Psychologie osobnosti

Vývojová psychologie
vývoj - tři úrovně: 1.fylogenetický (od nejjednodušších živočichů ke složitějším, až ke člověku), 2.historický (vývoj společnosti jako celku a v něm jednotlivců jako součástí této společnosti), 3.ontogenetický (od narození jedince přes mládí a dospělost až ke stárnutí a stáří)
- psychologie si všímá především vývoje ontogentetického, který znamená změny v osobnosti a všech psychických jevů v průběhu života jedince; výrazné vývojové změny v dětství a dopívání; osobnost se mění, vyvíjí; současné vlastnosti jsou výsledkem předchozího vývoje
- ontogeneze psychiky se realizuje zráním (=změny určované převážně vnitřními biologickými činiteli -
růst,osifikace kostí,zrání nervové soustavy,zrání pohl.orgánů) a učením (změny související s interakcí
jedince a prostředí)
- v průběhu života jedince můžeme vymezit určitá vývojová stadia, v nichž dochází k charakteristickým
změnám
1.prenatální období-od početí jedince do jeho narození-dává základní biologické a psychické předpoklady vývoje člověka, plod je aktivní - reaguje na změny polohy matky
2.rané dětství -zdravý novorozenec má vyvinuté všechny základní nepodmíněné reflexy, další rozdělení: a) novorozenec:6 týdnů až 2 měsíce, b)kojenec:do jednoho roku, rozvoj motoriky -schopnost uchopovat předměty, učení se chodit,rozvoj porozumění jazyku, první jednoduchá slovíčka, c)batole:od 1 roku až do 3 let,další rozvoj motoriky a jazykových schopností,kolem 2 let rozumí asi 500 slovům,budování vztahů s jinými dětmi stejného věku (2+),vytváření pocitu vlastní identity,uvědomění si sebe sama, období 1.vzdoru,uvědomění si vlastního pohlaví
3.předškolní věk-zdokonalování v pohybové koordinaci,cvičení zručnosti,zdokonaluje se kresba, orientace se v prostoru,ve známém prostředí,vyjádření vlastní myšlenky,argumentace,rozšíření poznatků o sobě a svém okolí,začíná se diferencovat mužská a ženská role,dítě schopno akceptovat společenské hry
4.mladší školní věk -od 6 do 11-12 let,školní docházka-nutná školní zralost či způsobilost pro školní práci,vytváření vlastního hodnotového žebříčku,hra-většinou se stejným pohlavím,připravenost pro úspěšnou školní docházku-aspekty biologické i psychosociální:přiměřená rozvinutost schopností, přiměřená kontrola citů,sebeovládání,společné provádění úkolů,dovednost přijmout i méně zábavné úkoly, být méně závislý na rodičích a podřídit se cizí autoritě
5.dospívání:a)11-150puberta,b)15-20(22) adolescence, období druhého vzdoru, znovuobjevení vlastního já, problémy s motorikou - rychlý tělesný vývoj, kolem 15.roku nutnost rozhodování o dalším vzdělání, 16.+17.rok-uklidnění,člověk zjišťuje co si může dovolit, citová nestálost, nápadné změny nálad, impulzivita v jednání,vyhraňování zájmových činností a jejich rozvoj,postupné odpoutávání se od rodiny,18.(19.) rok - praxe zhruba 30% lidí počítá s dalším studiem,20-22. Rok definitivně ukončen somatický vývoj,doba sociální zralosti
6.dospělost-2 vnitřní etapy:a)20(22)-45 časná a střední dospělost,b)45-65 pozdní dospělost,překonání rozporů mezi dětstvím a dospíváním,nezávislost na rodičích,vrchol učení 22-35,rutina kolem 30.roku, plné rozvinutí a vyrovnanost v pracovních činnostech,nad 45 let schopnost učení pomalu upadá,rutina dokáže nahradit i menší schopnost se něco naučit
7.stáří-návrat do mladšího věku,opotřebovanost organismu-snížená výkonnost,snižuje se motorika- zdravotní handicapy,mění se paměť-snáze se vybavují detaily z mládí,redukuje se spektrum zájmů, mnohem více se projevují biologické danosti,více záleží na genetické výbavě než na zisku během života
Psychologie osobnosti
- osobnost -dvojí smysl: 1)člověk důležitý pro společnosti-vědci, umělci, státníci 2)jedinec-individuum
- osobnost je utvářena ve vztazích mezi lidmi a ve společnosti a v nich sed také projevuje
- osobnost se vždy projevuje jako celek, všechny charakteristiky, které se k ní vztahují, jsou navzájem propojené
Teorie osobnosti
S.Freud-domnívá se, že člověk není pasívním, má notnou dávku aktivity - dynamický, dynamika souvisí s konflikty Id X Superego / pud sexuální X pud agresivní; dominující období života - mládí, rané dětství -> naprostá většina zážitků z tohoto období určuje pozdější osobnost
Adler-kritik Freuda, polemizoval zda se vše točí jen kolem agresivního a sexuálního pudu; domníval se že nejdůležitější motivační faktor je seberealizace, pocit méněcennosti -pozitivní motivační faktor( uvědomím si, že nejsem na úrovni dovedností, které ba odpovídaly mým tužbám -> zjistím nedostatek a zapracuju na něm) - předpokládá úspěch, když se snaha nesetká s úspěchem může se proměnit v komplex méněcennosti(vyvolám opakovaným neúspěchem) - dojem absolutního smolaře, přestávám si věřit, podceňování
Behaviorismus-osobnost je utvářena pouze na bázi vlivu vnějšího prostředí, působení prostředí
Teorie socilizující (sociologizující) - autorem americký psycholog a sociolog G.Mead, teorie o sociálních rolích, člověk se ocitá na světě s určitým psychickým vybavením (determinuje ho to), dostává se do prostředí, které ho nutí zaujmout určitou úlohu, plnit ji a hrát, prvek pasivity i aktivity, člověk svou roli hraje i když se změní nějaký prvek jeho osoby; Mead se domnívá,že důležitým kritériem je naše soc.role,kterou v životě máme,člověk se stylizuje do role
Max Weber-teorie stratifikační, sociologický index - doplňující inf. co člověk v životě dělá,jak je na tom v soc.žebříčku,věk,profese,prestiž
Allport-neopakovatelnost člověka-individua,člověk by neměl být škatulkován-mít přiřazenou roli a nemoci ji změnit,člověk je tvorem přítomným a budoucím
T.Carlyle-2.po.19.st,problematiku osobnosti redukoval,osobnost pouze něco vyjímečného,osoba významná,dílo:O hrdinech a úloze hrdinství v dějinách
Struktura osobnosti - složky ,faktory-kritéria: 1.vlastnosti jedince(danosti čl.-dlouhodobý charakter,nemění se rychle,intelektová sféra,schopnosti odhadu situace,rychlost rozhodování),2.rysy osobnosti(schopnost soustředění,smysl pro povinnost,odpovědné jednání,dlouhodobější char.),3.stavy osobnosti (emocionální sféra,do jaké míry nás ovlivňují emoce),4.zkušenostní rovina(naše vybavenost poznatky,rovina vědomostí), 5.asimilace (přizpůsobení se podmínkám ,okolnostem) +akomodace(touha,snaha,schopnost přizpůsobovat si okolí, situace)
Typologie osobnosti
a)podle něm.psych.1.pol.20.st.Kretschmera, b)Hippokrates, c)Eysenck
Kretschmer -struktura osobnosti-základní typy stavby těla,myšlenka vzájemného propojení tělesné konstrukce člověka a psych.vlastností,všímal si somatické stránky
1.astenik(leptosom)-subtilní kostra, ne mohutná svalová hmota, přisouzeny vlastnosti :introvert, málo komunikativní, nevyhledává větší společnost, nevyrovnaný v emocionální sféře, hodně náchylný k duševním poruchám
2.piknik- nižší postavy, mohutnější muskulatura -nebývá rozvinuto do síly-ochablejší, vystouplé břicho -sklon k obezitě, extroverti,společenští,komunikativní,dobrosrdeční,vyrovnaní
3.atletik sportovní,nejvyrovnanější typy,schopni držet emoce na uzdě,družní, společenští
Hippokrates
cholerik-obecně vžitá představa cholerického člověka,u ničeho dlouho nevydrží, ale lidé schopni soustředit energii na práci, razantní rychlé jednání, vztahovačnost, přílišná razance, někdy netrpělivost
melancholik -citová nestálost,uzavřenost,těžko odhadnout co si dotyčný myslí-nedává to najevo, blízko k určitým pocitům méněcennosti, působí na ně stresové situace, nejblíže k rizikové skupině duševně nemocných
flegmatik -ne razantní řešení problémů,silná koncentrace,dlouhodobý výkon,konzervativní
sangvinik-od sangvi=krev
Eysenck -více kombinací vlastností,rysy osobnosti nejsou pouhým výsledkem psych.vývoje,mohou se dotvářet v prostředí,ve kterém se člověk pohybuje,souvisí s učením (člověk si dokáže odbourat vlastnosti, které jsou mu na obtíž)
Rysy osobnosti
-odpovídají hovorovému označení povahové vlastnosti- vytrvalost, družnost ,upřímnost, pravdomluvnost...
- psychická vlastnost,která se projevuje určitým způsobem jednání,chování,prožívání
- projevují se v různé míře
1.dominance X submise, dominance-ambicióznost,touha prosadit se a získat výhodnější ostavení,vzestup na spol.žebříčku / submise- podřízenost ,uzavřenost, neklade si velké cíle, nerad v řídící pozici
2.extroverze X intraverze, ex-otevřenost,komukativnost,flexibilita/ in-uzavřenost, nerad ventiluje názory, často kombinace se submisí
3.stabilita X labilita, emocionální rovina,stálost citových projevů
4.rozhodnost X nerozhodnost, roz-přehnaná u choleriků,svět je černo-bílý / ner-melancholici,málokdy u flegmatiků
5.sebeovládání X nedostatek sebeovládání
Typologie životních světů osobnosti
1.Svět navenek snadný-vnitřně prostý
-princip slasti,nedělají si příliš velkou hlavu s řešením živ.situací,rychlé rozhodování,sklon černo-bílý, okamžité jednání,čitelní-možný odhad toho co udělají,pocity dávají velice intenzivně najevo,inklinace k cholerikovi
2.Svět navenek obtížný -vnitřně snadný- rychlé rozhodování, navenek zábrany, sklon k introvertnosti, snadno manipulovatelný-dá na mínění okolí,ne vždy se chová naprosto přirozeně,kombinace melancholik a flegmatik,někdy nedokáže dobře odhadnout okolí
3.Svět navenek obtížný-vnitřně obtížný - melancholici,těžké přijmout rozhodnutí v časové tísni
4.Svět navenek snadný vnitřně obtížný - kombinace sangvinitický postoj nebo flegmatik
Činnosti člověka
1.potenciální - vlohy+dispozice - vrozený předpoklad pro utváření schopností
2.reálné - schopnosti - jsou-li vytvořeny příznivé podmínky,vlohy se mění ve schopnosti umožňující nositeli vykonávat různé činnosti,činnosti které jsou tzv.pořád v pohotovosti,rychleji vybavitelné i aplikovatelné
3.aktuální - dovednosti - jsou speciálnější než schopnosti, osvojují se rychleji, zpravidla se několik dovedností vztahuje k jedné dovednosti

 

Vlohy
- převažují vrozené předpoklady, záleží na vhodných podmínkách ,zda se vlohy budou moci projevit
-základem pro pozdější schopnosti: intelektuální, citové, projevy vůle
Rozdělení vloh
1.reflexy, instinkty - podmíněné/nepod.,při absenci ref. Nebo inst. Problémy v životě,projevují se ihned po narození,nepředpokládá se nutnost procvičování nepod.reflexů
2.individuální dědictví - základy temperamentu,rovina smyslového vnímání,intelektové schopnosti
3.učit se - schopnost fixovat informace
Nadání - soubor dobře rozvinutých schopností,které umožňují jedinci výborný výkon v odpovídajícím druhu činnosti
Talent - rozvíjené,cvičené,trénované nadání
Schopnosti
-rozlišujeme několik druhů schopností
-intelektové schopnosti:rozumové,inteligence-považována za určitou obecnou schopnost či soubor schopností,které se uplatňují všude tam,kde máme řešit nějaký nový úkol
-senzomotorické schopnosti-tvořivost(kreativita),hledání a nalézání nových a originálních řešení či postupů
Sociální inteligence
-týká se roviny lidského jednání,chování,postojů vůči jiným jedincům,absence sociální inteligence-možné projevy:přezíravé a arogantní jednání,neochota komunikovat,naslouchat,deviantní chování
Potřeby
-každé chování či jednání člověka je motivováno;motivací lidského chování rozumíme souhrn činitelů, který jedince podněcuje,podporuje,aktivizuje,dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,nebo naopak tuto jeho aktivitu tlumí,nerozvíjí
-potřeby se řadí mezi základní motivační síly
-Freud-základním motivačním faktorem určil rovinu pudů a instinktů
-rozdělení do dvou skupin: a)fyziologické -biologické,tělesné,hlad,žízeň,spánek,vyměšování,regulace tělesné teploty, b)psychické
-psychické potřeby: 1)p.nových dojmů-souvisí s pocitem bezpečí , 2)p.bezpečí a jistoty - mít nějaký bezpečný koutek,kam se uchýlit v klidu,projevuje se ve chvílích,kdy se cítíme ohroženi,v nebezpečí, 3)p.uznání - záleží na způsobu podání, vyjádření slovně, ocenění, odměna, 3)p.seberealizace -hledání sama sebe,několik vývojových fází -uvědomění si dispozic a schopností–>možnost využití schopností –>snaha o uplatnění
touha,tužba-rámcová představa toho,co bych chtěl dokázat
přání-větší míra pravděpodobnosti,konečná podoba zřetelnější,měl bych se zajímat o to,jak toho dosáhnout
snažení-konkrétně stanovený cíl,promyšlené kroky,vůle-chtění něco podniknout

Hodnocení referátu Psychologie osobnosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 623×
  1684 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Psychologie osobnosti