Státy Beneluxu

Benelux je hospodářský svazek Belgie,Nizozemska a Lucemburska.V roce 1944 vznikla celní a měnová unie, která vstoupila v platnost v roce 1948.V roce 1958 byla podepsána hospodářská unie,platná od roku 1960.V rámci Beneluxu se vytvořil první volný mezinárodní trh práce,byla odstraněna pasová povinnost,zrušena cla.Sídlem generálního sekretariátu je Brusel.

Belgie
Belgie je stát v západní Evropě u Severního moře.Jeho rozloha činí 30 528 km2 .Počet obyvatel je zde 10,2 mil. (1998).Hustota zalidnění-333 obyv./km2.
Hlavní město-Brusel s 951 000 obyvatel (1997).Úřední jazyk - vlámština, francouzština, regionálně i němčina.Měnová jednotka je belgický frank (BEF) =10 centimů.Belgie je federace tří autonomních oblastí,členěná na deset provincií - Vlámsko čili Flandry,Valonsko a Brusel.
Pobřeží Severního moře je dlouhé 68 km, nížinné, s písečnými přesypy a plážemi.Celá severní a severozápadní část státu jsou nížiny.POuze na jihovýchodě jsou Ardeny,kde je nejvyšší vrchol hora Botrange s 694 m n.m.Ardeny je lesnatá vrchovina a plošina a rašeliništi prostoupená hlubokými údolími.Je zde hustá říční síť,hlavní toky jsou Šelda a Maas.
Nížiny jsou zde využity k husté síti kanálů.
Podnebí je v nížinách mírné přímořské,průměrné lednové teploty jsou 0,5 - 3,5°C,červencové jsou 16,5-18°C.V Ardenách je podnebí drsnější,chladnější v zimě i v létě (Botrange: leden -2,1°C,červenec 13,1°C).Roční průměrné srážky mají rozpětí od 650 mm v přímořské části do 1 500 mm v nejvyšších oblastech Arden.Nejvyšší oblasti státu jsou chráněny jako přírodní parky a přírodní rezervace.
Obyvatelstvo tvoří z 57 % na severu germánští Vlámové hovořící dialektem nizozemštiny, z 33 % na jihu románští Valoni hovořící francouzsky a menšina Němců (0,7 % na východě). Jsou zde vymezeny čtyři jazykové oblasti: vlámská (13 521 km2),valonská (15 991 km2),německá (854 km2) a dvojjazyčný Brusel (162 km2).Belgie je z 88 % římskokatolická země.
Je to hospodářsky velmi vyspělý stát s rozvinutým průmyslem a produkčním zemědělstvím,intenzívně zapojený do mezinárodního obchodu.
Je zde průmysl především hutnický,strojírenský,chemický,textilní a potravinářský.
45 % rozlohy státu využívají Belgičané k zemědělství.Převažuje zde živočišná výroba na menších farmách.Hlavní plodiny jsou obilniny,cukrovka,brambory a zelenina.
V 19.století se Belgie zařadila mezi nejprůmyslovější státy a na základě dohod exilových vlád v Londýně v roce 1944,v roce 1948 vytvořila s Nizozemskem a Lucemburskem Benelux.
Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament-tvoří jej Zákonodárná sněmovna a Senát.V čele výkonné moci král,uskutečňuje ji však vláda jmenovaná králem a zodpovědná parlamentu.POslední parlamentní volby proběhly 13.6.1999,byl zvolen král Albert II.

Nizozemsko
Nizozemské království v Západní Evropě ležící u Severního moře.Jeho rozloha činí 41 526 km2, z toho je 7 644 km2 vodní plocha.Počet obyvatel je 15,7 mil.,hustota zalidnění je 378 obyv./km2.Hlavní město Nizozemska je Amsterdam (715 00 obyvatel),sídlo vlády je však ´s-Gravenhage.Úřední jazyk je nizozemština,měnová jednotka 1 nizozemský gulden (NLG)=100 centů.
Nizozemí se administrativně dělí na 12 provincií.
PObřeží je ploché členité,lemované pásmem písečných přesypů.Na severu leží Západofríské ostrovy,které od pobřeží dělí velmi mělké moře zatápěné jen za přílivu.Bývalý mořský záliv Zuiderzee je postupně vysoušen a přeměňován na zemědělskou půdu (poldery).POvrch tvoří nížina,ležící z části pod úrovní mořské hladiny,pouze na jihovýchodě,v provincii Limburg přechází v pahorkatinu.
Podnebí je zde mírné,oceánské,značně vlhké a větrné.V Amsterdamu je průměrná lednová teplota 2,3°C a červencová 16,5°C.Roční úhrn srážekčiní 850 mm.Řeka Rýn vytváří rozsáhlou deltu s rameny IJssel,Lek,Waal.Ty dělí pevninu na velké ostrovy a ústí společně a řekami Maas a Šeldou do Severního moře.Celá tato země je protkána sítí kanálů.
Chráněno je 9,4 % území,z pěti národních parků je největší HOge Veluwe (54,5 km2).
Nizozemí je nejhustěji zajidněný evropský stát.Obyvatelstvo tvoří Nizozemci s Frísy (95 %) a cizinci (5 % a nejvíce jsou Turci a Maročané).Náboženství je zde z 33 % římskokatolické,z 23 % protestantské,ze 4 % jsou zde muslimové a 42 % tvoří ateisté.
Je to hospodářsky vyspělý stát s rozvinutým průmyslem a intenzívním zemědělstvím,vysoce zapojený do mezinárodní dělby práce.Zemědělství svou úrovní mechanizace,chemizace a produktivitou patří k nejvyspělejším na světě.Převládají zde rodinná hospodářství.Pěstují se brambory,cukrová řepa,pšenice,ječmen a zelenina.Je zde rozsáhlé ovocnářství a zahradnictví;významné je pěstování květin a skleníková hospodářství.Z Nizozemí je největší vývoz žezaných květina květinových cibulí na světě.Významný je zde také chov prasat,skotu a drůbeže,lov měkkýšů a ryb.
Těží se zde ropa a zemní plyn.Nejvíce rozvinutý je průmysl strojírenský,elektrotechnický,hutnictví železa a barevných kovů,chemický,petrochemický,potravinářský,textilní,broušení diamantů
Zákonodárným sborem jsou dvoukomorové Generální stavy.První komora je Senát,druhou komoru tvoří Poslanecká sněmovna.Výkonná moc je v rukou krále a vlády v čele s předsedou.Poslední volby se konaly 6.5. a 29.6.1998,zvolena byla královna Beatrix I.

Lucembursko
Lucemburské velkovévodství je vnitrozemní stát v západní Evropě.Jeho rozloha činí 2 586 km2,počet obyvatel je 422 000.Hustota zalidnění 163 obyv./km2.
Hlavním městem je Luxembourg se 79 000 obyvateli.Úřední jazyk zde není definován,hovoří se francouzsky,německy,lucembursky.Měnová jednotka je 1 lucemburský frank (LUF)=100 centimů.
Lucembursko je administrativně členěno na 12 provincií.
Na severu zasahují výběžky Arden,kde je nejvyšší Huldange s 559 m n.m.Jižní část státu je pahorkatinná až nížinná.Největší řekou je pohraniční Mosela s přítokem Sure.Podnebí je zde mírné,přechodné mezi oceánským a kontinentálním.Průměrné lednové teploty jsou 0,5°C,červencové 17,5°C.Srážky činí 750 mm ročně.
Obyvatelstvo tvoří ze 70 % Lucemburčané,z 10 % Portugalci,z 5 % Italové a ze 3 % Francouzi.Náboženství zde tvoří 95 % římskokatolická cíkev.
Lucembursko je vysoce vyspělý průmyslový stát a významné finanční centrum.Pěstuje se zde zejména ječmen,pšenice,brambory a vinná réva.Převažuje zde chov skotu.Významná těžba sádrovce,dobývání železných rud bylo zastaveno v roce 1981.Hlavním průmyslovým odvětvím je hutnictví železa z dovážených rud.Dále průmysl chemický,strojírenský a potravinářský.Je zde velmi hustá dopravní síť.
Lucembursko je konstituční monarchie v čele s velkovévodou,jehož trůn je dědičný v nassavské dynastii.Zákonodárným sborem je jednokomorová POslanecká sněmovna.V čele výkonné moci stojí velkovévoda,uskutečňuje ji však vláda jmenovaná velkovévoou,ale zodpovědná parlamentu.Poslední parlamentní volby se konaly 13.6.1999.Zvolen byl velkovévoda Jean I.

Hodnocení referátu Státy Beneluxu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. červenec 2008
  9 633×
  1059 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Státy Beneluxu

misa
parada fakt super referat pomohl mi ve skole dekuju