Česká realistická literatura 2. poloviny 19. století

Karel Havlíček Borovský
- klasik české politické satiry
- narozen v Borové u Přibyslavi
- studium na Gymnasiu v Německém Brodě ® kněžský seminář v Praze (vyloučen pro své názory) ® vychovatel v Rusku v Moskvě
- liberál
- po revoluci 1848 ® proti reakci vídeňské vlády ® pronásledován a souzen ® 1851 – policejně vyvezen do vyhnanství do Brixenu (4 roky)
- autor kritický a satirický
- Obrazy z Rus – pokus o realistické vykreslení poměrů v Rusku
- věnoval se překladatelství (překládal Gogola)
- novinářská činnost: Pražské noviny – Česká včela – redaktor
- Národní noviny – Šotek ® neprošlo cenzurou, zákaz
- novinář, který si dal za úkol dělat politické noviny (Národní noviny)
- v Kutné Hoře vydával časopis Slovan ® zákaz
- sborníky novinových článků: Duch Národních novin
- zemřel na tuberkulózu (na jeho hrob dala Božena Němcová trnovou korunu)
- Epištoly kutnohorské – o situaci u nás
- psal epigramy (krátké satirické básně) ® 5 částí (oddílů) – věnované církvi, králi, múzám, vlasti a světu
- Česká modlitba
- Verba docent, exempla trahunt (slova poučují, příklady táhnou)
- básnické skladby: - vznikaly za pobytu v Brixenu
- Tyrolské elegie – elegie = smutná (truchlivá) báseň
= „žalozpěv“
- satira, kritika, výsměch
- poezie osobní, satirická
- básnické vylíčení Havlíčkova zatčení a cesty do Brixenu
(deportace)
- Král Lávra – základem byla irská pohádka
- Král Midas se nechal jednou za rok ostříhat a holič byl hned poté popraven. To se opakovalo každý rok, aby se nikdo nedozvěděl o Midasových oslích uších. Mladý holič Kukulín jde nyní ostříhat krále. Holičova matka prosí krále, aby ho nepopravil. Kukulín se jde vyzpovídat k vrbě. Muzikant (basista) si z té vrby uřízne kolíček do basy a basa prozradí Midasovi oslí uši ® „Náš pan král má oslí uši, náš pan král je ušatec.“
- satira na krále a na absolutismus, výsměch a kritika neomezené moci, výsměch ® dobrá vláda nezáleží na tom, jak vypadá
- Křest svatého Vladimíra – námět z ruské minulosti, z období Kijevské Rusi
v 9. století
- v: Nestorův letopis ruský
- Car Vladimír dá utopit v Dněpru boha Peruna pro jeho neposlušnost (Odmítl hřmít na Vladimírův svátek.). Rusko se ocitne bez boha a lidé začnou neposlouchat, neplatí daně a reptají. Z tohoto důvodu je vypsán konkurz na nového boha. (Lidé se nemají čeho bát.) Ke konkurzu přicházejí zástupci církví a nabízejí svého kandidáta na boha. Vladimír má neomezenou moc a může zabýt i boha.
- kritika církve a panovníka
- aktualizace tématu ® odsouzení jakékoli
absolutistické vlády
- travestie = komické nebo satirické dílo, podávající obsah nějakého vážného básnického díla zesměšňující formou
- alegorie, ironie, kritika, jednoduchý verš
(bývá v něm i cizí slovo)
- groteskno = spojení jevů, které se navzájem
vylučují
Božena Němcová
- vlastní jméno: Barbara Panklová
- narodila se ve Vídni
- rodiče sloužili u kněžny Zaháňské
- dětství a mládí prožila v Ratibořicích u České Skalice
- vychována svou babičkou Magdalénou Novotnou
- navštěvovala školu v České Skalici ® pak na vychování na zámku v Chvalkovicích ® četla tam romantickou literaturu ®seznámení
- spory o původ Boženy Němcové ® dohady zda skutečně patří do šlechtické rodiny nebo do chudé (možná dcera sestry kněžny Zaháňské)
- velmi brzy se provdala za Josefa Němce (úředník finanční stráže, asi dvakrát starší než Božena, pro své vlastenecké názory několikrát překládán)
- pobyty: Praha – seznámení s českými spisovateli ® V. B. Nebeský (vyzíval ji k básnické tvorbě), Sabina, Frič, později J. Neruda
Chodsko – Domažlice – seznámení se životem ve městě i na venkově ® psala články do novin, národopisné studie – lidové zvyky a tradice ® Obrazy z okolí domažlického
Slovensko – několik cest za lidovou slovesností
- v 50. letech zhoršení situace v rodině ® nemoc B. N., rozpory v manželství, smrt syna Hynka
- 1861 – do Litomyšle, kde měla dohlížet na vydávání svých spisů
- počátky tvorby ® básně - Ženám českým
- později již próza: - Národní báchorky a pověsti – pohádky, místní pověsti a legendy
- převyprávění lidové látky
- Slovenské pohádky a pověsti - zachování původního lidového podání
- povídky: zobrazeno venkovské prostředí, lidové postavy, porovnání šlechta ´ chudina, častějšími postavami jsou ženy, chtěla vytvořit typ dobrého venkovského člověka
- Pan učitel – vzpomínky autorky na jejího pana učitele ® kladný, učení pomocí názornosti
- V zámku a podzámčí – Děj se odehrává na Nymbursku. Přijede nová šlechta – Skočdopolovi.. Okolo Skočdopolové se točí falešní lidé ® mamsel Sára, která je falešná. Pořídí se pes Džoli. V podzámčí vdova Karásková, která má syny Josífka a Vojtěcha. V podzámčí se objeví cholera. Vojtěch jde na zámek a Klára mu dává jídlo. Josífek umře. Sýkorovi se o vdovu Karáskovou a Vojtěcha starají, ale ona umře. Vojtěch jde na zámek, kde náhodou zachrání psa Džoliho před vzteklým psem. Vojtěch dostane funkci opatrovatele psa. Skočdopolovi pořádají piknik. Když se paní Skočkopolová vrátí, tak vyslechne rozhovor mamsel Sáry a jejího nápadníka, kde se mamsel přiznává k tomu, jak Skočkopolovi využívá. Paní Skočdopolová z toho dostane choleru a vyhodí mamsel Sáru. Na paní Skočkopolovou má vliv doktor. Zůstanou jí pouze opravdoví přátelé. Ona pomáhá lidem. Vojtěch dostane peníze na studia medicíny. Příběh končí usmířením a paní Skočdopolová se vrátí do Itálie.
- kontrast: zámek ´ podzámčí
- zájem o společenské a sociální otázky
- věřila, že šlechta může být nápomocna chudým lidem*
- důraz na vzdělání
- vliv F. M. Klácela (kněz, který zastával utopistické názory - *)
- Chýže pod horami – děj se odehrává na Slovensku
- příběh českého malíře, který se dostává do slovenské rodiny a seznamuje se s lidovými zvyky
- Podhorská vesnice

Hodnocení referátu Česká realistická literatura 2. poloviny 19. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. leden 2008
  4 628×
  842 slov

Komentáře k referátu Česká realistická literatura 2. poloviny 19. století