Vznik a počátky národního obrození

České národní obrození
Koncem 18. st. se zdálo, že je česká literatura odsouzena k zániku. Knih bylo málo (zábavné čtení), český jazyk z měst téměř vymizel (pouze na venkově). V pol. 18. st. v Evropě osvícenství. Rozumové myšlení se rozšiřuje - změny u nás v důsledku společenského vývoje - v českých zemích dochází postupně k národnímu vzkříšení - poz-ději národní obrození. Podmínky objektivní - s rozpadem feudalisté (u nás osvícenští vládci Marie Terezie a Josef II.) k rozvoji NO přispěly josefínské patenty (1781 - zrušení nevolnictví, 1748 - zrušení poddanství, toleranční patent). 1774 - založena královská česká společnost NAU (předchůdkyně české akademie věd), spisovný jazyk české vědy němčina. 70. a 80. léta - taktické důvody, spisy určeny vzdělaným lidem - česky neuměli. Dělí se na lidový proud - pohádky, povídky, hádanky, ... a vědecký proud.
Periodizace: 1) počátky NO - do 20. let 19. st., generace Dobrovského - vědecký proud od 70. let 18. st.
2) období 20. let NO - Jungmanovo období
3) vrchol NO - 30. - 40. léta - český romantismus + poč. realismu - Erben, Mácha

Počátky národního obrození
Josef Dobrovský (1753 - 1829), vědecký proud, hlavní představitel 1. období, jazykovědný zakladatel, narodil se v Maďarsku, vyrůstal v Čechách. Otec důstojník v armádě, doma se mluvilo německy, čeština až na gymnáziu (naučil se česky), stal se knězem, nevykonával ale své povolání, byl vychovatelem v rodině hraběte Nostice, mož-nost obnovy české literatury, národní kultury a jazyka viděl pesimisticky - nevěřil, že čeština získá ztracených pozic v kultuře, vědě a umění. Podporoval a uznával lidovou tvorbu, snaha o ustálení jazykové normy dosud velmi rozkolísané =>
Podrobná mluvnice češtiny
Ausführliches Lehrgebände der böhmischen Sprache - Německo-český slovník - dva díly, stejná hodnota češtiny a němčiny
Mluvnice staroslověnštiny - vrchol jazykové práce, latinské dílo, základy slavistiky (nauka o slovanských jazy-cích).
Dějiny českého jazyka a literatury - literární historie, renesanci označil zlatým obdobím nebo veleslavínským
Základy jazyka staroslověnského - pokus o rekonstrukci staroslověnštiny. Stal se zakladatelem tzv. slavistiky.
Pravidla přízvučné prozódie - nauka o rytmu řeči, je vhodná přízvučná prozódie.
F. M. Pelcl - Nová kronika česká - předchůdce Palackého.
Literatura národního obrození
Spisovatelé formovali poznání a hodnocení obrozenecké doby v myslích českých čtenářů - Jirásek (F. L. Věk, U nás), Rais (Zapadlí vlastenci), Nejedlý. Podrobný odkaz obrozenecké doby, zájem o obrození - rozumový i citový, národní obrození vzbuzovalo vždy zájem a pozornost.
Počátky novočeského divadla, novinářství a básnictví
Divadlo - v poč. obrození sehrálo velkou roli na utváření nár. vědomí. V Praze bylo od r. 1783
Stavovské divadlo - německé, propůjčováno k českým představením v méně vhodných časech.
Bouda - první české divadlo (Koňský trh). Pracovali v ni bratři Thámové. V. Thám - herec, organizátor a autor div. her, K. Thám - překladatel a upravovatel cizích her. Vlastní české hry - historické náměty se zdůrazněním vlastenectví - nedochovali se. Bouda po třech letech existence zkrachovala kvůli financím a herci začínají kočovat po českých městech.
Novinaření - Česká expedice - nakladatelství a vydavatelství pod vedením V. M. Krameriuse - vydával knihy pro široké lidové vrstvy - knihy našich autorů i překlady. Vydával první noviny Krameriusovy c. k. poštovské novi-ny. Byly posílány i na venkov. Dopisovatelé ze všech koutů.
Básnictví - poesie považována za vrchol lit., proto se v ní nejdříve projevila snaha povznést českou lit. na vyšší úroveň. V. Thám vydal sborník Básně v řeči vázané (1785). Chtěl dokázat, že češtinou lze vykládat vše i svět. jazyky. Byly to české básně, překlady cizích autorů různých dob. Většinou to byla poesie anakreónská. Básnická škola v čele Puchamajer. Vydal pět almanachů poesie.
Význam - Jako první se zaměřil na slov. lit. Obohatili českou lit. o nové druhy. Zdokonalili bás. techniku. Praktic-ky prosadili Doborovského přízvuč. prozódii.

Hodnocení referátu Vznik a počátky národního obrození

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 306×
  565 slov

Komentáře k referátu Vznik a počátky národního obrození

pajik
sahal jsem jarovi na pindourka kdyz jsme se ucili o narodnim obrozeni na literature, postavil se mu hodne vysoko vis :)))
kralik23
doporucuju stranku xhamster.com maly krecek provazi deti internetem a dava jim rady do zivota
picak1233
jj nejlepsi je v NO karel VI.
ČernýŠmoula2008
Tento text mi pomohl s domácím úkolem , Díky moc
Pinďa750
Pipisek8