Schopnosti osobnosti

Předmět osobnosti jsou nositelé neopakovatelného,dynamického,svérázně strukturovaného komplexu vnitřního psychického života a předmětně zaměřené činnosti na základně vrozených a získaných zkušeností zabývá se schopnostmi,temperamentem,charakterem apod.

Schopnosti osobnosti : vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti, jsou ukazatelem rozdílu v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení si určitého výkonu u různých lidí za stejných vnějších podmínek. Vyvíjejí se na základě vloh (anatomicko-fyziologických vlastností, které jsou vrozené).

3 úrovně rozvoje schopností :

1) NADÁNÍ : souhrn schopností jednoho druhu, který umožňuje pozoruhodné výkony

2) TALENT : zvlášť vysoce rozvinutý souhrn schopností, který umožňuje člověku dosáhnout vynikajících výkonů ve svém oboru

3) GENIALITA : mimořádně rozvinutý talent- vrcholná díla, stupeň vývoje, umožňující mimořádné výsledky

DRUHY SCHOPNOSTÍ

1) intelektové = rozumové

- duševní

2) souvisí s myšlením a logikou

a) inteligence – (IQ) schopnost člověka něčemu se naučit, rozumět a používat to v praxi.Rozhoduje v širokém spektru situací o úspěšnosti člověka- rozsah schopností.Už od 19. století se měří výška inteligence. Může být :

- slovně logická - reakce na psaný text (př. řada slov-které tam nepatří)

- obrazová – doplňování obrázků

- matematická – číselné řady

- zvuková – rozeznávání zvuků

Stupnice inteligence podle W. L. Sterna

- 140 a více vynikající=genialita 1.5%populace

- 139-120 nadprůměrná 11%

- 119-110 dobrá 18%- 109-90 průměrná 48%

- 89-80 podprůměrná= tupost 14%

- 79-70 lehká debilita 5%

- 69-50 debilita=lehká slabomyslnost 2.5%

- 49-25 střední slabomyslnost= imbecilita 0.4%

- 24-0 těžká slabomyslnost= idiocie 0.2%

Lidé s nízkým IQ :

Debilové - omezeně vychovatelní i vzdělavatelní

imbecilové - omezeně vychovatelní, ale nevzdělatelní

idioti - nevychovatelní, nevzdělavatelní

b) tvořivost=kreativita - přináší neotřelé (zajímavé) řešení problémů, je získaná výchovou,není vrozená. Je to zvláštní soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, mezi inteligencí a tvořivostí je volný poměr.

- Bariéry – znemožňují rozvoj tvořivosti

1) osobnostní :

a) nezkušenost - nezná předměty a jevy, neví jak je řešit

b) neschopnost - neschopnost řešit problémy

c) funkční fixace - závislost na tradičním řešení problémů

2) společenské :

a) autoritativní vedení - prosazování své pravdy a svého řešení

b) netolerantní atmosféra - nepochopení chyby druhého

c) posměch okolí

d) atmosféra průměrnosti - názor:ideál= průměr=> nevyčuhuje z řady

- záleží na sebevědomí, fantazii, myšlení

Podněcování tvořivosti:

1)kladení otázek (člověku, který má rozvíjet svou tvořivost)

2)divoké nápady, snění

3)tolerance okolí

4)chválení samostatnosti

5)konstruktivní kritika= hodnocení vztahující se k problému a ne k osobním názorům na člověka

6)příznivá emocionální atmosféra

2) senzomotorické schopnosti- souvisí s přiměřenou koordinací pohybů a vjemů, tzn. že člověk umí spojit pohyb a myšlení

- např.: tanec- musí se u něj přemýšlet o krocích

- řízení auta, kolektivní sporty

VLOHY OSOBNOSTI

Do vloh se promítají předpoklady, které získáváme od rodičů, předků a z průběhu prenatálního vývoje.Vlohy se promítají do takzvaných schopností (jakýkoliv předpoklad pro činnost) vloha může mít za následek vznik různých schopností (ale i opak) stejné schopnosti můžou mít původ v různých vlohách, existuje mnoho kritérií pro rozdělení.

Rozdělení vloh :

1) reflexy, instinkty - podmíněné/nepodmíněné,při absenci reflexivních Nebo instelektových. Problémy v životě,projevují se ihned po narození,nepředpokládá se nutnost procvičování nepodmíněných reflexů.

2) individuální dědictví - základy temperamentu,rovina smyslového vnímání,intelektové schopnosti

3) učit se - schopnost fixovat informace

Kritéria :

1. Jak dalece ovlivňují kvalitu i kvantitu různých vlastností

- obecné zajišťují k úspěchu ve více druzích činnostech rozvážnost, soudnost, kritičnost logičnost

- specifické, které podmiňují úspěch ve zcela specifických činnostech hudební, výtvarné, matematické, řečnické

2. Zda jsou primární či sekundární

- primární základní předpoklady z nichž se rozvíjejí další předpoklady vlastnosti poznávacích procesů

- sekundární vyplývají ze zvláštnosti poznávacích procesů

Hodnocení referátu Schopnosti osobnosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 847×
  570 slov

Komentáře k referátu Schopnosti osobnosti

soňa kocábová
Dnes už se nehovoří o debilitě, imbecilitě apod. Jedná se o mentální retardaci, která je podle dosažené úrovně IQ odstupňována - lehká, střední, těžká a hluboká. Určitě je na netu mnoho stránek, kde jsou podrobnosti.