Nymburk

Nejdříve něco z historie:

5 000 let př.n.l. první osídlení zemědělci mladší doby kamenné
3 500 let př.n.l. opevněné pravěké sídliště, roku 1994 objeven kostrový hrob s kamenným obložením
2 000 let př.n.l. opevněné hradiště s příkopem na dnešním Kostelním náměstí, osada Ústí
1219 - 5.února nejstarší zmínka, kterou je možno vztahovat na dnešní historické sídliště Nymburka
1275 Povýšení města na královské králem Přemyslem Otakarem II.
1280 - 1380 stavba gotického chrámu sv.Mikuláše (dnes sv.Jiljí)
1288 - 1305 vybudování dvojitého opevnění města
1290 založení a stavba dominikánského kláštera
1310
29.května až 29.června poskytnutí úkrytu Elišce Přemyslovně
1311 povýšení města na krajské a propůjčení statků s právem konat krajské sněmy a soudy
1343 velký požár města
1421 - červen svržení vlády německých konšelů, přijetí čtyř artikul a přijímání pod obojí, vypálení dominikánského kláštera
1526 rekonstrukce renesanční radnice
1547 ztráta politických svobod, dosazení královského rychtáře, ztráta obecních statků
1620 vpád císařského vojska, drancování města, hromadný exodus z města
1628 vrácení starých privilegií Ferdinandem II. a zrušení městských dluhů
1631 - 6.prosince zničení města Sasy, bombardováním srovnány se zemí tři čtvrtiny města, zůstalo jen 26 domů (poničen kostel, fara, škola, špitál, radnice, vodárna, obecní dům se všemi zásobami obilí, masné krámy)
1634 - 16.srpna dobytí města saskými vojsky, vyvraždění obyvatel ukrytých v kostele, po válce zbylo 11 domů (z předválečných 281) a 22 obyvatel (z 3 000)
1667 obnova dominikánského kláštera
1668 - 5.března požár při kterém vyhořelo 39 domů včetně děkanského chrámu
1713 morová epidemie
1763 počátek boření městských hradeb
1838 - 13/14.května poslední ničivý požár města
1870 zavedení železnice do města
1907 otevření c.k. reálky (dnešní gymnázuim), v té době nejmodernější školní budova ve střední Evropě
1908 - 1909 oprava hradeb podél Labe
1912 otevření nového kamenného mostu přes Labe
1914 - 1923 regulace Labe, hydroelektrárna
1945 - 2.května povstání proti německým okupantům
1960 - 1990 výstavba panelového sídliště

Královské město Nymburk vzniklo na konci 13.století za vlády Přemysla Otakara II. jako opevněná stráž při přechodu přes Labe. I když je město staré více jak 700 let, na dávnou dobu mnoho památek nenajdeme. Díl viny nesou časté požáry, díl také necitlivost dob nedávno minulých. Přesto jsou v Nymburce k vidění zajímavé historické objekty.

Všeobecně se má za to, že jen horská krajina je zajímavá a nížina, že je fádní. To však platí při zběžném pohledu. Zadívejme se na svět zasazený do podmanivé rovinnaté krajiny s borovými lesíky mezi poli, tůněmi kolem Labe a komplexy starých doubrav se zrcátky rybníků. Přestože Polabí je již po dlouhá staletí intenzivně využívanou krajinou, uchovaly se v nymburském okrese místa se vzácnými druhy živočichů a rostlinných společenstev, rozmanitá přírodní zákoutí i krásné scenérie vytvořené rukou člověka.

Okres Nymburk je nejníže položený okres středních Čech, neboť značná část jeho plochy leží pod vrstevnicí 200 m n.m. (nejnižším bodem je hladina Labe u Byšiček = 172 m n.m.) a nadmořská výška nikde nepřesahuje 300 m n.m. (nejvyšším bodem je vrch Na kostele poblíž Chroustova = 298 m n.m.) Vzhledem k nadmořské výšce je okres místem s velmi teplým podnebím (průměrná roční teplota dosahuje 8,5 - 9° C) a množstvím srážek 650 mm/rok patří k sušším oblastem Čech.
Geomorfologicky patří větší část okresu k Nymburské kotlině. Její plochý reliéf, modelovaný nejdříve druhohorním mořem a později hlavně říčními toky, oživují tzv. svědecké vrchy. Ne severu a východě lemuje kotlinu výraznou hranou okraj vyššího stupně křídové tabule (Loučeňsko, Rožďalovicko). Zvláštními útvary, které stojí za zmínku, jsou písečné přesypy.


Velká část okresu je dnes bezlesá. V labské nivě se místy dochovaly lužní lesy (u Kostomlat, Libice n.Cidlinou, Byšiček). Na písečných půdách (okolí Píst, Pňova) jsou nyní borové monokultury. Na okrajích kotliny se zachovaly teplomilné doubravy. Větší lesní komplexy, hlavně smíšených lesů, nalezneme na Loučeňsku, Rožďalovicku, Kersku, u Žehuně, na západ od Lysé nad Labem. Typický “ruské” březové háje zdobí oblast Milovic (že by pozůstatek doby minulé?). Drobné remízky poskytující alespoň částečnou ochranu zvěři najdeme téměř všude.

Říční sít okresu se v minulosti lišila od dnešní. Rekonstrukci staré říční sítě provádíme na základě studia říčních teras, které jsou dnes značně vzdáleny od současného toku. Je známo, že Cidlina ústila do Labe mezi Chlumcem a Bydžovem, Jizera tekla k Loučeni a odtud se uhýbala k jihozápadu. Labe teklo mezi Pečkami a Plaňany a odtud k Poříčanům. Hlavním, nejmohutnějším a nejvodnatějším říčním tokem je Labe s přítoky Cidlinou, Výrovkou, Mrlinou, Vlkavou a dalšími. K vodní síti patří rovněž Sánský kanál, který v minulosti sloužil k napájení obrovské soustavy rybníků.

Cenné pozůstatky původního rázu krajiny či jiné zvláštnosti jsou předmětem ochrany. Na území okresu bylo vyhlášeno několik lokalit jako přírodní rezervace či přírodní památky (a mnoho dalších by si zasloužilo ochranu).

Na území okresu Nymburk je k 31.12.1999 evidováno 73 památných stromů. Ze statistiky se můžeme dozvědět, že nejstarší stromy naleznete v Pňově, Staré Lysé a u Městce Králové. Jejich úctyhodný věk kolem 500 let budí obdiv. Ve dvou případech se jedná o dub, jednou je to lípa. Nejvyššími stromy jsou naopak poměrně mladé topoly. Tři nejvyšší rostou shodou okolností v Poděbradech. Jejich výška dosahuje více než třicet metrů. Posledním údajem, který je uvedem v tabulce, je obvod kmene. Tady dominuje dub letní z Pňova s obvodem 6,5 metru.

=========================================

Rozloha .............. 876,02 km2

Obyvatelstvo

Počet obyvatel 81 415

z toho mužů 39 332

z toho žen 42 083

Živě narození 698

Zemřelí 1063

Přirozený přírůstek -365

Přistěhovalí 1303

Vystěhovalí 867

Mechanický přírůstek +436

Sňatky 491

Rozvody 261

 

Hodnocení referátu Nymburk

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. říjen 2007
  3 708×
  907 slov

Komentáře k referátu Nymburk

Áďa
je to hodně kvalitní referát.
jsou v něm velmi cenné informace a podrobnosti.