Učení a procesy a faktory ovlivňující učení

Učení

 • = komplexní psychický proces, který zahrnuje všechny poznávací procesy
 • učení umožňuje psychický i fyzický vývoj
 • člověk využívá myšlení, čímž se odlišuje od všech živých tvorů
 • učení probíhá po celý život
 • dělení:
  • záměrné
   • vím, že se učím a chci se naučit
   • nejvíce využíváno ve škole
  • nezáměrné
   • učení si neuvědomujeme
 • zvířata mají různou míru schopnosti učení
 • učení v širším významu:
  • psychický proces osvojování si jakýchkoliv zkušeností, které jsou nad rámec vrozeného chování, vlastností
  • vrozené jsou instinkty, nepodmíněné reflexy (neučíme se je)
 • učení v užším významu:
  • záměrné, cílevědomé a systematické osvojování si vědomostí, dovedností, návyků, forem chování a osobnostních vlastností
  • záměrné
   • = já chci, musím
   • je to můj záměr (intence)
  • cílevědomé = vím, co se mám naučit a proč
  • systematické
   • = vytvářím si systém poznatků a informací
   • danou síť jsme schopni následně využívat
   • vytváříme logické posloupnosti, jsme schopni spojovat souvislosti
  • vědomosti = teoretické znalosti, poznatky, zkušenosti
  • dovednosti
   • = schopnost praktikovat vědomosti v praxi
   • dovednost není zručnost (= správné provedení vědomostí)
  • návyk
   • = zautomatizované postupy činností
   • uloženo v nevědomí
  • osobnostní vlastnosti = typické znaky v chování člověka, příznačné pro jedince
 • primární gramotnost = schopnost se něco naučit
 • funkční gramotnost = schopnost naučené věci používat

Fáze učení

 1. motivační fáze
  • = uvědomování si potřeb učení
  • rozhodnutí, zda se budeme učit nebo ne
 2. přípravné fáze
  • = příprava všech materiálů důležitých pro učení
  • tato fáze důležitá pro udržení koncentrace během učení
 3. poznávací fáze
  • prvotní seznámení s tím, co se potřebujeme naučit
  • vrcholem by mělo být poznání a porozumění obsahu
  • uplatňuje se především čití a vnímání, představivost, pozornost, myšlení
 4. výkonná fáze
  • = vlastní učení
  • pokud jsme to pochopili, následuje ukládání do paměti
  • nejvíce využívána paměť a myšlení
 5. verifikace
  • = ověření
  • zda jsme schopni naučené věci aplikovat
  • ověřit můžeme memorováním, používáním, debatováním…

Druhy učení

Odpovídá na otázku CO se učíme.

 1. senzomotorické
  • učení se pohybovým dovednostem
  • senzus
   • = smysl
   • nejvíce využíván zrak
   • pomocí smyslů vnímáme pohyb, který se máme naučit
   • probíhá formou napodobování
  • fáze:
   • předvedení
    • mělo by být co nejlepší
    • předvedené si člověk nasnímá smysly
   • napodobování
    • zkoušení nových pohybových dovedností
    • př. chodit, řídit auto, sex
   • fixace
    • zautomatizování pohybu
    • pokud jsou zafixovány špatné pohyby → přeučování → složité
 2. verbální
  • učení se slovům, ne jejich významu
  • př. učení cizích slovíček, vzorečků…
 3. pojmové
  • využívá se myšlení
  • cílem je pochopit význam slova, jeho definici, obsah
 4. učení se řešení problémů
  • učení se rozhodování v různých situacích
  • možné vždy více možností
  • viz. Myšlení a obecné schéma řešení problémů
 5. sociální učení
  • učení se formám chování
  • učení se komplexním formám chování ve vztahu k prostředí, sobě samému a druhým lidem
  • využívá se napodobování druhých lidí
  • př. slušné chování, tolerance, sebeúcta

Formy učení

Jakým způsobem se učíme.

 1. podmiňování
  • I. P. Pavlov
  • neúmyslné nevědomé učení se
  • vznikají podmíněné reflexy
  • napodmiňované mohou být také emoce
  • operační podmiňování - Skinner
   • aby se něco stalo, musí tomu následovat nějaká činnost
   • př. řeknu „prosím“ → dostanu bonbon
 2. pokus - omyl
  • Thorndike
  • spojeno s myšlením
  • vždy je důležitý výsledek a v případě neúspěchu následuje nové řešení
 3. vhled
  • „aha situace“
  • náhlý nápad řešení
 4. napodobování
 5. interiorizace, kognitivní učení,…

Metody učení

 1. celková metoda
  • obsah se učíme v celku, najednou
  • problém může nastat v tom, že dochází k míšení informací, není možné udržet celý obsah
 2. dílčí metoda
  1. text je rozčleněn různým způsobem (logicky, podle obsahu…)
  2. učení probíhá po jednotlivých částech
  3. problém bývá v tom, že nastane špatné pochopení návazností popř. celku
 3. kombinovaná metoda
  • nejprve seznámení s celkovým obsahem → rozdělení na jednotlivé kapitoly → závěrečné celkové opakování
  • důležité je vytvořit spoje mezi kapitolami
  • metoda pěti čtení = průměrný student si potřebuje 5x projít daný text, aby jej dobře zafixoval

Faktory ovlivňující učení

Mohou být pozitivní (zlepšují) nebo negativní (zhoršují) kvalitu učení.

 1. prostředí = kde se učí
  1. fyzikální faktory – teplota, světlo, čas, hluk…
  2. vlastní faktory – okolí, místo…
 2. učící se jedinec = kdo se učí
  1. fyzické (tělesné, somatické) faktory
  2. psychické faktory – motivace, vůle, vzdělání, schopnosti, emoce, temperament…
 3. učební materiál = co se učí

Hodnocení referátu Učení a procesy a faktory ovlivňující učení

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. září 2017
  9 735×
  624 slov

Komentáře k referátu Učení a procesy a faktory ovlivňující učení