Sekty a kulty

Hnutí vycházející z hinduismu

Haré Kršna
Na Západ toto hnutí proniklo v roce 1966, kdy indický guru Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda založil v New Yorku Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny. Hnutí čerpá z indické bhaktické tradice, jež zdůrazňuje oddanou lásku a službu k Bohu a která byla výrazně rozvinuta bengálským mystikem Šrí Čaitanjou. Tento oddaný uctívač Kršny propagoval sborové zpívání božích jmen, které v jeho případě vrcholilo extatickým transem a sjednocením s Bohem. Prabhupáda pocházel z rodiny obchodníka a byl vychován k uctívání Kršny a Rádhy. V roce 1922
se setkal se svým duchovním učitelem Bhaktisiddhántou Sarasvatím, který ho také v roce 1936 vyzval k šíření učení o Kršnovi po celém světě. V roce 1965 Prabhupáda odjel do USA a založil zde společnost, které určil sedm základních cílů:
1. systematicky propagovat duchovní poznání v celé společnosti a vychovávat všechny lidi podle pravidel duchovního života, aby se zabránilo nerovnováze životních hodnot a dosáhlo skutečné jednoty a míru ve světě.
2. propagovat uvědomování si Kršny podle textů Bhagavadgíty a Šrímad Bhágavatan
3. sbližovat členy organizace a vést je ke Kršnovi, nejvyšší bytosti, a tak v nich a v celém lidstvu rozvíjet ideu, že každá duše je kvalitní částečkou Boha (Kršny)
4. učit a podporovat sankírtanové hnutí, tj. sborové zpívání svatých jmen Boha, jak je naznačeno v učení Šrí Čaitanji
5. vybudovat poutní místa k oslavě Šrí Kršny v duchovní prospěch členů a celé společnosti
6. sdružovat členy za účelem jednoduššího a přirozenějšího způsobu života
7. tisknout a rozdávat periodické publikace, časopisy, knihy a jinou literaturu s ohledem na výše zmíněné body
Podle indické tradice žijeme v dnešní době v období kalijugy, temném věku hádek, poklesků a všeobecného úpadku. V tomto období lidé žijí krátkou dobu a nezajímají se o Boha a duchovní život, proto Prabhupáda zdůrazňoval, že nejúčinnějším a nejjednodušším způsobem, jak dosáhnout dokonalosti a přiblížit se k Bohu, je opěvování jeho jmen. Zaměření mysli k Bohu opakovanou zpěvnou recitací jeho jmen se nazývá džap a Praphupáda stanovil, aby všichni členové hnutí bez výjimky " džapovali na růženci minimálně šestnáct kol denně". Růženec, který příslušníci nosí v látkovém pytlíku zavěšeném na krku nebo u zápěstí, má 108 menších a jednu větší kuličku.
"Džapovat jedno kolo" tedy znamená pronést sto osmkrát mahámatru, která zní:
Haré Kršna, Haré Kršna,
Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma,
Ráma Ráma, Haré Haré.
Vedle každodenního pronášení mahámatry striktně dodržují čtyři hlavní zásady:
1. nejíst maso, ryby, vejce, žádné produkty ze zabitých zvířat, cibuli a česnek
2. nepožívat omamné látky jakéhokoliv druhu, včetně alkoholu, tabáku, kávy, čaje, kakaa a všech drog
3. neoddávat se zakázanému sexu (kromě toho, který má muž jednou za měsíc se svou manželkou a jehož úkolem je početí dítěte)
4. nehrát hazardní hry, zvláště o peníze, a nespekulovat
Denní rytmus života členů ve střediscích je pravidelný a jasně určený. Sestává se z pravidelného odříkávání mahámatry, tance, péče o chrámová božstva a památku Prabhupády, studia posvátných textů. Všechny činnosti, včetně fyzické práce, jsou chápány jako oddaná služba Kršnovi.
Hnutí má střediska v řadě zemí světa. V České republice je hlavním střediskem Centrum pro védská studia v Praze: populární je ekologická farma Kršnův Dvůr u vesnice Chotýšany nedaleko Benešova u Prahy. Vedle toho existuje několik dalších malých středisek a tři vegetariánské restaurace v Praze a Brně.

Ánanda Marga

Sahádža jóga
Součástí bohatého hnutí jógy na Západě je také hnutí, které založila Šrí Matádží Nirmala Dévi (1923) na základě mystické zkušenosti, které se jí dostalo v roce 1970. Od toho roku působí jako guru vlastního systému, který nazvala Sahádža jóga.
Podle její nauky žijeme dnes v době velmi příhodné pro dosažení cílů jógy. Zatímco dříve byla jóga pěstována osamělými askety, kteří žili izolováni v horách a měli jen několik málo žáků, dnes došlo díky vývoji lidstva k situaci, kdy byly vytvořeny globální podmínky pro duchovní seberealizaci každého člověka. Nauka vychází z tradice kundaliní jógy, podle které je duchovní, jemnohmotné tělo člověka tvořeno sítí kanálků a několika duchovními centry rozloženými podél páteře. Tato centra se nazývají čakry a nejnižší z nich obsahuje energii zvanou kundaliní, která je zde svinuta jako had (hadí síla). Snahou jogína je probudit tuto sílu, nechat ji stoupat hlavními kanály podél páteře a postupně tak probouzet kvality jednoduchých čaker. Konečnou fází duchovní cesty je stav, kdy kundaliní vystoupá až do nejvyššího patra nad temenem hlavy a spojí se s vesmírnou energií.
Nirmala učí, že v průběhu vývoje lidstva došlo k postupnému otevírání čaker na kolektivní úrovni. Tento proces vyvrcholil 5. května 1970, kdy Nirmala otevřela nejvyšší duchovní centrum a tak umožnila, aby cíle bez větších problémů mohli dosáhnout všichni, kteří se vydají touto duchovní cestou. K dosažení seberealizace, tedy prostoupení kundaliní všemi čakrami, je nutné splnit tři základní podmínky:
1. adept Sáhadža jógy se musí úplně zbavit jakéhokoliv pocitu viny
2. musí odpustit všem ostatním a tak se zbavit vázanosti na špatnou energii
3. musí si skutečně ze srdce přát dosažení seberealizace
Vzhledem k tomu, že členové věří, že Nirmala je spojena s nej-
vyšší energií a životní silou, užívají při meditaci její fotografii, ze které-
ho tato energie proudí. Součástí praxe jsou kolektivní meditace, při nichž je všem přítomným umožněno pocítit energetickou vibraci způsobenou pohybem kundaliní.
V České republice hnutí působí v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Jihlavě a dalších menších městech.

Šrí Činmoj
Brahma Kurmalis
Višva Guru Díp Hindu Mandir

Transcendentální meditace
Zakladatelem hnutí je indický jogín Magáriši Maheš Jógi. V roce 1942 dokončil studium fyziky na univerzitě Allahabádu, ale záhy se začal věnovat pouze duchovní činnosti a třináct let byl žákem Guru Déva. Po smrti svého učitele v roce 1953 odešel Maheš na dva roky meditovat do Himalájí. Poté odjel v roce 1959 do USA, aby šířil meditační praxi označovanou jako transcendentální meditace, jíž je znovuobjevitelem.
Velmi rychle si získal značnou popularitu, když mezi jeho žáky bylo i mnoho veřejně činných a známých osobností, např. Mia Farrowová, Jane Fondová či členové skupiny Beatles. Důvodem byla skutečnost, že v počátečním období svého amerického působení Maheš prezentoval své učení ve velmi populární formě. Jeho veřejná vystoupení měla podobu velkých show určených převážně mladým lidem.
Později, v sedmdesátých letech, se začala Trans. medit. prezentovat spíše jako vědecký prostředek ke zvýšení kreativity, získávání klidné mysli a vyšší produktivity. Proto se o toto učení začali více zajímat lidé orientovaní na pracovní výkon, kteří si od této metody slibovali větší úspěch v zaměstnání i společenském životě. Základem metody je džapajóga, tedy meditace a opakování matry, která je tajná a individuální.
Pro hnutí Trans. medit. jsou typické ambiciózní projekty, které mají směřovat k nastolení Věku osvícení. V roce 1972 Maháriši zveřejnil svůj tzv. Světový plán, jehož cílem je rozšíření metody po celém světě. Odmítl náboženské chápání této metody a v zájmu zdůraznění její vědeckosti ji začal označovat jako " vědu o kreativní inteligenci ".
V roce 1976 Maháriši vytvořil Světovou vládu Věku osvícení, která má představovat nenáboženskou politickou organizaci Věku osvícení.
V České republice byl učiněn pokus o rozšíření Magárišiho učení a praxe, avšak bez větších úspěchů.
Ukázka z zextu:
Můžete začít ještě dnes užívat síly transcendentální meditace a zjistit téměř okamžitě její úžasné a zázračné výsledky.
Zde je několik věcí, které pro vás vykoná: Získáte klid mysli a vaše tělo pak bude schopno se lépe bránit chorobám pocházejícím z nervového vyčerpání, strachu, obav a jiných negativních emocí.
Zvýšíte svou schopnost koncentrace, budete se tak vší mentální energií věnovat své práci a finančně se zajistíte pro budoucnost.
Snáze si zapamatujete to, co čtete a vidíte. Máte momost naučit se cizím řečem, uspořádat si ve vaší mysli fakta a detaily a okamžitě si je vybavit, kdykoliv budete chtít.
Zlepšíte svou představivost a sílu vizualizace, můžete tak přivolat nové myšlenkové kombinace, které z vás učiní úpěšného vynálezce, spisovatele, skladatele, umělce nebo vědce. Mnoho našich tvořivých geniálních lidí užívá umění transcendentální meditace k získání velkých myšlenek z kosmické mysli.

Bhagvan Aadžníš
Meher Baba
Satja Sai Baba

Hnutí vycházející ze sikhismu

Mise božího světla
Eckancar

Hnutí vycházející z buddhismu

Ničiren Šošu

Zen
Počátek šíření zenového buddhismu je spojen se Světovým parlamentem náboženství, který proběhl v roce 1893 v Chicagu a na němž pronesl svou řeč též Sojen Šaku, mistr linie rinzai. Od té doby působilo v USA několik význačných učitelů zenu, kteří připravovali půdu pro masovou popularizaci zenu, ke které došlo v šedesátých letech. K těm, kteří přispěli k rozmachu zájmu o zenový buddhismus na Západě, patřil Daisetz Teitaro Suzuki, jehož knihy a přednášky měly obrovský ohlas, zvláště mezi mládeží.
Ukázka z textu:
Zen je dosažení prázdné mysli a jejím použitím. Jak ji lze použít? Proměň prázdnou mysl v mysl velké lásky. Nic, tedy ani já, ani tvůj, ani jejich, žádná slova, žádné překážky - toto nic lze přeměnit v mysl pomoci všem lidem. Jestliže správně medituješ, Tvá mysl "nevím" zesílí a ty dokážeš správně vidět svět kolem sebe: vše, co uvidíš, uslyšíš, ucítíš, vše, čeho se dotkneš, bude pravdou, ne-myšlením. Tvá mysl pak bude jako zrcadlo: v každé chvíli odrazí opravdovou situaci.

Vadžradhátu - Šambhala
Arya Maitreya Mandala
Friends of Western Buddhist Order
Angažovaný buddhismus

Hnutí vycházející z judaismu

Rastafariáni
Mezi inspiračními zdroji tohoto politicko-náboženského hnutí převažuje tradiční náboženská víra Jamajčanů spojená s postoji převzatými ze Starého zákona. název hnutí je odvozen od jména Ras Tafari Makkonen (Princ Tafari), jímž byl označován budoucí etiopský panovník Haile Selassie považovaný některými rastafariány za ztělesnění Boha na zemi. Tento panovník, jehož původ je spojován s linií biblických izraelských králů (Šalamouna a královny Sáby), byl po svém prohlášení za císaře Etiopie v roce 1930 vnímán většinou rastafariánů jako nový africký Mesiáš. To se odrazilo v jeho titulování "Krále králů", "Pánapánů" a "Jeho císařské milosti Vítězného lva Judského kmene". Tehdy
také hnutí přijalo název Ras Tafari.
Počátky hnutí jsou spojeny s postavou Marcuse Garveie, který ve dvacátých letech stál v čele hnutí usilujícího o návrat černochů do Afriky. V roce 1927 Garvey předpověděl příchod černého afrického krále, který bude ztělesňovat konec otroctví černého národa. Rastafariáni věří v rovnost všech lidí, avšak černochy považují za národ Boha. Přesto byli a jsou bělochy utlačováni a nyní nastala doba, kdy se vrátí zpět do Afriky, obnoví sílu černého národa a vytvoří nezávislou Afriku. Tyto na-
děje byly spojovány se Selassiem, který představoval nejen světskou, tedy politickou moc, ale také moc duchovní. Ten také skutečně vyzval všechny černochy k návratu do vlasti.
Na Západě získalo hnutí velkou odezvu samozřejmě především mezi černochy, zvláště silné pak bylo mezi černými obyvateli Jamajky. Širší popularitu získalo také prostřednictvím hudby reggea, zvláště skladeb Boba Marleye. Nejviditelnějšími vnějšími znaky příslušnosti k rastafariánskému hnutí je spletení vlasů do množství copánků a kouření gandži (marihuany, kterou považují za posvátnou rostlinu). Naprostá většina rastafariánů jsou vegetariáni, odmítají jakékoliv násilía přestupky vůči morálce.
Ukázka z textu:
Členové rastafariánského hnutí jsou neoddělitelnou součástí Černého národa Jamajky (Každý Afričan je Rasta!)...
Rastafariánské hnutí usiluje o repatriaci, moc a co nejužší spolupráci a styk mezi vládami a národy v Africe a svobodným a nezávislým lidem Jamajky…
Rasta je totalitou životní zkušenosti... Rasta je výsledkem hledání kul- turní identity a rasového bezpečí.
Rasta uctívá Všemocného Stvořitele neustále. Neexistuje čas vymezený pro rituály či uctívání.
(J. Bones, One love: Rastafari, History. Doctrine and Livity)

Hnutí vycházející z křesťanství

Rodina - Rodina lásky - Boží děti

Skupina vznikla v rámci křesťanského hnutí hlásajícího nutnost duchovní a politické obrody, která má být postavena na příkladu Ježíše Krista. Toto "ježíšovské" hnutí bylo velmi populární mezi částí amerických hippies, kteří se pokládali za Ježíšův národ (Jesus People) a usilovali o spojení idejí prvotního křesťanství s ideály socialismu. V čele skupiny stál David Brant Berg(1919-1994), původně pastor konzervativně orientované Christian and Missinary Alliance Church, který začal svou misijní činnost mezi hippies v Kalifornii na konci šedesátých let. Vedl malou skupinu, která zpočátku nesla označení Mladí pro Krista, ale brzy se přejmenovala na Boží děti. Na konci sedmdesátých let organizace znovu změnila jméno, tentokrát na Rodinu lásky, a dnes působí pod zkráceným jménem Rodina. Vedle toho byla činnost Davida Berga, kterého jeho stoupenci označovali také jako
Mojžíš David nebo Otec David či krátce Mo, spojena s působením dalších, značně radikálních skupin jako např. Revolucionáři pro Ježíše.
Po celou dobu své existence je tato skupina předmětem ostré kritiky a kampaně antikultovních hnutí, z nichž nejvýznamnější je FREECOG. Hnutí je kritizováno za autoritativní řízení, izolování členů od okolní společnosti a jejich zneužívání, především ale za specifickou misijní techniku prostřednictvím sexuální prostituce mladých členek hnutí. Berg tuto techniku považoval za formu evangelizace.
Podle nauky hnutí žijeme v období konce světa, kdy se ukáže, že kapitalismus i komunismus představují světovládu Antikrista. V roce 1993 měl přijít Armageddon, konečná eschatologická bitva, na kterou musí být jediní praví křesťané, tedy Boží děti, dobře připraveni.. Vzhledem k tomu, že jakékoliv struktury, včetně sociálních, politických i církevních, jsou projevem ďádla, je nutno se od nich oddělit a potom provést "Ježíšovu revoluci".
Dnes jde o nepočetnou skupinu, předpokládá se, že na celém světě působí asi třináct tisíc členů.

Letniční hnutí
Letniční hnutí známé též jako pentékostální či charismatické hnutí má v křesťanství dlouhou tradici. S největší pravděpodobnosti nejde o formu nového náboženství, přesto bývá, s ohledem na své aktualizované působení v druhé polovině 20. stoleti, řazeno mezi nová náboženská hnutí.
Letniční hnutí vzniklo v rámci americké metodistické tradice. V USA se zformovala řada různorodých skupin, mezi nimiž jsou nejvýznamnější: Pentecostal Hollinas Church, Church of God, Church of God in Christ, Assemblies of God, Pentecostal Church of God nebo Unitarian Pentecostal Movement. Velké popularity dosáhlo letniční hnuti po 2. světové válce, kdy v něm působili Oral Roberts, David duPlessis, Demos Shakarian, ale především Dennis Bennet. Tento pastor, který v šedesátých letech zažil "mluvení jazyky", v jehož důsledku opustil svou mateřskou církev, začal působit samostatně a získal značnou podporu veřejnosti. Skupiny z poválečné etapy letničního hnuti bývají někdy označovány jako neoletniční nebo jako hnuti charismatické obnovy. Charismatická obnova je obrácena dovnitř existujících církví a má směřovat k prohloubení náboženských prožitků. Toto hnuti prochází napříč řadou křesťanských církví (včetně římskokatolické církve) a nabývá nejrůznějších podob. Zcela speci- fické podoby hnuti získává v Mrice a Jižní Americe.
Název letniční hnuti je odvozen od svatodušních svátků letnic, které jsou dnem sestoupení Ducha svatého. Je to desátý den po svátku Nanebevzeti Páně a padesátý den po Božím hodu velikonočním. V tento den podle Nového zákona sestoupil Duch svatý na apoštoly a ti, naplnění Duchem svatým,"začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvať'. Základním prvkem nauky letničního hnuti jsou tedy "dary Ducha svatého"- charisma, dar Boží milosti, který se může projevovat různými způsoby. Nejčastějšími charismatyje mluvení jazyky, dar proroctví či dar uzdravování.
Letniční hnuti představuje mohutný proud velkého množství církví, kongregací, sborů apod., které působí v řadě zemí světa. V České republice z letničního hnuti vychází několik větších i menších náboženských subjektů. Jedna z větších je Apoštolská církev a jedna z menších je Slovo života.

Církev sjednocení
Ukázka z textu:
NEMŮŽEŠ PATŘIT ZÁROVEŇ K SYSTÉMU I K REVOLUCI, k silám reakce i k silám změny! To je nemožné: jak řekl Ježíš, buď nenávidíš první a miluješ druhé, nebo se držíš prvního a zavrhneš druhé. Bud' zůstaneš v Systému, nebo od něho odpadneš. Nemůžeš se pohybovat někde mezi, vznášet se mezi Nebem a Peklem v jakémsi druhu kompromisního limba! UŽÍVEJ SEBE SAMA A SEXU A VŠEHO, CO TI BŮH DAL PRO POTĚŠENl BEZE STRACHU ČI ODSOUZENÍ!... Odpoutej se od všech těch starých a bláznivých představ, … které stále učí některé církve a rodiče! Vejdi do náruče Boha a nech si to od Boha udělat v orgasmu Ducha, který tě osvobodí! Ty jsi Jeho ženou! - - Nandej mu to! HaIelujá,jsem volná- - Ježíš nám dává svobodu! Amen? - - Tak zkus to! Bude se ti to lloit! - - A děkuj za to Bohu! Amen? Je to revoluce! Pro }ežíše! Moc lidem! - - Sexuální saa! - - Boží síla! - - Může být tvou silou! Amen? - - Bud' sexuálním revolucionářem pro }ežíše! - - Wow! - - A jedem Znova! HaIelujá! - -}deš s námi?
[Citace podle E. Barker. New Religious Movements. London]

Hnutí vycházející z okultismu

Hnutí Grálu
(Ve světle pravdy, Poselství Grálu – ukázka)
Syn Člověka půjde ve stopách Syna Božího, převezme a dále ponese jeho poslání a předstoupí před lidstvo na zemi jako vyslanec Boha Otce, aby je hlásáním Pravdy strhl z dosavadní cesty a přivedl k dobrovolnému rozhodnutí pro jiné stanovisko, odvádějící od míst zkázy, která na něj nyní čekají. (...)
(...) lidé si nevážili (...) daru lásky Boží a neochraňovali ho, jak to přirozeně vyplývá z povahy všeho temnějšího, vystupovali proti světlému Synu Božímu s nenávistí a nepřátelstvím. Proto musel přijít druhý vyslanec v synu Člověka, který je pro hrubohmotný svět lépe vyzbrojen.
Také Syn Člověka je Boží vyslanec a pochází z Božsky bezbytostného. I zde jde o děj vyzařování. Byl však před svým vysláním do hrubohmotného s~'ěta inkarnován nejdříve do věčného praduchovně bytostného, a tak byl těsně spojen s tou duchovní podstatou, z níž pochází sémě lidského ducha! (.. .)
Teprve odtamtud byl pak poslán do hrubohmotného světa, a to tak, že ve vhodný čas vstoupil na bojiště, aby mohl ukázat pravou cestu do říše Otcovy. všem těm, kdo Boha vážně hledají a prosí o duchovní vedení. Současně i proto, aby jim poskytl ochranu před útoky nepřátel tíhnoucích dolti.
Proto bděte, abyste ho poznali, až nadejde jeho čas. Neboť přinlíší rozhodující dobu i pro vás!

Satanismus
Značně problematický jev náboženského života představuje satanismus. Ačkoli v řadě náboženství vystupují postavy znázorňující zlo, pouze v monoteistických a silně dua1istických náboženství hraje postava ďábla nebo satana, který je protivníkem dobrého a všemocného Boha, významněj ší roli.
Přestože se problém satana, jeho působení a uctívání, objevuje během celých křesťanských dějin Evropy, k výrazném u oživení satanis- mu došlo až v 18. a 19. století společně s rozvojem romantismu a okultismu. Počátky moderního satanismu bývají spojovány s postavou Aleistera Crowleyho, který se sám za satanistu sice nepovažoval, používal však některé symboly a prvky satanismu. Crowleyho nauka, kterou sám nazýval Magick, vycházela s kabaly a hermetismu a kladla velký důraz na sex. V roce 1898 vstoupil Crewley do Řádu Svatého úsvitu, jehož magie byla odvozena z kabaly a rosikruciánství a měla některé společné prvky s teosofú. V roce 1904 ho v Káhiře navštívil Anděl Aivaz
a na základě tohoto zážitku později Crowley napsal II Knihu zákona ", v níž zformuloval základní tezi satanismu - " dělej to, co chceš ty". V roce 1912 vstoupil Crowley do německé tajné společnosti Ordo
Templi Orientis, v níž jako představitel její britské části proslul svou sexuální výstředností. V roce 1920 založil na Sicílň " Opatství Thelema ", které však bylo kvůli sexuálním orgiím Mussoliniho režimem zrušeno a Crowley byl vypovězen ze Země. Po zbytek života se věnoval psaní a magické praxi.
Knihy Satanská bible, Satanské rituály a Dokonalá čarodějka shrnují učení Satanské církve. Podle Satanské církve satan nepředstavuje zlo, ale symbolizuje sílu a svobodu. Tento prvek satanismu je tak patrný na různých úrovních nauky a praxe - v odporu k dogmatům a v hlásání nutnosti vlastního poznání, v zdůrazňování významu tělesnosti a sexu jako oblasti svobodné přirozenosti, v záměrném překračování norem okolní společnosti. Významným znakem satanismu je jeho programová opozice vůči křesťanství.
Hlavními svátky Satanské církve jsou Halloween (1.11.-2.11.) a Valpuržina noc (30.4.-1.5.), kteráje spojena s příchodem jara a opěvuje sílu přírody. Členové přikládají také význam svým vlastním narozeninám. Z rituální praxe Satanské církve se nejvíce mediálně proslavily tzv. černé mše, o kterých se soudí, že parodují římskokatolické bohoslužby a že jsou založeny na magii. Rituál hraje v Satanské církvi ne- obyčejně důležitou úlohu. Funguje jako psychodrama sloužící k sebe- vyjádření členů a k odreagování potlačovaného napětí.
Satanismus nepředstavuje žádnou ucelenou tradici. Jeho nauka je směsí různých prvků magie, okultismu, spiritismu a čarodějnictvi Čas od času se zformují jednotlivé malé satanistické skupiny, které často velmi brzo zaniknou. Dospívající se snaží na sebe upozomit prostřednictvím satanistických symbolů (např. číslo 666). Značně diskutabilní je i kriminální rozměr satanistů (např. údajné rituální vraždy dětí či zvířat).

Satanské devatero [A. S. LaVey, Satanská bible]

1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!
2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!
5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným. nikoli péči o psychické upíry!
7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!
'8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému,mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikožji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

UFO kulty

24. června 1947 spatřil Kenneth Arnold před svým letadlem formaci devíti jasných disků, které později popsal jako létající talíře. O necelý rok později zemřel kapitán letectva Thomas Mantella při pro- následování neznámého létajícího předmětu. V roce 1952 se neznámé předměty zjevovaly po několik večerů nad Washingtonem. Od této doby je veřejnost často konfrontována s nejrůznějšími výpověďmi o pozorování neidentiftkovaných létajících objektů - UFO a o setkání lidí s bytostmi z jiných oblastí vesmíru.
Záhadnost UFO vedla k zformování řady skupin, jejichž členově věří, že jde o projevy vyšších mimozemských inteligentních bytostí. Jednotlivé skupiny se v dílčích momentech odlišují, avšak v zásadě se shodují v tom, že mimozemšťarié přicházejí na naší planetu, aby lidstvu sdělili vyšší nauku a vyvedli je tak z nevědomosti. Mimozemšťarié jsou vesmírní bratři, kteří jsou na vyšším stupni vývoje, a nyní přišli svým mladším bratrům pomoci. Jejich poselství vychází z obavy o osud lidstva, protože kdyby se lidé dále orientovali pouze materialisticky, tak jak je tomu nyní, jeho další vývoj by vedl ke zkáze. Existuje však také jiná interpretace, dle níž mimozemšťarié chtějí lidstvo kolonizovat. Jiní vyznavači UFO vidí v neidentifikovatelných létajících objektech projevy vyšší, vesmírné, božské inteligence. Jejich interpretace je založena na víře v různé duchovní úrovně světa a v bytosti s různou mírou dosažení čisté inteligence a čistého poznání. Takové bytosti existují jako čirá inteligence, neplatí pro ně žádná časoprostorová omezení a dosáhli mystického poznání Absolutna. Představitelé čiré inteligence mimozemského původu se mohou materializovat, např. podle toho, jakou podobu odečtou lidem z mysli. Tito vesmířané přinesli lidem poznání, z něhož bylo v důsledku úpadku lidstva mnohé zapomenuto, ale které je obsaženo ve svatých knihách všech náboženských systémů světa. Zmínky o setkání lidí s projevy mimozemské inteligence lze podle přesvědčení vyznavačů UFO najít v řadě posvátných textů různých kultur. V bibli jde např. o pasáže, kde se hovoří o oblacích a o andělech, kteří sestupují na zem, tedy o mimozemšťariech.
UFO skupiny formulují také nauku o cílech a smyslu lidského snažení. Někteří lidé věří, že v okamžiku zániku světa budou právě oni, kteří budou těmito bytostmi zachráněni. Jiní se spíše snaží orientovat člověka k tomu, aby svou vlastní činností přispěl k záchraně své i ostatních lidí. UFO věřící hlásají nutnost hlubokého ponoru do vlastního nitra, probuzení harmonie v sobě samých i ve vztahu k okolí.
Nejznámějším UFO kultem se v poslední době stala skupina Nebeská brána. Podle nauky skupiny přiletěli mimozemšťarié na Zem přibližně před dvěma tisíci lety a rozhodli se zde zanechat jednoho z nich. Ten však byl zabit a Zemi ovládli luciferiáni.

Hodnocení referátu Sekty a kulty

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 953×
  3794 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Sekty a kulty