Psychologie osobnosti

Obecná charakteristika osobnosti

Vymezení osobnosti

neexistuje dosud jednoznačné vysvětlení

Osobnost

Organická jednota tělesného a psychického, vrozeného a získaného, která je typická pro daného jednotlivce a projevuje se v jeho chování a jednání.

· Osobnost je strukturální a funkční jednotou

· Je schopna volit mezi hodnotami a řídit se zvolenými hodnotami

Psychofyzická jednota

· Jednota tělesného i duševního

· Osobnost je výslednicí tělesných a psychických dějů, projevů

· Osobnost je syntézou původního (zděděného, vrozeného) a rozvinutého

· Vrozené – nepodmíněné reflexy, instinkty, pudy, některé city, typ vyšší nervové činnosti a předpoklady vývoje

· Vlastní obsah psychiky - psychické procesy, psychické stavy, ostatní vlastnosti osobnosti – si člověk osvojuje a rozvíjí během individuálního vývoje

Nejpodstatnější charakteristika osobnosti

· Jedinečnost, zvláštnost každé osobnosti

· Pojem osobnost v psychologii nemá hodnotící charakter – má obecný význam

· Každý člověk je osobností

Vlastnosti osobnosti

· Vlastnost osobnosti

Je ta stránka lidské osobnosti, kterou člověku přisuzujeme na základě jeho zvláštního, poměrně stálého chování

· Rys osobnosti

Projev určité stránky osobnosti, který momentálně v jejím chování vnímáme

· vlastnost vzniká spojením příbuzných rysů a na rozdíl od nich představuje stálejší charakteristiku osobnosti

Psychická struktura osobnosti

· uspořádání prvků, složek, ze kterých se skládá určitý celek, a určení vztahu mezi těmito složkami

· uspořádání vlastností osobnosti do diferencovaného celku

základní kategorie vlastností osobnosti:

· aktivačně - motivační

· co pohání osobnost k činnosti, o co usiluje, k čemu směřuje

· vztahově – postojové

· systém hodnot, kterým osobnost dává přednost při hodnocení různých jevů

· kterými se řídí ve svém jednání a chování

· zahrnuje více vlastností – dominující je charakter

· morální a volní vlastnosti

· výkonové vlastnosti

· měřítkem toho, co osobnost dokáže, jak náročné úkoly zvládne

· dominující vlastnosti tvoří schopnosti

· vědomosti, zručnosti, návyky

· seberegulační vlastnosti

· charakterizují uspořádanost osobnosti v celek

· dynamické vlastnosti

· charakterizují intenzitu a tempo prožívání a chování

· vlastnosti psychických procesů a stavů

· převážně spoluutvářejí individuální zvláštnosti osobnosti

struktura osobnosti

je dynamická - s vývojem se mění nabýváním nových zkušeností,..

je relativně stálá - zachovává si systém a hierarchii vlastností, které jsou pro ni typické

 

Hodnocení referátu Psychologie osobnosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 794×
  309 slov

Komentáře k referátu Psychologie osobnosti