Albert Einstein

Albert Einstein se narodil 14.3.1879 v bavorském Ulmu a zemřel 18.4.1955 v Princetonu. Jeho celoživotním krédem bylo: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
Svůj život zasvětil vědě, přičemž usiloval o to, aby její výsledky sloužily lidstvu, pokroku a míru. Byl proto některými nazýván „Koperníkem 20.století“, nyní pak největším fyzikem všech dob a je mu přiznáváno nesmírné nadání, pracovitost a skromnost.
Ve škole byl Albert zcela průměrným žákem, nikdy však neměl problémy s matematikou a fyzikou, jak se mnohdy zmiňuje. Jeho slabinami bylo učení se cizím jazykům. V patnácti letech ovládal matematiku tak, že v jejích hodinách v mnohém předstihl svého profesora.
V roce 1900 měl již po vystudován curyšské univerzity v ruce diplom inženýra. V patentovém úřadu v Bernu získal Einstein místo referenta nižší kategorie. I zde přemýšlel o fyzikálních problémech.

V roce 1905 publikoval šestadvacetiletý Einstein studii o elektrodynamice pohybujících se těles, v níž vyslovil své objevné názory o speciální teorii relativity. Také se pokusil ozřejmit příčiny rozporu mezi mechanikou a elektromagnetickou teorií. Dokazoval, že newtonovská mechanika neplatí pro rychlosti blízké rychlosti světla a že je třeba opustit klasickou představu o absolutním neměnném času a prostoru.

Poté nastaly spory kolem podstaty světla, zda má povahu proudících částic nebo vln. Einstein se později přiznal, že na otázku, co by se stalo, kdyby se někdo pokusil dostihnout světelný paprsek, myslel už od svých šestnácti let. Byla to hádanka, která vyústila ve speciální teorii relativity. Když se rychlost světla nechce sčítat s jinou, znamená to, že je konstantní a hraniční. Žádný jev nemůže probíhat rychleji, světelný paprsek nelze dohonit. Poletíme-li za ním rychlostí o něco menší, třeba 290 000 km/s, nebude se od nás vzdalovat rychlostí 10 000 km/s, ale svou konstantní rychlostí 300 000 km/s.

Na sklonku března 1911 už byl Albert Einstein se svou rodinou v Praze, kde začal působit na fakultě teoretické fyziky. Od speciální teorie se dostal k obecné teorii relativity, kterou zveřejnil roku 1916. Promýšlel relativistické gravitační pole i další problémy svého vědního oboru. Během pobytu v našem hlavním městě publikoval další studie, např. o tepelném pohybu molekul, o vlivu gravitačního pole na šíření světla atd.

V roce 1921 mu byla udělena Nobelova cena za fyziku. Tu však nedostal za svou proslulou teorii relativity, ale za objev zákona fotoelektrického jevu.

Albert Einstein vykonal pro lidstvo obrovský kus práce nejen tím, že mu dal 300 vědeckých prací, ale také tím, že se neustále neohroženě zasazoval o trvalý mír na naší planetě.

Hodnocení životopisu Albert Einstein

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. červenec 2008
  5 310×
  415 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Albert Einstein