Rentgenové záření

- elektromagnetické záření, jehož vlnové délky leží v intervalu 10-8 až 10-12 m
- vzniká při dopadu elektronů urychlených elektrickým polem na kovovou desku
- kinetická energie elektronů se mění na energii elektromagnetického záření
- čím je energie elektronů větší => tím je vlnová délka záření menší

dělení podle vlnové délky na: - měkké; má větší vlnovou délku
- tvrdé; jeho vlastnosti se blíží záření gama

historie, vznik: Rentgenové záření objevil v roce 1895 německý fyzik W.C.Röntgen při studiu výbojů v plynech. Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty. Za objev rentgenového záření mu byla v roce 1901 udělena Nobelova cena za fyziku.
Další německý fyzik Max von Laue prokázal v roce 1912 interferenci rentgenového záření při průchodu krystalem. Na fotografické desce za krystalem po vyvolání objevil obrazec rentgenového záření, tzv. laureogram. V roce 1914 získal za svůj objev Nobelovu cenu.

Praktické využití: - jako zdroj rentgenového záření se v praxi používá trubice - rentgenka
- skládá se z katody K(emituje elektrony) a anody A(z wolframu)
- mezi nimi je velký potenciálový rozdíl => zrychlení elektronů
- elektrony dopadají na anodu, kde vzniká záření
- anoda se silně zahřívá, musí se chladit

Praktické využití je založeno na vlastnostech rentgenového záření:
- schopnost pronikat látkami
- specifický způsob pohlcování v látkách
- působení na fotografickou emulzi
- ionizace látky, kterou záření prochází

Rentgenová diagnostika
- lékařská vyšetření, rentgenové snímky
- léčba zhoubných nádorů

Rentgenová strukturní analýza
- W.H.Brag a jeho syn založili metodu studia spektra rentgenového záření - spektrografie
- naopak při známe vlnové délce dokáže záření zjistit údaje zkoumané krystalické látky
- spektrografie odhalila dva druhy záření, které se liší způsobem vzniku v v elektronovém obalu atomu: - brzdné záření: - důsledek zpomalování elektronů
- vyzařování elmag. vln, které se spojitě mění
- charakteristické záření: - souvisí se změnami energie atomů kovu
- má čárové spektrum

Rentgenová defektoskopie
- zjišťování skrytých vad materiálu, např. svárů potrubí, kde se trhliny ve svárech projeví zčernáním emulze
- na podobném principu je založeno i odbavování zavazadel na letišti
- uplatnění záření při restaurování uměleckých děl, při archeologických vykopávkách
- rentgenová astronomie – studium supernov, černých děr a neutronových hvězd

Hodnocení referátu Rentgenové záření

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. říjen 2007
  8 358×
  343 slov

Komentáře k referátu Rentgenové záření