Vlivy působící na chování kupujícího, interní a externí faktory

1) interní vlivy
a) individuální potřeby – výzkumem lid. Potřeb se zabýval am. Psycholog Abraham Maslov, který dokázal, že lidské potřeby jsou hierarchicky uspořádané od nejdůležitějších po méně důležité
b) osobnost daného člověka – souhrn psychologických charakteristik, které určují, jak člověk reaguje na své okolí
- mezi základní vlastnosti osobnosti patří – temperament, charakter, schopnosti, inteligence, nadání, zájmy..
c) motivy – pohnutka, příčina určitého chování
- racionální – pevně stanovený cíl nákupu
- emocionální – citové (touha odlišit se, společenské postavení, závist)
d) postoje – pozitivní nebo negativní reakce vůči určitému jevu, nebo objektu
- člověk postoje získává výchovou, působením sociálních skupin a učením
- učení – činnost člověka, při které získává určité informace, osvojuje si znalosti a dovednosti

2) externí vlivy
a) ekonomické vlivy – výše příjmu, ceny zboží, úroková sazba
b)demografické vlivy – vzdělání, věk, pohlaví, povolání, sociální postavení (vyplívá z rozdělení společnosti na sociální třídy – jsou to stejnorodé skupiny členů společnosti, kteří mají podobné zájmy, chování, hodnoty, postoje, majetek…
c) sociálně-kulturní vlivy – členství v určité skupině
- soc. skupina – útvar, který se skládá z určitého počtu osob, mají vlastní systém hodnot
(rodina, třída, pracovní kolektiv, parta)
d) sdělovací prostředky – horké (2 smysly – televize) a chladné (1 smysl – noviny)

Hodnocení referátu Vlivy působící na chování kupujícího, interní a externí faktory

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  5 156×
  187 slov

Komentáře k referátu Vlivy působící na chování kupujícího, interní a externí faktory