Marxismus

Vznikl ve 40. tetech 19. století jako reakce na neutěšenou situaci dělníků, pracujících v továrnách v Anglii. 19. století je poznamenáno průmyslovou revolucí a s tím vznik velkých podniků. Ty byly většinou vlastněny velkoprůmyslníky, což byla elitářská skupina obyvatel, vlastních obrovské finanční a majetnické základny. Docházelo k jevu zvanému vykořisťování, kdy si pouze malá skupina obyvatel dcházala žít v přepychu, většinou právě na úkor dělníků. Tuto situaci rychle pochopil Marx. Když se přistěhoval do Anglie a viděl situaci, v jaké se ocitli dělníci pracující v bavlnářském průmyslu na severu Anglie, rozhodl se vydat svůj Komunisticý manifest (spolu s B. Engelsem v r. 1847-1849, psán německy, první vydání v Anglii).

Od něho se potom odvíjí celá marxistická filozofie:
Marxismus je filozofický a ekonomický systém vycházející z děl K.Marxe a B.Engelse; vznikl ve 40. letech 19. století jako filozofie praxe. Kriticky a tovřivě navázal na německou klasickou filozofii, anglickou politickou ekonomii a francouzský utopický socialismus. Marxismus je ucelenou teorií přeměny reálných poměrů ve společnosti, především změnou vlastnických vztahů pomocí revolučně vedeného třídního boje; cílem je dovést proletariát k revoluci nastolující beztřídní společnost, osvobozující člověka od společenského útlaku a rozvíjející jeho schopnosti a síly. Člověka chápe jako „ souhrn společenských vztahů “, jejichž základem jsou vztahy vznikající při materiální výrobě a dělbě práce. Dějiny interpretuje jako postupný vývoj, jehož hybnou silou je třídní boj. Tradičně se marxismus dělí na marxistickou politickou ekonomii, marxistickou filozofii (materialismus dialektický a materialismus historický) a tzv. vědecký komunismus – teorii přechodu k beztřídní společnosti a jejího budování a rozvoje. Jednostranným absolutizováním a zvulgarizováním původního marxismu, zejména názorů na třídní boj, vznikl leninismus (respektive marxismus – leninismus). Některé teoretické proudy vyšlé z marxismu obohatily evropskou myšlenkovou tradici. Jde zejména o marxistickou antropologii, marxismem ovlivněný existencionalismus, ideologii frankfurtské školy aj. – hlavně materilistický pohled na svět. Marxismus výrazně ovlivnil dějiny konce 19. a 20. Století.Filozofickým přínosem marxismu bylo obrácení pozornosti k jevům, které dosud stály na okraji teoretického zájmu (materiální faktory v dějinách, význym práce jako předmětné praktické činnosti, třídní vztahy aj.)

Hodnocení referátu Marxismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 920×
  331 slov

Komentáře k referátu Marxismus