Česká literatura a její vývoj do doby husitské

LITERATURA
a) tradiční : lidová slovesnost - pranostiky,přísloví, zaříkávadla, zaklínadla, horoskopy, písničky, pohádky, povídky
b) psaná

ROMÁNSKÝ SLOH
přišel z jížní Evropy
Architektura : tlusté zdi z kamenných kvádrů ( pevnostni charakter)
půdorys : a) kulatý - převládá ( oltář v apsidě je vždy na východ)

rotundy: sv. Jiří na Řípu, Vyšehrad, sv. Kateřiny ve Znojmě
b) hranatý - basiliky sv. Jiří na Hradě, v Třebíči
mohou mít i více lodí

Malířství : typy maleb a) Fresky - malba na čerstvou vlhkou omítku
( Sixtinská kaple 16. st. Michelangelo )
b) Iluminace - v knihách drobnomalby , první písmeno je velké - výjevy ze života ( Vyšehradský kodex 11. st. )

Sochařství : není tak výrazná výzdoba
strnulé postavy, hlava vystrčená dopředu ( kostel sv. Jakuba )

VZNIK ČESKÉ LITERATURY
počátky psané literatury na našem území - 9. stol., souvisí se šířením křesťanství
r. 862 poslal velkomoravský kníže Rastislav posly k byzantskému císaři Michalovi s prosbou, aby na Velkou Moravu poslal učitele křesťanství, kteří by hlásali víru v řeči lidu srozumitelné a položili základy vzdělanosti (Rastislav tím sledoval cíle náboženské i politické (ochrana před Východofranskou říší), Velká Morava byla poměrně vyspělý stát s pokročilou zemědělskou a řemeslnou výrobou, byla první slovanský stát ležící na hranici 2 vlivů - Z latinská a V byzantská kultura)
r. 863 přišli na Velkou Moravu 2 bratři z řecké Soluně - KONSTANTIN (později měl mnišské jméno Cyril) a METODĚJ - na Velkou Moravu přinesli již hotové překlady náboženských a bohoslužebných textů :
Ÿ EVANGELIA Z NOVÉHO ZÁKONA - předmluva k překladu je veršovaná PROGLAS - vysvětlují účel své mise
Ÿ PATERIK - životopisy svatých

jazyk, do kterého překládali = STAROSLOVĚNŠTINA (stará církevní slovanština)
písmo, ve kterém byly texty psány = HLAHOLICE (vytvořili ji z řecké abecedy, později z hlaholice bylo vytvořeno zjednodušené písmo cyrilice, které se stalo základem azbuky)
na činnost Konstantina a Metoděje navázali JEJICH ŽÁCI - napsali TZV. MORAVSKO - PANONSKÉ LEGENDY (životopisy bratří) :
Ÿ ŽIVOT KONSTANTINŮV - spíše filozofický
Ÿ ŽIVOT METODĚJŮV - spíše popisuje život na Velké Moravě
KYJEVSKÉ LISTY-zbytky hlaholského textu, nalez. v Kyjevě, ale původ u nás 9/10. st.
PRAŽSKÉ ZLOMKY - asi napsány v Sázavském klášteře , 12. st

význam působení Konstantina a Metoděje :
F staroslověnština uznána jako jeden z kulturních evropských jazyků
F texty sloužily nejen k náboženským účelům, ale i k obraně slovanského jazyka a slovanské literatury, sloužily i světské moci
F všeslovanský význam - spisovný jazyk se rozšířil i k jiným slovanským národům - společné kulturní východisko

po smrti Metoděje a rozpadu Velké Moravy se střediskem vzdělanosti, státu i kultury staly PŘEMYSLOVSKÉ ČECHY
staroslověnština zde ještě nějakou dobu přežívá (nejdéle z okolních zemí), ale postupně je vytlačována latinou; posledním místem, kde se staroslověnština udržela byl Sázavský klášter (zal. 1032, proslul působením opata Prokopa)
na české půdě vzniklo několik významných staroslověnských památek :
Ÿ LEGENDA O SV. VÁCLAVU
Ÿ ŽIVOT A UMUČENÍ SV. VÁCLAVA A SV. LUDMILY, JEHO BABIČKY - překlad z latiny, autorem mnich KRISTIAN (KŘIŠŤAN - někdy název Kristianova (Křišťanova) legenda), nejde o legendu v pravém slova smyslu, větší důraz je položen na činy knížete Václava
LEGENDA = epický útvar obsahující vypravování (bez nároků na historickou přesnost) o životě posvátných osob monoteistických náboženství

KRONIKY
chronos = čas chronica = dějepisná kniha
® zachycuje události v časovém sledu ( tak jak se staly )

KOSMAS (asi 1045 - 1125)
první kronikář a zakladatel českého dějepisectví, po studiích (Lutych - Belgie) se stal knězem a později kanovníkem, děkanem pražské kapituly u sv. Víta byl velmi vzdělaný, znal i antickou kulturu
KOSMOVA KRONIKA (CHRONICA BOËMORUM) - začal ji psát r. 1119, je psána latinsky (svědčí to o vítězství latiny, dokonce zamlčuje jakékoliv zmínky o staroslověnské vzdělanosti), zachycuje osudy celého národa (tím se odlišuje od provinčních kronikářů - ti popisovali jen události místního významu), kronika má 3 části (knihy) :
3 prameny ® báje a mýty (nejstarší české dějiny,předávané ústníí tradicí)
® zprávy hodnověrných lidí ( končí smrtí Vratislava 1092 )
® události a zkušenosti, které sám zažil
je psána vtipně, živě ® vzor Vergilius, Homér, Livius
kronika je zaměřena vlastenecky s cílem posílit jednotu národa a panovnického rodu

Kosmovi pokračovatelé :
Ÿ kanovník vyšehradský - 1126 - 1142
Ÿ mnich sázavský - do r. 1162
Ÿ Zbraslavská kronika - 14. stol.
Glosy : české vpisky v lat. textu (svatojířské, svatořehořské, Mater verborum-slova matky
Bohemika : pronikání češtiny do latiny, české výrazy hlavně vlastní jména
1057 - první souvislá česká věta, nalezena v Litoměřicích ( odkaz majetku )
jazyky 1)latina používá se v církvi, ve vědě a na úřadech
2) čeština objevuje se ve 13. st. texty, které nemají autory ®®
Ÿ ALEXANDREIS (přelom 13. a 14. stol.) - veršovaný epos o řeckém králi Alexandru Velikém - ale je to alegorie - na starověké látce líčí poměry na českém královském dvoře po smrti krále Přemysla Otakara II.; dílo je sice anonymní, ale podle zaujímaných postojů lze určit, že autorem byl příslušník vysoké šlechty a vlastenec
DALIMILOVA KRONIKA - první česká veršovaná kronika, vznikla na počátku vlády Jana Lucemburského, jméno Dalimil dal neznámému autorovi kronikář Václav Hájek z Libočan v 16. stol., autor byl demokratického a vlasteneckého smýšlení, zřejmě nižší šlechtic
od příchodu praotce Čecha až do r. 1314( nástup Jana Lucemburského na trůn )
nevěrohodná, měla zvednout sebevědomí, čerpá z Kosmovy, Zbraslavské, Opatovické
3) němčina souvisí s rozvojem měst a s novým životním stylem ® Rytířství

vznik měst, tam kde byly naleziště stříbra
u nás pevná měna - Pražský groš (za Václava II )

1) Duchovní lyrika city, pocity, nemá děj
nejstarší česká duchovní píseň(11.st) HOSPODINE, POMILUJ NY! - obsahuje ještě staroslověnské výrazy (ny, mira, spase, žizn), byla určena lidu a ten ji zpíval při slavnostních příležitostech (funkce první české národní hymny)
ve 12. stol. - druhá nejstarší česká píseň SVATÝ VÁCLAVE, VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ - také plnila funkci hymny, byla nejoblíbenější českou duchovní písní
kolem r. 1300 - KUNHUTINA MODLITBA - duchovní píseň, z breviáře abatyše Kunhuty

2) Duchovní epika má děj
legendy : APOKRYF O JIDÁŠOVI psána česky a rýmuje se

3) Dvorská epika tvořila ji šlechta
hrdina často Alexandr Veliký
TRISTAN A IZOLDA - veršovaný rytířský epos, děj v Anglii
+ DALIMILOVA KRONIKA , ALEXANDREIS ,
ZBRASLAVSKÁ KRONIKA - napsána latinsky Ottou a Pavlem Žitavskými , končí r.1337

4) Dvorská lyrika šlechta opěvuje lásku k ženám ( pocity ) vychází z rytířství
žánry : a) epistola : milostný dopis
b) pastorela pastýřská milostná píseň
c) alba svítáníčka ® loučení za raního rozbřesku

 

OBDOBÍ VLÁDY KARLA IV

za vlády “otce vlasti” nastal nebývalý rozvoj hospodářského, společenského a kulturního života, Čechy se staly centrem Římské říše a Praha měla kontakty s celou kulturní Evropou
došlo k povýšení pražského biskupství na arcibiskupství (1344), k založení pražské univerzity 1348(4 fakulty - filosofická, právnická, teologická, artistická) r. 1409 byla počeštěna

® rozvoj vědecké literatury
Historie
· Vita Caroli psáno Karlem IV latinsky
Právnictví
· Maiestas Carolina soubor státního trestního práva , psáno latinsky
· Výklad na právo země české autor Ondřej z Dubé
Slovníky
· Klaret 1.slovník
autor Claretus de Solentia
Cestopisy
· Cestopis tak řečeného Mandevilla
· Marco Polo

stavby za Karla IV ® Karlštejn, Karlův most, Karlova univerzita, Nové město - Karlovo náměstí

manželky Karla IV ® Blanka z Valois
Anna Falcká
Anna Svídnická
Eliška Pomořanská

Ÿ LEGENDA O SV. KATEŘINĚ (ŽIVOT SV. KATEŘINY) - vypráví o lásce Kateřiny Alexandrijské, sv. Kateřina byla patronkou artistické fakulty pražské univerzity
Ÿ LEGENDA O SV. PROKOPU - zachycuje život sv. Prokopa - prvního opata Sázavského kláštera

SATIRA

kritika ® má za úkol zesměšňovat
Žákovská poezie
(žáci = studenti VŠ, vaganti = studenti, kteří chodili od města k městu a vydělávali si na studia)
a) milostná Dřevo se listem odievá
b) pijácká
c) satirická ® česky, latinsky, makaronsky (střídání čes a lat veršů)
Ÿ PODKONÍ A ŽÁK - nejznámnější skladba žákovské poezie, formou sporu mezi žákem a panským sluhou , hádají se kdo to má lepší autor asi Smil Flaška z Pardubic

SMIL FLAŠKA Z PARDUBIC - zemský písař Nová rada - rozsáhlá zvířecí alegorie (sněm zvířat, pomlouvají krále
HRADECKÝ RUKOPIS - neznámý autor, používá jadrný jazyk
Ÿ Satiry o řemeslnících a konšelích nevěrných
Ÿ Desatero prikázanie božie
Ÿ Bajka o lišce a džbánu první bajka u nás

Drama
ve Francii rozvoj ve 12.st.
v Čechách ve 14.st.

MASTIČKÁŘ - nejstarší české světské drama, vyvinulo se z mastičkářské scény náboženské
velikonoční hry O třech Mariích potom se hra rozšířila ® ukazuje chytráka, který vydělává na touze lidí užít si zdraví
Gotika
vznikla ve Francii ® k nám přišla z Německa
Gotika ® dříve hanlivý výraz, podle barbarského kmene gótů

Raná gotika přelom 13. - 14.st.
bohatá kružba v oknech
portály jsou zdobeny sochami
Malířství : fresky
iluminace · Cestovní brechýř biskupa Jana ze Štítného ® 15kg
deskové malby ® malovali na dřevěné desky
kult Madon a Jezulátek autoři : Mistr zlatokorunského oltáře, třeboňského oltáře, roudnický, vyšehradský,
Mistr Theodorik :jediný známý, 40 obrazů pro kapli Svatého kříže
Hudba : vícehlasý zpěv
Sochařství : Madony ® Panna Marie s Jezulátkem
Piety ® Panna Marie s mrtvým Jezulátkem
Pert Perléř : busty královské rodiny, arcibiskupů (chrám sv. Víta)
socha sv. Václava ve Svatojířské kapli
typické esovité prohnutí
Architektura : ostře lomený oblouk, špičaté věže
fiály : součást opěrného systému
stavby: Karlštejn, Kost, Zvíkov, Bezděz
Anežský klášter (Brno), chr.sv. Víta, Týnský kostel
kostel sv. Gotharda ve Slaném
Architekti: Matiáš z Arassu
Petr Parléř
Pozdní gotika
architektura : ostře lomený oblouk se snižuje
stavby: Velvarská brána, Prašná brána, portál Staroměstské radnice
vladislavská sál, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Hodnocení referátu Česká literatura a její vývoj do doby husitské

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. květen 2008
  7 655×
  1399 slov

Komentáře k referátu Česká literatura a její vývoj do doby husitské