Albert Einstein

Pro svou práci z občanské nauky jsem si vybral jednoho z největších myslitelů našeho století, světoznámého matematika, fyzika a vědce, ALBERTA EINSTEINA.

Albert Einstein se narodil 14.března 1879 v německém Ulmu. Jeho rodiče, kteří byli židovského původu,se přestěhovali z Ulmu do Mnichova ještě když byl Einstein dítě. Odtud se po krachu jejich rodinné firmy na elektrické přístroje přestěhovali do Milána v Itálii. To bylo roku 1894. Ani ne rok poté, stále bez dokončeného středního vzdělání, Einstein nesložil zkoušku ke studiu, jež mu mělo zajistit diplom inženýra elektrotechniky na Švýcarském federálním technologickém institutu( Polytechnice v Zurichu). Následující rok strávil v blízkém Aarau na střední škole, kde poznal výborné profesory a nejjvětší špičky ve fyzice. Roku 1896 se Einstein vrací na Polytechniku v Zurichu, kde získává diplom jako středoškolský učitel matematiky a fyziky. Po dvou letech přichází na místo v patentovacím úřadu v Bernu. Tato práce sice vyžadovala mnoho Einsteinovy pozornosti, přesto však v této době(1902-9) dokončuje mnoho publikací o teoretické fyzice. Tato díla byla povětšině sepsána v jeho volném čase, bez pomoci vědecké literatury. Roku 1905 předal jednu ze svých prací Univerzitě v Zurichu, aby získal titul PhDr. Druhá práce zaslaná o tři roky později na Univerzitu v Bernu mu přinesla titul docenta univerzity. Po roce získává Albert Einstein oficiální jmenování profesorem fyziky. Od roku 1909 je Einstein považován v německy mluvící Evropě za jednu z největších vědeckých kapacit. Po krátkou dobu učí též na Německé univerzitě v Praze a poté na Zurišské Polytechnice. Roku 1914 získává nejprestižnější post mezi teoretickými fyziky střední Evropy, profesůru na Kaiser-Wilhelmově univerzitě v Berlíně. Zde zůstává až do nástupu nacistů k moci roku 1933, načež emigruje do USA. Zde pracuje až do své smrti v Institutu pro pokročilé studie na Univerzitě v Princetonu.

Pro většinu lidí je Albert Einstein tvůrcem teorie relativity a řady dalších fyzikálních teorií, jež umožnily moderní pojetí prostoru, času, pohybu, látky, světla a přitažlivosti. V roce 1905 zformuloval teorii Brownova pohybu, tj.pohybu nevelkých těles, rozptýlených v kapalině, vlivem impulsů molekul. Tato teorie byla přesvědčivým důkazem o reálnosti molekul a jejich pohybu. V témž roce dospěl Einstein k teorii o částicích světla, tj.kvantech světla neboli fotonech. V roce 1905 vyšla jeho první práce o speciální teorii relativity, roku 1916 zformuloval obecnou teorii relativity. Přestože si většina lidí myslí, že právě za teorii relativity obdržel Einstein Nobelovu cenu, není tomu tak. Ve skutečnosti ji získal za vysvětlení fotoefektu roku 1915(poprvé ho pozoroval ruský fyzik Stoletov roku 1884), což je jednoduše jev, kdy se při osvětlení některých látek začnou uvloňovat elektrony. Fašistický teror však donutil Einsteina opustit Německo; usídlil se v Princetonu v USA. Ve 30.-40. letech usiloval o vybudování jednotné teorie pole odhalující podstatu nejen gravitačních, ale i jiných polí(tzn.elektromagnetických, silných, slabých).

Svými filozofickými názory byl zřejmě neblíže Spinozovi; východiskem jeho světového názoru bylo rozhodné odmítání existence boha, jakékoli nehmotné substance, uznávání objektivnosti a poznatelnosti světa a příčinné závislosti všech procesů v přírodě. Vystupoval proti Kantovu apriorismu a představám Poincaréa a jiných vědců o " konvenčnosti " vědecké pravdy. Zpočátku přijímal Machovy názory, později machismus kriticky odsoudil; v roce 1920 nazval Macha ,,ubohým filozofem". Stejně negativně hodnotil logický pozitivismus a snahy o pozitivistickou interpreteci kvantové mechaniky. V otázkách společenských a politických byl odpůrcem sociálního i národnostního útlaku, militarismu a reakce, energicky se stavěl proti využívání atomové energie pro vojenské účely.

Nu přiznejme, že v posledním jmenovaném nesklidil mnoho úspěchu, ale každopádně si tato osobnost zaslouží "alespoň" trochu toho obdivu od nás všech, ode mne poté dvojnásobek, poněvadž se zajímám o fyziku a matematiku a v budoucnu bych chtěl získat inženýrský titul na jedné z technicky zaměřených vysokých škol.

Hodnocení životopisu Albert Einstein

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. únor 2008
  7 678×
  604 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Albert Einstein