Sekty

Tato práce se bude zabývat problematikou sekt a proto je nutné jako první vymezit pojem „sekta“.
Slovo sekta nebo kult používají spíše lidé zvenčí než jejich příslušníci a mají zpravidla pejorativní nádech. Slovo sekta pochází z latinského slova sequor, což znamená sekat.krájet,řezat. Sekta je pododdíl nebo odštěpek od již zavedeného náboženství.
Z historického hlediska byl Judaismus původním náboženstvím od kterého se později odštěpilo křesťanství, křesťanství se dále rozdělilo na pravoslavné a římsko-katolické atd. Z tohoto vyplívá,že ve svém počátku bylo křesťanství také sektou.
Tato práce bude pojednávat hlavně o sektách křesťanského původu.

Mezi hlavní znaky sekt patří: 1. Autoritářství a centralismus
(V dnešním pojetí) Sekta je řízena z jednoho centra (Svědkové Jehovovy – Brooklyn)
Nezpochybnitelná autorita (reverend Mun – Moonisté)

2. Fundamentalismus
fundament=základ. Za základ považují (původně) Bibli. Doslovné
chápání – ortodoxní význam. Přeneseno i na jiné texty – Korán,
kniha Mormon,… Spojeno s Fanatismem.

3. Uzavřenost
Uzavřenost k argumentům jiných – psychický blok. Uzavřenost před světem. Také spolu mohou žít na statku,…

4. Utajování a výběr informací
Utajování informací jak před okolním světem, tak i před svými členy.

Dalším důležitým znakem společným mnohým sektám je způsob jakým získávají své členy.
Své potencionální členy oslovují na ulici, v parku-kdekoliv. Většinou vyhledávají nové členy mezi lidmi v mezních životních situacích-nelení jít takového člena „naverbovat“ dokonce na pohřbu.
Chovají se velmi mile a v první řadě se snaží získat důvěru onoho potencionálního nového člena. Pokládají jim otázky typu: „Jste šťastný?“. Pokud vidí,že člověk má minimální zájem pozvou ho na večeři nebo seminář. Potřeba útěchy a lásky je dávána postupem, který američtí sociologové označují jako love bombing (bombardování láskou). Členové sekty dávají hledajícímu najevo, jak právě on je pro ně důležitý. Vytváří se fikce, která sektu v mysli získávaného představí jako bezpečné rodinné zázemí a okolní svět jako nebezpečnou sféru. Vrátit se do světa by bylo vražedné. Po odchodu ze sekty, je bývalý člen ostatními zavržen a členové sekty s ním mají zakázáno i mluvit. Pokud má bývalý člen ve společenství rodinu, může se stát, že ji už nikdy nespatří.
Techniky vědomé či spontánně užívané vedením sekt vedou ke zúžení vědomí členů, dochází k informační blokádě. V mysli se vytváří falešný obraz světa.
V sektě podlehnou členové vlivu přijímání hotových životních konceptů.
Jejich život získává konečně smysl. Sekta má patent na řešení veškerých problémů. I ta nejneoblíbenější činnost má smysl, protože tím budují např. Království nebeské na Zemi, atd.
Je ovšem nutno se podívat i na cenu, kterou za toto „štěstí“ musí zaplatit. Touto cenou je svoboda, rodina, přátelé a někdy dokonce i život. (V roce 1978 spáchalo asi 900 členů křesťanské sekty Chrám lidu v Guayaně sebevraždu,aj.)

Deprogramování je postup při navracování člena sekty do reality.
Rehabilitace – první krok musí udělat člen sám. Sám musí přijít na to,že v sektě se mu ledacos tají, musí začít pochybovat. Tento okamžik nastane ve chvíli, kdy opadne prvotní euforie a začne stereotypní život v sektě. Pouze tento fakt ovšem neznamená, že se člen okamžitě odpoutá od sekty a vrátí se do normálního života. Proces rehabilitace často bývá delší, než čas strávený ve společenství a jen velmi malé množství členů se opět navrátí do reality. Čím déle je člověk v sektě, tím je návrat obtížnější. Mnozí potřebují terapii pod vedením odborníků, aby mohli zpracovat zážitky a opět znovu získat důvěru v sebe, okolní svět a společnost. Terapie vyžaduje zapojení rodiny a přátel.

Sekty se dají jen těžko rozdělit do několika oddílů, jelikož každá sekta má svoje specifikum, které ji odděluje od ostatních. Pro naše účely použiji rozdělení sektářských společností na: společnosti s křesťanským pozadím, společnosti inspirované orientem, esoterická a novopohanská hnutí a hnutí osobního rozvoje.

Sektářské společnosti s křesťanským pozadím
Některé jsou už dnes dobře zavedenými církvemi, ale jejich věrouka se podstatně liší od křesťanského hlavního proudu. Jiné mají dost ortodoxní názory, ale některé jejich praktiky lidi zvenčí znepokojují.
Každé z těchto hnutí se považuje za legitimní formu křesťanství (a v některých případech i za jedinou legitimní formu křesťanství).

Církev Ježíše Krista svatých posledních dní (Mormoni)
Tato sekta je nejrychleji rostoucím náboženským společenstvím na světě. Nyní počet jejich členů činí cca. 10 milionů.
Historie: Zakladatel Joseph Smith (1805-44) měl v mládí několik vidění, ve kterých mu bylo zděleno, že až přijde čas bude mu dovoleno objevit pravdu. V roce 1827 objevil Smith knihu Mormon, měla být údajně napsána někdy v letech 428 př. Kr.její nesrozumitelné znaky rozluštil pomocí zázračných brýlí dodaných od anděla Mormonima a přeložil do angličtiny.
Ke Knize Mormon se vztahuje mnoho kritik. Kritici poukazují nejen na vysoký počet citací z bible v Mormonově knize (přes 27 000 slov), ale také na to, že jsou uvedeny ve znění Bible krále Jakuba, a kladou otázku, proč by měl překlad textu z roku 428 př. Kr., pořízený roku 1829 měl být v angličtině z roku 1611. Mormoninova kniha obsahuje zjevně obsahuje i citace z Westminsterského vyznání víry ze 17. století a výňatek z jedné metodistické knihy o kázni.
Navíc říkají mormoni, že Smithův „překlad“ byl inspirován Bohem a že je dokonalý. Kritici však říkají, že už vyšlo přes sto vydání Mormonovy knihy s celkovým počtem přes 3000 textových úprav.

Znaky: Mohou mít více žen. Rasismus (lidé s tmavou pletí se v minulosti provinili neutralitou v boji dobra se zlem). Ezoterní prvky (chrámové zasvěcovací obřady)

Sdružení Ducha svatého pro sjednocení světového křesťanstva (Moonisti)
Reverend Sun-mjong Mun se narodil jako Jong-mjong Mun v dnešní severní Koreji roku 1920. Svou církev založil v roce 1954. Počet stoupenců této společnosti nyní činí cca. 3 milióny. V roce 1966 vydal Mun text Rozpravy o principu, přeložený roku 1973 do angličtiny pod titulem Božský princip.

Znaky: · spojení se spiritismem
· Reverend Mun se prezentuje jako Mesiáš.
· Snaha sjednotit všechny světové náboženství
· Fyzicky založit nové lidstvo-Boží děti. Manželské páry jsou vybráni, často napříč rasami a
kulturami. Hromadné svatby.
· Oddávaní živých se zemřelými není nic neobvyklého. (Jedna starší Korejka byla dokonce
provdána za Ježíše Krista-prý jsou spolu velmi šťastní)
· Boj proti atheismu (komunismu)
· Členové sekty získávají finanční prostředky pro svou společnost jakýmkoliv způsobem.

Svědci Jehovovi
Znaky: · Považují se za jediné vyvolené křesťany. 144 000 lidí se dostane do nebe.
· Věří pevně v doslovný Kristův návrat a ustanovení jeho království na zemi. Data tohoto
· Příchodu stále přepočítávají. Poslední datum je 1914, kdy se Ježíš vrátil v neviditelné
podobě a až pomine generace žijící v tomto roce,tak nastane Armagedon. To,že se Ježíš
vrátil na svět v neviditelné podobě je s rozporem s Biblí. Zjevení 1,7, kde se o druhém
Ježíšově příchodu píše: „…a uzří ho každé oko.“
· Řízeno z jednoho centra-USA Brooklyn-Watch Tower. Veškeré příkazy pocházejí odtamtud.
· Časopis Probuď se! a Strážní věž.
· Odmítání transfůze – duše člověka je v krvi.

Další sekty s křesťanského původu: Unitáři, Swedenborgiáni, Výluční bratři, Adventisté sedmého dne, Kristadelfiáni, Křesťanská věda, Charismatické hnutí, Ježíšovo hnutí, Rodina, Ježíšova armáda,…

Společnosti inspirované Orientem
Tyto společnosti často od svých členů vyžadují absolutní kázeň, odříkání atd.

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (Haré Kršna)-ISKCON
Navazují na ortodoxní hinduismus
.Zakladatel-Jeho Božská Milost A.C.Bhaktivádanta Svámi Prabhúpáda. V roce 1966 založil ISKCON.

Znaky: ● Velmi přísný režim. ● Duše se převtěluje-zákon karmy. ● Spása je v očištění, v úplné oddanosti a podřízenosti Kršnovy. ● Žádný skutek vykonaný pro Kršnu není špatný. ● Ježíš byl jen oddaným stoupencem Kršny, přicházející z jiné planety.

Další společnosti inspirované Orientem: Elan Vital, Osho International, Ničiren šóšú, …

Esoterická a novopohanská hnutí

Esoterismus: U některých náboženství se uvádí, že vedle úrovně přístupné všem svým stoupencům mají ještě nauky, obřady a praktiky pro vybrané. Této elitní rovině se říká esoterismus. K esoterickým hlubinám se člověk dostává postupným zasvěcováním.

Mezi esoterická hnutí patří: Teosofie, Antroposofie, Mairtéja, Subud, Řád Zlatého úsvitu, Hnutí Já jsem, Kulty létajících talířů,aj.

Mezi novopohanská hnutí patří: Wicca, Dům Bohyně, Druidství, New Age, aj.

Hnutí osobního rozvoje

Mezi hnutí osobního rozvoje patří: Scientologové, Transcendentální meditace, Emin, aj.

Hodnocení referátu Sekty

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  12 477×
  1292 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Sekty

RR
Škoda, že nepíšete více o Adventistech a jejich způsobech odtržení od rodiny a přátel nevěřících.
A také, jak je bránit.