Policie České republiky

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie
Útvar speciálních činností služby kriminální policie
Útvar zvláštních činností služby kriminální policie
Služba pro odhalování korupce
a závažné hospodářské trestné činnosti
Odbor mezinárodní policejní spolupráce
Kriminalistický ústav Praha
Ochranná služba
Letecká služba
Útvar rychlého nasazení
Národní protidrogová centrála kriminální policie

Ministerstvo vnitra České republiky

Policejní prezident
generálporučík JUDr. Jiří KOLÁŘ

nar. 9. dubna 1952
policejní prezident

Policejní prezident genpor. JUDr. Jiří Kolář se narodil 9. dubna 1952, je ženatý a má dvě dcery. Poté, co ukončil povinnou školní docházku, se na odborném učilišti v Uničově vyučil montérem ocelových konstrukcí a po absolvování základní vojenské služby působil od roku 1972 jako hlídkový příslušník pohotovostní jednotky v Brně. Od roku 1976 byl zařazen na Městské správě Veřejné bezpečnosti v Brně jako příslušník kriminální služby na odboru hospodářské kriminality.
Poté, co v roce 1979 maturitou úspěšně ukončil důstojnickou školu, byl v roce 1980 pověřen zastupováním náčelníka obvodního oddělení Veřejně bezpečnosti v Brně. O rok později byl ustanoven do funkce zástupce náčelníka odboru hospodářské kriminality Městské správy Veřejné bezpečnosti v Brně. Tehdy také začal studovat Právnickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kterou absolvoval v roce 1985 a stal se náčelníkem odboru hospodářské kriminality Městské správy VB v Brně. V roce 1993 byl ustanoven do funkce ředitele Městského ředitelství Policie ČR v Brně. Roku 1995 byl ustanoven do funkce zástupce ředitele Policie České republiky Správy Jihomoravského kraje pro cizineckou a pohraniční policii.
Od roku 1995 do 6.8.1998 vykonával funkci ředitele Správy Jihomoravského kraje Policie České republiky.
7. srpna 1998 byl jmenován policejním prezidentem.
V období let 1982 - 1989 byl členem KSČ.

Je specifickým policejním útvarem určeným zejména pro boj proti terorismu. Působí na celém území České republiky.
Je přímo podřízen policejnímu prezidentovi.
O vysílaní útvaru rozhoduje policejní prezident se souhlasem ministra vnitra. O nasazení útvaru rozhoduje velitel oprávněný nařídit provedení zákroku pod jednotným velením.
V souladu s vymezenou působností provádí útvar služební zákroky proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení.
Historie
Jednotka vznikla v roce 1981 v rámci tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, jako reakce na vlnu terorismu a únosů letadel ve světě i u nás. Do roku 1989 byla v rámci několika reorganizací administrativně zařazena pod různými součástmi SNB.
Po roce 1989 nastala nová etapa jejího rozvoje, kdy se pojetím výcviku a svým zaměřením postupně zařadila mezi obdobné speciální jednotky v Evropě. Ve své činnosti je ze zákona zaměřena na provádění zákroků v případech zadržování rukojmích, únosů osob a dopravních prostředků a proti zvlášť nebezpečným pachatelům, převážně v souvislosti s organizovaným zločinem.
Jednotka udržuje pravidelné pracovní kontakty se svými evropskými protějšky jako je anglická 22 SAS, francouzská GIGN a RAID, belgická SIE, italská NOCS a GIS, švédská CTU, slovenská ÚOU a příležitostně s dalšími speciálními jednotkami v Evropě a USA.
Struktura
ÚRN je rozdělen do tří sekcí:
· rychlého nasazení: tři zásahové skupiny (specialisté, pyrotechnici),výcviková skupina
· speciálních služeb: odstřelovači, spojaři, dokumentaristé, vyjednavači, řidiči
· administrativně / logistická: sekretariát, právník, personální, organizační a materiálová skupina
Zaměření výcviku ÚRN
Výcvik ÚRN je zaměřen tak, aby splnil požadavky vycházející ze základních úkolů jednotky v oblasti boje proti terorismu, poskytování služeb pro Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a NPC, zejména při zatýkání nebezpečných pachatelů.
Jádrem výcviku jsou taktické postupy zásahů na letadlo, budovy, vlaky, autobusy a metro. Součástí výcviku jsou i postupy při zadržení pachatelů, ochraně VIP a ozbrojených doprovodech.
Základní druhy výcviku - služební přípravy
· Takticko-speciální příprava: budova, letadlo, automobil, autobus,...
· Střelecká příprava
· Práce ve výškách
· Tělesná příprava
o sebeobrana
o obecná tělesná příprava
Podpůrné přípravy
· spojovací příprava
· výsadková příprava
· topografická příprava
· zdravotní příprava
· obsluha speciální techniky
· psychologická příprava
· proškolování služebních předpisů a norem
· základní ženijní příprava
· speciální ženijní příprava
· příprava odstřelovačů
· příprava potápěčů
· příprava řidičů
Výběr uchazečů o službu v ÚRN
Splnění základních předpokladů
· minimální věk 23 let
· 3 roky služby u policie + odborné vzdělání a výcvik
· minimálně středoškolské vzdělání
· dobrý zdravotní stav a fyzická kondice
· řidičský průkaz skupiny "B"
· plavec
Výběrové řízení
Fáze I.
Komplexní lékařské vyšetření
· provedené ZÚSS MV ČR
· zaměřené na schopnost zvládat nadměrnou fyzickou zátěž
Psychologické vyšetření
· testová baterie v trvání 6-8 hodin
· odolnost vůči stresu
· adaptabilita a schopnost týmové práce
Test tělesné zdatnosti
· běh 60 m
· běh 5000 m
· kliky - max. počet za 1 minutu
· shyby na hrazdě - max. počet
· sedy-lehy - max. počet za 2 minuty
· plavání 400 m
· šplh na laně 4,5 m
· překážková dráha - 2 kola/4 minuty
Fáze II.
Šestidenní testy odolnosti
Cíl: Hloubková prověrka fyzického a psychického stavu uchazečů
· chování v náročných podmínkách únavy a vyčerpání
· fyzická a psychická odolnost vůči dlouhodobému stresu
· rozhodování v kritických situacích
· motivace a odhodlání
Obsah:
· orientační pochody se zátěží
· úkoly zaměřené na vytrvalost, speciální dovednosti, sílu a manuální zručnost
· částečná spánková deprivace jako další stresový faktor
· všechny pochody a cvičení jsou prováděny pod lékařskou kontrolou
Fáze III.
Pohovor
Osobní pohovor s uchazečem před výběrovou komisí ředitele ÚRN s cílem prověřit si jeho motivaci pro službu v ÚRN. Pohovor probíhá na základě předchozího prostudování personálních materiálů a výsledků testů.
Rozhodnutí ředitele ÚRN
Nejznámější zásahy
1984 - osvobození dvou rukojmí zadržovaných v letní chatě
1990 - osvobození rukojmí zadržovaných v nemocnici pachatelem s ručním granátem
1995 - zatčení bosse Ruské mafie v Pražském nočním klubu (U Holubů)
1998 - zatčení a rozprášení Bulharského mafiánského gangu obchodujícímu s drogami, zbraněmi a prostitucí
1999 - zatčení bosse Albánské mezinárodní mafie hledaného Interpolem a Norskou policií
2000 - zatčení uprchlého vězně Kájinka

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu

ÚOOZ vznikl reorganizací 1.1.1995 z bývalé Ústřední kriminální policie a Národní drogové informační služby. Je koncipován jako útvar s celostátní působností.
Hlavním důvodem vzniku byl strmý nárůst případů organizovaného zločinu od počátku 90. let, který ve stále větší míře začal působit v zemích střední a východní Evropy a na který bylo nutno reagovat. Právě Česká republika se vzhledem ke své geografické poloze stala jakýmsi mostem do západní Evropy zejména pro organizovaný zločin pocházející z východní Evropy, Balkánu a Asie. Nepříznivý trend byl navíc umocněn velmi liberální vízovou politikou, která umožnila prakticky nekontrolovatelný příliv cizinců na území České republiky.
Mezi hlavní oblasti závažné trestné činnosti, kterými se ÚOOZ od svého vzniku zabývá, jsou zejména:
· násilná trestná činnost
· nelegální obchod se zbraněmi a štěpnými materiály
· organizované převaděčství
· obchod s lidmi
· nelegální obchod s omamnými a psychotropními látkami
Od počátku roku 1997 se působnosti ÚOOZ rozšířila na další problematiky:
· padělání
· terorismus
Vývoj organizovaného zločinu od roku 1995 do současnosti má přes nesporné úspěchy ÚOOZ při jeho odhalování stoupající tendenci. Česká republika se postupně stala cílovou zemí pro působení organizovaného zločinu například v oblastech obchodu s omamnými a psychotropními látkami, obchodu s lidmi, padělání, obchodu se zbraněmi a dalších. Došlo k rozšíření sfér vlivů jednotlivých zločineckých uskupení na našem území. V případech, kdy se podaří rozbít zločineckou strukturu jedné organizace, na uvolněné místo okamžitě nastupuje další. Úloha našich občanů v těchto organizacích je často podružná - vzhledem ke své znalosti prostředí poskytují nezbytný servis. Jejich najímání je vzhledem k ekonomické situaci v České republice pro organizované skupiny velmi levné.
Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat, že i v dalším období bude pokračovat současný trend sílícího tlaku organizovaného zločinu na našem území. Důvodem je zejména předpokládaný vstup České republiky do EU, který by zhodnotil "investice" zahraničního organizovaného zločinu u nás.
V roce 1999 policisté ÚOOZ zadrželi celkem 1188 osob v souvislosti se závažnou organizovanou trestnou činností, což je ve srovnání s rokem 1998 (993 osob) nárůst o 19,6 %. Z tohoto počtu bylo 294 cizinců (v roce 1998 238 cizinců).
Boj s organizovaným zločinem není v současné době myslitelný bez široké mezinárodní spolupráce. ÚOOZ spolupracuje velmi intenzivně s partnerskými policejními složkami, a to jak prostřednictvím Interpolu, tak i formou přímé spolupráce. Mezi nejvýznamnější partnery ÚOOZ patří zejména specializované policejní složky sousedních zemí, dalších zemí EU, některých zemí bývalého SSSR, ale například i Kanady a USA.
Příklady některých úspěšných akcí ÚOOZ z roku 1999:
Obchodování se ženami:
V průběhu 1. poloviny roku 1998 byly shromážděny poznatky k organizované skupině pachatelů, která se zabývá provozem erotických klubů na území jižních a západních Čech a zároveň má návaznost na obdobné skupiny osob z bývalého SSSR. V průběhu loňského roku bylo po desetiměsíčním rozpracování zadrženo 7 podezřelých, kterým bylo sděleno obvinění z trestných činů účast na zločinném spolčení, kuplířství a obchodování se ženami. Jejich organizace měla vnitřní organizační strukturu a dělbu činností - lákání, najímání a doprava dívek z ciziny do ČR za účelem provozování prostituce. Dívky byly zlákávány uveřejněnými inzeráty na atraktivní dobře honorovanou práci. Následně byly dívky umisťovány do jednotlivých erotických klubů a byly nuceny k prostituci. Policií bylo zjištěno, že spolupachateli jsou cizinci, zabývající se přímým dovozem děvčat ze zemí bývalého SSSR. Cizinci dívky pod různými záminkami vylákali a přiměli k cestě do ČR, poté je prodali za částku 10.000 Kč majiteli erotického klubu a ten jim následně vyplácel část finančních prostředků, které dívka provozováním prostituce vydělala. Hlavní pachatelé téměř nepřicházeli s dívkami do styku. V průběhu policejní akce, na níž se podílelo více než 200 policistů z několika policejních součástí, včetně 2 vrtulníků, bylo provedeno 12 domovních prohlídek, z toho 7 v nočních klubech na území jižních a západních Čech a 5 v místech trvalého bydliště zadržených. Policie zajistila hotovost v různých měnách, šperky, osobní vůz odcizený v SRN, součásti zbraní a střelivo. Zajištěny byly také listinné důkazy.
Padělání:
Součástí ÚOOZ je pracoviště padělání, které působí jako národní centrála boje proti penězokazectví. Již v roce 1995 detektivové tohoto pracoviště vyřešili jeden z velkých případů distribuce padělků poválečné historie naší republiky.
V září tohoto roku zadrželi v Karlových Varech dva pachatele, u kterých zajistili téměř 3.500 ks padělaných bankovek 1.000 CZK, 100 a 1.000 DM. Tito pachatelé byli později odsouzeni k trestům odnětí svobody na 12, resp. 7 roků. Na případu se též úspěšně projevila úzká spolupráce s kriminalisty BLKA Mnichov.
Z hlediska počtu padělků zadržených policií byl nejúspěšnější rok 1998. Ze statistik ČNB vyplývá, že z celkového počtu zadržených padělků na území našeho státu, což bylo téměř 90.000 ks, zadržela policie téměř 90 %. Velkou měrou se na tomto počtu podílejí právě kriminalisté z ÚOOZ, kterým se podařilo zrealizovat hned několik velkých případů.
V jednom fotoateliéru ve východních Čechách bylo zadrženo 55.000 ks padělků 5.000 a 2.000 CZK. Na podzim pak byla na Moravě zrealizována skupina výrobců a distributorů pětitisíciforintovek. Přitom se podařilo zadržet 22.000 ks těchto padělků a odhalit padělatelskou dílnu.
V roce 1999 se staly největším problémem našich občanů padělané bankovky v nominální hodnotě 5.000 CZK. V tomto roce se podařilo zadržet dvě skupiny distributorů padělků.
Rovněž počátek letošního roku byl pro detektivy zabývající se problematikou padělání velmi úspěšný. Hned v prvních dnech byl zadržen pachatel, který nabízel k prodeji přes 2.000 ks těchto padělků.
Násilná trestná činnost:
V pátek 4. února letošního roku kolem 5. hodiny ranní ve Zdibech v okrese Praha - východ skupina 4 maskovaných pachatelů přepadla 36-letou občanku Ruské federace a unesla její 13-letou dceru. Únosci prohledali dům a odcizili větší množství šperků a cca 6.000 USD, přenosný počítač, fotoaparát a automobil. Za propuštění dítěte požadovali výkupné ve výši 100.000 USD. Ještě v průběhu pátečního dne únosci vrátili matce počítač i osobní automobil.
Případ byl policii, která ihned zahájila akci ke zjištění pachatelů a osvobození děvčete, oznámen v sobotu dopoledne. Pachatelé kontaktovali rodinu uneseného děvčete zhruba jedenkrát za den, a to zpravidla v noci.
10. února se únosci ozvali s tím, že pod odpadním košem u jedné z benzinových čerpacích stanic rodiče najdou instrukce. Pod košem byl skutečně nalezen dopis psaný unesenou dívkou spolu s kazetou namluvenou jejím hlasem.
V tu chvíli začala série příkazů ze strany únosců. První instrukce přikazovala jet po dálnici D1 směrem na Průhonice. Tam následoval další pokyn pokračovat po dálnici D1. Únosci nechávali otce na různých místech dálnice čekat i několik hodin na další příkazy. Na základě jednoho z pokynů bylo výkupné v sobotu ráno ponecháno u motorestu na území Jihomoravského kraje. Další z řady pokynů ale přikazoval pokračovat dále po dálnici. Na posledním místě únosci telefonicky přislíbili, že se ozvou večer.
Okolo 19. hodiny zatelefonovali s informací, že je dcera v pořádku a že bude u jednoho motorestu u dálnice ve směru z Bratislavy do Brna. Tam byla dívka skutečně ve spolupráci s dálničním oddělením nalezena a mohla být předána rodičům.
Pro detektivy ÚOOZ případ vydáním dívky neskončil. Ve 22 hodin v sobotu 12. února spustili akci směřující k dopadení podezřelých z únosu. V tu dobu totiž v herně u pražského multikina Galaxie zadrželi skupinu cizinců. Další podezřelí byli zadrženi během následujícího dne.
Při policejní akci bylo zadrženo 7 osob podezřelých ze spáchání trestného činu únosu, vydírání, porušování domovní svobody a loupeže. Dále se podařilo zajistit důkazní materiál. Na všechny zadržené byla soudcem Krajského soudu uvalena vazba.
Na objasnění tohoto technicky, profesně i časově náročného případu spolupracovali policisté ÚOOZ s pracovníky kriminální policie Praha - východ.

Národní protidrogová centrála
služby kriminální policie
ADRESAPolicejní prezídium ČRpoštovní přihrádka 62/NPC170 89 Praha 7e-mail:npdc@mvcr.cz

10 let Národní protidrogové centrály
Charakteristika drogové scény, její změny za rok 2000
Dnem 1.1.1999 vstoupila v platnost novela trestního zákona a přestupkového zákona, upravená zákonem č. 112/1998 Sb., kterým se v České republice stává trestným skutek přechovávání omamných a psychotropních látek pro vlastní potřebu. Zmíněný zákon přinesl více změn, např. i trestnost neoprávněného nakládání s prekurzory, ale trestnost přechovávání OPL je největší a velice mediálně diskutovanou změnou. Diskuse kolem účinnosti a účelnosti přetrvávají. Významnou změnou v možnostech prosazování změn daných novelou je změna postoje státního zastupitelství, kdy pokynem obecné povahy nejvyššího státního zastupitelství byly stanoveny orientační hodnoty malého množství a hodnoty množství naplňující z hlediska skutkové podstaty kategorii „ve větším rozsahu“ u nejčastěji zneužívaných druhů OPL. Na tento pokyn reagovala policie ČR změnou své původní orientační tabulky a převzala kvantifikaci nejvyššího státního zastupitelství. Byly již vyneseny pravomocné rozsudky vpřípadech nedovoleného nakládání s OPL podle § 187a, kdy se soudy okresní i krajské v odůvodněních právě opíraly o argumentace uvedené v pokynu obecné povahy nejvyššího státního zastupitelství č. 6 z roku 2000. Dochází tak k postupnému sjednocování i soudní praxe v otázce kvantifikace „množství větší než malé“ které bylo tolik diskutované mezi odbornou i laickou veřejností.
Průběžná analýza dopadu novelizace běží stále ještě v přípravné fázi.
Velice význačným fenoménem v roce 2000 se stal rostoucí podíl využívání zasilání malého množství OPL, zejména hašiše, v listovních zásilkách, kdy je vysoce pravděpodobná beztrestnost pachatelů díky potížím při dokazování trestné činnosti, zejména pak nemožnosti zadržení a následné záměny zásilky ve fázi operativního rozpracování. Teoretická možnost využití instituce záměny zásilky po sdělení obvinění je „bezzubá“ a defakto nevyužitelná.
K celkové drogové scéně je nutno uvést, že se opravdu rozšířila do všech regionů ČR a droga je dnes dosažitelná prakticky bezproblémově na celém území ČR. Sočasnou drogovou scénu lze charakterizovat následovně :
· prodeje na notoricky známých místech pozvolna ustávají (permanentní přítomnost stálých dealerů) a přesouvají do oblasti užší klientely (dealer nezřídka prodává pouze odběratelům, které osobně zná, případně požaduje doporučení od jim známého a dlouhodobějším bezproblémovým odběrem prověřeného uživatele.
· dalším trendem je vznik tzv. dealerských bytů, odkud OPL prodává i více osob (zástupným systémem) - to je specifické hlavně pro dealery romského původu. Prodej probíhá dle situování bytu buď přes okno, případně ve dveřích nebo nejbližším okolí domu
· dealeři pak u sebe nosí (v souvislosti s novelou tr. zákona) minimální množství dávek - nezřídka jen jednu - přičemž využívají dalších společníků jako „přepážky“ a teprve podle zájmu od nich odebírají tzv. psaníčka s drogou. n dealeři z řad Arabů nosí dávky v ústní dutině pod jazykem v alobalové nebo igelitové kuličce, kterou mohou v případě nebezpečí zadržení policií vyplivnout případně spolknout.
· předání drogy a peněz se děje většinou za pohybu prodávajícího a kupujícího, přičemž vzdálenost od místa prvního kontaktu k místu samotného prodeje je mnohdy i několik stovek metrů, přičemž je využíváno městské zástavby ke změnám směrů a výhledu.
· při předávání drogy jsou dealery využívány různé „krycí manévry“ (podání rukou, objetí a pod.)
· byl zaznamenán nástup ruskojazyčných pachatelů hlavně v oblasti pervitinu, kteří spolupracují s českými domácími výrobci, přičemž objemově (hlavně zajištěním přísunu Efedrinu) výroba pod jejich vedením strmě vzrůstá
· obecně lze konstatovat, že se snižuje věkový průměr konzumentů, kteří v důsledku potřeby drogy páchají zpravidla majetkovou tr. činnost, aby si tak zajistili potřebné finanční prostředky. (Především se jedná o prosté krádeže v obchodních domech a krádeže vloupáním do mot. vozidel.)
· byl zaznamenán pozitivní dopad novely tr.z. a souvisejících norem na snížení dostupnosti OPL a zejména zkomplikování situace samotných dealerů, což se naopak projevuje větší jejich kvalifikovaností a konspirací
HEROIN

U heroinu původem z blízkovýchodních oblastí, dopravovaných do Evropy po Balkánské cestě, jsou stále dominantní skupiny organizátorů původem z Turecka a albánského původu. Roste přitom podíl zásilek dopravovaných přes Ukrajinu a dále přes Polsko. S tím souvisí užší propojení zlořineckých struktur Polského a Tureckého původu, organizujících zásobování střední Evropy. K přepravě heroinu jsou v převážné míře najímámi kurýři Evropského původu, nejlépe z členských zemí EU, používaná vozidla jsou také registrována převážně v zemích EU. Budí tak daleko menší pozornost i v nečlenských zemích, nehledě na bezproblémový přechod vnitřních hranic EU. ČR se nadále využívá zejména jako „domovská“ země organizátorů, mezisklady heroinu jsou podle dostupných informací budovány spíše v Polsku a na Slovensku. Zvyšuje se konspairativnost jednání organizátorů. Konstatuje se všeobecně vzůstající brutalita při vyřizování problémů jak uvnitř jednotlivých organizací, tak i při potyčkách mezi různými organizacemi.

Kokain zůstává i nadále na okraji zájmu konzumentů. Opětovné oživení listovních zásilek OPL u kokainu nebyl registrován. Byla zjištěna skupina dovozců kokainu do ČR, zadržena zásilka cca 1 kg v ČR a cca 10 kg v Belgii. Podle operativních informací se trvale snižuje množství jednorázově přepravované drogy a rostě počet zásilek. To velice stěžuje možnosti odhalení jak zásilek, tak získávání důkazů proti pachatelům.
METAMFETAMIN

V oblasti domácí výroby pervitinu nedošlo v porovnání s rokem 1999 k zásadním změnám. Výroba metamfetaminu se provádí prakticky výhradně z efedrinu a pouze ve výjimečných případech se ještě vyrábí ze Solutanu nebo jiných efedrin obsahujících léčiv. Efedrin je na nelegálním trhu k dispozici v dostatetčném množství i přes důrazná opatření provedených ze strany výrobce a kontrolních i represivních orgánů. Výroba metamfetaminu ze Solutanu se provádí výjimečně, pouze v případech akutní nedostupnosti efedrinu a vyrábí takto „vařiči“ buďto pouze pro vlastní spotřebu nebo pro nejbližší přátele. Z realizovaných případů lze konstatovat, že výrobci metamfetaminu jsou prakticky pouze občané ČR, do organizování výroby a distribuce metamfetaminu se zapojili ruskojazyčné a asijské skupiny. V těchto případech je zajištěn přísun efedrinu, „vaří“ se v množstvím kolem 1 kg metamfetaminu na jeden „var“. Metamfetamin pocházející z těchto produkčních sfér je vysoce čistý, krystalický a dobře odlišitelný od pervitinu vyráběného v malém nebo dokonce z léčiv. Vyrábí se v laboratořích dobře zařízených, situovaných mimo bydliště výrobce nebo objekty vlastněné výrobce. Často se k výrobě pronajímají garáže nebo jiné prostory nebo se půjčují od přátel. Vlastní výroba, tedy chemický proces doprovázený velice intenzivním chemickým zápachem se často provádí v terénu. Jsou zaznamenávány též tendence oddělení výroby od čištění a závěrečné krystalizace Zřejmá je taky tendence prodeje metamfetaminu v SRN, kde je jeho tržní hodnota daleko vyšší, pohybuje se na úrovni 150 - 200% ceny v ČR. Zájem ze strany uživatelů a proto i dealerů v SRN je o český „krystal“ vysoký a v pohraničních oblastech sousedících se SRN se předpokládá vysoké procento realizace prodeje vyrobeného metamfetaminu v SRN. Díky vyšší organizovanosti se také zvyšuje konsparativnost jednání pachatelů. Kromě již výše zmíněné specializace na jednotlivé fáze produkce a s tím související stížení odhalení varny nebo skladu se více konspiruje i při vzájemných kontaktech. Používají se výhradně mobilní telefony s předplacenou kartou znemožňující zjištění majitele přístroje nebo komunikace přes Internet.
CANABIS

U canabisu k žádným podstatným změnán oproti roku 1999 nedošlo.
AMFETAMINY

V roce 2000 nebyl pracovníky NPC zaznamenán žádný případ ať již výroby, dovozu, nebo distribuce ani známky organizovaného obchodu s tímto druhem psychotropní látky.
EXTÁZE

V oblasti XTC došlo v uplynulém období k takřka masovému nárůstu konzumu a to i mezi příležitostnými uživateli drog. Byly zaznamenány případy dovozu větších množství tablet (řádově tisíce kusů), nelegální trh je ale ze značné míry zásobován dovozem menších množství v jednotlivé dodávce, přičemž frenkvence dovozů je vyšší. V porovnáním s minulým rokem je registrován výrazný pokles ceny ať už při dovozu tak při distribuci.
Je třeba poznamenat, že práce v této oblasti je značně ztížena několika faktory k nimž patří:
· konzumenti XTC se rekrutují z naprosto odlišných skupin obyvatelstva mež „klasičtí“ uživatelé jiných OPL jako např. metamfetaminu. Jedná se mládež ve věku 15 - 25 let, často studující na různých typech středních či vysokých škol - struktury obchodníků, dealerů a živatelů nejsou tak známy jako jako např. struktury uživatelů výše uvedeného metamfetaminu,
· povědomí trestnosti tj. „beru drogy - dělám něco špatného či protizákonného“ je u těchto osob minimální,
· díky snadné aplikaci (polknutí) odpadají u uživatelů zábrany způsobené aplikací (jehla, šňupání) a strach z možné nákazy např. AIDS či některou z hepatitid.
PREKURZORY A DALŠÍ CHEMIKÁLIE PRO VÝROBU OPL,
ZNEUŽITELNÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Situace na trhu s nejvíce frekventovanou látkou efedrinem - prekurzorem pro výrobu metafetaminu - se v průběhu roku 2000 poněkud změnila. Vzhledem ke zvýšeným kontrolním opatřením v „ICN Czech republic“ a.s. se prakticky znemožnilo zcizování efedrinu ve výrobě. Další efedrin pro ilegální výrovce je stále více získáván ze zahraničních zdrojů - např. v Polsku došlo v roce 2000 ke krádeži 1 000 kg efedrinu. Jako další možné země původu jsou označovány Ukrajina a Maďarsko. I nadále jsou v menší míře zneužívány volně dostupné léky obsahující efedrin k jeho extrakci - zde je patrný sestupný trend vzhledem ke ztížení přístupu k některým z těchto léčiv díky zamezení jejich volného prodeje.
Případy zneužitích dalších prekurzorů případně dalších chemikálií potřebných pro výrobu OPL byly o mezeny na pokusy o objednávky ať už u firem v ČR nebo v zahraničí. Účinnou spoluprácí jak na národní tak mezinárodní úrovni a rozsáhlými preventivními opatřeními se daří zamezit rozsáhlejšímu úniku těchto chemikálií na nelegální trhy případně jejich diversifikaci. Další opatření byla prováděna v oblasti monitorování výrobců a dovozců strojních zařízení pro potřeby chemického, potravinářského a lékárenského průmyslu. I přes problémy se zařazením těchto komodit do položek celního sazebníku se podařilo částečně zmapovat dovozce a distributory zmíněných zařízení. Prozatím nebyl zjištěn případ zneužití sledovaných zařízení - především lisů a tabletovacích strojů - k nelegální produkci OPL.

 

Hodnocení referátu Policie České republiky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 301×
  3639 slov

Komentáře k referátu Policie České republiky