Náboženské sekty

Sekta: -náboženská skupina, která neuznává Ježíše Krista jako Pána a Spasitele nebo pojetí Svaté trojice.
-skupina, která svým stoupencům škodí, obvykle prostřednictvím vymývání mozků, neboo má násilné popř. vražebné, či sebevražebné tendence.

Rozlišujeme je na: Hnutí pojatá jako duchovní vědy (Dianetika a scientologie)
Hnutí vycházejicí z křesťanství (Církev sjadnocování(moonisté), Mormoni, Svědci jehovovi)
Hnutí vycházející z východních nauk (Hare Kršna)
Hnutí vycházející z okultizmu ( Hnutí Grálů, Satanizmus)

Svědci Jehovovi
Oficiální název: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, založené 1872 v USA
Zakladetal: Charles T. Russell
Vychází: z ranneho křesťanství, aletrnetivního výkladu Bible
Charakteristika: Odmítání mnoho tradičních křesťanských doktrín. Jsou přesvědčeni o brzkém konci světu, kdy dojde k rozhodující Harmagedonské bitvě mezi Svědky Jehpvovými (144 000 vyvolenců) a říší zla, reúrezentovanou ostatními církvemi a politiskou mocí.
Centrum je v Brooklynu v USA, provádějí rozsáhlou propagaci (časopis Strážná věž). Odmítají transfúzi krve a vojenskou i náhradní službu, kouření, účast na politické správě.

Svědci Jehovovi jsou bezesporu misijně a nejatraktivnější náboženskou společností. Důvodem je, že byli za minulého režimu tolerovánis tichým souhlasem StB. Po roce 89 začínali iz počtu asi 15 tisíc členů.
Oficiální název svědků Jehovových v Ěsku zní: Náboženská společnost Svědků Jehovových v České republice. Častji se však setkáváme s označením "Jehovisté". Označení svědkové Jehovovi vychází z biblické knihy protoka Izajáše="Jehova"
Historie: 19 stol. dalo vzniknout mimo jiné i hnutí adventismu.Jjeho duchovním otcem je William Miller, který byl přesvědčen, že ke konci světa dojde v období mezi 21. březnem 1843 a 21. březnem 1844. Když se naděje mnoha lidí, kteří často prodávali svůj majetek , ukázaly jako falešné, rozpadlo se hnutí adventistů do několika proudů. Jeden z nich, The Midnight Cry je mimořádně důležitý pro dějiny svědků Jehovových, neboť jíám byl ovlivněn i Charles Taze Russell. Russell se narodil 1852v Pitsburgu. Roku 1869 se setkal s adventidsmem coz ho přimělo k založení neformální skupiny, jejími členy byli vesměs jeho známí a která mělá všem členům pomáhat ve studiu Bible. Zde se právě začala formovat nauka, která později stála u zrodu organizace.
1993 byla registrována Náboženská společnost Svědků Jehovových v ČR, součástí egistrace byla i otázka Ministerstva Kultury: " Učí Svědci Jehovovi, že rodič-člen Jehovů, má bránit poskytnutí transfúze krve svému nezletilému dítěti v přpadě, kdy neposkytnutí transfůze může podle vyjádření ošetřujícího lékaře způsobit dítětipoškození nebo smrt? " Odpověděli: Lékař tvrdí, že krev upraví stav vašeho nemocného dítěte, ale vy musíte být pevně rozhodnuti odmítnout krev za sebe i své dítě dříve, než před vámi vyvstane nějaká naléhavá situace.
Body nauky Jehovů: nevěří v Trojici, Ducha svatého považují za " boží činnou sílu. ježíše ztotožňují s archandělem Michaelem, nevěří v okamžitý posmrtný život. Předpokládají, že člověk po smrti "spí" a čeká na vzkříšení. Po vzkříšení budou nehodní odsouzeni ke konečné záhubě. Bohu milí dosáhnou života věčného v nebi (144 000, tzn malé stádo). Odmítají slavit Vánoce, Velikonoce, narozeniny, jmeniny, jedniným svátkem je tzv. Památná slavnost, kdy se jednou v roce připomíná poslední večeře Ježíše Krista s jeho učedníky. Ještě nedávno věřili, že se konce tohoto systému věcí dočká generace roku 1914, ale nyní již toto datum nijak nespecifikují. Jsou však přesvědčeni, že od roku 1914 žijeme v posledních dnech a že konec tohoto systému věcí můžeme očekávat každým dnem.

Církev sjednopcení (moonisté)
Oficiální název: Společenství ducha svatého pro sjednocení světového křesťanství, založené 1954 v Korei.
Zakladatel: Sun Myung Moon (1922- )
Vychází: z křesťanství a orientálních systémů
Charakteristika: Náboženská a politická organizace, počet stoupenců je asi 3 milióny lidí. Základním spisem jsou Moonovy Boží zákony. Vedení církve sjednocení vybírá přijímaným svobodným mladým liddem manželské partnery s cílem založit dokonalé rodiny, a tím dokonalé lidstvo.

Zakladateli Moonovi se prý v roce 1936 zjevil Ježíš Kristus. Moonovi, který je označován jako reverend, mělo být během zjevení sděleno, že byl vyvolen, aby dokončil Ježíšovo dílo. V roce 1946 strávil šest měsíců v Izraelském kláštěře, kde reverend Moon formoval základy své nauky, která byla vysvětlena v knize Boží princip. jeho učení bylo do USA přeneseneo v padesátých letech. Učení vychází z bipolárního pojetí vesmíru. jenom v Bohu je naprostá jednota Lze postupovat po ose První Adam-Druhý Adam-Pán druhého příchodu (Třetí Adam). božím ideálem má být vytvoření tzv. Království nebeského na zemi. První Adam a Eva k tomu nedospěli, protože Eva byla Luciferem svedena k nazákonnému sexuálnímu vztahu, což bylo příčinou tzv. duchovnáího pádu člověk. Když si Eva uvědomila, že jejím partnerem měl být Adam, pokusila se o nápravu tím, že měla sexuální poměr i s Adamem, což bylo příčinou tělesného pádu člověka. Druhý Adam, Ježíš Kristus, na jehož púříchod prý měl být svět předem připraven prorokem Malachiášem. ježíš však dokázal lidstvo spasit jen duchovně, příčinou má být ukřižování dříve, než mohl založit s dokonalou partnerkou tzv. Pravou rodinu. Za hlavního vinníka je považován Jan Křtitel. A tak se objevuje Pán druhého příchodu, Třetí Adam, který se měl narodit v Koreji právě v době Moonova narození. Přesto však není jednoznačně uvedeno, žeje jím právě reverend Moon. Moon je označován jako Pravý ote, jeho žena Pravá matka a jejich manželství Beránkovo. Církev založoila mnoho různorodých organizací. V Česku se nejčastěji setkáme s Federací rodin za mír ve světě, Federaci žen za mír ve světě a studenským hnutím CARP. Církev sjednocení má i mnoho podnikatelských aktivit. Známou se však stala díky hromadným svatbám. Partneři jsou na základě fotografií vybíráni samotným Moonem a partneři se seznámí při obřadu nebo až po něm. Oddávání živých se zemřelými není nic neobvyklého. Jedna starší Korejka byla dokonce provdána za Ježíše Krista-prý jsou velmi šťastni.

Haré Kršna
Oficiální název: Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny, založené v roce 1966 v USA
Zakladatel Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda
Vychází z: hinduizmu a višnuizmu
Charakteristika: Společnství zasvědcené šíření jógy a oddanosti Bohu. Hlavním rysem je hlásání všeobjímající lásky a požadavek mravní čistoty jedincei společnosti. Stoupenci jsou abstinenti, vegetariáni, odmítají nemanželský sex. Nosí safrónové róby, muží chodí ostříháni do hola.

Hnutí si získalo popularitu mezi tehdejšími hippies. Intenzivně se o ně zajímali a sympatizovali s ním také Beatles.
Naukové a morální zásady: Kršna je pokládán za Nejvyšší božskou osobu. je všemohoucí, všudypřítomný, vševědoucí a věčný a je energií udržující všechno stvořené. Lidský duch prochází mnoha vtěleními, ale uctíváním Nejvyšší božské osoby a přijímáním pokrmu obětovanného Kršnovi může brzy dospět k osvobození z koloběhu životů. S tím souvisý neubližovat živým bytostem. Zdržují se čaje, kávy, alkoholu, tabáku a jiných drog. K jejich zásadám také patří, že nesázejí, nesportují a vzdávají se také her a četby románů.
Uspořádání komunity:Jádro tvoří Kršnovi oddáhni. Mají vyholenou hlavu s malým copánkem na temeni, zvláštní oblečení. Někdy mívají mezi očima a jiná místa na těle označena ve vodě rozpuštěnou hlínu z posvátného jezera v Indii. Základem je duchovní praxe a zpěv mahamantry: Hare Kršna Hare Kršna Kršna Kršna, Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare. Toto opakují za den 1728 krát. Interní obřad má podobu přinášení obětních darů.
Kršnovské hnutí a veřejnost: Jejich reprezentanti se zúčastňují mezinárodních dialogů, u nás např. setkání v pražské Mesetské knihovně pořádané Českou křesťanskou akademií.

Hnutí grálu
Oficiálí název: Hnuýtí Grálu, založeného 1928 v Rakousku
Vychází z: ranného lřesťanství vkladu Kristova poselství
Charakteristika: Učení se shrnuto ve spise Ve světle Pravdy neboli Poselství Grálu. Svatý Grál se nechápe jako nádoba, do níž byla zachycena krev ukřižovaného Krista, ale jako duchovní sídlo Pravdy, Lásky a Skutečného Bytí. Kniha Poselstgví Grálu je Hnutím označována za "Nový zákon", který navazuje na Pravdu starozákonních proroků hlavním tématem knihy je výklad tří "vyšších" zákonů Prvním zákonem je je zákon tíže, druhým přitažlivosti a třetí zákon zvratného působení. Součástí učení Poselství Grálů je i víra v reinkarnaci.

Církev Ježíše Krista svatých posledních dní (Mormoni)
Počet členůčiní asi 10 miliónů lidí.
Historie:Zakladatel Josef Smith, měl v mládí několik vidění, ve kterých mu bylo zděleno, že až příjde čas bude mu dovoleno objevit pravdu. V roce 1827 objevitl Smith Knihu Mormon, měla být údajně napsána někdy v letech 428 př. Kr. její nesrozumitelné znaky rozluštil pomocí zázračných brýlí dodaných ao anděla Mormonima a přeložil do angličtiny.
Znaky: Mohou mít více žen. rasizmus ( lidé s tmavou pletí se v minulosti provinili v boji dobra se zlem)

Satanizmus
Ofisiální název: Církev satanova, založena v roce 1966 v USA.
Vychází z: černé magie, čarodějnictví, převrácené židovsko-křesťanské nauky.
Garakteriatika: Momi oficiální církev existuje mnoho dalších satanistických skupin. Sjednocuje je uctívání v Satana, chápaného obvykle jako osobní či neosobní prinip zla. Základní knihou moderního satanizmu je Satanova bible od A.S.LA Veye. Za symboly byl zvolen kříž a převrácený pětiúhelník v kruhu. Nejrozšířenějším číslem, které se k satanizmu váže je 666. Z rituálná praxe satanistických skupin jsou nejznámější tzv. černé mše, které jsou jakousi převrácenou římskokatolickou mší, odříkavají motlidby pozpátku, při mších může docházet sexuálním orgiím nebo obětováním zvířat. Rituální vraždy lidí jsou vzácností.

Dianetika a scientologie
Oficiální název: Scientologická církev, založena v r. 1954 v USA
Vychází z: východních náboženství,
Charakteristika: Nábožensko-filozofická nauka a praxe. Jejím cílem je dovést človeka k úplné svobodě pomocí studia a duchovní konzultace, tedy postupným zdokonalováním sebeuvědomění človeka i schopností uvědomit si Boha. Součástí scientologie je dianetika, věda o duševním zdraví, obsahující metodu zmírnující psychickou zátěž spojenou s vlivy bolestných prožitku v minulosti.
Dianetika je obor a zároveň názor, který jeho stoupenci oznacují jako moderní vědu o duševním zdraví. Základním textem a souborným výkladem oboru je kniha Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví. Dianetika formuluje jako svuj základní cíl prežití na ruzných úrovních, individuální a skupinové. Život pokracuje také v potomcích. Nakonec jde o nesmrtelnost. Překážkou na cestě k tomu jsou engramy- jsou stopy vjemů, zejména fyzických bolestí a bolestivých emocí. Ty pak jsou příčinou aberací, tedy veškerého narušeného a iracionálního chování. Konečným dopadem jsou pak psychosomatické nemoci. Dianetika má človeku pomáhat překonat engramy a jejich důsledky. Cílem je clear, vyčištený, optimální človek, který prožívá svou existenci s elánem a uspokojením. Má být volně nad mentálními skutecnostmi, dokonce i prostorem a časem.
Významnou soucástí terapeutických aktivit je program očištění. Má odstraňovat drogové a jedovaté látky z těla. Zahrnuje úpravu životosprávy včetně stravování, jogging a saunování. Dále se praktikují ruzné kurzy s individuálním studiem a konzultacemi, napr. kurz komunikace, kurz vzestupu a pádu v živote nebo kurz o etice. Individuální péce má podobu auditingu, tedy rozhovoru klienta s auditorem. Pri nem se procházejí životní událostí, o nichž se předpokládá, že zanechaly po sobě engramy. Několikerým znovuprožitím těchto situací se má clovek negativního vlivu zbavit. Tyto služby se poskytují v dianetických centrech nebo scientologických misiích jako placený servis, pricemž poplatky mají pokrýt náklady na činnost církve.
Tato organizace v rámci propagandy velice casto využívá populární osobnosti, aby ovlivnila veřejné mínení. Řada lidí se podvědomě domnívá, že pokud nějaký zpevák nebo herec doporučí jistou skupinu, pak se jistě musí jednat o dobrou věc. Scientologie se tak uvádením těchto členu ve svých materiálech snaží vylepšit svuj image, který je v mnohých zemích značně nelichotivý. Členem je například Tom Cruise.

 

Hodnocení referátu Náboženské sekty

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  15 332×
  1774 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Náboženské sekty

dk
zrovna hledám referát na sekty
Autor by si měl nafackovat :D Zcestný a plný gramatickejch chyb
Bella
No,nevím jestli je to přesně to co jsem hledala..Ale i tak díky
xD
dik za referat