Výrobní činitelé v národním hospodářství a v podniku

Výrobní činitelé v národním hospodářství a v podniku (práce, přírodní zdroje, kapitál, charakteristika práce a pracovní síly, dělba práce, specializace, kooperace)

Výrobní proces = výroba – přeměna předmětu a sil přírody ve statky a služby

Složky výrobního procesu
1. za účasti pracovní síly (ruční, strojněruční, strojní)
2. nepracovní procesy – bez účasti PS
a) automatické – stroje pracují samočinně, řízeny počítači, člověk pouze stroje kontroluje a seřizuje
b) přírodní – zrání obilí, kvašení vína, sušení dřeva

Výrobní činitelé = výrobní faktory
- jsou třeba k výrobnímu procesu
1. práce (živá práce- lidská)
= vynakládání PS ve výrobě
2. přírodní zdroje = část přírody, kterou člověk přetváří ve statky
a) nerostné bohatství – nejsou obnovitelné
b) půda, lesy, voda, vzduch – jsou obnovitelné
- k využití přírodních zdrojů je nutná lidská práce, proto se přírodní zdroje stávají kapitálovými statky
3. kapitál = všechny kapitálové statky, které slouží k výrobě a vznikají lidskou prací
=> výrobní činitelé v podniku jsou jen dva
práce a kapitál x přírodní zdroje ne, už byly zpracovány na materiál

ad 1. Práce = živá práce – lidský činitel výroby
- cílevědomá lidská činnost, kterou lidé získávají statky a služby k uspokojování lidských potřeb
cílevědomá činnosti – 1. vytyčíme si předem cíl
2. zvolíme postup = technologie
3. připravíme prostředky
4. práci vykonáme
- práce je obvyklá u člověka x u zvířat nelze mluvit o práci, jejich činnost je instinktivní
- slouží k získání statků proto některé lidské činnosti nejsou prací

Pracovní proces = posloupnost konkrétních prací, které směřují k vytvoření konkrétního statku nebo služby
posloupnost – jednotlivé práce na sebe přesně navazují
Pracovní síla (PS) = souhrn fyzických a duševních schopností člověka k výkonu určité práce – schopnost pracovat x každý nemá pracovní sílu (nemocný člověk, dítě, invalida)
Kvalifikovaná PS = PS, která má schopnost pro výkon určité složité práce
kvalifikace = vědomosti, dovednosti a návyky nutné k odbornému výkonu práce, které se získají vzděláním

Práce je činnost společenská = určitý výrobek je výsledek práce více lidí, člověk nedělá všechny práce sám
=>
1. dělba práce = rozdělení práce mezi jednotlivce nebo skupiny lidí
2. specializace = zaměření jednotlivců a skupin lidí na určitý druh práce
3. kooperace = spolupráce lidí při výrobě

Druhy práce
1. která složka energie při práce převládá
a) fyzická práce (tělesná) = převládá činnost svalů
b) práce duševní = převládá činnost mozku
Obě složky práce se doplňují

2. zda potřebujeme mále nebo hodně znalostí a dovedností
a) jednoduchá – nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu
b) práce složitá = kvalifikovaná – musí být odborná příprava a zaučení
3. podle účastníků pracovního procesu
a) živá práce – vynakládaná pracovníkem – náklady na ni = mzda
b) mrtvá práce – práce strojů a ostatního IM
- spotřeba materiálu a náklady na materiál
4. podle výsledku práce
a) produktivní práce – hmotné statky (výrobky) nebo jejich opravy (věcné služby)
b) neproduktivní práce – nehmotné statky (osobní služby)
5. podle pokroku
a) tvůrčí práce – vytváří nová řešení
b) mechanická – opakování předem známých postupů

ad 2. Kapitál (majetek)
- všechny výroby, které používáme ve výrobě jsou výsledkem lidské práce a tím se liší od přírodních zdrojů

Oběžný majetek
1. zásoby
2. pohledávky
3. finanční oběžný majetek

ad 1. Zásoby
a) nakoupený skladovaný materiál vlastní výroby
- suroviny (základní materiál)= hmoty, které při výrobní činnosti přecházejí zcela nebo z části do výrobku a tvoří jeho podstatu
- pomocné látky = hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří jeho podstatu
- provozní látky = hmoty nezbytné pro provoz podniku (paliva, mazadla …)
- náhradní díly = předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu
- obaly = slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a výrobků
-> vratné
-> nevratné
b) nedokončená výroba = produkty, které prošly nějakou výrobní operací, tedy nejsou už materiálem ale nejsou ještě hotovým výrobkem (hrnek bez ucha)
c) polotovary vlastní výroby = nezkompletované produkty
d) výrobky = produkty, které prošly všemi výrobními operacemi i technickou kontrolou, mohou být předmětem prodeje
e) zvířata = mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, drobné zvířectvo, nikoliv základní stádo
f) zboží = statky, které podnik nakupuje za účelem dalšího prodeje + výrobky vlastní výroby prodávané ve vlastních prodejnách

ad 2. Pohledávky
= náš nárok na peníze, někdo nám dluží peníze
a) odběratelům – pohledávka vzniká odesláním faktur
faktura = účetní doklad, který obsahuje množství a cenu zboží, pohledávka trvá až do zaplacení faktury odběratele, až obdržíme výpis z BÚ, že odběratel Fa zaplatil
b) zaměstnancům – pracovníkovi vyplatíme zálohu na pracovní cestu nebo na drobný nákup
c) ke společníkům – pohledávky za upsané vlastní jmění
d) finančnímu úřadu – daňové pohledávky
e) jiným podnikům – jiný podnik nám způsobil škodu, máme pohledávku na náhradu škody
f) poskytnuté zálohy jiným podnikům – platíme za výrobky předem, budou nám dodány později – máme pohledávku na výrobky, ne na peníze

ad 3. Finanční oběžný majetek (FOM)
- peníze nebo cenné papíry
a) pokladna – peníze v hotovosti – mince a bankovky
- ředitel určuje přesný limit, který smí být přes noc v pokladně
ceniny = kolky, známky, telefonní karty, stravenky
b) BÚ – podnik má většinou peníze na BÚ, banka ho pravidelně informuje o stavu na účtu = posílá mu výpis z BÚ
- na účet jdou peníze od odběratelů a platíme z něj dodavatelům
příkaz k úhradě = přikazujeme své bance aby z našeho účtu uhradila uvedenou částku na účet jiné firmy (dodavatele)

šek = cenný papír který vydává banka k otevíranému BÚ vlastníkovi účtu
- šeky jsou soustředěny v šekové knížce
- vlastník účtu podepíše v bance podpisový vzor a banka pak vydává peníze pouze na šek podepsaný shodně s podpisovým vzorem
- šekem vybíráme peníze z BÚ, můžeme ho vystavit na jakoukoli osobu
při předložení šeku banka kontroluje:
- podpis podle podpisového vzoru
- občanský průkaz toho, na jehož jméno je šek vystaven
- stav našeho BÚ
=> pak peníze vydá

Pokladní složenka - předkládáme v bance při složení peněz na účet
Výpis z BÚ = banka zasílá při každé změně účtu, informuje o stavu BÚ, příjmech, výdajích a zároveň přičítá úroky a odečítá bankovní poplatky
Úroky z BÚ = jsou příjmem na BÚ x poplatky za vedení účtu jsou výdajem z BÚ
Význam BÚ = zjednodušuje placení = bezhotovostní placení
Příjmy na BÚ – platby od odběratelů, nadlimitní hotovost
Výdaje z BÚ – úhrady dodavatelům

c) krátkodobý finanční majetek (KFM)
= cenné papíry, které jsou majetkem firmy = podnik je kupuje, aby na nich vydělal
=>zisk
=> úrok

2 druhy cenných papírů
1. majetkové CP
a) akcie jiných podniků
vlastní akcie = kupujeme zpět naše vydané akcie, ale můžeme je držet maximálně 3 roky, potom nám stát ukládá buď prodat nebo zničit
akcie má 2 ceny
nominální cena = cena napsaná na akcii x kurz akcií = skutečná cena = cena akcií na burze CP
cíl nákupu = kurz CP bude růst a později CP prodáme se ziskem (kurz C > kupní C) – z těchto CP vyděláváme zisk
b) podílové listy – obdoba akcií; tyto CP kupujeme, abychom je později výhodně prodali
2. úvěrové CP
- kupujeme CP abychom získali úrok – koupíme dluhopis a tím půjčíme druhé firmě na přechodnou dobu peníze, ta nám je ve lhůtě splatnosti vrátí = půjčka + úrok


- obligace
- směnky
- depozitní certifikáty
- vkladové listy
- zástavní listy
- pokladniční poukázky

Hodnocení referátu Výrobní činitelé v národním hospodářství a v podniku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 373×
  1044 slov

Komentáře k referátu Výrobní činitelé v národním hospodářství a v podniku