Bible

Starý zákon

Starý zákon obsahuje Desatero božích přikázání. Je psán hebrejsky, zhruba ve 12. st. př. n. l., byl kanonizován.

Má tři základní části:

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových):

 • Genesis (kniha zrodu — počátky lidstva, příběhy patriarchů…)
 • Exodus (odchod z Egypta — povolání Mojžíše, 10 egyptských ran, zákony…)
 • Leviticus (předpisy pro bohoslužbu, dle Lévitů)
 • Numeri (kniha výčtů — začíná sčítáním lidu)
 • Deuteronomium (připomenutí Božích zákonů a odchodu z Egypta, komentáře k desateru)

Knihy proroků — Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel…
Kelubium (= spisy, žalmy)
dějinné knihy (Jozue, Kniha soudců, 1. a 2. Samuelova, 1. a 2. Královská, Tobiáš, Judith, Ester…),
knihy básnické, rozjímavé (Job, Žalmy, Přísloví, Píseň Písní…)

Nový zákon

1. — 12. st. n. l., (kanonizován ve 4. st. n.l.); je psán řecky, má 3 části:
Knihy dějepravné — 4 evangelia (Evangelium — radostná zpráva; synoptická evangelia — jsou si souhlasná obsahem (Marek, Matouš, Lukáš)) (Marek, Matouš, Lukáš, Jan)
Matouš (člověk) — obrácený žid, snaží se dokázat, že, Ježíš je Mesiáš = nejvíce citací ze SZ, píše pro palestinské židy
Marek (lev) — píše pro římské křesťany
Lukáš (tele) — lékař, spolupracovník Pavla
Jan (orel) — toto evangelium vzniká koncem 1. století, kdy bylo třeba posílit víru v Krista
Kristus stavěn do nejširších obzorů minulosti i budoucnosti
dílo je hodnotné už i literárně, liší se od předchozích tří (proto není synoptické)
Knihy naučné — a) skutky apoštolské, b) epištoly (apoštolské listy)
Epištoly = dopisy prvním křesťanským obcím (je jich 21)
Zjevení Janovo

Důležité pojmy:

 • Kanonické texty — zákon
 • Apokryfní (Apokrytos = zbylý) texty — texty mimo Bibli
 • Katechismus — výuka víry
 • Konvertita — ten, kdo přijímá křesťanství; konvertovat = přijmout novou víru, dnes přestupy mezi jednotlivými církvemi
 • Farizeiové — kasta kněží, vzájemná napadání s Kristem, právě oni jej vydali, neboť je napadal pro jejich pokrytectví („Mne nenávidí, neboť je usvědčuji z jejich zlých skutků“)
 • Farizei — nyní pejorativní vyjádření pro pokrytce a zrádce
 • Esejci — urputní obhájci Judaismu, vystupovali proti Ježíšovi
 • Abba — označení pro Boha, přejímá jej Nový zákon (z hebrejštiny) — Bůh mění svou povahu z přísného na dobrého. („Láska je Bůh, Bůh je láska.“; „Milujte své nepřátele a modlete se za své pronásledovatele.“) — princip neopovídat zlo zlem;
 • „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kámen jako první.“
 • ámen — staniž se; na konci modlitby

Hodnocení referátu Bible

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. červenec 2008
  6 677×
  352 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Bible