Role peněz v ekonomice

Trh

 • sféra ekonomiky, ve které dochází k výměně výsledků činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny (místo střetu D&S + nakupujících&prodávajících)
 • trh je samoregulující systém, který na základě nabídky a poptávky prodávajících a kupujících stanovuje ceny, ale také množství vyráběných statků a služeb

Podmínky nutné k fungování tržní ekonomiky

 1. existence soukromého vlastnictví
 2. umožnění svobodného podnikání
  • zákony, které nekladou překážky podnikání
  • fungující infrastruktura (doprava)
  • bankovnictví (poskytování úvěru)
 3. dokonalá konkurence
  • rovné podmínky pro všechny
  • dobrá legislativa (fungující zákony) – antimonopolní
 4.  instituce (udržující ochrannou ruku)
  • Národní kontrolní úřad, Česká obchodní inspekce
 5. průhlednost trhu

Poptávka, nabídka, cena

Poptávka (demand)

 • množství statků a služeb, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu
 • působí zde zákon klesající poptávky - čím vyšší je cena, tím nižší je poptávka

Faktory ovlivňující poptávku

 • úroveň důchodů - vyšší příjmy ↑D
 • potřeby lidí - zbytnost, nezbytnost (zaručuje stálou míru D)
 • reklama, kvalita, prostředí a tradice
 • substitut - vyšší cena kávy "↑D čaje", snížení ceny kávy "↓D po čaji"
  • zboží, které může nahradit jiné zboží (káva → čaj, benzin → nafta)
 • komplement - čím bude dražší benzín, tím méně výhodné bude koupit auto ↓D po autech
  • zboží, které doplňuje jiné zboží (benzín-auto, mob-nabíjecí kupóny)

Nabídka (supply)

 • množství zboží, které je dodáváno na trh při určité ceně
 • zákon rostoucí nabídky - roste cena, zvyšuje se nabídka

Faktory ovlivňující nabídku

 • výrobní náklady (suroviny, výrobní prostředky, pracovní síla)
  • jestliže náklady na výrobu ↓S
 • změny podmínek výroby
  • levnější technologie, technický pokrok ↑S
  • neúroda, živelná pohroma D stejná, ↓S, P↑
 • změna ceny alternativních výrobků
  • lyže a snowboardy ↑P lyží = ↑S lyží , ale ↓S po snowboardech (méně výhodné pro prodejce)

Cena (P-price)

 • peněžní částka, kterou je kupující ochoten zaplatit za určité zboží a službu a za kterou je prodávající ochoten zboží či službu prodat tak, aby byly pokryty náklady na výrobu a zároveň utržil určitý zisk
 • kupující usiluje nakoupit co nejvíce a nejlevněji
 • prodávající usiluje o co největší zisk
 • při optimální ceně nevzniká na trhu ani přebytek ani nedostatek
 • cena vyčisťuje trh - tuto cenu označujeme jako „rovnovážnou cenu“
 • stav rovnováhy na trhu je vzácný - nabídka a poptávka se stále mění
 • nabídka má mírně převyšovat poptávku

Peníze

 • zvláštní druh zboží
 • používá se k usnadnění směny zboží - směňují se za statky
 • vyjadřují hodnotu zboží → možnost porovnat; každý stát má jinou měnu, možnost směnitelnosti
 • hodnota peněz je určena ekonomikou, většina ekonomik je otevřených pro obchod se zahraničím
 • pokud se hodnota sníží: pro vývoz nevýhodné, pro dovoz výhodné, pro cestování do země výhodné

Peníze jsou:

 • míra hodnot
  • nástroj porovnávání hodnot statků a služeb
 • prostředek směny
  • mají schopnost zprostředkovat a usnadnit směnné akty
 • uchovatel hodnot
  • umožňují uchovávat hodnoty v čase
  • slouží jako uchovatel hodnoty stejně jako zlato a platina

Směnitelnost (konvertibilita)

 • vnitřní (směnitelnost jen na území státu v omezené míře)
 • vnější (volná, úplná) - u nás od 1995

Měnový kurs - cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnové jednotce jiné země.

Reálná hodnota peněz - jejich kupní síla

Nominální hodnota - vyjádřená konkrétním číslem, suma

Inflace – vzestupný pohyb cenové hladiny, zmenšování kupní síly peněz. Opakem je deflace. Měří se pomocí cenových indexů, zejména indexu CPI (index spotřebitelských cen), který se zjišťuje pomocí nákupního koše.

Míra inflace:

 • mírná (1-10 %)
 • pádivá (10 – 100%)
 • hyperinflace – např. za války

Typy trhu

 • podle toho, co se na trhu nabízí
  • trh zboží - střetává se nabídka zboží a služeb s poptávkou po zboží a službách
  • trh práce - střetává se nabídka práce s optávkou po práci
  • trh finanční - střetávají se poptávka a nabídka peněz, cenných papírů a kapitálů
 • podle území
  • regionální (místní) - trh malé geografické oblasti (město, okres)
  • národní - trh na úrovni jednoho státního celku
  • světový (globální) - trh vznikající propojením všech národních trhů
 • podle množství nabízeného zboží
  • dílčí (jeden druh zboží)
  • agregátní (více druhů zboží)

Finanční trh

Finanční trh se člení podle předmětu obchodu na:

 1. peněžní trh
  • - diskontní trh - nástrojem finančního přesunu je směnka, šek,
  • - trh depozitních certifikátů
 2. kapitálový trh
  • trh obligací - ty jsou státní, komunální, obligace společností
  • trh akcií
  • trh hypoték - předmětem jsou zástavní hypotekární listy
 3. devizový trh
 4. trh drahých kovů

Banky

 • instituce určené k fungování na finančním trhu, podniky obchodující na peněžním trhu
 • hotovostní a bezhotovostní operace, směnné papíry
 • přijímají a opatřují peněžní vklady, půjčují peníze, prodávají peníze cizích zemí
 • bankovní soustava zahrnuje:
  • centrální banku - státní, speciální pravomoce
  • komerční (obchodní) banky - soukromé podniky
  • specializované finanční instituce - spořitelny, záložny, směnárny atd.

Komerční banky

 • finanční banky, které poskytují služby a usilují o dosažení zisku
 • mají povahu soukromých podniků
 • činnost komerčních bank - operace:
  • aktivní operace - mají aktivní povahu - poskytování úvěrů
  • pasivní operace - mají pasivní povahu - přijímání vkladů
  • zprostředkovatelské operace - zabezpečení placení převodem z účtu jednoho zákazníka na účet jiného
 • Aktivní operace
  • spočívají v půjčování peněz bankou podnikatelům i jednotlivým občanů = úvěrování
  • za poskytnutí úvěru jsou požadovány úroky - výnos pro banku
  • kdo je půjčuje:
   • občané
   • obce
   • mezibankové
   • podnikatelé
  • podle rizik:
   • zajištěné
   • nezajištěné
 • Pasivní operace
  • především přijímání peněžních vkladů
  • banky nabízí klientům ochranu peněz a úroky
   • vklady na požádání
   • vklady terminované
 • Zprostředkovatelské operace
  • bezhotovostní platební styk - vedení účtu, platební operace
  • směnárenské služby - konvertibilita (=směnitelnost) měny ve státě i cizině
  • depozitní služby - pronájem trezoru a uschování cenných věcí

Úvěrování (= půjčování peněz):

 • Typy úvěrů:
  • podle účtu:
   • spotřební - na vše
   • účelové - např. hypotéka
  • podle měny:
   • korunové
   • devizové
  • podle doby:
   • krátkodobé - max. 1 rok
    • kontokorentní - při vedení účtu se může i do mínusu
    • lombardní - leasing
    • směneční
    • ručitelský - ručí jiná osoba
   • střednědobé - do 5 let, hypoteční, emisní
   • dlouhodobé - do 10 až 15 let
 • Bankovní vklady:
  • terminovaný vklad
   • jednorázový vklad na určitou dobu, po kterou se s ním nesmí manipulovat
   • vyšší úroky (okolo 1%)
  • bankovní účty:
   • sporožirový
    • obyčejný, vhodný pro rodiny, aktivní platby
   • běžný
   • vkladový
    • s penězi se dá pracovat jen určitou dobu
    • nižší úrok
  • vkladní knížky
   • po vložení peněz se obdrží vkladní knížka a lze tam peníze vkládat
   • dříve oblíbený způsob spoření
   • dříve i anonymní
   • po 20 letech bez manipulace peníze do banky
  • studentské účty
   • speciální účty pro studenty
   • požadavky občanský průkaz, potvrzení o studiu
   • student se naučí pracovat s penězi

Centrální banka

 • = ústřední banka
 • dohlíží na finanční trh
 • instituce zřizovaná státe, ale na vládě je do značné míry nezávislá
 • v čele guvernér (Tůma), který je jmenován prezidentem
 • centrální banka v ČR je Česká národní banka (ČNB)
 • funkce ČNB:
  • makroekonomická regulace množství peněz v oběhu
  • vydává peníze z pověření státu (emisní banka)
  • určuje základní ekonomické podmínky poskytování úvěrů - výše úrokové sazby
  • pověřena dozorem nad celým finančním systémem
 • nástroje řízení:
  • diskontní politika
   • komerční banky si za úroky půjčují peníze od centrální
   • → banka určí své úroky → ovlivnění úroků komerčních bank → vyšší úroky → trh stagnuje
   • centrální banky si mohou půjčit od nadnárodních (Evropská)
  • operace na volném trhu
   • ovlivňuje množství peněz na trhu„ monetární politika“
   • banka prodá cenné papíry → odebere peníze z trhu
  • určení povinných minimálních rezerv
   • min. množství peněz, které komerční banka musí mít, aby byla schopna vyplatit vklady při bankrotu; s těmito penězi nesmí banka obchodovat

Trh s cennými papíry

Burza

 • místo pravidelného shromažďování osob, organizované zvláštním způsobem, na předem určeném místě, v předem stanovené době, kde se obchoduje podle zvláštního zákona a podle burzovních předpisů
 • dělení burz:
  • burzy peněžní
   • obchoduje se s cennými papíry, s devizami (=platné pohledávky, které znějí na cizí měnu a jsou splatné v cizině - např. nezaplacené faktury za výrobky dodané do zahraničí), valutami (=platné peníze cizích států)
   • zprostředkovatelé obchodů:
    • právnické osoby (banky, RM systém)
    • fyzické osoby (dealeři, brokeři)
  • burzy zbožové (komoditní)
   • obchoduje se se zbožím, které má standardní a srovnatelnou jakost (zlato, ropa)
  • burzy lodního prostoru
   • obchoduje se s lodním prostorem (lodní společnosti nabízí volný prostor nebo pronájem celých lodí)
 • zprostředkovatelé obchodů s cennými papíry na burze (makléři):
  • banky - obchodují na svůj účet (jsou samy investory), nebo na účet klienta
  • brokeři - obchodují na burze svým jménem, ale na účet klienta
  • dealeři = burzovní obchodníci - obchodují svým jménem a na svůj účet
    
  • trh RM-Systém (RM-S) - akciová společnost, která organizuje trh s cennými papíry
  • s cennými papíry neobchoduje, ale nabízí kupujícím a prodávajícím služby
  • přijímá od svých klientů pokyny ke koupi CP = tzv. K-pokyny a pokyny k prodeji CP = tzv. P-pokyny
 • na burze obchodují:
  • investoři
   • individuální - jako jsou jednotlivé osoby nebo jednotlivé firmy
   • institucionální - jako jsou banky a společnosti...
  • emitenti CP
   • investoři využívají zprostředkovatele - makléře
 • v r. 1993 byla obnovena činnost Burzy cenných papírů Praha a.s.
 • Podle podoby se cenné papíry rozlišují na cenné papíry:
  • listinné = v podobě listiny (certifikátu), na které je napsáno, o jaký cenný papír se jedná, kdo jej vydal a jaká práva má majitel tohoto cenného papíru.
  • zaknihované = fyzicky neexistují. Jejich existence je dána zápisem v evidenci střediska cenných papírů - to je instituce, jejímž zakladatelem je ministerstvo financí. Zápis se provádí na účtu majitele cenného papíru. Středisko cenných papírů doručuje všem majitelům cenných papírů výpisy z jejich účtu, kde uvádí, které zaknihované cenné papíry a v jakém počtu pro majitele eviduje. Majitelem cenného papíru je pouze ten, kdo je jako majitel evidován ve středisku cenných papírů.

Obligace = dluhopis

 • vlastník má právo na splacení částky uvedené v dluhopisu k určitému datu
  • krátkodobé - do 5 let
  • střednědobé - do 10 let
  • dlouhodobé - více jak 10 let
 • mají přísnou identifikaci a pravidla
 • druhy:
  • státní - vydává vláda k pokrytí schodku
   • velice oblíbené, stát nezkrachuje → jisté vyplacení
  • pokladní - méně časté, vydává centrální banka
  • komunální - vydávají obce, oblíbené, splacení ze státního nebo obecního rozpočtu
  • zaměstnanecké - vydávají firmy pro své zaměstnance
  • podnikové - nejen pro zaměstnance, vyšší riziko za vyšší úroky
  • bankovní

Akcie

 • = cenný papír vydaný (emitovaný) akciovou společností
 • vyjadřuje vlastnický podíl na společnosti, zisku, řízení…
 • na počátku má minimální hodnotu, částka se mění podle prosperity (reálná hodnota se mění)
 • součet všech akcií se rovná celkovému jmění společnosti
 • některé obchodovatelné
 • práva vlastníka:
  • majetková
   • podíl na zisku = dividendum; právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti
  • práva společníka akciové společnosti
   • podíl na řízení společnosti, právo účastnit se valné hromady společnosti a hlasovat na ní
 • druhy akcií:
  • kmenové
   • bez zvláštních práv či omezení
  • prioritní
   • zaručená výše dividendy, omezení nebo vyloučení práva hlasovat při rozhodování
   • určeny především pro členy vedení firmy - „akcie manažerské“
  • zaměstnanecké
   • pouze pro zaměstnance společnosti
 • dělení:
  • podle podoby:
   • listinné
   • zaknihované - vede je firma
  • podle firmy:
   • na jméno
   • na vlastníka - méně obchodovatelné
  • podle druhů:
   • kmenové - rozhodují o společnosti
   • prioritní - přednostní právo má dividend, pro manažery
   • zaměstnanecké - zrušeny
    • pouze pro zaměstnance a důchodce, nedědí se a nelze s nimi obchodovat

Směnky

 • cenný papír obsahující písemný závazek výstavce zaplatit v určité době a na určitém místě určitou peněžní částku (směnečná suma) určité osobě
 • konkrétní podoba není daná
 • dělení:
  • směnka vlastní - výstavce se zavazuje, že sám zaplatí směnečnou sumu
  • směnka cizí - výstavce přikazuje třetí osobě zaplatit věřiteli směnečnou sumu místo něj
 • dělení podle doby kdy má být vyplacena:
  • na viděnou - vyplacení při převzetí
  • na dobu po vidění - určitá doba po převzetí
  • čas po vystavení - po určité době
  • na den - přesné datum
 • náležitosti směnky:
  • slovo směnka, bezpodmínečný závazek nebo příkaz k zaplacení (slovo zaplatím, zaplaťte), směnečná suma (číslem i slovy + měna), jméno směnečníka (výstavce či emitenta), dobu splatnosti směnky, místo placení, jméno remitenta (komu se platí), datum a místo vystavení směnky, podpis výstavce
 • avalista (ručitel) může za dlužníka zaplatit
 • směnku lze prodat, ale musí být napsáno kdy a komu
 • pokud nezaplatí → soud → částečné splacení nebo avalista

Šeky

 • cenný papír, kterým majitel účtu (šekovatel) přikazuje peněžnímu ústavu - bance (= šekovník) zaplatit doručovateli šeku peněžní částku
 • vyhotovují se na formulářích = šeková knížka
 • náležitosti šeku: slovo šek, bezpodmínečný příkaz zaplatit, suma (slovy a číslem + měna), jméno šekovníka (ten, kdo má platit), místo placení, datum a místo vystavení šeku, podpis výstavce

Hodnocení referátu Role peněz v ekonomice

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. srpen 2017
  2 013×
  1888 slov

Komentáře k referátu Role peněz v ekonomice