Města Spojeného království

O SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ OBECNĚ

Přírodní poměry

Spojené království Velké Británie a Severního Irska leží na evropských ostrovech mezi Severním mořem a Atlantským oceánem.Představuje unii historických zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Od evropské pevniny je odděluje kanál La Manche , který má v nejužším místě šíři pouze 31 km. Nejjižnější část leží na 50.rovnoběžce , kdežto nejsevernější na 60.rovnoběžce.Větší z obou hlavních ostrovů se nazývá Velká Británie a má rozlohu 216 300 km (asi čtyřnásobek České republiky) ,menší pak Irsko má rozlohu 82500km.První ze jmenovaných má podélný tvar, kdežto druhý oválný. Kromě toho je součástí Spojeného království několik souostroví.Vnější Hebridy leží se na severu a mají rozlohu 4 500 km a Okrnejské ostrovy s rozlohou 974 km.Tvoří je desítky ostrovů,z nichž jen malá část je osídlena. V moři se rozprostírá ještě několik malých celků , převážně neobydlených, jako jsou skalnaté Scilly. V kanálu jsou Kanálové ostrovy (někdy nazývané Normanské), z nichž největší je ostrov Jersey. Zvláštní postavení má ostrov Man v Irském moři.Při jižním pobřeží nedaleko Portsmouthu je ostrov Isle of Wigdt.
Země je poměrně pestrá svým reliéfem.Ve střední a jižní Anglii je krajina jen mírně zvlněná, naproti tomu v severní Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku je velmi členitá a hornatá. Skotsko a okolní ostrovy tvoří nejsevernější část Británie. Členitý povrch Skotska tvoří 4 oblasti: Kaledonské hory jsou od nejrozsáhlejšího pohoří Grampiany odděleny Kaledonským průplavem se známým jezerem Loch Ness. Nad jižním koncem průplavu se tyčí nejvyšší hora britských ostrovů Ben Nevis o výšce 1 343 m.Nížina ve středním Skotsku se zvedá k jihu do Jihoskotské vysočiny. Cheviotské vrchy na samém jihu Skotska tvoří přirozenou hranici s Anglií. Jižně od Cheviontských vrchů se v poledníkovém směru až do střední Anglie táhnou Penniny. Na severozápadě leží ledovci modelované Kumbrické hory a známá jezerní oblast. Na severovýchodě se rozkládá nevysoké yorkshirské vřesoviště. Ve střední Anglii, jižně od Pennin, je krajina zvlněná , kopcovitá, zatímco východ země je převážně rovinatý. Temže, nejznámější řeka Británie, pramení v Cotswoldských vrších na jihu střední Anglie, teče na jihovýchod , protéká Londýnem a vlévá se do Severního moře. Vysočiny na Cornwallském poloostrově pokrývají další chráněná vřesoviště Dartmoor a Exmoor. Nejhornatější oblastí ostrovů je Wales, omývaný na severu Irským mořem, Svatojiřským průlivem na západě a Bristolským zálivem na jihu. Vnitřní Wales vyplňují Kambrické hory.Ve středním Walesu pramení Severn, druhá nejdelší řeka Británie, která se vlévá do hluboce zaříznutého Bristolského zálivu.Na druhé straně Irského moře se nachází Irsko.Británii patří pouze severovýchodní 1/6 ostrova. Severně od Belfastu, hlavního města provincie , se rozkládají Antrimské vrchy. Na jejich mořském úbočí se vytvořily pozoruhodné křídové a čedičové útesy. Západně od Belfastu leží největší britské jezero Lough Neagh.
Přestože se ostrovy nacházejí poměrně daleko na severu, jejich podnebí je mírné, oceanické s relativně malými výkyvy teplot.Klima ovlivňuje především teplý Golfský proud a setkávání teplého vzduchu ze západní Afriky s chladným a vlhkým vzduchem z oblasti Islandu a Arktidy. Výsledkem jsou silné větry a vydatné srážky. Návětrné Hebridy a severozápadní Skotsko jsou nejdeštivějším místem v Evropě (4 000 mm srážek).
Před více než pěti tisíci lety byla Británie hustě porostlá listnatými lesy, z nichž do současnosti přežily jen ostrůvky.Přesto lesy pokrývají 10% země.Obvyklým typem krajiny ve Skotsku, Severním Irsku a ve vrchovinách severní Anglie a Walesu je vřesoviště. V nížinách původní rostlinný kryt a lesy prakticky zmizely. Volné plochy pokrývají rozsáhlé vždy zelené pastviny.Větší savci jako vlci byli již před dávnými časy vyhubeni nebo vymřeli, když přišli o své přirozené prostředí. Největším savcem na ostrovech je dnes jelen, který žije na skotské vysočině. Z menších druhů je zastoupena liška, jezevec, vydra a lasice.Hojné a druhově pestré je ptactvo.
Obyvatelstvo

Spojené království je konstituční monarchie, v níž vládne parlamentní demokracie, avšak bez psané ústavy. Základem práva jsou zákony schválené parlamentem, jejich soudní výklad a také zvykové právo (neplatí ve Skotsku). Parlament tvoří Dolní (poslanecká) sněmovna v čele s předsedou a Horní sněmovna (sněmovna lordů) v čele s lordem kancléřem.Členové první z nich jsou voleni většinovým systémem. Většina z přibližně 1000 křesel ve Sněmovně lordů je dědičná, ostatní členové jsou jmenováni a část křesel je rezervována pro zástupce anglikánské církve.Výkonnou moc má vláda v čele s ministerským předsedou.Samosprávné volené orgány mají hrabství a nižší jednotky-okresy.Vzhledem k výsledkům referenda z roku 1998 vláda vyslovila souhlas s ustavením místního voleného parlamentu ve Skotsku a národního shromáždění ve Walesu,jejichž řízení nebude nadále vycházet z Londýna.
Angličané, Irové, Skotové a Velšané tvoří směsici obyvatel se staletou historií.Výrazně nejpočetnější jsou Angličané a angličtina je také úředním jazykem. V některých částech Skotska přežívá gaelština (starý keltský jazyk), používání velštiny ve Walesu se rozmohlo od doby, kdy byla zavedena ve školách. Od roku 1946 přistěhovalectví ze zemí Commonwealthu, hlavně z karibské oblasti, Indie a Pákistánu, vytvořilo mnohorasovou a kulturně pestrou společnost. Vzrůstá počet muslimů a obyvatel dalších vyznání. Formálně se hlásí ke křesťanství 90% populace,aktivních věřících je však málo. Británie patří k nejvíce urbanizovaným zemím světa. Na venkově žije již jen 8 % populace. Obrovské jsou regionální rozdíly v hustotě zalidnění.Zatímco v centrální Anglii žije až 1 000 obyvatel na km, v severním Skotsku je jich méně než 10.

Hospodářství

Z místa první světové hospodářské a průmyslové velmoci se Británie rozpadem koloniální říše, válečnými ztrátami a vzrůstající světovou konkurencí propadla až na 4.místo v Evropě. Tomuto úpadku nezabránilo ani využití zásob ropy a zemního plynu v Severním moři, vstup do Evropského společenství a velký nárůst podílu služeb v ekonomice země.
Zemědělství pokrývá asi 2/3 spotřeby potravin, zaměstnává však jen 2% práceschopného obyvatelstva. Nejvíce orné půdy je na východě země, na ostatním území silně převládají pastviny, které tvoří téměř polovinu plochy země. Na prvním místě se chovají ovce, následuje skot, vepři a drůbež. Proslulý je chov sportovních koní. Hlavními plodinami jsou pšenice, ječmen, brambory a cukrová řepa. Důležitá je i produkce krmiv a chmelu. Efektivní je také rybolov.Rozšiřuje se chov ryb, zejména lososů.Lesy vhodné k těžbě dřeva pokrývají méně než 5% rozlohy země.Hospodaří v nich jak soukromníci,tak stát.
Omezené zásoby nerostných surovin v Británii jsou už značně vyčerpány. Skoro všechny uhelné doly v jižním Walesu byly v 90.letech již uzavřeny. I když těžba černého uhlí je stále ještě poměrně významná,v zemi se dnes většinou spaluje levné uhlí z dovozu.V roce 1962 byl objeven zemní plyn a v roce 1975 byla v Severním moři otevřena první ložiska ropy. Británie se brzy stala dokonce vývozcem ropy. Elektrickou energii poskytují především klasické tepelné elektrárny,ale více než 20 % připadá na elektrárny jaderné (největší Heysham). Ve Skotsku je v provozu řada malých vodních elektráren. Význam tradičního ocelářství ,stejně jako stavba lodí silně poklesl.Nejdůležitějším odvětvím je výroba dopravních prostředků, automobilů a letadel.Známá je výroba textilních strojů, energetických zařízení,kancelářské a výpočetní techniky. Velký rozvoj zaznamenala petrochemie a navazující chemická výroba. Rozšířena je tradiční textilní výroba. Proslulá je výroba skotské whisky a piva. Londýn zůstává jedním z nejdůležitějších obchodních a finančních center světa. Četné historické památky, kulturní akce a rozmanitá krajina podnítily v Británii rozmach turistického ruchu.
Průmyslová revoluce v 19.století vyvolala potřebu výstavby železniční sítě a vodních kanálů,později i silnic. Význam železniční dopravy po znárodnění v roce 1974 i přes její modernizaci upadl. Slouží zejména k přepravě nákladů mezi vnitrozemím a přístavy, z nichž nejdůležitější jsou Londýn,Tees a Hartlepool, ropný terminál Milford Haven, Southampton a Liverpool. Od roku 1960 se rozšiřuje dálniční a silniční síť.Její kapacita však nestačí a zejména na jihovýchodě jsou silnice stále přetížené.Rozvinutá je místní i dálková autobusová doprava. Zatížení komunikací se ještě zvyšuje s využíváním tunelu pod průlivem La Manche, který byl otevřen roku 1994. Privatizované British Airways patří k největším leteckým společnostem světa a Londýn s letišti Heathrow a Gatwick je největším leteckým uzlem v Evropě.

LONDÝN
Londýn je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, sídlo panovníka, zákonodárných sborů, vrcholných představitelů anglikánské církve, parlamentu a vlády.Je to samozřejmě centrum obchodu, průmyslu a kultury. Nalezneme zde umění všech slohových období a je zde sídlo mnoha muzeí a galerií.Londýn má přes 9 miliónů obyvatel a svou rozlohou 1 600 km patří mezi největší města světa.Správně je rozdělen na starý Londýn a 32 obvodů.
Dějiny města začali psát Keltové, kteří se ve zdejší oblasti usadili kolem roku 800 před naším letopočtem.V roce 55 před naším letopočtem zde vybudovala vojenský tábor římská legie Julia Caesara.Strategické místo při řece Temži zvelebovali i pozdější císaři, z nich nejznámější byl Claudius. Vojenský tábor byl jmenován jako Londinium, což byl základ pro pozdější pojmenování města. Již v římské době se na Temži začal rozvíjet i přístav, který se postupem doby stal předním obchodním střediskem ostrova. Výhodně postavené Londinium bylo terčem útoků nepřátel, a proto Římané svůj tábor silně opevnili (jedná se o oblast současného City).Ale ani pevné hradby ho neuchránily před útokem královny východních oblastí Boadiceou, která ho dobyla a zničila.Římané ztracené území brzy dostali zpět pod svou nadvládu a kolem roku 240 se Londýn stal hlavním městem všech čtyř provincií,které na ostrově vznikly. Je třeba připomenout i to, že císař Dioklecián přál rozvoji města tak dokonale,že se stalo jedním z nejkrásnějších mimo Řím. Když v 5.století odešli Římané z Británie , stal se Londýn majetkem původních obyvatel. Je to doba nájezdů Dánů a Vikingů.Bezpečnost oblasti zajistil až Alfréd Veliký, která Dány porazil roku 878 u Edinburgu. Po několika letech se Londýn stal opět sídlem panovníka. Za svou rezidenci si ho vybrali i králové Knut a Eduard. Další rozkvět nastal po roce 1066, kdy se ve Westminsterském opatství nechal korunovat na krále Vilém Dobyvatel. Město obdrželo v tu dobu řadu privilegií a byla zahájena výstavba panovníkova sídla (White Tower) .To bylo dokončeno roku 1157 a do Londýna se přestěhoval dvůr z Winchesteru. Po roce 1157 začíná další etapa rozvoje obchodu a řemesel.Velká stavební činnost pokračovala i v následujících stoletích. V 16.století již město mělo 500 000 obyvatel, a tak bylo největším v celé Anglii.Rozkvětu Londýna přáli snad všichni panovníci,nejvíce ale Alžběta I.,která potom, co v roce 1588 porazila španělské loďstvo,nechala budovat pozdější impérium.Město bylo v tu dobu významným kulturním centrem. V 17.století začala série pohrom. V roce 1665 vypukl ve městě velký mor ,při němž zemřelo více než 70 000 lidí. O rok později byla převážná většina budov zničena požárem.To vedlo k horečné stavební činnosti a Londýn se brzy stal vzorem výstavnosti pro řadu jiných měst. V 19.století nastal velký rozvoj průmyslu.Je to doba kdy se zdejší přístav tává nejdůležitějším v zemi. Pohromu přinesla II.světová válka ,kdy bylo město bombardováno fašistickým Německem,takže po roce 1945 bylo historické City zničeno.
Nakonec bych jen chtěla uvést několik nejznámějších historických památek Londýna, které jsou dodnes středem pozornosti všech turistů. Jednou z nejreprezentativnějších budov města je Parlament se známou věží Big Ben ,která dostala jméno podle zvonu ulitého v roce 1859 a jehož hlas se denně ozývá jako znělka stanice BBC. Další symbolickou stavbou je Tower of London, který se začal stavět za Viléma Dobyvatele.Později byl přeměněn na vězení a probíhala v něm řada historických procesů. Blízko Toweru stojí Tower Bridge,poslední most přes Temži před jejím ústím do moře. Byl postaven roku 1894.Má dvě charakteristické věže,65 metrů vysoké, se zvedacím zařízením umožňujícím rozevření vozovky a vplutí velkým lodím do přístavu na Temži. Oficiálním královským sídlem je Buckingham Palace,který byl v roce 1703 postaven vévodou z Buckinghamu. Nejznámější církevní památkou Londýna je Westminsterské opatství, kde v roce 1953 proběhla poslední korunovace Alžběty II. Druhým nejvýznamnějším kostelem Londýna je Katedrála sv. Pavla, z jejíž kopule je nádherný rozhled na centrum Londýna. Dvě nejznámější náměstí v Londýně se jmenují Trafalgar Square, v jehož středu stojí památník admirála Nelsona, a Piccadilly Circus s nejživější křižovatkou Londýna a kašnou uprostřed. V Londýně nalezneme mnoho parků, jsou to například Hyde Park nebo Regent´s Park.Dále pak můžeme navštívit proslulá muzea a galerie,z nichž nejvíce mě zaujala Národní Galerie s rozmanitou sbírkou slavných obrazů.Potom také Britské muzeum, kde jsou umístěny nejrůznější památky z celého světa,museum Madame Tussaud´s, British Museum of Natural History, Victoria and Albert Museum.
V Londýně nalezneme takových památek, že kdybych chtěla připomenout všechny nestačila by na to celá má práce a tak Vám jen doporučím Londýn navštívit a vidět všechnu krásu na vlastní oči.

BELFAST
Belfast je od roku 1920 hlavní město Severního Irska, při ústí řeky Lagan do moře.Belfast má 400 000 obyvatel,je zde významný přístav a průmyslové středisko. Město bylo založeno ve středověku a brzy se stalo středem sporů mezi Angličany a Iry. V roce 1613 se stalo královským městem, jež bohatlo především díky plátenictví,které se zde rozvíjelo od příchodu Hugenotů v 17.století. Později se stalo střediskem vědy a umění, a proto bylo někdy jmenováno Athény Severu. Velké přistěhovalectví vedlo k výstavbě kostelů, dnes zde má snad každá církev či sekta své zastoupení.
Z historických památek stojí na předním místě katedrála sv.Anny, která je hlavním anglikánským chrámem Severního Irska.Byla postavena po roce 1898 Thomasem Drewem.Má podobu baziliky a kryje ji 100 000 skleněných tašek.Druhou největší stavbou je radnice, postavena B.Thomasem v roce 1900, jejíž kopule a čtyři věže v nárožích jsou viditelné ze všech míst města.Kolem budovy je několik památníků, například památník královny Viktorie, památník obětem katastrofy lodi Titanic a památník obětem obou světových válek. Z dalších památek je třeba jmenovat Justiční palác z roku 1929,památník prince Alberta s věží nazývanou Big Ben Belfast, knihovnu a zámek z roku 1870.Mimo centrum stojí parlament, klasicistní budova z let 1928-32.Jižně od nádraží je univerzita založená jako Královnina kolej v roce 1845, její součástí je historické muzeum a botanická zahrada. Kromě toho je ve městě mnoho kostelů, z nichž nejzajímavější je St.Malachy´s Church, postavený v tudorovském stylu v roce 1848 a St.Georges´s Church s velkolepým korintským sloupovím v průčelí.

EDINBURGH
Edinburgh je hlavní město Skotska, má 455 000 obyvatel a je považováno za jedno z nejkrásněji položených měst světa.Skládá se ze staré části , rozložené pod hradem, a nové části, k níž směřuje třída Royal Mile. Toto město založili Římané, kteří tu vybudovali vojenský tábor.Hrad byl postaven až za krále Edwina z Northumberlandu, měl vznikající město chránit před útoky nepřátel ze severu.Pevností se však Edinburgh stal až za Malcolma III.,syna krále Duncana, který si Edinburgh vybral za své sídlo.Malcolm III.byl zakladatelem skotského královského rodu.Jeho manželka Markéta nechala na nejvyšším místě hradu postavit první kapli města. V roce 1437 byl Edinburgh prohlášen hlavním městem Skotska a v následujících stoletích se do jeho dějin zapsala řada slavných králů a královen, například Jindřich VIII.nebo Marie Stuartovna. V roce 1707, po rozpuštění parlamentu, však město opět
pokleslo a žilo jen obchodem. V tuto dobu byly vypuštěny bažiny pod hradem začala výstavba Nového města.
Nejvýznamnější stavbou a zároveň dominantou je hrad. U vstupní brány je socha Roberta Bruceho, národního hrdiny, který se dal korunovat na krále, a tím odtrhl Skotsko od Anglie.Dále je zajímavá brána Portcullis Gate se státním vězením. Nejvyšší místo zaujímá Královská hradební věž. Návštěvníci se obyčejně zastavují i na Hill´s Mount Battery, odkud se od roku 1861 výstřelem oznamuje 13 hodin. Původně zde stála pevnost krále Malcolma III., dnes je zde velké dělo ukořistěné v roce 1486 v belgickém městě Mons. Z doby krále Malcolma je i kaple, nejstarší stavba Edinburghu. Nedaleko je památník obětem první světové války z roku 1927. Za památníkem je královský palác s věží, pocházející z 15.-18.století. Ve městě upoutá především katedrála postavena na místě kostelíka z 9.století. V těsném sousedství je parlamentní budova z let 1632-40. V Edinburghu najdeme i jedno z největších muzeí v Británii, Královské muzeum. Další historickou budovou je klášter Holyrood s královským palácem, postavená králem Jakubem IV. Nalezneme zde i Scottův památník, památník slavného spisovatele,který se zde narodil.

GLASGOW
Glasgow je největším městem Skotska, je vystavěné na břehu řeky Clyde a má 898000 obyvatel. Toto centrum obchodu a průmyslu bylo založeno již v 5.století a od roku 561 zde existovalo biskupství. V 15.století se vepsalo do kulturních dějin jako místo druhé skotské univerzity. V 17.století se Glasgow stal pevností. Reformace rozdělila obyvatele do dvou táborů, což vedlo k otevřeným střetům. V 18.století se toto město naopak proslavilo jako obchodní středisko, do něhož směřoval tabák z americké Virginie. Brzy zde byly založeny i loděnice a v posledních letech začal rozvoj zdejšího průmyslu. V tuto dobu byly upraveny i břehy řeky Clyde, což umožnilo vplouvání lodí až do města.Z průmyslových dějin je třeba uvést rok 1812, kdy byl v Glasgowě zkonstruován první kolesový parník Comet. Zdejší loděnice se v 19.století rozrostly na největší podnik svého druhu.
Největší zajímavostí města je katedrála, považována za nejkrásnější gotickou stavbu Skotska. U katedrály je hřbitov, na němž je pohřbena řada slavných osobností, např. reformátor John Knox. Středem města je náměstí sv.Jiřího, na kterém jsou sochy slavných osobností, jež se vepsaly do skotských dějin (královna Victorie,Walter Scott, Robert Burns a další).Z dalších památek je zajímavý Merchant´s House z roku 1784,jež je nejstarším průmyslovým střediskem Skotska. Dále pak Kibble Palace z roku 1873, radniční věž a nebo Provand´s Lordship, nejstarší dům Skotska z roku 1471 pro nemocnici (dnes je zde muzeum nábytku).

BIRMINGHAM
Birmingham je druhé největší město Spojeného království, má 1 000 000 obyvatel a je to centrum obchodu a průmyslu.Jeho dějiny začali psát Římané, kteří zde vybudovali opevnění vojenský tábor. Ve 12.-14.století proslul Birmingham jako obchodní středisko a 16.století bylo ve znamení průmyslu.V roce 1689 se začalo rozvíjet zbrojařství (výroba pušek).K rozvoji průmyslu i obchodu přispělo nalezení uhlí a rud spolu s vybudováním železnice do Liverpoolu. V době II.světové války bylo město těžce poškozeno a nová výstavba mu vtiskla současný moderní vzhled.
Ze staveb upoutá především radnice na Victoria Square, postavená v letech 1832-50 staviteli J.Handsomem a E.Welchem, kteří se nechali inspirovat chrámem Kastora a Polluxe na Forum Romanum v Římě. Zajímavý je i severně stojící Council House postavený v letech 1874-81.Jeho součástí je 52 metrů vysoká věž Big Brum. Z dalších památek stojí za zmínku Cathedral of St. Chad, katedrála z let 1839-41 postavené Puginem. Dále pak Church of St. Philip, St. Martin´s church a knihovna Central Library s největší sbírkou Shakespearových děl. V Birminghamu nalezneme mnoho muzeí, největší je Městské muzeum a galerie, kde je druhá největší obrazová kolekce v Anglii s díly Botticelliho, Rubense, Renoira, Maneta a dalších.Hodnotné umělecké sbírky má i soukromá galerie Barber Institute.Naopak technické zajímavosti jsou v Museum of Science and Industry.

LEEDS
Leeds je šesté největší město Anglie, leží na břehu řeky Aire 30 km od Yorku a má 500 000 obyvatel.J to středisko textilního, potravinářského a papírenského průmyslu.Jeho základem je město založené Římany.Skutečný rozkvět přineslo až 18.století, kdy zde začal vzestup textilního průmyslu. V roce 1750 se do dějin techniky zapsalo i výstavbou první železnice spojující Middleston a řeku Aire, po níž bylo přepravováno především uhlí.Trať je památná i tím že na ní v roce 1812 začala jezdit první parní lokomotiva.Do kulturních dějin naopak zasáhla místní universita.
Z památek je nejvýznamnější radnice, postavená v novogotickém stylu v letech 1853-58.Vedle vchodu do radnice je umístěna deska připomínající osobnost Josepha Asprina, vynálezce portlandského cementu.Naproti radnici je galerie, postavená v roce 1888 s díly Courberta, Corota a H.Moora. Zajímavou stavbou je Civic Hall, dokončená v roce 1933, s mohutným průčelím lemovaným věžemi s erbovními zvířaty Leedsu-sovami. Z kostelů upoutá kostel sv.Jana na ulici New Briggade, postavený v letech 1632-43, a kostel sv.Petra z roku 1841. Pozornosti by také neměla ujít City Varieties (v části města Headrow), což je nejstarší dochovaná zábavní „music hall“.

SHEFFIELD
Sheffield je průmyslové město Anglie, leží 97 km východně od Manchesteru a má 545 000 obyvatel. V době II.světové války bylo silně poškozeno bombardováním, což vedlo k výstavbě nových moderních čtvrtí.
Nejvýznamnější stavbou je katedrála postavená v 15.století na místě starého farního kostela z 12.století.Za II.světové války byla těžce poškozena a dostavby se dočkala až v letech 1963-66.Je zde mramorový náhrobek hraběte Shewsburyho s alabastrovými sochami z roku 1538. Vedle katedrály je další významná stavba a to Cutlers Hall postavená v roce 1832 v klasicistním stylu.Dále pak radnice z roku 1897, s věží vysokou 59 metrů, na jejímž vrcholu je soka Vulkána (symbol místního průmyslu) a City Hall, neoklasicistní budova postavena podle plánů Vincenta Harriho se sálem pro 3000 posluchačů.Významná je také galerie a knihovna s díly významných italských a anglických malířů.V budově z roku 1937 sídlí City Museum, jehož součástí je velká nožířská expozice (město byla od 16.století centrem nožířství).Moderním centrem města je ulice Castle Street a náměstí Castle Square.Nejmodernější částí je ovšem Parkhill Flats. Lze zavítat i do 6 km vzdáleného skansenu Abbeydale Industrial Hamlet,který je z 18.století, a jsou zde k vidění ukázky výroby nožů.

LIVERPOOL
Liverpool je třetí největší město Anglie, má 775 000 obyvatel a leží při ústí řeky Mersey. Je to centrum průmyslu a obchodu, a také významný přístav vzdálený asi 5 km od moře. Je znám jako kolébka moderní hudby a rodné město legendárních Beatles. Je to také město s největším koncertním sálem světa (Philharmonic Hall) i místo jedné z nejproslulejších dostihových drah (Grand National Steeplechase).Liverpool byl založen v roce 1173 a brzy na to zde již byl přístav, který dosáhl největšího rozkvětu v 16.-17.století.Od 18.století se zde začal rozvíjet průmysl, z Liverpoolu byly uvedeny do provozu první zámořské lodní linky spojující Starý a Nový kontinent. V roce 1903 zde byla založena universita. Pohromou pro město byla II.světová válka, kdy bylo bombardováním zničeno mnoho staveb.
Jednou z nejvýznamnějších budov je římskokatolická katedrála Krista krále, stojící na pahorku Brownlow Hill mezi ulicemi Brownlow Hill Street a Oxford Street.Práce na ní byla zahájena v roce 1933 a dokončena v roce 1967 kdy byl chrám vysvěcen.Tato katedrála je druhým největší křesťanským chrámem světa.Kruhový půdorys má průměr 61 metrů s výškou vnitřního prostoru 82 metrů a pojme 3000 lidí.Ve městě je také anglikánská katedrála, která stojí při náměstí St.James Road.Je to největší anglikánský kostel v Británii a údajně šestý na světě.Jsou zde největší varhany na světě a zvonkohra se 13 zvony,která je umístěna ve 100 metrů vysoké věži.Jinou významnou stavbou je radnice, postavená podle projektů J.Wooda v letech 1754-55.Příkladem použití řeckého stavebního stylu je St.George´s Hall, postavená v letech 1838-45.Moderní stavbou je obchodní středisko St.John´s Shopping Centre and Market. Kromě uvedených staveb zaslouží v Liverpoolu pozornost také muzea a galerie, například Walker Art Gallery,shromažďující díla světových malířů od renesance po současnost.Z muzeí je nejvýznamnější City of Liverpool Museum. Technickou zajímavostí je 4 km dlouhý tunel z roku 1934 pod řekou Marsey.

CARDIFF
Cardiff je hlavním městem Walesu, leží na břehu řeky Severn 12 km západně od Newportu a má 280 000 obyvatel.Je to přístav,obchodní a společenské centrum.
Z historických památek zaujme především katedrála postavená v 6.století na místě někdejšího keltského kultovního místa.V 18.století je však zřítila a tak byla obnovena podle plánů J.Wooda.V místech,kde stávala římská pevnost byl ve středověku postaven hrad, který prošel mnoha přestavbami. Z muzeí je třeba uvést Národní velšské muzeum, založené v roce 1907, se sbírkami historickými a prehistorickými. V galerii jsou díla Rembranta, Botticelliho, Renoira a Moneta. Druhá část muzea je asi 6 km od centra v obci Saint Fagas, kde stojí zámek ze 16.století,v jehož parku byl upraven skansen.

BRISTOL
Bristol je město se 420 000 obyvateli,ležící 56 km jižně od Gloucesteru, založené v 6.století. Ve 12.století proslulo obchodem s otroky.Z jeho přístavu vyplouvali i mnozí objevitelé, z nichž nejznámější je asi John Cabot, který v roce 1497 objevoval pobřeží Severní Ameriky.V 15.-18.století se stal Bristol druhým největším městem Anglie.Dnes je průmyslovým centrem země, významný je zde průmysl potravinářský, tabákový a strojírenský-výroba letadel Concorde.
Nejvýznamnější památkou je katedrála, založená jako kostel augustiniánského kláštera.Později byla mnohokrát přestavěna a dnešní podoba je výsledkem několika stavebních epoch. V sousedství chrámu je kapitulní dům s tzv. Normandským sálem z roku 1160.Skvostem anglického gotického stavitelství je kaple Lady Chapel z roku 1320. Druhou významnou církevní stavbou je mariánský kostel východně od přístavu Floating Harbour.Významnou stavbou je i gotický kostel sv.Marka, založený v roce 1230. Z dalších staveb je známé Královské divadlo patřící k nejstarším v Anglii.Dále pak věž Cabot Tower,postavená na vrcholku Brandon Hill na počest Johna Cabota. Kromě těchto staveb jsou zde zajímavé měšťanské domy u přístavu a námořnické krčmy. Bristol má i jedinečnou technickou památku Clifton Suspension Bridge, most postavený v letech 1831-64 K.Brunelem.Překlenuje údolí řeky Avony a je dlouhý 400 metrů a vysoký 80 metrů.Z řady muzeí je třeba připomenout City Museum and Art Gallery, kde je velká sbírka porcelánu, skla a keramiky.

SOUTHAMPTON
Southampton je jeden z největších přístavů Británie,má 210 000 obyvatel a leží při soutoku řek Test a Itchen, jejichž delta umožňuje vplouvat lodím 14 km do vnitrozemí.Zdejší námořní terminál je považován za nejlepší na světě.Základem Southamptonu byla dvě římská města s přístavy-Clausentum a Suthemptuna.Přístav získal věhlas již v 11.století.Odtud vyplul král Richard Lví srdce v roce 1189 na křížovou výpravu,odtud vytáhl do boje proti Francii v roce 1345 král Eduard III.a v roce 1415 král Jindřich V.Zde také začala první a zároveň poslední plavba slavného Titaniku.V roce 1941 bylo město těžce poškozeno německým bombardováním.
Ve městě se dodnes dochovala část hradeb zesílených věžemi. Z dalších staveb je třeba uvést Old Tudor House z let 1510-18, kostel St.Michael z 11.století,bránu West Gate ze 14.století a naproti ní památník Pilgrim Fathers Memorial.Dále někdejší vězení Woll House, v němž je dnes expozice námořního muzea a v neposlední řadě památník lodi Titanik,v jehož blízkosti je Civic Centre, moderní část města.

MANCHESTER
Manchester je jedno z největších průmyslových středisek Anglie,leží 40 km východně od Liverpoolu a má 920 000 obyvatel. Stojí na místě římského města Mancunium.Jeho slávu založila řemesla a obchod.Právě odtud se totiž vyvážela především vlna.Od 18.století se zde rychle rozvíjely textilní manufaktury, které byly v rukou hlavně holandských přistěhovalců.V témž století zde proběhla známá průmyslová revoluce.Po roce 1798 byly totiž do továren zaváděny stroje, což vedlo k nezaměstnanosti a výbuchu dělnické nespokojenosti.Velký rozkvět místního průmyslu přineslo 19.století. V letech 1887-94 byl totiž postaven 57 km dlouhý kanál,jenž učinil z Manchesteru přístav.
Nejvýznamnější památkou je katedrála, postavená v letech 1422-1506. Další slavnou stavbou je Chetham´s Hospital, nemocnice založená v 15.století jako škola.V roce 1653 při ní byla založena knihovna, která dnes vlastní přes 80 000 svazků.Na náměstí Albert Square je dominantou radnice, postavená v 19.století v novogotickém stylu. Významný je také koncertní sál Free Trade Hall. Z muzeí je třeba uvést City Art Gallery. Zajímavostí je Liverpool Road Station, nejstarší osobní nádraží na světě, postavené v roce 1830.

 

Hodnocení referátu Města Spojeného království

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. březen 2008
  6 535×
  4529 slov

Komentáře k referátu Města Spojeného království