Textové funkce 602TABu

Char(Číslo)
Vrátí znak odpovídající zadanému pořadovému číslu ve znakové sadě vašeho počítače.
Příklady:Char(43) vrací znak +
Char(65) vrací znak A
Char(250) vrací znak ú
Clean(Text)
Odstraní z textového řetězce všechny znaky, které nelze tisknout. Funkci lze použít u textů importovaných z jiných aplikací, obsahujících znaky, které se ve vámi používaném prostředí nevytisknou. Pomocí funkce můžete například odstranit některé kódy, které se často vyskytují na počátku a na konci datových souborů a které nelze vytisknout.
Text je libovolná informace z tabulky, ze které chcete odstranit netisknutelné znaky
Příklad: Jelikož ZNAK(7) vrátí netisknutelný znak: CLEAN(ZNAK(7)&"text"&ZNAK(7)) = "text"
Code(Text)
Vrátí číselný kód prvního znaku textového řetězce ze znakové sady vašeho počítače. Opačnou funkcí je funkce Char. Parametr Text musí být textový výraz. Výsledek je numerického typu.
Příklady:Code("A") = 65
Code("?") = 63
Code("Zlato") = 90
Concatenate(Text1;Text2;…)
Spojí více textových řetězců do jednoho textu.
Text1;Text2;... je 1 až 30 textových položek, které mají být sloučeny do jediné. Tyto položky mohou obsahovat textové řetězce, čísla nebo odkazy na jednotlivé buňky.
Poznámky:Místo klíčového slova CONCATENATE lze pro slučování textu použít operátor "&".
Příklady: CONCATENATE("Hodnota "; "celkem") rovná se "Hodnota celkem".
Je to totéž, jako když napíšete: "Hodnota"&" "&"celkem" .
V sešitu s přehledem o živočišstvu v řece je například sloupec C2 obsahující "druh", sloupec C5 obsahující "říční pstruh" a sloupec C8 obsahující celkový počet 32.
CONCATENATE("Populace ";C5;"u ";C2;"je ";C8;"/kilometr") rovná se "Populace druhu říční pstruh je 32/kilometr".
Exact(Text1;Text2)
Vrátí TRUE, pokud jsou textové řetězce stejné (rozlišuje malá a velká písmena).
Příklady:Exact("wintext","wintext") vrací hodnotu TRUE
Exact("WinText","wintext") vrací hodnotu FALSE
Exact("WinText","Win Text") vrací hodnotu FALSE
Find(HledanýText;VTextu;Od)
Vrátí pozici prvního výskytu znaku nebo textového řetězce (rozlišuje malá a velká písmena).
HledanýText je hledaný řetězec
·Pokud argument HledanýText je "" (prázdný řetězec), potom podle funkce odpovídá hledaný řetězec prvnímu porovnávanému znaku druhého řetězce (znak, jehož číslo se rovná hodnotě argumentu Od nebo hodnotě 1).
·Argument HledanýText nemůže obsahovat žádné zástupné znaky.
VTextu je řetězec, který bude prohledán.
Od je pozice znaku v řetězci VTextu od kterého se má začít prohledávat. První znak v řetězci VTextu je na pozici 1. Pokud je argument Od vynechán, začne se prohledávat od pozice 1.
Poznámky:
·Pokud se řetězec Hledaný text v řetězci VTextu nevyskytuje, vrátí funkce Find chybovou hodnotu !!chHod.
·Pokud hodnota argumentu Od není větší než nula, vrátí funkce Find chybovou hodnotu !!chHod.
·Je-li hodnota argumentu Od větší než délka řetězce VTextu, vrátí funkce Find chybovou hodnotu !!chHod.
Příklady:Find("M";"Martina Malá") = 1
Find("n";"Martina Malá") = 6
Find("M";"Martina Malá";3) = 8
Fixed(Číslo;PočDesMíst;NeOddělovač1000)
Zaokrouhlí číslo na určený počet desetinných míst a vrátí výsledek jako text s a nebo bez oddělených tisíců.
Číslo je číslo, které chcete zaokrouhlit a převést na text
PočDesMíst je počet číslic vpravo od desetinné čárky
NeOddělovač1000 je logická hodnota, která, pokud je TRUE, zakazuje funkci v navráceném textu použít čárky. Pokud má argument NeOddělovač1000 hodnotu FALSE nebo není uveden, budou v navráceném textu uvedeny čárky jako obvykle.

·Čísla v aplikaci 602Tab nesmějí mít nikdy více než 15 platných číslic, ale argument PočDesMíst může být až 127.
·Pokud je argument PočDesMíst záporné číslo, zadané číslo se zaokrouhlí po levé straně desetinné čárky.
·Pokud argument PočDesMíst vynecháte, předpokládá se, že jeho hodnota je 2.
Poznámka:
Hlavní rozdíl mezi formátováním buňky obsahující číslo pomocí příkazu Buňky (nabídka Formát) a formátováním tohoto čísla přímo funkcí FIXED je ten, že funkce FIXED převede výsledek na textový tvar. Číslo zformátované příkazem Buňka je stále číslo.
Příklady:FIXED(1234,567; 1) = "1234,6"
FIXED(1234,567; -1) = "1230"
FIXED(-1234,567; -1) = "-1230"
FIXED(44,332) = "44,33"
Left(Text;n)
Funkce vrátí prvních n znaků odleva z textového řetězce. První znak v řetězci má číslo 1. Výsledek je typu řetězec.
Text textový výraz
n je celé číslo větší než nula.
Příklady:LEFT("ahoj";2) = "ah"
LEFT("Budlík";1) = "B"
Len(Text)
Vrátí počet znaků v textovém řetězci. Parametr Text musí být textový výraz. Výsledek je typu číslo.
Příklady:LENGTH(B6) = 14 (například)
LENGTH("WinTab602") = 9
Lower(Text)
Převede všechny znaky textového řetězce na malá písmena. Argument Text musí být textový výraz. Výsledek je typu řetězec.
Příklady: LOWER("AHoj") = "ahoj"
LOWER("VÝPOČET") = "výpočet"
Mid(Text;PrvníZnak;PočetZnaků)
Vrátí n znaků textového řetězce od zadané pozice. Výsledek je typu řetězec.
Text je textový výraz
PrvníZnak je celé číslo větší než nula udávající, od které pozice výrazu Text bude podřetězec začínat.
·Je-li PrvníZnak větší než délka Text, funkce vrací prázdný řetězec.
·Je-li PrvníZnak menší než délka Text, ale součet PrvníZnak + PočetZnaků délku řetězce přesahuje, funce vrací znaky od pozice PrvníZnak do konce řetězce.
·Pokud je PrvníZnak menší než nula, fukce vrací chybovou hodnotu !!chHod.
PočetZnaků je celé číslo větší než nula udávající dělku požadovaného podřetězce. Pokud je PočetZnaků menší než nula, fukce vrací chybovou hodnotu !!chHod.
Příklady:MID("Software602";1;8) = "Software"
MID("Software602";9;3 ) = "602"
MID("Software602";18;8 ) = ""
Proper(Text)
Převede první písmena všech slov textového řetězce na velká a všechna ostatní písmena na malá. Za oddělovač slov je považována mezera, interpunkční znaménko, číslice atd. Parametr Text musí být textový výraz. Výsledek je typu řetězec.
Příklad: PROPER("SOFTWARE602") = "Software602"
Replace(Text;Pozice;n;NovýText)
Nahradí n znaků v textovém řetězci od zadané pozice novým textem. Pozice prvního písmene v řetězci je 1.
Text je textový výraz
Pozice je číslo větší než nula
n je číslo větší než nula
NovýText je textový výraz
Příklad:REPLACE("pes kočka"; 5; 5; "lev") vrátí řetězec "pes lev"
Rept(Text;nKrát)
Několikrát zopakuje zadaný text. Funkce Rept se používá k vložení několikrát se opakujícího textového řetězce do buňky.
Text je text, který chcete zopakovat
nKrát je kladné číslo určující počet opakování. Pokud je nKrát roven 0 (nula), vrátí funkce REPT "" (prázdný řetězec). Jestliže argument nKrát není celé číslo, bude zkrácen. Výsledek funkce nemůže být delší než 255 znaků.
Tip: Tuto funkci můžete použít k vytvoření jednoduchého histogramu na vašem listu.
Příklady:Rept("*-"; 3) rovná se "*-*-*-"
Pokud buňka A3 obsahuje "Prodej", pak: Rept($A$3; 2,9) rovná se "ProdejProdej"
Right(Text;n)
Funkce vrátí posledních n znaků z textového řetězce. Výsledek je typu řetězec.
Text je textový výraz
n je číslo větší než nula.
Příklady:RIGHT("ahoj";2) = "oj"
RIGHT("Petr";1) = "r"
Substitute(Text;StarýText;NovýText;n)
Nahradí StarýText za NovýText v textovém řetězci. Chcete-li nahradit určitý text v textovém řetězci, použijte funkci Replace. Funkce Substitute se používá k nahrazení libovolného textu, který se nachází na určitém místě v textovém řetězci.
Text je text nebo odkaz na buňku s upravovaným textem
StarýText je textový řetězec, který chcete zaměnit
NovýText je nový textový řetězec
n určuje, který výskyt starého řetězce chcete zaměnit. Jestliže zadáte argument n bude nahrazen pouze zadaný výskyt starého řetězce. Jinak budou všechny výskyty starého řetězce nahrazeny řetězcem novým.
Příklady:Substitute("Datum prodeje"; "prodeje"; "nákupu") rovná se "Datum nákupu"
Substitute("1.čtvrtletí; 1991"; "1"; "2"; 1) rovná se "2.čtvrtletí, 1991"
Substitute("1.čtvrtletí; 1991"; "1"; "2"; 3) rovná se "1.čtvrtletí, 1992"
T(Hodnota)
Vrátí text, na který odkazuje argument Hodnota.
Hodnota je převáděná hodnota. Pokud je hodnota text nebo odkaz na něj, vrátí funkce T hodnotu. Pokud není hodnota odkaz na text, vrátí funkce " " (prázdný textový řetězec).
Příklady: Jestliže buňka B1 obsahuje text "Vodní srážky":
T(B1) = "Vodní srážky"
Pokud buňka B2 obsahuje číslo 19:
T(B2) = ""
T("TRUE") = "TRUE"
T(TRUE) = ""
Trim(Text)
Odstraní všechny mezery z textového řetězce, kromě jedné mezery mezi slovy. Funkce se používá u textů importovaných z jiných aplikací, které mohou obsahovat velký počet nadbytečných mezer.
Text je text, ze kterého chcete odstranit nadbytečné mezery
Příklad:TRIM(" Výdělek za první čtvrtletí ") = "Výdělek za první čtvrtletí"
Upper(Text)
Převede všechny znaky textového řetězce na velká písmena. Argument Text musí být textový výraz. Výsledek je typu řetězec.
Příklady:UPPER("ahoj") = "AHOJ"
UPPER("používat") = "POUŽÍVAT"
Value(Text)
Převede textový řetězec představující číslo na číslo.

Hodnocení referátu Textové funkce 602TABu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. září 2007
  3 739×
  1302 slov

Komentáře k referátu Textové funkce 602TABu