Literatura doby husitske a pohusitske

Doba husitských válek 1419 - 1437
Roháč z Dubé
Jiskra z Brandýsa
Budyšínský rukopis - nejvýznamnější památka 15. st., autor neznámý, obsahuje řadu skladeb:
Žaloba koruny české a Porok koruny české - obsahují stížnost na papeže a církev, na útisk, který způsobují Čechům v otázkách víry
Hádání Prahy s Kutnou Horou - alegorická. Spor, který je vedený mezi Prahou a K. H.; Praha = představi-tel husitů, K. H. = představitel katolíků, římské církve => spor mezi katolíky a nekatolíky veden před Kristem. Praha vítězí.
Žižkův vojenský řád - autor neznámý, obsahuje způsob organizace vojska, výzbroj a výstroj.
Jistebnický kancionál - zpěvník, na svou dobu má vynikající hudební i textovou hodnotu, autor je neznámý - vzdělaný, kulturní člověk, stoupenec husitského hnutí. Je to sborník písní:
Ktož jsů boží bojovníci - 15. st., hymna táborských husitů, husitský chorál
Povstaň, povstaň veliké město pražské - bojovná píseň, hymna pražských husitů
4 pražské artikuly - poč. revoluce 1419, obsahují program husitského hnutí
Kompaktáta - vydal je Zikmund, konec revoluce 1434, je to omezení pražských artikul

Období doznívání husitství
Bitva u Lipan (1413), porážka husitů, následuje období doznívání husitství a doba posledního husitského krále Jiřího z Poděbrad.
Petr Chelčický - největší literární osobnost polipanské doby. Byl to svobodný sedlák z Chelčic u Vodňan, pobýval v Praze, poznal se s Husem, latinsky znal jen povšechně.
O trojím lidu - traktát, odsoudil v něm středověké dělení společnosti na tři stavy: kněžský, vojenský a lid.
O boji duchovním - zavrhl husitské války, opíral se o Bibli - všichni lidé jsou si rovni, křesťan nesmí zabíjet
Postila - napsána v duchu Husovi Postily
Sieť viery pravé - Výklad názvu: rozumí církvi a papeže. Úkolem církve je zachraňovat věřící. Někteří lidé poru-šují evangelium (síť), nejvíce panovníci - světský císař a papež. odhalil a odsoudil vykořisťovací ráz feudalismu, zásada neodporovat zlu, obhajoval pasivitu, obsahuje asi 50 drobných traktátů - teologické otázky adresované různým osobám např. Janu Rokycanovi a Mikuláši Biskupovi.
V učení Chelčického byl rozpor. Měl pokrokové myšlenky, ale řešení bylo zpátečnické => toužil pop návratu k prvotnímu křesťanství a v souvislosti s tím odmítal i vzdělání. Význam byl ohromný. Byl to myslitel světového formátu. Doplnil Husa o další příklady, měl ohlas doma i v zahraničí. Na něho doma navázala Jednota bratrská (pol. 15. st.). Její členové byli z různých vrstev, ale nedělají se rozdíly. Říkali si bratři a sestry. Všichni pracovali, řídili se mravními zásadami a pěstovali zpěv. Rozdělila se na dvě části podle učení. Vyhrává část pro učení => zakládání škol. Stala se šiřitelkou vzdělání (J. A. Komenský). Chelčický ovlivnil učence světoví - L. N. Tolstoj se k němu hlásí jako k duchovnímu učiteli. Zdůrazňuje neprotivit se zlu zlem. Stal se nejradikálnějším kritikem feuda-lismu.
Vavřinec z Březové
Píseň o vítězství u Domažlic - latinsky psaná => šíření slávy husitů do světa

Hodnocení referátu Literatura doby husitske a pohusitske

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. srpen 2008
  3 677×
  433 slov

Komentáře k referátu Literatura doby husitske a pohusitske