Islám

Posvátná kniha • Opisování stránek posvátného koránu nádherným arabským kaligrafickým písmem je pro muslimy význačným náboženským úkonem

Na základě svého lingvistického originálu, arabské slovo Islám znamená mír - Mír s Bohem, mír se sebou samým a mír s božími tvory skrz poddanost a odevzdanost Bohu

Islám není novým náboženstvím, ale je posledním vyvrcholením stejné základní pravdy, kterou Bůh zjevil přes své proroky každému člověku.

Pro 1/5 světové populace není jen osobním náboženstvím, ale je komplexní cestou života.

Více než 1 miliarda lidí všech ras, národností a kultur na celé zeměkouli jsou muslimové. Od rýžových polí Indonésie k Sahaře v srdci Afriky, od newyorských mrakodrapů k beduínských stanům v Arábii.

Pouze 18% muslimů žije v arabském světě, 1/5 se nachází v Subsaharské Africe a největší muslimská komunita je v Indonésii. Značná část Asie je muslimská, a taktéž významné menšiny se vyskytují v středoasijských republikách, Indii, Číně, severní a jižní Americe a ve východní a západní Evropě.

V co věří muslimové ?

Muslimové věří v jednoho, jediného neporovnatelného, milosrdného Boha - stvořitele, živitele, a ochránce světa, v anděle, které stvořil, v proroky, kteří lidstvu přinesli jeho odkaz, v den posledního soudu, v osobní zodpovědnost za svoje skutky , v Boží moc nad osudem v dobrém i zlém, a v posmrtný život.

Muslimové věří, že Bůh poslal své posly a proroky všem lidem počínaje Adamem, dále Noem, Abrahámem, Lotem, Ismaelem, Izákem, Jákobem, Josefem, Jóbem, Mojžíšem, Áronem, Davidem, Šalamounem, Eliášem, Jonášem, Janem Křtitelem a Ježíšem a dalšími, budiž s nimi mír.

Poslední Boží odkaz lidstvu - potvrzení věčného odkazu a shrnutí všech předcházejících odkazů - byl zjeven Proroku Muhammadovi prostřednictvím Archanděla Gabriela.

 

Co to je Korán?

Korán je pravé slovo Boha, Všemocného. Úplné zaznamenání jeho slov zjevil Bůh prostřednictvím archanděla Gabriela proroku Muhammadovi.

Muhammad a jeho následovníci uměli Korán nazpaměť, diktovali ho svým společníkům a zapisovali ho písaři, kteří ho v době prorokova života psali a ověřovali. Během staletí se nezměnilo ani jedno slovo ze 114 súr (tj. kapitol). Text Koránu je v každém detailu stejně unikátní a zázračný jak byl zjevený Muhammadovi před 14 stoletími.

Korán je hlavním zdrojem víry a života každého muslima. Zaobírá se vším, co se týče lidské bytosti, moudrosti, doktríny, uctívání a zákona, ale jeho základním tématem zůstává vztah mezi Bohem a jeho stvořeními. Korán zároveň provází společnost na cestě ke spravedlnosti, lidskosti a rovnoprávným ekonomickým principům.

Hodnocení referátu Islám

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 071×
  384 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Islám