Jan Ámos Komenský

Jan Ámos Komenský (1592 - 1670), narozen pravděpodobně v Nivnice na jižní Moravě, pocházel z rodiny drob-ného podnikatele, brzy úplně osiřel. Dětství prožil v Uherském Brodě, vzdělával se na bratrských školách ve Strážnici a v Přerově a v Německu na Herbornské akademii a na univerzitě v Heidelbergu. Po návratu učil v Přerově, později ve Fulneku, kde působil také jako bratrský kněz. R. 1621 prchá se ženou a dvěma dětmi, skrý-val se ve východních Čechách, brzy ztrácí celou rodinu - zemřela na morovou epidemii. R. 1628 po vydání Obno-veného zřízení zemského odchází do emigrace - natrvalo. Po odchodu do exilu tvoří většinou latinsky. Nikdy se již nevrátil. Nejprve se usadil v polském Lešně, kde byl zvolen posledním biskupem Jednoty bratrské, potom po-býval v Anglii, Švédsku, Uhrách. Pokaždé se vracel znovu do Lešna. Zde mu zemřela i druhá žena. V té době byl vyhlášen Vestfálský mír mařící možnost návratu do Čech. Za Švédsko-Polské války Komenskému v Lešně shořela většina majetku a část rukopisů, zvláště pak materiál k několik let připravovanému slovníku Poklad jazyka české-ho. Od r. 1656 až do konce života žil v Amsterdamu, kde také r. 1670 zemřel. Byl pohřben v nedalekém Naarde-nu. Komenský napsal okolo 250 děl většího či menšího rozsahu.
Před odchodem z vlasti: převažují spisy náboženské a filosofické, ve kterých se sváří víra s rozumem
Listové do nebe - úspěšné spisy, spisek obsahuje 5 fiktivních dopisů jednak adresovaných Kristovi, jednak psa-ných Kristem. Kritizuje současné problémy, ovšem řeší je smírně.
Truchlivý - spis se snaží hledat východisko ze zmatků a nejistot doby
Přemýšlování o dokonalosti křesťanské - úspěšný spisek
Labyrint světa a ráj srdce - tato alegorie je obrazem doby, kdy svět se zdá bezvýchodným labyrintem, kdy se skutečnost křiví do groteskních tvarů a kdy se člověk zachraňuje návratem do vlastního srdce. Poutníka (Komen-ského) na cestě městem - bludištěm (světem) doprovází Všezvěd Všudybud s Mámením, kteří mu nasazuj růžové brýle. Poutník přesto všude vidí jen podvod a klam. Fortuna přeje boháčům peníze, moc, slávu. Bohatství je však břemenem, boháči se o něj bojí a závidí těm, kteří mají víc. Trpí nepohodlím a neumějí s bohatstvím správně na-kládat. Východiskem ze zoufalé situace mu je samota a náboženské rozjímání - splynutí s Bohem. Hluboká zbož-nost byla pro dobu Barokní typická. Podobná myšlenka o bohu se nachází ve spisu Hlubina bezpečnosti. Alegorie - využívá přesného významu v rámci celého díla, děj má doslovný a zároveň přenesený význam.
Centrum securitatis (Hlubina bezpečnosti)
Komenský chtěl přispět k rozvoji české vědy. Vytvořil však pouze projekt. Z velké encyklopedie bohužel zbyly len trosky. Překládal žalmy a Katonova dvojverší.
Poklad jazyka českého - nedokončený slovník
O poezii české - pojednání propagující časomíru
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské - útěšná alegorická závěť z doby uzavření Vestfálského míru
Kancionál - sbírka české duchovní lyriky
Pedagogické práce: při hledání způsobů „nápravy světa“ se mu zdá být jediným řešením právě idea výchovy člo-věka. Věřil, že vzdělaný člověk může své vědomosti využít nejen pro sebe, ale hlavně pro ostatní. Předpokladem rozvoje vzdělání je nová soustava vyučování.
Didactica magna (Velká didaktika) - toto dílo je ve světě nejpopulárnější. Jsou zde shrnuty a formulovány moderní pedagogické zásady platné dodnes: pojmová jasnost, názornost, přiměřenost, postup od jednoduššího ke složitějšímu, zřetel k dětskému chápání. Určena vychovatelům a učitelům mládeže. Výchovu člověka rozvrhl do 4 věkových období, kterým by měla odpovídat i školská instituce: od mateřských škol (rodina), přes školy obecné (obec), latinské - gymnázia (v každém městě) až ke školám odborným - akademie.
Informatorium školy mateřské - zdůrazňoval harmonickou výchovu celého člověka, dílo soustředěné na výcho-vu dětí v předškolním věku.
Orbis pictus (Svět v obrazech) - učebnice latiny, první obrázková učebnice na světě, spojení jazykového a věc-ného vyučování
Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) - učebnice latiny, jazyková učebnice
Schola ludus (Škola hrou) - atypická učebnice latiny, obsahuje 8 divadelních her určených žákům
Sebrané spisy vychovatelské - souhrnné pedagogické spisy vydané v Amsterdamu
Cesta světla - celoživotní snažení Komenského vložené také do díla
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských - stěžejní filosofické dílo. Začal ho psát r. 1644 a pracoval na něm až do konce života. Rukopis se ztratil a byl nalezen až r. 1935. Je programem vytváření spravedlivějšího světa bez válek, světa lásky a moudrosti. Celková myšlenka pak směřuje k základnímu cíli: universální nápravě lidstva.
Moudrost starých Čechů - doplněk k Didaktice, doklad vztahu k lidové slovesnosti, obsahuje různá přísloví.

Význam Jana Ámose Komenského
Význam tkví ve velkolepé práci v ředě oborů, především v pedagogice a v syntéze celého předchozího vývoje naší kultury. Jeho dílo zůstalo živým odkazem i dalším generacím a jeho myšlenky byly realizovány v mnohých zemích světa. I dnešní člověk nachází v jeho tvorbě poučení i inspiraci.

Hodnocení životopisu Jan Ámos Komenský

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 669×
  741 slov

Komentáře k životopisu Jan Ámos Komenský

gonzik
Ing. Petra Janečková
co jiříšek?