Motory

Motor s kotvou(rotorem)nakrátko
Stator-je tvořen mezikružím složeným z dynamových plechů.Vnitřní obvod má drážky,ve kterých je uloženo statorové vynutí,které po připojení na trojfázovou síť vybudí tzv.točivé mag.pole,které vytvoří točivý moment motoru.Statorový svazek je zalisován v litinové kostře a umožňuje připojení motoru k základu.Přírubový motor umožňuje přímé spojení s poháněným strojem,patkový motor se spojuje přes spojku.
Rotor-tvoří ho válec složený též z dynamových plechů.Menší rotory se nalisují přímo na hřídel,větší se nalisují na nosnou rotorovou hvězdu.Na vnějším obvodu má rotor drážky vyplněné vodivými tyčemi,které jsou po obou stranách spojeny vodivými kruhy a tvoří dohromady tzv.rotorovou klec.Tyče i kruhy jsou nejčastěji odstříknuty z hliníku.
Točivý moment se přenáší na poháněný stroj pomocí hřídele,vyčnívající ze zadního ložiskového štítu.Hřídel je uložena ve dvou valivých ložiskách,upevněných v ložiskových štítech.
Přívod proudu k vinutí umožňuje statorová svorkovnice,zakrytá plechovým krytem.
Motor kroužkový
V rotorových drážkách je uloženo trojfázové vinutí trvale spojené do hvězdy.Vývody jednotlivých fází jsou připevněny na tři vodivé kroužky,izolovaně upevněné na hřídel.Na kroužky dosedají uhlíkové kartáče umístěné v držácích kartáčů,které jsou spojeny se svorkami rotorové svorkovnice upevněné na předním ložiskovém štítu.Prostřednictvím sběracího mechanismu zařazujeme do obvodu rotorového vinutí proměnlivý rezistor,kterým se zmenší záběrový proud při spouštění nebo se jím zmenšují otáčky.Stator je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.
Jednofázový asynchronní motor
Jednofázový proud nevytvoří točivé mag.pole,nýbrž pole stojaté.Z klidu se motor sám nerozběhne.Otočí-li se kterýmkoliv směrem mechanicky,roztočí se.V blízkosti synchronních otáček se chová jako trojfázový motor.Aby se motor rozběhl z klidu,má stator kromě jednofázového vinutí ještě tzv. vinutí pomocné rozběhové,dimenzované na krátkodobý chod.Toto vinutí je proti hl.vinutí posunuto o 90° elektrických.Je vyrobeno z tenkého mosazného drátu a posunutí způsobuje jeho zapojení přes kondenzátor.
Dynamo s cizím buzením
Budící vinutí je napájeno z cizího zdroje.Velikost budícího proudu a tím i velikost napětí se řídí reostatem.Charakteristika naprázdno nezačíná v počátku,protože i při nulovém budícím proudu vlivem remanentního magnetismu dává dynamo malé napětí.
Dynama s cizím buzením se používají tam,kde potřebujeme rychlé změny napětí např.napájení těžných motorů… Dynamo derivační
Vinutí magnetů je připojeno paralelně s kotvou.Protéká jím malá část proudu,proto je vinutí s velkým počtem závitů malého průměru.Při zatěžování klesá napětí,tím klesá i budící proud,dynamo se odbuzuje a napětí se dále mnohem rychleji zmenšuje.Při spojení nakrátko se dynamo odbudí a prochází jím proud nakrátko,který je menší než jmenovitý.
Dynamo sériové
Vinutí magnetů je zapojeno v sérii s kotvou.Má málo závitů velkého průměru.Nezatížené dynamo dává jen nepatrné napětí vybuzené remanentním magnetismem.Při zatěžování napětí stoupá,protože se zvyšuje i buzení.Při dalším zvyšování zatížení však napětí klesá vlivem rostoucího úbytku napětí ve vinutí. Kompaudní dynamo
Má na pólech vinutí derivační i sériové.Napětí dynama se při různém zatížení samočinně udržuje na stejné hodnotě.Sériové vinutí lze zapojit i tak,že magnetuje opačně než vinutí derivační.Vznikne tzv.dynamo protikompaudní,u něhož napětí se zatížením rychle klesá a proud nakrátko je malý.Používá se jako svařovací dynamo. Derivační motor
Vinutí magnetů je spojeno paralelně s kotvou.Spouštěcí odpor je v sérii s kotvou,odpor zapojený v obvodu buzení slouží k regulaci rychlosti.Používají se tam,kde se požaduje stálá rychlost. Sériový motor
Vinutí magnetů je v sérii s kotvou.Spouštěcí rezistor je v sérii s kotvou,rychlost lze regulovat rezistorem zapojeným paralelně k budícímu vinutí.Zeslabením pole se rychlost zvyšuje.Sérivoý motor nesmí běžet naprázdno,neboť zaslabením mag. Toku by se rychlost nebespečně zvětšila a motor by se mechanicky poškodil.Proto sériový motor musí být pevně spojen s pracovním strojem.Používá se tam,kde při malých rychlostech je třeba velký moment a při malém zatížení velká rychlost. Kompaudní motor
Má seriové i derivační budící vinutí.Spojuje vlastnosti obou motorů,má větší záběrový moment než derivační motor a rychlost se méně zmenšuje se zatížením než u sériového motoru.Používá se pro pohony s těžkým provozem,válcové stolice,těžké lisy.Komutátorové motory-Odstraňují nevýhodu asynchronních motorů,u kterých je obtížná plynulá regulace rychlosti ve velkém rozsahu.Mag. obvod je složen z plechů,aby nevznikly ztráty vířivými proudy.Rotor je stejný jako u stejnosměrného stroje.Pro snadnější komutaci se napájejí kmitočtem 16 2/3 nebo 25Hz.Jednofázový sériový komutátorový motor-Má vlastnosti podobné motoru stejnosměrnému sériovému.I při zapojení na střídavé napětí nemění směr otáčení.Větší motory se spouštějí transformátorem.Malé se nazývají universální.Dosahují rychlosti až 20000 ot/min.Používají se pro pohon vysavačů,ručních nástrojů a drobných spotřebičů.Ke kartáčům jsou připojeny odrušovací kondenzátory.Jednofázový repulsní komutátorový motor-Je to jednofázový sériový motor,u kterého rotor není vodivě spojen se statorem.Kartáče jsou spojeny na krátko,rychlost se řídí posouváním kartáčů.Trojfázový sériový komutátorový motor-Stator má shodný jako indukční motor,rotor jako jednofázový sériový motor.Tři řady kartáčů jsou spojeny v sérii s vinutím statoru.Rychlost se řídí natáčením kartáčů.Motor má velký záběrový moment.Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do statoru-Statorové vinutí je napojeno přímo na síť,rotor přes řiditelný transformátor.Napětí v rotoru se indukuje jednak polem statoru,jednak se přivádípřes řiditelný transformátor.Nepřivádí-li se na pětí do rotoru,pracuje motor jako indukční s kotvou nakrátko.Je-li přiváděné napětí do rotoru ve fázi s indukovaným napětím v rotoru,potom zvětšováním napětí regulačním transformátorem se rychlost motoru zvětšuje na nadsynchronní.Je-li přiváděné napětí do rotoru v protifázi s indukovaným napětím v rotoru,potom zvětšováním napětí regulačním transformátorem se rychlost motoru snižuje.Rozsah bývá 50-150% synchronní.Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru-Schrange motor.Rotor má v drážce dvojí vinutí.Jedno je přes kroužky připijeno na síť,druhé přes komutátor na stator.Káždá fáze statoru je připojena ke dvěma kartáčům,které se mohou proti sobě natáčet.Jsou-li na téže lamele běží motor jako indukční.Natáčíme-li je proti sobě přivádí se napětí z komutátoru do statoru,čímž se mění rychlost obdobně jako u motoru napájeného do statoru.Motory se používají pro pohon obráběcích strojů,textilních,tiskařských apod.Malé motorky. Jednofázový indukční motorek na krátko-Do rotoru jsou vyfrézovány drážky,takže vzniknou póly,čelí kruhy vinutí se však nesmějí přerušit.Mag.pole se vytvoří jen v pólech.Motorek se rozběhne jako asynchronní,ale dále má synchronní otáčky.Jeho moment i účinnost jsou velmi malé.Reakční synchronní motorek-Na rotoru nemají žádné vinutí.Rotorem je železný ozubený kotouč,který se otáčí mzi póly.Na pólech jsou zuby se stejnou roztečí jako na rotoru. Mag. Tok budí jediná cívka připojená na střídavé napětí.Motorek má na pólech závit na krátko,čímž vzniknou tzv.stíněné póly.Tyto póly vytvářejí točivé mag. pole pro asynchronní rozběh.Směr otáčení je dán umístěním závitu na krátko na pólu.Motorky se používají např. u zapisovacích strojů,projektorů zvukového filmu apod.Motorek se stíněným pólem-Stator je složen z plechů,má viniklé póly,na kterých jsou uloženy cívky statorového vinutí.Na každém pólu je v pólovém nástavci zářez,kolem něhož je ovinut závit nakrátko tzv.stínící.Rotor má klecové vinutí.Smysl otáčení je dán polohou stínícího závitu a nelze jej změnit přepojením vinutí.Otáčky motorku nelze řídit.Motorky mají malou účinnost,záběrný proud se liší od jmenovitého jen nepatrně,vyznačují se tichým chodem a používají se např. k pohonu stolních nebo stropních ventilátorů,pohyblivých reklam počítacích strojů apod.Motorek s hladkým rotorem-Stator je složen z elektrotechnických plechů.Vinutí je jednofázové nebo trojfázové,čímž se ve statoru vybudí točivé mag pole.Rotor tvoří tenkostěný dutý váleček z nemagnetické slitiny hliníku nebo mědi,do jehož dutiny je zasunuto neotáčející se válcové jádro,složené z elektrotech. plechů.Rotor se otáčí ve vzduchové mezeře mezi pevně uloženým jádrem a vrtáním statoru.Točivým mag. polem se indukují vířivé proudy do rotoru.Motory se vyrábí pro malé výkony,jeho účinost je malá,vyznačuje se tichým chodem a pro nepatrný setrvačný moment je vhodný pro rychlou změnu smyslu otáčení.Uplatňuje se v řídící a regulační technice.Zvláštní druhy motorů.Krokové motory-Je to speciální synchronní motor jehož funkční pohyb,tj. otáčení hřídele,není plynulý,ale je složen z dílčích stejně velkých pohybů tzv. kroků.Motory umožňují převádět řídící informace na úhel natočení hřídele.Napěťový impuls odpovídá natočení motoru o jeden krok.Frekvence impulsu odpovídá rychlosti natáčení hřídele motoru.Mezní kmitočet je 1-2kHz.Krokové motorky mohou být jednofázové,dvoufáz.,trojfáz.,i několikafázové.Podle druhu rotoru jsou motorky s aktivním rotorem nebo s reakčním rotorem.Předností krokových motorků je jednoduchý elektronický ovladač,nepotřebují ke své funkci komutátor,ani jiné kluzné kontakty.Používají se k pohonu stavěcích zařízení,válcovacích stolic,navíječek,svářeček,k pohonu šoupátek,škrtících ventilů u lisů a jiných mechanismů.Lineární motory-Jsou to zvláštní druhy indukčních motorů s kotvou na krátko,jejichž trojfázové statorové vinutí je rozloženo v drážkovaném železe.Tímto uspořádáním vzniká místo točivého mag. pole tzv. pole postupné,které svým působením na vhodně upravený rotor vyvolává posuvný pohyb místo pohybu kruhuvého.Lineárního pohonu tj.soustavě lineárního motoru a výkonové a řídící elektroniky,se používá k pohonu supportu brusek,u počítačů ke snímání údajů z diskové paměti,jako lineární krokové motory,jako kmitavý lineární motor,jako rezonanční třídič apod.

Hodnocení referátu Motory

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. září 2007
  11 759×
  1511 slov

Komentáře k referátu Motory

Zdeněk Truhlář
Snad ani lepší vysvětrlení není-zkrátka bezvadné!!!