Škola Milétská a Pythagorejská

Hledání podstaty světa (škola Milétská a Pythagorejská ) Od Elátských aporií k atomům
Škola Milétská…na území Turecka, škola racionálního typu, poznání – rozum
Racionalismus – snaha racionálním postupem přijít na to , jak vznikl svět, proč jsme tady atd.
Thálés Milétský – základní jednotkou světa je VODA. Svět nemůže být z něčeho co neznáme. Voda je dána tím, že má 3 skupenství – je proměnlivá.
Typy: voda běžná – v řekách, potocích, dešti, je vidět
voda bytného základu – - je ve všem, ale není vidět, v kameni
Voda je:
a) životodárná
b) má tři skupenství
c) skrze ní se lze dostat k jiným národům.
Voda je pohyblivá – duše prezentuje pohyb.
- Klasifikace vesmíru – 3 pásma :
1) tělesa, která jsou pořád vidět
2) tělesa, která jsou vidět jen někdy
3) tělesa, který nejsou vidět nikdy
Tím, že připustil, že některá tělesa nikdy neuvidíme, došel k poznávací skepsi.

Anaximandros – voda se mu nelíbí, voda je moc konkrétní, základem světa musí bát princip, který je bezmezný, (nekonečný) APERION – pralátka světa, nekonečná, nezničitelná, (není spjata s konkrétní představou), Svět se skládá z APEIRONU a základních protikladů:
chlad x teplo vlhko x sucho
vzduch x oheň voda x země
Všechny věci kolem nás jsou charakterizovány vznikem a zánikem. Porušení bezmeznosti APEIRONU je pokuta v podobě zániku věci.

Anaximenés – fil. Milétské školy, navazuje na Anaximandra, pralátkou světa je VZDUCH, všechna jsoucna vznikají zahuštěním a zředěním vzduchu, můžeme sledovat jeho pohyb. Vzduch tvoří základ světa a jeho jsoucna.

Škola Pythagorejská – filozofická
Byla to vlastně sekta a co řekl Pythagoras byl zákon. Vše co se tam naučili, bylo tajné. Hmotným základem světa je ČÍSLO. ohraničenost čísla a neohraničenost (můžeme si představit 2 věci, 2 ale jakékoliv věci.)
číselná metafyzika :
1 znamená bod, základní abstrakce
2 znamená úsečku – abstrakce omezená
3 znamená plochu (manželství)
4 znamená prostor (spravedlnost)
10 znamená všechno, co zahrnuje celý svět, to dokonalé – přátelství
Základ vesmíru tvoří 10 vesmírných těles. Uprostřed vesmíru je základní kosmický oheň – slunce (zastánce heliocentrismu), vše funguje na základě harmonie sfér. Číselnou metafyziku lze zapojit i do světa hudby.

Herakleitos z Efesu
děním všeho je pohyb. Nic nelze bez pohybu – vznik i zánik, nic kolem nás není pevné a stabilní. Všechno kolem nás se pohybuje v kruhu – nic se nevyvíjí.
Základem světa je POHYB.
Pantáreí – nevstoupíš 2x do stejné řeky.
Podstatou světa je OHEŇ. – je dobře vidět pohyb.
Dialektika – učení o vývoji.
3. stádia ohně – pýr – plápolající oheň (vznik + zánik věci), střídavě se objeví plamen, věc
předchází od možnosti ke skutečnosti.
- Keraunos – blesk, rozsvítí tmu a temnoty lidského poznání.
- žhavé uhlíky – bytný základ.
Ve své době byl nepochopen. Jeho jediný žák Krautilos řekl, že do stejné řeky nemůžeš vstoupit ani jednou. Pohyb se natolik dotýká identity, že to přestává být tím, čím je.

Elejská škola – v Itálii
Chce odpovědět na učení o pohybu.
Parmenides – věci buď jsou, nebo se pohybují.
„ Věc, která se pohybuje, není.“
„ Věci, pokud jsou, jsou v klidu.“
„ Bytí je a nebytí není.“
„ Není myslitelné, aby něco nebylo.“
Jakmile na něco myslím, už potvrzuji jeho existenci. Aby se zachovaly věci, je nutné aby se o nich mluvilo. Není vznik ani zánik, všechno je jen proměna.

Zenon z Eleje – filozofická hříčka APORIE,
Chce zrušit Herakleitovy filozofie o pohybu. „ Pohyb je s rozumem v rozporu.“ Podobenství o Aischylovy a želvě: Želva vyjde jako první, Aischylos jí nechá 2 metry náskok, a vyjde jako druhý. Čas je zde oddělen od pohybu, a proto želvu nikdy nedohoní.(I když ji předejde!).
Letící šíp – rozfázovaný pohyb, v každém bodě šíp stojí.
- Dělení Dichotomie – nikdy nemůžeme urazit celou cestu, vždy jedeme půlku půlky, půlku půlky půlky atd.

Škola částicových hypotéz – Atomisté
dospěli k tomu, že svět se skládá z malých částic – z atomů
Demokritos – původce, proslavil tuto myšlenku
Empedokles – nesouhlasí s myšlenkami školy Elejské, odděluje pohyb od jsoucna -> pohyb je vlastnost jsoucna ! , částice jsou 4: země, voda, oheň, vzduch. Všechno kolem nás vzniká kombinací těchto 4 fenoménů.

Svět tvoří síly:
– LÁSKA – vytváří nové jsoucno
– SVÁR - bořící
„ země, oheň, voda, vzduch jsou nepohyblivý. Pohyb tvoří láska a svár.“

Anaxagorás – tvořící a bořící síla jsou totéž.
NÚS – světový rozum, je principem pohybu, má různé stupně vývoje, rozum Řeků je v Athéňanech a ty mají rozum v Peryklovi.
Myšlenka částicové hypotézy – vzniká dělením, je možné donekonečna dělit? Není, nejmenší dělitelná částice je tzv. Mezní bod, Jeho rozdělení by nepřinesli nic nového. Tento bod – prazákladní částice se nazývá SPERMATOCHROMATOM – stabilní a nezadržitelné základní jednotky světa. Aristoteles tyto věci nazývá HOMOJOMÉRIE – Částic je nekonečně mnoho, jednotlivé věci se liší podle toho, jaká částice jsou v nich obsažena, „ Konečná věc obsahuje částice všechny“ protiřečí si – „ Konečná věc obsahuje nekonečně všech částic.“

Demokritos – poprvé vyslovil slovo ATOM – název nejmenší částice hmoty. Je nutné vyřešit pohyb a vlastnost částic. Pohyb je vlastnost částic. Základní vlastností je velikost. čím je menší, tím je dokonalejší. Tvar – nejdokonalejší tvar je koule. Místo – každý atom si své místo bere s sebou, každý atom ,e předurčený, determinovaný.Pořadí – atomy se kombinují, záleží na kvalitě jsoucna.
„ Atom padá v prázdnotě. „ – pohyb.
„ Prázdnota je opak atomu.“
Mezi vlastnosti atomu nepovažoval hmotnost.

Hodnocení referátu Škola Milétská a Pythagorejská

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 808×
  807 slov

Komentáře k referátu Škola Milétská a Pythagorejská