis
Banka zprostředkovává také platební styk:
a) hotovostní způsob placení – papírové peníze a mince
b) bezhotovostní způsob placení
- používají se písemné příkazy, které podnik vystaví a dá své bance, která převede peníze z jeho účtu na účet dodavatele
- příkaz se vyplňuje podle údajů, jež uvedl podnikatel na fakturu
- banka překontroluje správnost příkazu a oprávněnost podpisu
- po převodu peněz zašle oběma účastníkům platebního styku bankovní výpis
- v příkazu k úhradě se nesmí přepisovat ani škrtat

3. Vztahy podniku ke konkurenčním podnikům

Konkurenty jsou podniky, které dodávají na trh stejný nebo zastupitelný sortiment. Vztah ke konkurenci je v podstatě informační:

§ zkoumání výrobků
§ zkoumání úrovně cen
§ zkoumání podílu na trhu
§ zkoumání metod pro udržení zákazníků

- podnik by měl mít stálý zdroj informací o chování konkurence, ale zároveň by měl chránit svá obchodní tajemství.

Obchodní tajemství – je tvořeno veškerými skutečnostmi obchodní, výrobní nebo technické povahy, které mají určitou hodnotu a nejsou běžně dostupné, např. výroba Coca-Coly, Becherovky.

Ve vztahu ke konkurenci by se měl podnik vyvarovat nekalé soutěže:

§ podplácení
§ parazitování na pověsti
§ klamavá reklama
§ klamavé označení zboží a služeb

Podnik by se také měl vyvarovat porušování různých zákonů – např. Zákon o hospodářské soutěži.

Vztahy podniku k obyvatelstvu

1. Vztahy podniku k zaměstnancům

Kvalifikovaní lidé se zájmem o práci jsou největším bohatstvím každého podniku:
Hmotná stránka – lidé v podniku pracují.
Finanční stránka – odměna za práci.

Podnik o své zaměstnance stará – vytváří ze zisku po zdanění sociální fond z něhož přispívá zaměstnancům na:
§ rekreace
§ stravování
§ půjčky
§ kulturní akce
§ využívání sportovního zařízení
§ finanční částky v případě špatné sociální situace

Nejdůležitější informační dokumenty:
§ pracovní smlouva
§ kolektivní smlouva
§ zúčtovací a výplatní listina (hr. mzda)
§ výpověď
§ dohoda o ukončení pracovního poměru

Vztahy podniku k zaměstnancům upravuje pracovní právo:
§ zákoník práce
§ zákon o kolektivním vyjednávání
§ zákon o mzdě
§ zákon o zaměstnanosti (úřady práce)
§ zákon o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení (důchody; kdo platí pojištění; v jaké výši; druhy důchodů)

2. Vztahy podniku k odborovým orgánům

- odbory zastupují zaměstnance před vedením podniku v otázkách např.:
§ péče o pracovníky
§ hygieny práce
§ pracovního prostředí

Kolektivní smlouva – uzavírají ji odbory s vedením podniku; uzavírá se na 1 rok; řeší mzdové otázky, otázky péče o pracovníky, otázky zaměstnanosti.
Pokud při jejím projednávání nedojde k dohodě, může být vyhlášena:
§ stávka – práci zastaví zaměstnanci
§ výluka – práci zastaví podnik

3. Vztahy podniku k zákazníkům

Pro řadu podniků jsou zákazníky občané – rozdíly ve vztahu k odběratelům a k občanům:

§ vztahy k občanům se týkají velkého počtu lidí
§ pouze část jsou stálí zákazníci
§ občané mají individuální přání a tomu musí odpovídat pestrá nabídka zboží a služeb
§ s občany nejsou zpravidla uzavírány žádné smlouvy

Hmotná stránka – je to prodej zboží a služeb.
Finanční stránka – zaplacení zboží nebo služeb.
Informační stránka – poskytování informací o zboží a službách.
Informační dokumenty – doklady o prodeji zboží.

Vztahy mezi občany a podniky upravuje Občanský zákoník.
4. Vztahy podniku k jeho majitelům

Ø majitel vkládá podniku kapitál – případně podnik i řídí
Ø dostává část zisku

Vztah podniku ke státu a obci

1. Vztahy podniku k orgánům státní správy

Nejvyšší orgány státní správy:
v Parlament
v Senát
v Vláda
v Prezident
Vztahy mají především stránku informační – právní předpisy = Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Živnostenský zákoník, Zákon o dani z příjmu.
Dále mají stránku finanční – placení příslušných poplatků za služby, sankce za porušení předpisů, … atd.
V některý případech mají i stránku hmotnou – dodávky vybavení, energie, … apod.

2. Vztahy podniku k ostatním státním organizacím

Jedná se o vztahy k rozpočtovým a příspěvkovým organizacím. Hmotná stránka – dodávka zboží a služeb. Finanční stránka – úhrada dodávek, sponzorské dary.

3. Vztahy podniku ke státnímu rozpočtu

Státní rozpočet = peněžní fond státu.

4. Vztahy podniku k obci

Stránka hmotná
- některé podniky jsou zřizovány obcemi nebo v nich obce mají majetkový podíl
- jiným podnikům obce poskytují pozemky a provozní objekty (prodej nebo pronájem)
Stránka finanční
- jsou to odvody do rozpočtu obce = částky za pronájem nebo prodej objektů a pozemků, místní daně
- obce mohou podnikům poskytnout dotace
Stránka informační
- je spojena se stránkou hmotnou a finanční

Hodnocení referátu Okolí podniku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 293×
  858 slov

Komentáře k referátu Okolí podniku