Barokní literatura

Světové baroko

Španělsko
Tereza z Ávily (1515-1582)
- reformátorka řádu karmelitek;autorka prozaických textů v kterých dává návod na správný klášterní život; důležitá hlavně její milostná ježíšovská lyrika;
Jan z Kříže (1542-1591)
- karmelitán; byl ovlivněn Terezou;ve své poezii popisuje zásnuby duše s Kristem v podobě mileneckého příběhu;
Pedro Calderon de la Barca (1600-1681)
- španělský dramatik a lyrik; poslední z autorů španělského dramatu zlatého věku;napsal přes dvě stě her (např. dramatizace mystérií katolické víry, filozoficko-etická díla a milostné dobrodružné komedie)
- Život je sen – hl.hrdina princ Segismundo je vězněn kvůli věštbě dle které má být tyranem, král mu chce dát šanci, princ se rozezlí když zjistí pravdu o svém životě, král ho znovu uvězní, princ je osvobozen vojskem, ale přemůže v sobě zlo a před králem se pokoří
- Lékař své cti, Nejnestvůrnější žárlivost, Soudce Zalamejský
Luis Gongora y Argote(1561-1627)
- typický představitel španělské barokní poezie;poezie hýřící metaforami, někdy až nesrozumitelná(kryptogramy)
- dle jeho stylu poezie jako výtvoru který má smysl sám pro sebe byla názvána odnož barokní poezie gongorismus

Itálie
Torquato Tasso(1544-1595)
- nejvýznamnější autor italského baroka
- Osvobozený Jeruzalém – nábožensko-hrdinská epopej o dvaceti zpěvech;děj se odehrává na přelomu 11. a 12.st.při obléhání Jeruzaléma křižáky;obsahuje mnoho epizod(především příběh nešťastné lásky rytíře Tankreda a pohanky Klorindy);pohled na pohany je až mystický jsou spolčeni s peklem a mají tajemné schopnosti

Anglie
John Donne(1572-1631)
- anglikánský kazatel, satirik a lyrik; psal milostné i duchovní lyrické verše; tzv. metafyzický básník(zaměřený na základní otázky lidského bytí)
- Písně a sonety
John Milton(1608-1674)
- jeden z největších básníků světového baroka; autor elegií a sonetů; epicky zpracovává pojetí zla jako zkoušky svobody
- Ztracený ráj - Děj probíhá ve dvou plánech, lidském a kosmickém. První popisuje příběh pádu Adama a Evy. Druhý zachycuje hlavní příčinu prvotního hříchu – Satanovu vzpouru proti Bohu, jeho porážku Mesiášem a pokus o odvetu. Je do něj zahrnuta i historie lidstva od stvoření až po založení křesťanské církve a alegoricky až do autorovi současnosti. Zoufalství z vyhnání je nakonec zmírněno, že přes všechny hrůzy světa je přesto možno dojít k ideálnímu stavu věcí a světa.
- k správnému pochopení díla je nutno znát jeho spis O křesťanské nauce;na Ztracený ráj navazuje epos Ráj znovu nabytý

Francie
Pierre Corneille(1606-1684)
- autor barokních dramat, takzvaných dramat lásky a cti
- Cid – veršovaná tragikomedie navazující na španělský příběh Rodriga Díaze de Vivar, který v 11.st. bojoval proti Arabům. Hlavním bodem příběhu je rozpor mezi povinností a láskou u dvou hlavních hrdinů. Don Fodrigo miluje Chimenu, ale před svatbou její otec urazí Rodrigova a Rodrigo se pomstí a tchána zabije. Po mnoha peripetiích je král nucen vydat rozhodnutí, že je Chiména povinna si Rodriga vzít.

Německo
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshusen(1621-1676)
- Dobrodružný Simplicius Simplicissimus – román psaný v ich formě, odehrává se v německu třicetileté války, prostoduchý hrdina je vychováván zbožným poustevníkem (ve skutečnosti šlechticem a vlastním otcem) po jeho smrti prochází válčící Evropou, nejdříve jako blázen potom jako dobrodruh milovník a bojovník, ale nakonec se znechucen světem vrací k životu poustevníka
- toto východisko – odloučenost a co největší izolovanost od zkaženého světa je pro barokní duchovní romány zcela typická
- dalšími jeho díly jsou Divous Skočdopole a Poběhlice Kuráž
Andreas Gryphius(1616-1664)
- patetický básník a dramatik
- Horribilicribrifax – komedie inspirovaná Plautovým Chlubným vojínem

Čechy
Jan Amos Komenský(1592-1670)
- poslední biskup Jednoty bratrské;zakladatel novodobé pedagogiky,myslitel, básník a teoretik
- kvůli pobělohorskému pronásledování nekatolíků emigroval do polského Lešna, byl v Anglii a Švédsku, konec života strávil v Nizozemí
- Didactica to jest umění umělého vyučování – jeho nejvýznamnější pedagogický spis (dříve vyšla latinská verze Didactica Magna) – prosazuje známé zásady, že v učení se má jít od snazšího k těžšímu a nemá být jen memorováním, ale především rozvíjením rozumu, učitel má být k žákovi mírný, ale přísný;dílo je prodchnuto náboženskými názory
- Labyrint světa a ráj srdce – alegorický román, který líčí cestu poutníka a jeho dvou průvodců Všudybuda a Mámení, poutník dostává od Mámení brýle, ale má je špatně nasazené a proto se mu při procházení symbolickým městem rozděleným dle povolání a stavů daří vidět, že je vše zkažené;spásu nachází poutník až v hradu který je sídlem samotného Boha(který je opět mimo pomyslný svět – tradiční barokní východisko)
- další díla jsou např. Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Svět viditelných věcí v obrazech nebo jazyková učebnice Brána jazyků otevřená, rukopis jeho rozsáhlého latinsko-českého slovníku shořel při požár v Lešně
Adam Michna z Otradovic(1600-1676)
- jindřichohradecký varhaník a hudebník psal duchovní písně k nimž tvořil slova i melodii
- sbírky : Česká mariánská muzika, Loutna česká a Svatoroční muzika
Bedřich Bridel(1619-1680)
- básník, překladatel, profesor rétoriky, člen jezuitského řádu;řídil jezuitskou tiskárnu v Klementinu
- Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznavače – prozaicko-veršovaná adaptace starších legend o svatém Ivanovi
- báseň Co Bůh? Člověk? – dlouhá báseň, zabývající se kontrastem boží dokonalosti a nicotnosti lidského života, která pomocí mohutného patosu dává jediné východisko – upnutí se k Bohu
Bohumír Hynek Josef Bilovský(1659-1725)
- kazatel; pro barokního člověka bylo nejsnazším způsobem jak přijít v kontakt s literaturou kázání, souborné vydání nebo tištěná kázání nazýváme postily, obecně se o kázání mluví jako o homiletikách
- Doctrina Christiana, křesťanské cvičení dušem k spasení, potěšení a naučení
- dalším autorem postil byl např. jezuita Matěj Václav Šteyer(Postila katolická)
Jan Ignác Dlouhoveský(1638-1701)
- autor oblíbených exempel, krátkých moralizujících příběhů které se zařazovali do kázání(počátky v 11.st. pod vlivem evangelií a antických příběhů, ve středověku měla spíše podobu duchovních textů v baroku přešla do moralistní podoby až se nakonec vyvinula v lidová vyprávění a zábavnou prózu)
- Strom života uprostřed ráje českého království
Matěj Vierius(1634-1680)
- jezuita misionář
- Christoslaus aneb Život Kristoslava knížete – líčí životní osudy vzorového křesťanského panovníka, který zvítězí nad nekatolíky, dá zajmout nekatolické kněze a obyvatele obrací ke katolické víře;hodně se zaobírá odpověďmi na „odpory sprostého lidu nekatolického“
Bohuslav Balbín(1621-1688)
- spisovatel, historik a literární teoretik
- encyklopedie Rozmanitosti z historie Království Českého
- příručky a učebnice např.Nástin humanitních disciplín, Otázky řečnické
- apologie Obrana jazyka slovanského, zvláště českého
Václav Jan Rosa(1621-1689)
- milostná lyrika s příznaky barokního směšování pastýřské idyly a antické mytologie

Hodnocení referátu Barokní literatura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. duben 2008
  9 878×
  1004 slov

Komentáře k referátu Barokní literatura