Jihomoravský kraj

Je vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Zaujímá 7062,25 km2 to je 9% z území České republiky a je jejím čtvrtým největším krajem. Zasahuje sem Českomoravská vrchovina, kterou Boskovická Brázda odděluje od Drahanské vrchoviny. Vody odsud odtékají řekou Moravou a jejím přítokem-Dyjí. Jižní Morava má poměrně vysoký počet menších vodních ploch (ať už rybníky, hlavně na Lednicku), nebo přehradní nádrže (Nové Mlýny, Vranov, Brno atd.). Podnebí je zde nejteplejší z celé republiky, půdy jsou zde kvalitní ale díky nižším srážkám je potřeba uměla zavlažovat. Jihomoravský kraj je v průměru hustě zalidněn s 1 138 200 obyvateli a tak zaujímá 11% obyvatel České republiky. Metropolí kraje a největší moravské a druhé největší město v republice Brno, které počtem 381 862 obyvatel, hospodářským významem převyšuje ostatní města kraje. Díky Brnu se tato oblast jeví jako silně průmyslová s výrazným zaměřením na strojírenství. To představuje téměř polovinu průmyslové výroby z oblasti. Je zde soustředěn hlavně:těžký strojírenský(traktory), výroba turbín a výroba zbraní. Dále se zde uplatňuje:průmysl textilní, potravinářský, výroba stavebních hmot atd. Krom Brna patří k tomuto mimořádnému soustředění zejména Blansko, Adamov a Kuřim. Z jiných průmyslových odvětví má velký význam potravinářský průmysl, zejména na jihu oblasti a průmysl textilní. V energetice je nejdůležitější jaderná elektrárna v Dukovanech. Těžba černého uhlí je v Rosicko-oslavanské pánvi, lignitu a ropy u hodonína má jen místní význam. Zemědělství je zde intenzivní neboť těží z výhodných přírodních podmínek. Nejvíce se pěstují obilniny, zejména pšenice a ječmen. Velké plochy se přenechávají zelenině, ovoci a vinné révě. Intenzivní je také chov prasat.
Přehled počtu obyvatel
Okres Počet obyvatel Rozloha km2 Počet obcí
Blansko 107 809 941,77 8
Brno-město 381 862 230,2 1
Brno-venkov 159 415 1108,7 11
Břeclav 124 951 1171,31 8
Hodonín 160 747 1084,7 8
Vyškov 86 715 888,71 5
Znojmo 114 087 1629,661 4
Jihomoravský kraj

Z hlediska geografického je poměrně výhodná, což je dáno jeho postavením na historickém spojení mezi jihem a severem Evropy. Sousedí s Rakouskem a Slovenskem, v rámci republiky s krajem Budějovickým, Jihlavským, Olomouckým, Pardubickým a Zlínským. Přírodní podmínky jsou v kraji velmi různorodé a mají vliv na způsob využívání krajiny a způsob života v ní. V rámci Jihomoravského kraje se rozlišují tyto základní typy přírodních krajin:Východní okraj České vysočiny s Českomoravskou vysočinou, Boskovickou brázdou, Brněnským masívem, Moravským krasem a Drahanskou vysočinou, dále moravské úvaly s Dyjsko-svrateckým a Dolnomoravským úvalem a Vyškovskou bránou a karpatské vysočiny zahrnují Jihomoravské Karpaty-Pálavu a Dunajovické kopce, Středomoravská Karpaty-Ždánický les a Litenčické vrchy a Bílé Karpaty s podhůřím. Přírodní vlastnosti jednotlivých částí, ať už z hlediska nerostného bohatství, úrodnosti a využitelnosti půd pro zemědělství a lesnictví, zdrojů pitné vody, dopravní prostupnosti nebo obytnosti krajiny a jejího rázu, mají vliv na lidské aktivity a potenciály jejího využití. Tyto vlastnosti významně charakterizují možnosti rozvoje kraje jako celku, ale i jeho jednotlivých prostorových částí.


Města:
Brno (jak už bylo řečeno) leží v centrální části Evropy, na území České republiky a je jejím druhým největším městem. Zároveň představuje centrum Moravy, jedné z historických zemí Koruny české. Rozprostírá se na okraji Moravské brány, kudy po staletí vedly cesty spojující severní a jižní evropské civilizace. Brno se rozkládá v malebném kraji , ze tří stran je obklopeno zalesněnými kopci, na jih přechází v rozsáhlou jihomoravskou nížinu. Ze severu je město chráněno výběžky Drahanské a Českomoravské vrchoviny. Město leží v kotlině na řece Svratce a Svitavě v nadmořské výšce 190-425m na ploše 230km2. Ve směru od východu na západ je Brno dlouhé 21,5km. Tok řeky Svratky je v Brně dlouhý asi 29km a na severozápadě města vytváří významnou rekreační nádrž-Brněnskou přehradu. Je zde letiště(Brno-Tuřany),
Jihomoravský kraj

kde se pravidelně ve dnech 18.-19.5. koná letecký den, jde také o druhé největší letiště v republice. Je významným kulturním a administrativním centrem, střediskem vysokoškolským a vědeckým. Brno je centrum, které svým významem přesahuje hranice oblasti.Znojmo je střediskem zemědělství a historicky významné město.Má přibližně 40 000 obyvatel, převažuje potravinářský průmysl.Hodně známé jsou například znojemské okurky.
Břeclav je důležitý dopravní uzel se závody různých odvětví, který má přibližně 26 000 obyvatel.Hodonín je střediskem dolního Pomoraví (31 000 obyvatel). Je zaměřen zvláště na: energetický, potravinářský a strojírenský průmysl, v menším měřítku se tu vyskytují i jiná průmyslová odvětví.
Příroda:Na území kraje se nachází Národní park Podyjí, Chráněná krajinná oblast Moravský kras, Pálava a zasahují sem i Bílé Karpaty. V roce 2000 byla vyhlášena jedna z mezinárodních chráněních území, přírodní památka Oleksovické vřesoviště(okres Znojmo). Na zvláštní obecnou ochranu přírody bylo v roce 2000 vynaloženo více než 6 mil. Kč. Přes prováděnou likvidaci agresivních druhů jako je bolševník velkolepý a netykavka žlaznatá), dochází stále k jejich šíření. Pouze asi 10.mil. Kč bylo vynaloženo na akce z Programu revitalizace říčních systémů, což je nejméně v rámci celé české republiky. Vůbec žádné dotace z toho programu neobdržely v roce 2000 okresy Brno-město, Hodonín a Vyškov. Projevují se střety zájmů ochrany přírody s komerčními zájmy při využívání krajiny, například při intenzivním využívání rybníků. Trvale je neudržitelná existence obor ve velkoplošných chráněných území. Jsou zalesňovány pozemky, často s kvalitním lučním společenstvem, bez stanoviska orgánu ochrany přírody.
Přehled
Kategorie Celkem Rozloha(ha)
Národní park (NP) 1 6052
Chráněná krajinná oblast (CHKO) 2 17560
Národní přírodní rezervace (NPR) 18 2648
Národní přírodní památka (NPP) 12 330
Přírodní rezervace (PR) 88 3409
Přírodní památka (PP) 135 1572
Přírodní park 18

Jihomoravský kraj

Vývoj kraje:
V historickém vývoji území Brněnského kraje se svými centry představuje hospodářsky významnou oblast. Tento rozvoj vycházel patrně z jihovýchodní části kraje jako součástí Velkomoravské říše ve dvou osách kolem řeky Moravy a od Břeclavi přes Brno k Blansku a Boskovicím. První doklady o existenci dnešních okresních měst se datují již od 11.století, odkdy je možno sledovat růst jejich místního významu . Na konci 11.století jsou nejvýznamnějšími městy kraje Brno a Znojmo. Na celé Moravě se svou velikostí mezi ně řadí již jen Olomouc.
Rychlejší růst významu druhé osy souvisí pak s rozvojem dopravy mezi Vídní a Brnem, kdy železniční spojení mezi těmito městy bylo otevřeno již v r.1839. Hospodářský vývoj na této ose podporuje růst významu Brna před první světovou válkou. Dynamicky se pak rozvíjí hospodářství Moravy mezi dvěma světovými válkami , kdy ani rozpad Rakousko-Uherska vážněji nehrozil čilý hospodářský styk s Rakouskem a jeho hlavním městem Vídní.
Rozvoj zemědělství , jehož význam plyne nejen z geografických, ale i historických kořenů byl výrazně zbržděn v padesátých a šedesátých letech v souvislosti s kolektivizací zemědělců. Přes všechny problémy však zemědělství představovalo v kontextu Československa vysoce produktivní oblast hospodářství.
Hlavním průmyslovým odvětvím bylo strojírenství, které se dynamicky rozvíjelo v místech s dlouhodobou tradicí této výroby.

Hodnocení referátu Jihomoravský kraj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. prosinec 2007
  14 965×
  1101 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Jihomoravský kraj

Anonymka
Hezky udělané, ale nepřehledné
Trolol
Nechci nic říkat ale Brněnský kraj neexistuje