Jan Ámos Komenský, Barokní umění

Jan Ámos Komenský

Život

- * 1592 v Nivnici (Morava)
- † 1670 v Naardenu
- studoval
o bratrská škole ve Fulneku
o univerzita v Heidelbergu
- poslední biskup jednoty bratrské
- pobělohorská rekatolizace ho donutila k útěku z Fulneku a skrývání se
- v r. 1627 odchází do Lešna
o umírá mu manželka, shoří mu připravovaná díla
§ slovník Poklad českého jazyka
§ podklady k encyklopedii Všeobecná porada o nápravě věcí lidských
- většinu života strávil v exilu
o Anglie
o Švédsko
o Uhry
o Nizozemí (Po r. 1918 vykoupila ČSR půdu, kde je pohřben)

Dílo

1) Filosoficky náboženské

- Labyrint světa a ráj srdce
o alegorie
o poutník prochází městem (alegorie autora a světa)
o hledá zaměstnání, které by jej uspokojovalo
o Všezvěd Všudybud (alegorie zvídavosti)
§ radí, aby byl spokojený se vším co vidí
§ radí, aby nic nekritizoval, a tím se uchránil nepříjemností
o Mámení (alegorie zvyku přijímat bez uvažování cizí názory)
§ nasazuje poutníkovi brýle mámení
§ poutník si je upravuje tak, aby viděl svět nezkreslený
o město je bludištěm
o lidé nosí masky, které si mění
o podvod, klam, neupřímnost, podvody, zisk, touha po bezstarostném životě . . .
o spokojenost však nalézá jen ve svém srdci, kde k němu promlouvá Kristus
- Kšaft umírající matky jednoty bratrské
o alegorie
o poskytuje útěchu příslušníkům církve, že dědicem jejího odkazu se stane národ

2) Pedagogická díla

- Informatorium školy mateřské (jak vychovávat předškolní děti)
- Velké didaktika (Didactica magna)
o latinsky
o teorie vyučování
- Svět v obrazech (Orbis pictus)
o původně ilustrovaná učebnice latiny
o stala se vzorem pro učebnice cizích jazyků
- Škola hrou
o latinsky

Myšlenky a názory na školství

- snažil se o reformaci školství
- vzdělání bez ohledu na bohatství, náboženství či pohlaví
- zásady názornosti a soustavnosti
- má se postupovat od jednoduchému ke složitému
- učení má být přiměřené věku
- rozdělení vzdělání na věkové stupně (šestileté cykly)
o škola mateřská
§ 0 – 6 let
§ v rodině
§ mateřský jazyk
o škola obecná
§ 6 – 12 let
§ v obci
§ + latina
o gymnasium
§ 12 – 18 let
§ ve městě
§ + 2. cizí jazyk
o akademie (VŠ)
§ 18 – 24 let
§ v regionu
§ mateřský jazyk, latina, 2. cizí jazyk
o po dokončení tohoto vzdělání by měl člověk cestovat a prohlubovat své praktické znalosti
- jeho dílo má světový význam, je předjímatelem osvícenství (encyklopedie)

Barokní umění

- 16. – 18 st.
o ranné (16. st. – 17. st.)
o vrcholné (konec 17. st. – 1. pol. 18. st.)
o pozdní (40. - 90. léta 18. st.)
- vzniklo v Itálii a Španělsku
- navrací se opět k Bohu
- rozvíjí se duchovní život
- je kladen důraz na život posmrtný
- fantazie a víra stojí nad rozumovým nazíráním
- baroko x renesance člověk věří x člověk přemýšlí
- dogmata
o tvrzení s nárokem na naprostou platnost
o bez odpovídajícího důkazu a kritiky
- tridentský koncil
o 1545-63
o usiloval o upevnění moci církve
o pověřil jezuity pronásledování kacířů

Architektura

- Giovanni Santini
o zámek Koruna v Chlumci
o kostel Křtiny
- Kryštof Dienzenhofer
o kostel sv. Markéty
o chrám sv. Mikuláše
- Kilián Ignác Dienzenhofer (syn)
o chrám sv. Mikuláše
- Jan Bernard Fischer z Erlachu

Malířství

- Karel Škréta
- Petr Brandl
- Jan Kupecký

Sochařství

- Ferdinand Maxmilian Brokoff
- Matyáš Bernard Braun
o sousoší sv. Iva a sv. Luitgardy na Karlově mostě
o sochy ctností a neřestí na zámku Kuks

Hudba

- Šimon Brixi
- Jiří Antonín Benda
- Josef Mysliveček

Literatura u nás

1) exulantská

- Pavel Stránský – O státě Českém
- Pavel Skála ze Zhoře – Historie církevní
- Jan Ámos Komenský

2) domácí

- převážně náboženský charakter
- Bedřich Bridel
o jezuita
o Co Bůh? Člověk?
- Adam Michna z Otradovic
o duchovní písně
o Chtíc, aby spal
- Bohuslav Balbín
o jezuita
o Rozprava na obranu jazyka slovanského, obzvláště českého

3) pololidová

- vychází z lidové tvorby
- často znám autor
- kramářské písně
- povídky

4) lidová

- pověsti
- pohádky
- balady

Barokní architektura – převažují duchovní stavby, vznešenost a velká zdobnost
staveb, složitý půdorys, křivky, kopule, plastiky, bohatě členěné vnější fasády, v interiéru malby (na stropech nebe), zlacení, imitace mramoru, štuk (zdobení zdiva); Klementinum, Loreta, arcibiskupský palác na Hradě, chrám sv. Mikuláše

alegorie – jinotaj; obraz mající kromě doslovného významu ještě další, přenesený

Četba

J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Hodnocení referátu Jan Ámos Komenský, Barokní umění

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. červen 2008
  4 908×
  625 slov

Komentáře k referátu Jan Ámos Komenský, Barokní umění

galová
velice zmatené a docela nepřehledné