Trh, zboží a peníze, zákony trhu a konkurence

- je to oblast ekonomické reality ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží, tuto směnu zprostředkovávají peníze
- je to místo, kde se střetává nabídka (výrobci a prodejci) s poptávkou (zákazníci, nakupující)

Základní ekonomické subjekty na trhu:
1) domácnosti – základním cílem jejich účasti na trhu je nakupovat výrobky a služby - potřebné pro uspokojování potřeb, na druhé straně nabízejí na trhu práce svou prac. sílu
2) firmy a podniky – působí na straně nabídky, kde nabízejí zákazníkům své výrobky nebo služby a na straně poptávky vystupují tak, že nakupují suroviny a pracovní sílu, aby mohly provádět svou činnost. Základním cílem jejich účasti na trhu je dosažení zisku
3) stát – vystupuje na trhu jako specifický subjekt, jeho cílem je trh regulovat a ovlivňovat pomocí svých orgánů a institucí, které vydávají zákony, nařízení a předpisy

Zboží – je to statek nebo služba, která je předem určena ke směně na trhu, každé zb. má dvě strany, a to užitnou (představuje míru splnění potřeb, lyže na Sahaře – má pro různé lidi jinou hodnotu) a hodnota – vyjádřena cenou zboží

Vývoj trhu a peněz – nejprve si lidé své potřeby uspokojovaly výsledky své vlastní činnosti
- s rozvojem peněz spol. a s rostoucími potřebami přestali být lidé soběstační a proto začali vyhledávat výsledky činnosti jiných lidí – začali směňovat = naturální směna (nastal ale problém- najít zboží stejné hodnoty), přišli na šátky apod., postupně došli k penězům (prvně drahé kovy)
funkce peněz – jsou prostřednictvím směny, vyjadřuje hodnotu všech věcí, můžeme je uchovávat, šetřit, hromadit – akumulovat
požadavky kladené na peníze:
a) musí být dělitelné
b) snadno přenositelné
c) obtížně padělatelné
d) stabilní – stálá kupní síla
měna – peněžní soustava určitého státu, základ je peněžní jednotka (1 koruna)
měnový kurz – cena peněžní jednotky jedné země vyjádřena v jednotce jiné země
kurzovní lístek – soupis kurzů nejvyspělejších států k určitému datu
valuty – hotové peníze v cizí měně
divize – účty u bank znějících na cizí měnu

členění:
a) členění z územního hlediska: místní, národní a světový
b) členění z hlediska předmětu směny – trh výrobků a služeb, výrobních faktorů a finanční
c) objemu a množství zboží: dílčí (jeden druh zboží- trh automobilů) a agregátní (vše zboží)

Zákony trhu – fungování je ovlivněno působením zákonů nabídky a poptávky:
Zákon poptávky: S rostoucí cenou klesá poptávka na zboží.
Zákon nabídky: S rostoucí cenou roste nabídka zboží.

Tržní mechanismus: při střetávání nabídky a poptávky dochází k pohybu ceny a převyšuje-li poptávku nabídka, tak cena stoupá a naopak právě klesá.
Tržní rovnováha – stav na trhu, kdy nabídka a poptávka po určitém zboží je stejná a vyrovnaná, pokud je nabídka větší, mluvíme o nasyceném trhu.

Poptávka – je to ochota a schopnost zákazníků kupovat v určitém čase, na určitém místě a za určitou cenu, určité množství výrobků a služeb, může být:
a) individuální – poptávka 1 kupujícího po 1 určitém zboží (rohlík)
b) dílčí – poptávka všech lidí po určitém zboží
c) agregátní – poptávka všech lidí po veškerém zboží

Faktory ovlivňující poptávku:
a) cena a demografické faktory
b) změny v příjmech, preference, móda
c) ceny substitučních výrobků (substituty – nahrazování) – máslo x margarín
d) komplementární zboží – tvoří součást se základním výrobkem, nemůže bez něho fungovat (benzín a auto)

Nabídka – ochota a schopnost prodávajících nabízet na určitém místě, v určitém čase k prodeji určité množství výrobků za určitou cenu, nabídku rozeznáváme:
1) individuální – nabídka jednoho výrobku od jednoho výrobce
2) dílčí – nabídka určitého zboží od všech výrobců
3) agregátní – nabídka všech výrobků od všech prodejců)

Faktory ovlivňující nabídku:
a) výrobní náklady
b) vnější podmínky pro podnikání – daňové zákony, počasí v zemědělství

Konkurence a hospodářská soutěž
1) dokonalá konkurence – nabízející mají rovné postavení, výjimečný stav (příkazová ekon.)
2) čistý monopol – jeden subjekt, který má výsadní postavení (České dráhy)
3) monopolistická konkurence – na trhu soutěží více podniků a mají různá postavení
4) oligopol – málo firem nabízejících stejný výrobek (pohonné hmoty)

monopson – na straně poptávky!!!, nákup zbraní

Hodnocení referátu Trh, zboží a peníze, zákony trhu a konkurence

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  12 648×
  628 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Trh, zboží a peníze, zákony trhu a konkurence

žaneta
Dobré vysvětelní, stručné