Výnosy, členění a hospodářský výsledek

- peněžní vyjádření realizovaných výkonů podniku, protipól nákladů
- výše výnosů závisí na množství prodaných výrobků či služeb a na jejich ceně
členění:
1) podle druhu: za prodané výrobky a poskytnuté služby
tržby z prodeje nepotřebného majetku
přijaté úroky, kurzovní zisky
náhrada škod od pojišťovny
přijaté pokuty a penále, tržby z prodeje cenných papírů
2) účetní: a) provozní – tržby za výrobky a služby
b) finanční výnosy – přijaté úroky, kurzové zisky
c) mimořádné – náhrada škody od pojišťovny

Hospodářský výsledek

- je to výsledek činnosti podniku hodnocený z finanční stránky a představuje rozdíl mezi výnosy a náklady za určité časové období
- je to rozdíl mezi tím, co podnik v peněžním vyjádření spotřeboval k tomu, aby vyrobil výrobek nebo poskytl službu a tím co realizoval (prodal)
- jsou-li výnosy větší než náklady – hospodářský výsledek je zisk
- jsou-li náklady vyšší než výnosy – hospodářský výsledek je ztráta

rozlišujeme: provozní HV (provozní výnosy - náklady)
: finanční HV (finanční výnosy – náklady)
: mimořádný HV (mimořádné výnosy – náklady)
Zisk – hlavní cíl firmy, představuje hlavní podnět k podnikání
- hlavním ukazatelem úspěšnosti podnikání, kvality firmy a řídících pracovníků nebo individuálního podnikatele
- kritériem pro rozhodování o základních otázkách týkající se firmy – o struktuře a množství vyráběné produkce, o vynaložených investicích, o nových trzích, nárustu mezd

- účetní doklady, z nichž se zjišťuje HV – rozvaha, výkaz zisků a ztrát (výsledovka)

Rozdělení a použití zisku – zisk je nejdůležitějším vnitřním finančním zdrojem
- zjištěný a vytvořený zisk se nazývá hrubý, z něho se odvádí daň z příjmu (FO 15% a PO 20%), poté hovoříme o čistém zisku a ten lze rozdělit:
a) příděly do zákonných fondů (rezervní, nedělitelný)
b) příděly na úhradu ztráty z minulých let
c) příděly do ostatních fondů (FKSP, fond odměn)
d) zisk se ponechá v podniku a jeho použití se nebude nijak účelově vázán (neroz. zisk)
e) výplata divident a tangent (a. s.)
f) vytváření rezerv a splátky úvěrů
g) rozšíření a modernizace, rozšíření zásob

Vypořádání ztráty
- způsob musí být v souladu s ustanoveními ve společenské smlouvě, nebo ve stanovách
- postup se bude lišit podle toho, zda dosažena ztráta je jevem pouze přechodným nebo náhodným, nebo trvalejšího charakteru, tzn. že se opakuje několik období za sebou
- způsoby:
a) úhradou od společníků
b) z rezervního fondu (u družstva nedělitelný)
c) z nerozděleného zisku z minulých let
d) převedení ztráty do dalšího období s tím, že bude vypořádána z očekávaného zisku v dalším období
Cesty zvyšování zisku – snižování nákladů a zvyšováním výnosů (zvyšování ceny a objemu)

Hodnocení referátu Výnosy, členění a hospodářský výsledek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  8 709×
  398 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Výnosy, členění a hospodářský výsledek