Baroko

Evropské baroko

Přelom 15 a 16 století přináší řadu společenských změn do Evropy. Evropa se dostává do ekonomické rovnováhy po zámořských objevech a formují se první protestantské církve. Katolická církev se snaží zastavit rostoucí vliv protestantů po dobrém i po zlém. Vyvrcholením jejich snah byl Tridentský koncil- na kterém byla přijata řada důležitých zásad, které se staly základem protireformace a rekatolizace. Rekatolizace měla dvě podoby:

  1. Poklidné-kazatelská činnost, katolické misie, podpora umění, budování církevních staveb…
  2. Násilné- inkvizice, hon na čarodějnice, cenzura…

V roce 1559 vyšel Index librorum inhibitorum (Seznam zakázaných knih). Evropu poznamenala 30ti letá válka, která nejdříve náboženská poté barbarská, dlouhá a ničemná.
Od 16 století se začíná prosazovat nový umělecký směr Baroko –Vzniklo v Itálii

Znaky Baroka:
- nedůvěra v rozum, absolutizace víry
- odvrat od přírody, zaměření na vlastní rozum
- mysticismus, duchovnost
- pocit bezmocnosti, utrpení, bolesti (naturalistická konkrétnost)

Architektura

- kostely, chrámy, měšťanské domy
- křivky, oblouky, kopule (místo pravoúhlých tvarů)
- mohutnost, velkolepost staveb, vynikající akustika
- vnitřní výzdoba-obrazy v zlacených rámech, mramor, přemíra ozdob,
- Gian Lorenzi Bernini (Sloupová kolonáda na náměstí sv. Petra ve Vatikánu)
- Francesco Borromini (chrám Sant’lvo alla Sapienza v Římě)
- Guarino Guarini (chrám San Lorenzo v Turíně

Sochařství

- sochy v dramatickém pohybu, vnitřní napětí, křečovitost, patetická gesta
- Gian Lorenzo Bernini (sousoší Aeneas a Anchisesa Ascanius prchající z Troje)
- Andrea Bolgi (socha Svaté Heleny - zdobí baziliku sv. Petra v Římě)

Malířství

- šerosvit (kontrast světla a stínu)
- pohyb vzpírajících se těl často křečovitými výrazy a zkroucením celé postavy)
- Caravaggio (Kladení do hrobu, Smrt Panny Marie)
- Peter Paul Rubens (Tři Grácie, Stavění kříže…)
- Rembrandt Van Rijn (Noční hlídka, Hodina anatomie doktora Tulpa…)

Torquato Tasso

- dvorský básník a dramatik

Osvobozený Jeruzalém
Nábožensko-hrdinský epos o dobývání „svatého města“ křižáky v roce 1099. Umělecká fikce o poslední fázi tažení a oslava vítězství křesťanských vojsk. Autor vytvořil křesťanskou obdobu velkých antických eposů

Pedro Calderón de la Barca

Dramatik, vrcholný představitel závěrečného období (tzv. zlatého věku) španělského písemnictví. Je autorem 120 veršovaných her o třech jednáních a 80 jednoaktovek s nábožensko-filozofickými náměty

Život je sen
Filozoficko-psychologické veršované drama. Jsou zde nastoleny základní otázky smyslu a obsahu života, lidské existence a svobody člověka

Soudce zalamejský
Příběh o rychtářovi Crespovi. Jeho dceru svedl kapitán královského vojska. Crespo žádá, aby se s jeho dcerou oženil, to ale kapitán odmítá. Crespo odsuzuje kapitána k trestu smrti a nechá ho popravit a to bez králova svolení. Poté král rozsudek zpětně potvrdí. Autor zde kritizuje feudální zvůli.

John Milton

Mistr sonetu, v době anglické revoluce se horlivě účastnil politického života, je autorem řady traktátů, které věnoval různým reformám i výchově mládeže, psal polemiky na obranu anglické revoluce, v polovině 50 let 17stol. Oslepl, po porážce revoluce byl vězněn a po propuštění se uchýlil do ústranní, jako slepý začal realizovat svůj celoživotní sen- napsat velké básnické dílo

Ztracený ráj
Základní dílo novověké duchovní epiky- náboženská epopej. Východiskem díla je náboženské vyhnání Adama a Evy z ráje. Ve 12 knihách jsou zachyceny důležité momenty historie lidstva, která je zobrazována jako střetávání dobra se zlem ve světě i lidském nitru, zdůrazněn je význam práce pro smysluplné žití

Hans Jakob Christoffel von Grimmelhausen

Nejoblíbenější spisovatel německého baroka, jako voják se účastnil třicetileté války, neměl vzdělání, vypracoval se na písaře a vyplatil se z vojenské služby, po válce přestoupil ke katolické víře, zakoupil hostinec a po čase se stal renchenským rychtářem

Dobrodružství Simplicius Simplicissimus
pikaresní román, autor tu ztvárnil hrůzy a neštěstí třicetileté války očima prostého mladíka.

Chlapec, donucený uprchnout z domova vypleněného vojáky je vychováván zbožným poustevníkem. Ten ho vzhledem k jeho naivitě nazve Simpliciem (jednoduchý). Po poustevníkově smrti prochází Simplicius válčící Evropu, nejprve v podobě blázna, později jako dobrodruh bojovník-milovník. Potom se znechucen odvrací od světa a rozhoduje se pro návrat k poustevnickému životu

České baroko

V českých zemích se baroko rozvíjelo od první poloviny 17. Století do první poloviny 18. Století. Období baroka bylo v našich zemích poznamenáno dlouhodobým válečným konfliktem, morem, absolutismem dynastie Habsburků, rekatolizací a celkovým zhoršením národního vývoje. Nositelem kultury a vzdělanosti v období baroka byli jezuité- ti ale tvrdě potlačovali jakoukoliv jinou než katolickou víru a s ní spojenou kulturu. Po vrcholném baroku následovala krátká stylová fáze rokoko. Pro tento styl je typická hravost a lehkost. (Jako samostatný sloh se rozvinulo rokoko jen ve Francii, jinde v Evropě hovoříme spíše jen o pozdním baroku).

Architektura

Církev stavěla kostely a kláštery, dbala na okázalost a reprezentaci
- Katolická šlechta stavěla velkolepé paláce a zámky
- stavby jsou typické složitými půdorysy, kontrastem světla a stínu, výzdobou freskami a štukovou výzdobou
- Jan Blažej Santini (kostel sv. Jana Nepomuckého)
- Kryštof a Kilián Ignác Diezenhoferovi (kostel sv. Mikuláše)
- Johan Bernard Fischer z Erlachu (zámek ve Vranově nad Dyjí, kašna Parnas)

Malířství

- malovali se portréty, dramatické kompozice plné emocí a exprese
- používal se kontrast světla a stínu
- Václav Vavřinec Reiner (nejvýznamnější malíř fresek)
- Karel Škréta (Portrét rodiny Dionýsa Miseroniho, Dido a Aeneas)
- Petr Brandl (oltářní obrazy, Archanděl Gabriel ze zvěstování)

Sochařství

- Vrcholná díla českého barokního sochařství vznikla na začátku 18. Století a vytvořili je dva sochaři - Ferdinand Maxmilián Brokof (mariánský sloup na Hradčanech) a Matyáš Bernard Braun (sochy na zámku v kuksu)

Jan Amos Komenský

Učitel národů, spisovatel, politik, básník, autor jazykových učebnic, náboženský polemik, reformátor školství, pedagog.

Narodil se 1592 zřejmě v Nivnici. Dětství strávil v Uherském Brodě a školu ve Strážnici na bratrské škole v Přerově. Vzdělání si poté rozšířil studiem v Německu (Heidelberg). Když se vrátil stal se správcem přerovské školy a knězem ve Fulneku. Z Fulneku musel uprchnout, protože bylo po Bitvě na Bílé hoře a nebyl katolického vyznání. Na mor mu brzy zemřela žena a dvě děti. Komenský se nejdříve skrýval ve vlasti (na panství Karla Staršího ze Žerotína). V roce 1628 odešel do exilu (polské Lešno, Anglie, švédský Elblag, Amsterdam…). Do vlasti se už nikdy nevrátil. Zemřel v roce 1670 v Amsterdamu a pochován je v Naardenu.

Komenské díla se dají rozdělit na filozofické, vševědné (pansofické), pedagogické a jazykové

Filozofická díla

Vyniká zde dílo Listové do nebe - obsahuje pět fiktivních dopisů psaných Kristovi a ten i na ně odepisuje. Komenský v díle kritizuje současné problémy.

Dále pak nejslavnější dílo té doby: Labyrint světa a ráj srdce - Tato alegorická skladba vznikla v době kdy se Komenský skrýval v Čechách.

Poutník (autor) vedený Mámením se vydává do světa zobrazovaného jako fantastické město, aby se dobral poznání pravé skutečnosti a smyslu života. Pravého poznání se dobere až odloží růžové brýle, které mu zkreslovaly skutečnost. Z labyrintu světa se odebírá do ráje srdce-do sebe sama a ke Kristovi. Východisko ze zoufalé situace je rozjímání a splynutí s Bohem.
Dále sem patří Kšaft umírající matky jednoty bratrské- Toto dílo je psáno latinsky a bylo sepsáno v exilu těsně po uzavření vestfálského míru, který znamenal konec nadějím na návrat stavu v českých zemích do předbělohorského období.

V Kšaftu se loučí jednota bratrská, kterou Komenský ztělesnil jako umírající matku, které se po dvou staletích naplnily dny jejího života a zanechává jí svou závěť a požehnání. Komenský uvažuje o rozpuštění jednoty bratrské a o jejím splynutí s jinými evangelickými církvemi, zároveň je přesvědčen o její velké roli ve vzdělanosti a náboženské snášenlivosti. Její dědicem by se měl stát národ.

Dále sem patří spisy Truchlivý a Hlubina bezpečnosti

Pansofická díla

Patří sem Všeobecná porada o nápravě věcí lidských - Na tomto díle pracoval až do konce svého života. Rukopis se ztratil a byl nalezen až v roce 1935 v Halle an der Saale. Plánuje zde vytvoření lepšího bez válek, světa lásky a moudrosti. Celková myšlenka pak směřuje k jednomu základnímu cíli- univerzální nápravě lidstva. Dále zde je Cesta světla- Komenský tu stanovil prameny formování vzdělání (přístupné srozumitelné knihy, všem dostupné vzdělání)

Pedagogická a jazyková díla

Patří sem Velká didaktika - Byla přeložena do všech evropských jazyků. Obsahuje zásady moderní pedagogiky. Komenský tu píše o několika stupních vzdělání.

Ve věku do 6 let má dítě vyrůstat v rodině, má být vychováváno matkou a má získat základy vzdělání a výchovu.

Ve věku 6-12 let má dítě chodit do obecné školy kde má být vzděláváno v mateřském jazyce. Má se učit číst, psát, počítat, náboženství, zpěv, ruční práce a reálie.

Ve věku 12-18 let by mělo dítě studovat střední školu. Výuka by měla probíhat v latině a vyučovat by se měla gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie, muzikologie, zeměpis, přírodní vědy, matematika a dějepis a další cizí jazyky jako řečtina, němčina…..

Ve věku od 18-24 let má dítě studovat akademii. Měla by se zde vyučovat teologie, práva nebo medicína. Teoretická výuka by se měla střídat s praktickým využitím.

K jeho převratným názorům a zásadám také patří:
- pojmová jasnost
- názornost
- přiměřenost
- postup od jednoduššího k složitějšímu
- výuka cizích jazyků na základě výuky mateřštiny
- zřetel k dětskému chápání
- přístup ke vzdělání všech vrstev
- důraz na vědomosti a dovednosti, dodržování kázně

Dále Brána jazyků otevřená - učebnice latiny tvrdí, že cizímu jazyku se máme učit od dětství

Informatorium školy mateřské - soustřeďuje se na výchovu dětí v předškolním věku

Orbis pictus (Svět v obrazech) - spojuje jazykové a věcné vyučování

Schola ludus (škola hrou - myšleno hrou na jevišti) - rozvíjí smyslové vnímání - atypická učebnice latiny- obsahuje 8 divadelních her určených žákům.

Adam Michna z Otradovic

Varhaník a skladatel, absolvent jezuitské koleje, později i učitel v jezuitské škole, zaměřoval se na ukolébavky, koledy a milostné písně. K nejznámějším dílům patří: Hajej můj andělíčku a Pod našimi okny

Sestavil také několik sborníků Česká mariánská muzika a Loutna česká

Bedřich Bridel

Působil ve službách jezuitského řádu, řídil jezuitskou tiskárnu v pražském Klementinu a působil jako misionář (zemřel na mor během epidemie v Kutné Hoře).

Jeho dílo Co bůh? Člověk? - mystická meditativní poezie, srovnává boží dokonalost s nicotou lidské existence

Napsal také sbírku vánočních písní Jesličky – patří do české duchovní lyriky (Narodil se Kristus pán, Veselé vánoční hody….)

Bohuslav Balbín

Člen jezuitského řádu, učil na řádových školách, později se stal řádovým historikem, působil jako básník, dramatik a teoretik humanitních disciplín, byl také obhájcem českého jazyka a teoretikem dramatu, psal latinsky.

Napsal encyklopedii Rozmanitosti z historie Království českého - Encyklopedie dějin českých zemí, nedokončený historicko-vlastivědný popis Čech. Oslavuje v dílu národní minulost. Původně toto dílo mělo mít 20 svazků, ale nakonec jich vyšlo jen 10.

Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého - Vyjadřuje moderní myšlenku práva na národa na vlastní jazyk. Obhajuje češtinu jako kultivovaný jazyk využitelný ve všech oblastech písemnictví.

Hodnocení referátu Baroko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Pauzik
  14. červen 2014
  9 343×
  1708 slov

Komentáře k referátu Baroko