Sociální pojištění

SOCIALNI POJISTENI- TRI SOUCASTI, POJISTENEC, PLATCE, VYMEROVACI ZAKLAD, SAZBY, POJISTNEHO, MALA A VELKA ORGANIZACE, SOCIALNI POJISTENI PODNIKATELU. DAN Z PRIJMU FYZICKYCH OSOB- POPLATNIK, PLATCE, ZAKLAD DANE, ZDANITELNY ZAKLAD, NEZDANITELNE CASTKY:

Sociální pojištění se řídí zákonem č. 589/1992 Sb., který nabyl platnosti dne1.1.1993. Má zabezpečit pojištěnce po dobu, kdy nebudou mít vlastní příjem (nebudou moci pracovat).

Sociální zabezpečení (pojištění) 34% z vyměřovacích základů zahrnuje:
-důchodové pojištění 26% (čerpá se ve formě starobních důchodů)
-nemocenské pojištění 4,4% (čerpá se ve formě nemocenských dávek v době pracovní neschopnosti)
-státní politiku zaměstnanosti 3,6%(čerpá se ve formě podpory v době, kdy nezaměstnaní jsou nahlášení na Úřadu práce. Dále se z této části hradí rekvalifikace pracovníků a náklady na vytváření nových pracovních míst).

Pojistné je příjem státního rozpočtu. Část na důchodové zabezpečení se vede na samostatném účtu státního rozpočtu.

Poplatníky SP jsou:
-zaměstnavatelé 26% z vyměřovacího základu: a) velké organizace (nad 25 zaměstnanců) VO, b) malé organizace (do 25 zaměstnanců) MO,
-zaměstnanci 8% z vyměřovacího základu,
-osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) hradí z vyměřovacího základu 29,6%, nejsou-li přihlášeni k nemocenskému pojištění, nebo 34% jsou-li přihlášeni ke všem částem SP.

Způsob přihlášení u OSSZ
VO se přihlašuje u OSSZ k zápisu do rejstříku organizací. Nemusí přihlašovat a odhlašovat své zaměstnance. VO vyplácí a vypočítává nemocenské dávky svým zaměstnancům v době jejich pracovní neschopnosti.
MO má ohlašovací povinnost a musí přihlásit a ohlásit každého zaměstnance na předepsaném tiskopise. Nemocenské dávky za MO vypočítává a vyplácí OSSZ. Proto musí MO každý měsíc na tiskopise vyměřovací základy za jednotlivé zaměstnance a zároveň musí ohlásit u každého zaměstnance neodpracované dny.
OSVČ se přihlašuje při zahájení podnikání- obdrží identifikační lístek s variabilním symbolem, který využívá ve styku s OSSZ. Povinnost platit pojistné a zálohy na něj, ji vzniká teprve , když její zisk před zdaněním dosáhne částky Kč 36.000,-.

Pojištěnec- osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Za OSVČ se považují osoby, které mají příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
Roční pojistné (RP) se stanoví- RP= 0,135 x 0,35 (příjmy - výdaje)
-0,135= sazba pojistného ve výši 35% z vyměřovacího základu.
- 0,35= vyměřovací základ ve výši 35% z hospodářského výsledku za zdaňovací období.
OSVČ jsou povinny odvádět pravidelné zálohy na pojistné na účet své pojišťovny (do 8. dne kalendářního měsíce), pokud nejsou od placení záloh osvobozeni (OSVČ podnikající ve vedlejším pracovním poměru).
-6-
Zálohy se platí ve výši dvanáctiny ročního pojistného za minulé účetní období. Měsíční záloha i pojistné musí být nejméně 540,-Kč = 13,5% z minimální mzdy. Toto minimum se mění se změnou minimální mzdy.

Zdravotní pojištění zajištuje pojišťencům poskytování zdravotní péče v rozsahu daném zákonem a zdravotním řádem.. Ze zdravotního pojištění se hradí plně nebo částečně:
-diagnostická péče, léčebná péče ambulantní i ústavní včetně prevence,
-poskytování léčiv a prostředků zdravotnické techniky za podmínek stanovených zákonem,
-doprava nemocných,
-lázeňská péče poskytovaná dle doporučené péče jako nezbytná součást léčebného procesu.

Daň z přidané hodnoty (DPH)
DPH upravuje zákon č. 588/1992 Sb. "Přidaná hodnota" je rozdíl mezi hodnotou vyrobených nových statků nebo služeb a náklady na materiál a polotovary použité při jejich výrobě. Přidaná hodnota se skládá z mezd, SP + ZP, nájmů, úroků z úvěrů, služeb a zisků přidaných k produktu danou firmou.
DPH je určitá procentuální sazba, stanovená státem na podnikem produkovanou přidanou hodnotu. V ČR je to sazba:
-základní 22%
-snížená 5% a) u nezbytně nutných potřeb, b) u potřeb a služeb na jejich výrobu a poskytování by musel stát přispívat (čistírny, veřejné stravování), c) u služeb, kterým chce stát pomoci k rychlejšímu rozvoji (stavebnictví).
-od daně jsou osvobozena tato zdanitelná plnění a) poštovní služby, b) rozhlasové a televizní vysílání,
c) finanční činnosti (spojené s cennými papíry, úvěry, směnárny), d) pojišťovnictví, e) převod staveb a pronájem pozemků po dvou letech po kolaudaci nebo nabytí majetku, f) výchova a vzdělávání, g) zdravotní služby, h) sociální pomoc, i) loterie a jiné podobné hry, j) prodej podniku. Zvláštní kapitolou je vývoz zboží a služeb do zahraničí, který je osvobozen od DPH na výstupu.

Plátci DPH
Plátci DPH jsou fyzické a právnické osoby, které provádějí zdanitelná plnění. Povinný plátce je ten, jehož obrat (tržby) za poslední tři měsice po sobě jdoucí byl vyšší než 750.000,-Kč.
Dobrovolný plátce se přihlašuje dobrovolně - registrace plátce mu umožňuje vyšší obraty (vývozci, stavebniny a stavební firmy, zemědělci). Registrace plátce se může zrušit nejdříve po uplynutí kalendářního roku. Plátce musí vést registraci vstupních DPH (přicházejících spolu s nakoupeným materiálem, službami) a to zvlášť základní seny bez DPH za jednotlivé sazby DPH 22% a 5%. Ve stejném rozložení musí sledovat i DPH výstupní (odchází spolu s jeho zdanitelným plněním- výrobky, zboží, služby) a je jeho daňovou povinností. Plátce DPH má nárok na odpočet všech vstupních DPH od své daňové povinnosti. Proto se u něho vstupní DPH nesmí stát součástí ceny pořízeného majetku a služeb. Výjímku tvoří osobní automobil určený k podnikání (nebyl pořízen za účelem dalšího prodeje)

Odvod DPH = vstupní DPH < výstupní DPH
Odpočet DPH = vstupní DPH < výstupní DPH

Zdaňovací období
Kalendářní měsíc- pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok přesáhl 10 mil. Kč. Dobrovolně o měsíční zdaňovací období může požádat i plátce, který měl za poslední kalendářní rok obrat vyšší než 2 mil. Kč.
Čtvrtletí - ostatní plátci.

Daňové přiznání
Plátce ja povinen jej předložit správci daní (Finančnímu úřadu) do 25 dnů po skončení daňového období - za leden do 25 února, za I. čtvrtletí do 25. dubna. Má-li plátce povinnost odvodu, musí zároveň s daňovým obdobím odvést i DPH. Při odpočtu má Finanční úřad 30 dnů na jeho vrácení.

Zaokrouhlování DPH
Na účetním dokladu zaokrouhlujeme DPH na desetihaléře nahoru, na daňovém přiznání na koruny nahoru.

Hodnocení referátu Sociální pojištění

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 773×
  922 slov

Komentáře k referátu Sociální pojištění