Česká republika

Oficiální název:Česká republika
Rozloha v km2:78 866
Počet obyvatel:10 304 260
Hustota zalidnění (obyv.na km2):132
Hlavní město:Praha
Politický sistém:republika
Měna:1 koruna=100 haléřů
Jazyky:čeština(úřední),slovenština
Náboženství:křesťanské (římští katolíci,protestanská menšina)
Podnebí:přechodné mezi oceánským a kontinentálním;průměrná teplota v Praze od _3°C v lednu do 18 °C v červenci
Využití půdy:orná půda 40%,lesy 33%,pastviny 11%,ostatní 16%
Hlavní zemědělské produkty a těžené suroviny:brambory,cukrovka,obilí,skot,chmel;hnědé a černé uhlí,rudy uranu,železa,olova,zinku,stříbra,cínu
Hlavní hospodářská odvětví:železářství a ocelářství,strojírenství,textilní,automobilový,chemický a potravinářský průmysl,výroba cukru
Vývoz:strojírenské výrobky,dopravní prostředky,kovy,chemické výrobky,textil,sklo,chmel,pivo
Roční příjem na hlavu (v USD):2 370
Nárůst obyvatel (na tis.za rok):0
Průměrná délka života:muži 69,ženy 76

Když se 1.ledna 1993 po rozpadu Československa objevila na mapě Evropy Česká republika jako nový státní útvar,jednalo se v podstatě jen o změnu politických hranic.Český stát má tisíciletou tradici a za dobu jeho trvání se hranice mnohokrát měnily.Ovšem jeho historické území bylo od samého počátku silně ovlivněno jeho geografickou polohou ve středu Evropy a v České kotlině,kosočtverečně obklopené pohraničními horami.Uvnitř této kotliny leží největší ze tří historických zemí Čechy.Východně položená Morava je také částečně uzavřená horami,ale její jižní hranice je zcela otevřená do Podunají.Také k severu vede široké mezihorské údolí zvané Moravská brána,která spojuje Moravu se třetí historickou zemí Slezkem.Z toho však zůstaly v České republice jen nejjižnější výběžky.
Exponovaná poloha uprostřed Evropy učinila tuto zemi už od prehistorických dob křižovatkou cest a různých politických,náboženských a kulturních vlivů.
Již v paleolitu existovalo na jižní Moravě jedno ze středisek formující se lidské společnosti,kultura lovců mamutů.Jejich pozůstatky včetně 25 000 let starých rytých a plastických obrazů patří k významným dokladům evropské prehistorie.K nejvýznamnějším obyvatelům České kotliny patřili Keltové a po nich německé kmeny.Keltský kmen Bójů dal tomuto území starověké jméno Bohemia.Slované se usídlili ve střední Evropě asi koncem 5.století a kmen Čechů dal zemi nové jméno.

Svou rozlohou se řadí Česká republika ke středně velkým evropským státům.Většinu území (93%) zaujímají pahorkatiny a vrchoviny.Nížinám patří 5% a ve výškách nad 1 000 m leží jen 2% území,v podstatě hřbety pohraničních hor.Na horském hřbetě Krkonoš na hranici s Polskem se zvedá nejvyšší vrchol republiky Sněžka (1602 m).
Geologický podklad většiny území vytváří Český masiv,součást prvohorních variscid,a jen na východním okraji Moravy se na hranici se Slovenskem zvedají hory,které patří k soustavě Karpat.Mezi oběma horskými systémy se táhne napříč Moravou pásmo sníženin _ Moravská brána a moravské úvaly,které odnepaměti spojovaly sever a jih Evropy.Rozmanitost reliéfu a nápadná malebnost jednotlivých krajinných typů je výsledkem dlouhého vývoje i rozličného horninového složení.Žulová skaliska vystupují na povrch zejména v centrálních částech pohraničních hor a na Českomoravské vysočině.Zcela jiný,až romantický charakter má sopečná krajina Českého středohoří.Severovýchodní Čechy a přilehlou část Moravy pokrývají vrstvy pískovců,které bývaly dnem posledního (křídového) českého moře.V pískovcích vznikla na mnoha místech malebná skalní města,soustředěná hlavně v turisticky atraktivní oblasti Český ráj.Nejrozsáhlejší vápencová krajina ,známá jako Moravský kras,leží severovýchodně od Brna.
Česká republika je pramennou oblastí mnoha drobných místních řek a dvou velkých řek evropských _ Labe a Odry.V Čechách je nejdelší řekou Vltava,na Moravě Morava.
Přírodních jezer je v zemi málo,ale hojné jsou umělé přírodní plochy _ rybníky a přehradní nádrže.V 16.století bylo vybudováno v jižních Čechách a na jižní Moravě kolem 21 000 rybníků.Do součastnosti se jich zachovala asi čtvrtina o ploše 52 000 ha.Čechy jsou také bohaté na minerální prameny.Termální léčivé prameny v Podkrušnohoří založily proslulost českých lázeňských měst Karlovy Vary a Mariánské Lázně.
Průmysl a zemědělství nepříznivě ovlivnily životní prostředí.Na většině území je kulturní krajina,místy zcela zdevastovaná.V odlehlích oblastech se však původní ráz krajiny uchoval.Zde funguje systém přírodní ochrany,který má stoletou tradici.V Novohradských horách na jihu Čech byla roku 1838 založena nejstarší evropská přírodní rezervace Žofínský prales a Hojná Voda.V republice jsou tři národní parky:Krkonošský,Šumavský a Podyjí.

Hodnocení referátu Česká republika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. září 2007
  6 314×
  686 slov

Komentáře k referátu Česká republika