Starověké literatury, antická literatura řecká a římská

Mezopotámie- 4.tis.př.n.l.
-písemnictví sumerské- klínové písmo
akkadské- Epos o Gilgamešovi- kol.2000 př.n.l.
-král Uruku, ze 2/3 bůh
-Enkiduos –přítel
-hledání smyslu existence, tajemství věčného života
babylonské- Chamurapiho zákoník
asyrské
Egypt- 4.tis.př.n.l.
-písmo hieroglifickéÞhieratickéÞdémotické
-Vlastní životopis Sinuhetův- krátká autobiografická povídka
-Knihy mrtvých- náboženské texty
-milostné písně- vliv na Píseň písní
Fénicie- vznik základů našeho písma
Čína- znakové písmo
-vliv konfucinismu a taoismu
-Lao-C`- Kniha o tao a ctnosti
-Kniha písní(Š`-Ting) –lidové písně a básně
Indie- Védy- nejstarší literární památka Árjů (véd=posvátné vědění)
-1500-400přnl
-4 části: mantry- hymny, modlitby ,formule
áranjaky- texty určené poustevníkům
brahmany- návody k modlitbám
upanišády- ezoterické nauky
-asi 6x větší než Bible
-Mahabharáta- nejrozsáhlejší epos- přes 200 000 veršů
- bratrovražedný boj Bharatovců o vládu
-Ramajána- epos (hrdinský zpěv)
-putování Rámovo (pohádková mytologie)
Persie- Avesta- sbírka náboženských textů
-modlitby, mýty, lyrika, náboženské texty
-autor- patně prorok Zarathustra
Palestina- Bible- Starý zákon- 3 části: 1 Tóra- 5 knih Mojžíšových
Genesis- vznik světa, člověkaÞJosef a jeho bratři
Exodus- útěk z EgyptaÞarcha
Þsmrt Mojžíše
2 Knihy Proroků (Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, 12 proroků)
3 svaté spisy- Žalmy, Jób, Přísloví, Pět svitků (Píseň písní-
Šalamounova, Rút, Jeremiášův pláč, Ester, Kazatel), Kniha Danielova, Knihy králů, Knihy soudců
-Nový zákon- 27 knih: 4 evangelia- Matouš, Marek Lukáš, Jan
skutky apoštolů
21 apoštolských listů
zjevení Janovo (Apokalypsa)

Antická literatura
-základ evropské vzdělanostiÞzdroj inspirace
-výhodná poloha- vliv 3 světadílů
-krétská literatura (2500-1600 přnl)
-mykénská literatura (1600 přnl)
-přerušena vpádem Dórů

Řecko
Periodizace: a) archaické období (8.-6.st.přnl)
b) klasické období (500-338 přnl)
c) helénistické období (338-30 přnl)

ARCHAICKÉ OBDOBÍ
epika- mýty- výklad světa, bohové
Homér (konec 8.stol.)
-Malá Asie
-eposy- původně přednášeny ústně
-časoměrný daktylský hexametr
-Ilias- 51 dní před pádem Tróje
-24 zpěvů,16 000 veršů
-patos, statičnost, rozsáhlé popisy
-Odyssea- 10 let Odysseových cest
-24 zpěvů, 12 000 veršů
-dynamičtějšíÞjiný autor?
naučná poezie
Hesiódos
-Práce a dnové- zemědělcům (jak nakládat s půdou)
lyrika- elegie- píseň s doprovodem píšťaly
- vážná skladba (nejen žalozpěv)
-Archilochos
-monodická lyrika- (melická- osobní, písňová)
-pro sólový zpěv- doprovod lyry
-Sapfó- milostná l.
-Alkaios
-pijácká píseň- Anakreón (6.stol)
-víno, ženy, zpěv
-sborová lyrika- Pinandros- ódy, oslava osob
-epigramy- původně oslavné, nápisy na hroběÞsatiricky útočná báseň
-(jambická lyrika)
-Simonidés, Ión, Tyrtaios

ATTICKÉ (KLASICKÉ) OBDOBÍ
-centra Athény, Sparta, Théby
drama- hlavní žánr
-z dionýsií- oslavy boha Dionýsa
-tragédie- tragos=kozel
-vážný obsah, katastrofický konec
-komedie- komos=průvod
-herci pouze muži
-kontakt s divákem (Þkatarze)
-konstrukce:expozice
kolize
krize
peripetie
katastrofa
Aischylos (525-456 přnl)
-zachovalo se 7 her
-náměty- morálka, čest
-člověk x bozi, osud
-Peršané
-Spoutaný Prométheus
-Prosebnice
-Sedm proti Thébám
-Oresteia- 3 části: Agamemnon
Cheofory
Eumenidy
-O. zabije Klytaimestru a Aigistha, osvobozen athénskými občany

Sofoklés (496-406 přnl)
-Král Oidipus- snaha vzdorovat osudu
-nevědomá, předurčená vinaÞpřesto trest
-Antigona- bratři Eteoklés a Polyneikés
-A. pohřbí Polyneika- mravní zákon
-Kreón- trest (manželka a synÞsebevražda)

Euripidés (485-405 přnl)
-hlubší psychologie postav- mýty jen rámec
-ženské hrdinky- oceňuje sílu postavit se osudu
-někdy nedovede vyřešit ideové a mravní konfliktyÞdeus ex machina
-filosofické otázky, kritika demokracie
-Médea- zrazená láska
-zabije svou sokyni i dětiÞmravní konfliktÞdeus ex machina
-Elektra- celý život- příprava pomsty
-nevyrovnaná
-Orestés- zločin
Klytaimestra- zmenšená vina
-Hipolotos
-Trojánky
-Ifigenie v Tauridě

Aristofanés (445-386 přnl)
-komedie
-kritika kariérismu a demagogie politiků
-protiválečné- Jezdci
-Mír
-Lysistráta
-Oblaka- kritika učenců
-Žáby- kritika Euripida- jeho postavy nejsou mravním vzorem
řečnictví- Demosthénés- filipiky (x Filip Makedonský)
filosofie- Sokratés
-Platón
-Aristotelés- Poetika- zásady 3 jednot: místa, času, děje

HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ
-po dobytí Řecka Alex. MakedonskýmÞvliv východních kultur
-vědecký rozvoj- Archimédés, Euklidés
Theokritos (300 přnl)
-pastýřské idyly
Menandros
-„nová atická komedie“
Řím
-navazuje na řeckou kulturu, Etrusky, lidovou sluvesnost (kultovní písně, žalozpěvy)
-periodizace: a) archaické období (3.-2.stol. přnl)
b) klasické (zlaté) období (1.stol. přnl)
c) postklasické (od 1.stol. n.l.)
ARCHAICKÉ OBDOBÍ
-překlady řecké literatury do latiny
Livius Andronicus z Tarentu
- otrok
- překládal Homéra (epiku) a drama
Enius
-letopisy, anály
Titus Maccius Plautus(asi 251-184 přnl)
-vzor v helénistické komedii
-typy postav- z každodenního života
-Lišák Pseudolus- otrok
-Vychloubačný voják
-Lakomství
-Strašidla
-Komedie o hrnci- inspirace pro Molierova Lakomce
Publius Terentius Afer (195-159 přnl)
-také vzory v řeckých komediích
-původně otrok
-Dívka z Andru

KLASICKÉ OBDOBÍ
-za vlády císaře Augusta
řečnictví- Marcus Tulius Cicero (106-43 přnl)
-zastánce republiky (období občanských válek)
-soudní a politické řeči, filosofické texty, dopisyÞvzor klasické latiny
dějepis- paměti (memoáry)
Gaius Julius Caesar
-Zápisky o válce galské (Commentari de bello gallico)
-psychologické, zeměpisné postřehy
Sallustius Crispus
-politik (Caesarův stoupenec)
-Válka s Jugurtou (Bellum Jugurthinum)
Titus Livius
-Od založení města (Ab urbe condita)
-dějiny Říma od jeho založení
poezie- naučná a tendenční
Titus Lucretius Carus (94-55 přnl)
-O povaze věcí- materialismus, žádní bohvé
-štěstí=duševní vyrovnanost
-lyrická
Gaius Valerius Catullus (85-54 přnl)
-téma- láska k Lesbii
-vnitřní rozporyÞ „Odi et amo“(nenávidím a miluji)
Publius Vergilius Maro (70-19 přnl)
-podporován Mecenátem (bohatý Etrusk)
-oslava starých římských ctností- virtus
-Zpěvy pastýřské (Bucolicon liber)
-10 básní
-klidné, idilické
-Zpěvy rolnické (Georgicon libri)
-věnovány Mecenátovi }obdiv k venkovu, láska k rodné zemi
-Aeneis- epos- formou podobný Homérovým eposům
-10 000 veršů
-Aeneás- Trójan
-7 let putování
Þzaložil Lavinium- základ Říma
Publius Ovidius Naso (43-18 přnl)
-studoval práva, stal se úředníkem
-poslán do vyhnanstvíÞDopisy z Pontu (Epistulae ex Ponto)
Elegie- elegické distichon (hexametr+pentametr)
Tristia (Žalozpěvy)
-milostná poezie-Amores (Lásky)
-milostné písně (Corina)
-Léky proti lásce (Remedia amoris)
-Heroides- dopisy žen svým slavným mužům
-Umění milovat (Ars amatoria)
1) Kde hledat ženy a jak si je trvale získat
2) Rady mužům jak si lásku udržet
3) Rady ženám
-Kalendář (Fasti)
-soubor elegií
-slavnosti během roku
-Proměny (Metamorfoses)
-250 řeckých a římských bájí
-motiv proměny
-Filemon a Baucis, Narcis a Echo, nymfa Dafné a Apollon, královna Niobé, Faethon,…
Quintus Horatius Flaccus (65-8 přnl)
-epikurejství (hedonismus)
-výběrčí daní
-podporován Mecenátem
-Sermones- satiry, společenská kritika
-Carmina (báseň)- ódy na Mecenáta
-Básnické listy- List o umění básnickém
-List Mecenátovi
-List Pisonům

POSTKLASICKÉ OBDOBÍ
-stříbrné období (1.st.n.l.)
-období úpadku (2.st. Þ)
Marcus Valerius Martialis (40-104)
-epigramy
Decimus Iunius Iuvenalis (55-144)
-satira }kritizují přítomnost prostřednictvím minulosti
Faius Petronius Arbiter (+asi 65)
-současník Nerona
-Satiricon- román
-zachovány jen zlomky
-Hostina u Trimalchiona- kritika rozmařilého, nevzdělaného člověka
Publius Cornelius Tacitus (55-120)
-dějepisec
-Germania- život Germánů x úpadek Říma
-Anales- letopisy
-od Tiberia po smrt Nerona
-Historiae
-čerpá z úředních záznamů, vzpomínek pamětníků,…
Gaius Svetonius Tranquillus
-Život dvanácti císařů (Vita duedecim caesarum)
Gaius Plinius Cecilius
-Epistularum libri- 9 kinh dopisů
-život vzdělané společnosti
-Tacitův přítel
Marcelinus
-původem Řek (píše latinsky)
Lucius Annaeus Seneca
-stoicismus- O duševním klidu
-učitel Nerona
-básně a tragédie
-Listy Luciliovi
Marcus Aurelius
-Hovory k sobě
-tolerance x pronásledování křesťanů
-„Nula dies sine linea“

Hodnocení referátu Starověké literatury, antická literatura řecká a římská

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. srpen 2007
  7 306×
  1100 slov

Komentáře k referátu Starověké literatury, antická literatura řecká a římská