Chronologicky vývoj pravěkých dějin

- periodizace: podle základní suroviny, používané k výrobě: (Thomsenova trojdobá periodizace z roku 1836)
* kamenná (2 250 000 - 1900 let př.K.); dělí se na - starší = paleolit (starší, střední, mladší)
- střední = mezolit
- mladší = neolit
- pozdní = chalkolit, v Evropě = eneolit
* bronzová (1900 - 700 let.př.K.) dělí se na starší; střední, mladší
* železná (750 - počátek našeho letopočtu); dělí se na - starší = halštatská
- mladší = laténská
+ doba římská (Germáni)
+ doba stěhování národů
+ doba slovanská
podle způsobu obživy: * obd.přisvojovacího hospodářství (paleolit-mezolit) = sběr, lov (divošství)
* obd.výrobního hosp. (neolit-dále) = výroba potravin (barbarství)
podle společenského zřízení: * matriarchát (paleolit-mezolit)
* patriarchát (neolit popř.neolit - …)

VÝVOJ ČLOVĚKA:
- z primátů (antropogeneze) probíhá od konce třetihor a vlivem biologických a civilizačních faktorů neustále pokračuje
- první Ramapithecus (pohyb po 2; použití nalezených nástrojů; Indie, V Afrika; Čína) Australopithecus (pohyb po 2; ruka schopna vyrábět primit.nástroje; V a J Afrika) Homo habilis (zručný) Homo erectus (vzpřímený) Homo sapiens (rozumný) Homo sapiens sapiens (dnešní typ; 40 000 let př.K.; zdokonaloval nástroje; tvorba prvotního umění; Věstonice; Mikulov; Macocha; Cromagnon…)
- ve vývoji člověka v Evropě nelze opomenout přírodní proměny doby ledové a meziledové (nutno přizpůsobení)
- ve vývoji hominizace a sapientace
- osídlení hl.podnebí - střídání glaciálů (doba ledová) a interglaciálů (doba meziledová)
* glaciály - Günz, Mindel (nejchladnější), Riss, Würm
- bezlesé tundry, mamuti, polární lišky, zajíci, sobi, medvědi
* interglaciály - teplé a deštivé počasí, lesnaté a travnaté porosty (lužní lesy - u vody, uprostřed louky - úkryt pro člověka); sloni, vysoká zvěř, bizoni, kočkovité šelmy

DOBA KAMENNÁ:
PALEOLIT:
Starší paleolit:
- lidé v neorganizovaných tlupách, v jeskyních; uměli používat oheň, ale ne rozdělávat; živili se lovem a sběrem
- oblékali se do kůže; nástroje z kamene, dřeva -tzv. pěstní klín - univerzální nástroj, z křemene, pazourku; ostrý
- naleziště: Francie: jeskyně La Ferrasie nalezena pohřbená rodina
La Chapelle pohřbený muž ve skrčené poloze (skrčenec), kolem kamenné nástroje
Chorvatsko: jeskyně Krapina nalezeno přes 600 lidských kostí, ohořelé nebo rozdrcené = kanibalismus
Slovensko: jeskyně u Devíti stromů nalezeny lebky; maska, která byla vyrobena z obličejové části lebky
Střední paleolit:
- objevovali se Homo sapiens neanderthalensis; ochází k organizaci tlup + zřízen matriarchát = v čele žena (symbol zachování tlupy); schopnost rozdělat oheň; stavba „stanových chat“ (kůly zapíchané do země; nahoře svázané a obalené kůží; dole zatíženo kameny); specializované nástroje (kopí, rydla, vrtáky; drásadla = opracování kůže)
- naleziště: Čechy: jeskyně Šipka nalezena spodní čelist neandrtálského dítěte
jeskyně Kůlna nalezena vrchní čelist neandrtálského dítěte
Slovensko: Gánovce u Popradu nalezen zkamenělý mozek neandrtálce
Mladší paleolit:
- člověk žije v tlupách schopnost organizovat kolektivní lov; mluvení artikulovanou řečí; dokonalé nástroje (kostěné jehlice, motyky); dochází k dělbě práce mezi mužem a ženou; člověk se poprvé vyjadřuje esteticky + vznikají kultury:
* Magdalénská - projevy: 1) vytváření velkých nástěnných maleb (Lascaux, Altamira ) důvod: obřady rituálů; zútulnění jeskyně (zvířata, člověk)
2) rytiny do kostí (jeskyně Pekárna - 2 kosti: souboj Bizonův a pasoucího se koně)
* Gravetská 1) plastiky zvířat (Koněpruské jeskyně, Věstonice)
2) plastiky žen-idolů = venuše (Gagarinská Venuše, Věstonická, Willensdorfská Venuše)
Dolní Věstonice: (Venuše = zdůrazněné vnady; útlé; není zachycen obličej)
- 1925 - Karel Absolón nalezl velké množství plastik zvířat a Věstonickou Venuši (12 cm velká)
- 1949 - Bohuslav Klíma zjistil, že se zde nacházelo sídliště stanových chat
objevil skládku kostí (nejvíce mamuti)
nalezl kostru skrčence - žena ležící na pravém boku, v ruce měla kosti lední lišky, její tělo zabaleno do bláta a posypáno červenými a okrovými barvivy, pokryto mamutími lopatkami; 7 metrů od hrobu byl objeven její portrét (hlava vyřezaná z mamutí kosti, vysoká 4, 5 cm)
- 80. léta - nalezen hrob se dvěma muži a jednou ženou - muži byli nejspíše šamani a operovali ženu - operace se nepovedla a muži byli zabiti; žena měla v ústech kus koňského žebra a pod svým tělem kamenný nástroj; všichni tři byli asi sourozenci (měli hrb); nalezeny 3 masky v červeném barvivu
MEZOLIT:
- přechodné období, kdy se ustálilo podnebí a oteplilo se; prvopočátky stálejšího osídlení a obdělávání půdy
- vynález luku = i zbraň i násobil energii (oheň)
NEOLIT:
- probíhá změna tzv. neolitická revoluce znaky:
1) Přechod od neproduktivního hospodářství k produktivnímu
a) Vznik zemědělství
- nejprve v oblasti „úrodného půlměsíce“ = Blízký Východ; pěstování rostlin (obiloviny, luštěniny - boby, textilní rostliny); domestikace zvířat - ochočení (kozy, ovce, skot, prasata)
- člověk vyrábí specializované nástroje (háky, rádla, drtidla, mlýnky na obilí)
b) Vznik řemesel
- nejstarší: hrnčířství - nádoby z hlíny nejdříve nevypalovaná hlína, později vypalovaná postavení keramických pecí souvisí výroba dřevěného uhlí
tkalcovství - nejprve nitě; tkalo se na tkalcovských strojích (přesleny = kámen uvnitř s dírou)
kovářství - zpracování kovů = měď a zlato; zvýšení účinku = tavení v zavřených pecích; kování za studena = vyšší tvrdost; nový druh topiva = lignit
- oddělení řemesla od zemědělství = společenská dělba práce (řemeslník a zemědělec)
2) Přechod od kočovného způsobu života k usedlému
- budování trvalejších a stálejších osad tzv. dlouhých domů: stěny z kůlů propleteny proutím; nahozeny mazanicí (hlína + sláma), střechy doškové (otepi slámy nebo rákosu)
3) Počátek přechodu od matriarchátu k patriarchátu
- hl.důvod přechodu muž musí uživit rodinu; někde nadále převládá matriarchát (Vochovská Venuše)

- kultury v neolitu podle zdobení keramiky:
* lineární (volutová) - rovné linie

* vypíchaná - vypíchané jamky

- poprvé se objevují pohřby žehem (spálení a uložení popela), ale i kostěné (trepanace lebky = otevření hlavy bolesti hlavy nebo ze složení zkoušky)
- naleziště: Bylany u Kutné Hory pozůstatky dlouhých domů
Bzí u Blovic nalezeny zbytky přeslenů (= kameny s dírou uprostřed)
Mohelnice na Moravě pozůstatky dlouhých domů
Praha Bubeneč žárové pohřebiště
ENEOLIT (Chalkolit):
- pozdní doba kamenná, doba měděná; dokončen přechod k patriarchátu; zvyšuje se zemědělská produkce
- změna budování sídel výšinná hradiště (zabránění nájezdu jiných tlup); žárové i kostrové pohřby
- naleziště: Velké Žernoseky u Mělníka; Neratovice
Marepy u Bučovic nalezen hrob bohatého náčelníka nebo bojovníka; na hrudi měl náhrdelník ze zvířecích zubů, v uších náušnice, na krku nákrčník; keramické nádoby, 6 000 perleťových korálků
Předměřice nad Labem nalezena keramika, lebky bez těl
- kultury:
* kanelované keramiky - zdobená žlábkováním
* řivnáčská - není příliš výrazná (misky, džbánky); pojmenování podle vrchu Řivnáč
* zvoncových pohárů - tvar obráceného zvonce:

* šňůrové keramiky - zdobení vytvářeno obtisky šňůry (někdy s korálky)
* kulovitých amfor - amfory = zásobnice pro tekutiny a potraviny

DOBA BRONZOVÁ:
- dosud užívaná měď nahrazena bronzem = kovová slitina - 80% - 90% mědi, 10% - 20% cínu
- výroba zemědělských nástrojů a zbraní (Mezopotámie z Blízkého V až do E)
STARŠÍ:
- kultura: * únětická název podle = Únětice u Levého Hradce
- naleziště: Březno u Loun objeveny pozůstatky dlouhých kůlových domů
STŘEDNÍ:
- kultura: * mohylová - lidé staví mohyly z hlíny a kamene nad hroby; velké části Evropy
+ v této době existovali kmenové svazy, které měli kmenové náčelníky
- bohatství v hrobech: zbraně, keramiku, bronzové šperky (volutové mužské náramky)
a) Česko-falcká - oblast západních Čech, Bavorsko, západní Evropa naleziště: Nová Hospoda u Plzně přes 100 mohyl (výška 1,7 m; průměr 2-24m; hl.zemědělci)
b) Středo-dunajská - JV Čechy, J Morava, Rakousko, Podunají naleziště: Přítluky u Břeclavi stavba sídlišť s mohutným opevněním
MLADŠÍ:
- kultura: * lužická kultura lidu popelnicových polí; z Lužice - část Německa
- 3 znaky: * důsledný pohřeb žehem popel ukládán do uren (hliněné popelnice) pod zem
* stavba hradišť - na kopci (návrší); dobré opevnění; příkop pod ním val z hlíny a kamení; nad příkopem palisádová hradba = palisáda z kůlů
* dobří zemědělci
* smíšená - prolínání 2 větví kultury mohylové
a) horákovská Horákov u Brna (mohyla s kamennou konstrukc; dřevěná komora + uvnitř zltý prsten, jantarová perla, bronzová jehlice, tepané talíře z bronzového plechu; součásti koňského postroje; železný nůž a oštěp) jantar na pobřeží Blízkého Východu dálkový obchod; + dopravní prost. = koně
b) knovízská = Knovíz; až po Žatecko; Lounsko; Chomutovsko; znaky: * jednoduchá keramika
* kanibalismus
c) milavečská = Milavče u Domažlic nalezeno mohylové pohřebiště (mohyla náčelníka bronzový meč, keramika, milavečský bronzový vozík - nádoba, která je upevněna na 4 neotáčivých kolech; výška mohyly - 2,5 m; průměr - 12 m)
d) nynická = Nynice u Plzně žárové pohřebiště, nalezena černě malovaná keramika, železný nožík

DOBA ŽELEZNÁ:
DOBA HALŠTATSKÁ = starší:
- naleziště: = Hallstat pohřebiště (přes 500 kostrových hrobů)
- náčelníci byli pohřbíváni s koněm, válečnými vozy a lidskými obětmi
- všechny řecké kultury vyspělejší než v Evropě
- kultury: severní Itálie * etruská; * villanovská - od Villanova u Bologne; inspirace z řecké kultury; bronz i železo
Balkán * ilyrská (na S Balkánů, totožná s Italskou); * thrácká - podobná se Řeckou
* skythská - pobřeží Černého moře; tzv. „zvěrný styl“ = zdobení obrázky zvířat
Čechy * platěnická - naleziště: Platěnice nalezena černě malovaná keramika, šperky, zbraně; Býčí skála u Adamova nalezena nádoba s obilím, kde byl bronzový býček; kostry lidí; Praha-Hloubětín sídliště, které se skládalo z kůlových domů; nalezeny zbytky železa v Čechách se vyrábělo železo
* bylanská - naleziště: Bylany u Českého Brodu sídliště, pohřebiště, meče, nože,…; Lovosice nalezen náčelnický hrob (náčelník byl uložen do dřevěné komory); Rvenice náčelnický hrob, válečný vůz
+ častá keramika s geometrickou výzdobou (řecká kultura)
DOBA LATÉNSKÁ = mladší:
- charakteristická pro většinu Evropy, kromě Středomoří; název = La Tene (Švýcarsko)
- Řecko: řecká kultura exportována do Asie - smíchá se s orientální vznik HELÉNSKÉ KULTURY; vrchol za Alexandra Makedonského
- Itálie: období království, začíná římská republika
- Evropu ovládají Keltové (Galové)

Keltové:
- první písemný pramen o životě Keltů = César = Zápisky o válce galské dobří řemeslníci, obchodníci a zemědělci; stavěli opevněná hradiště - oppida (na vyvýšenině s opevněním; kolem hradby vynechán prostor (válečníci); do hradeb brány (2,3,4…); nejprve stavby, které sloužily jako řemeslné dílny blíže ke středu obytné domy (uspořádány do ulic - dlážděné z kamene na nich kůlové domy); pak opevnění za ním akropole = sídlo náčelníka a svatyně
- kultura: vyspělá = vrchol pravěku; keramika byla vyráběna na hrnčířském kruhu
* písmo - runy - zapisovali na voskové destičky; psáno železnými pisátky
* mince - duhovky (statéry) - zlaté, občas stříbrné
* náboženství - kněží - Druidové (i ženy) - při obřadech obětovali zvířata
- naleziště: Podmokly nalezeno 5 000 duhovek v bronzovém kotli
Mšecké Žehrovice nalezena hlavička Druida
Soběsuky keltské pohřebiště
Bibrade největší oppidum v Galii (135 ha)
Závist u Zbraslaví oppidum o rozloze 170 ha
Stradonice u Berouna duhovky, tabulky, tzv. keramika vázovitého tvaru = typické zdobení = barevné černobílé pruhy
- v Čechách nejvýznamnější kmen - BÓJOVÉ název Čechy = Bohemia
- Keltové jsou vytlačeni Germány

DOBA ŘÍMSKÁ, GERMÁNI:
- germánské kmeny (zahajují stěhování národů) původně kočovné ze střední Evropy vytlačily Kelty zemědělci
- informace o Germánských kmenech - Tacitus - spis Germania
- hranice germánského území: J Dunaj; V Visla; Z Rýn; S Skandinávie
- rozdělení germánských kmenů: Z Frísové, Chattové
J Kvádové (dnešní Slovensko)
V Gótové, Burgundové, Vandalové
S Skandinávci; na Jutském poloostr. - Jutové, Anglové, Teutoni, Saxové
+ Střední Polabí Markomani (dnes ČR), Svébové
+ Severní Polabí Langobardi, Chetruskové, částečně Saxové
- ger. kmeny: spojení v kmenové svazky Frankové, Alemani, Gótové, Markomani (náčelník Marobud)
- způsob pohřbívání u germánských kmenů: nejprve žárové pohřby; 4./5. st. pohřby kostrové
- výbava hrobů: zbraně (meče); luxusní předměty dovážené z Říma (nádoby tepané z bronzu; nádoby ze skla nebo stříbra; šachovnici = znali hru; stříbrné nebo pozlacené hroty šípů ´úzké ke závodům
- Římané se snažili čelit nájezdům ze S vybudovali hranici střežena legionáři v legionářských táborech (základ pro středověká města) Castrum Reginum (dnes Regensburg); Vindobona (Vídeň); Laugaricium (Turčín); Aqucem (Budapešť); Mušov (na Jižní Moravě)
- tábory * castrum = velký tábor (pro 6 000 vojáků); př: Vídeň; Budapešť
* castel = malý tábor (pro 500 vojáků)
- obehnány valy s hradbami; věžemi a bránami; uvnitř budovy (ubytovny mužstva, nemocnice, svatyně, lázně, velitelství; zbrojnice…)
- nedaleko tábora: zemědělský dvorec (pracovali otroci; velel vysloužilý legionář) a civilní osady (=boudy; práce obchodníci; řemeslníci; markytánky)

VELKÉ STĚHOVÁNÍ NÁRODU: - 4.,5.,6.st.
- příčiny: 3 tis. př.n.l. = díky styku s římskou kulturou vyspělejší armáda; hosp. kulturu začínají usilovat o větší území nebezpeční pro římskou říši stěhování národů
Gótové: - 4. st. se posouvají na jih, kde se větví * V = Ostrogóty a * Z = Vizigóty
- konec 4. st. příchod Turkotatarských nájezdnických kmenů = Hunové (z Asie) podmanili si Ostrogóty
Vizigóti: - tažení do Řecka a Itálie snaha o dobytí Říše Římské (mysleli jsi, že jsou pod jejím vlivem) (v čele V. král Alarich) 410 - dobytí Říma Vizigóty - za opuštění Říma zaplaceno = zisk nového území (dnešní Španělsko) 419 - vznik Vizigótského království na Pyrenejském poloostrově (hl. město Tolosa)
Vandalové: - vpadli do Galie (3 roky zde rabovali) a přes Hispánii se přeplavili do Afriky 439 kde dobyli římskou provincii založili Vandalské království (hl. město Kartágo) 455 - přeplavili se z Afriky do Říma - obsadili ho (zpustošení památek = vandalismus = název)
Burgundové: v 5.st. založili Burgundské království (hl. město Lugdunum (dnes Lion)
Frankové: obsadili SV Galii (Francie) založili Francké království
Anglové, Saxové, Jutové: se dostali do Británie (vytlačili Kelty) Anglosasské království

- 451 - Frankové, Vizigóti, Burgundové spojili armády proti Hunům (náčelník - Attila) bitva u Katalánských polích - Hunové prohráli z nadvlády Hunů se vymanili Ostrogóti - táhnou do Itálie 476 - zaniká říše Římská 493 - vzniká v Itálii království Ostrogótů (hl. město Ravenna) - panovníkem je Theodorich
- 555 - vyvráceno království Ostrogótské vznik království Langobardů
Markomani a Kvádové: na území Čech a Slovenska

DOBA SLOVANSKÁ:
- první zmínky o Slovanech Prokopios (byzantský historik; život Slovanů na území mezi Vislou a Dněprem)
- slovanské kmeny se začaly posouvat do stř. a J Evropy + nájezdy Avaři
- 3 větve Slovanů * V Slované (Rusové, Antové)
* J Slované (Srbové, Chorvati, Slovinci, Bulhaři)
* Z Slované (Češi, Slováci, Poláci, Prusové, Lužičtí Srbové, Polabští Slované)
- Slované u nás:
- příchod 5.-6.st.; převážně zemědělci žili v rodových občinách (1 obec, 1 rod) rody sdružovány do kmenů (kmenové knížectví) každý kmen má svého knížete
- rozvoj řemesla: hrnčířství keramika pražského typu (znakem: vlnovice; naleziště: Praha - Šárka)
zpracování kovu
- slovanská hradiště * výšinná (Levý Hradec); * blatná - nížina u řeky (Stará Boleslav)
- hradiště (podobné keltským opidiím) domy jsou kůlové tzv. zemnice nebo polozemnice (1/2 domu je pod úrovní země)
- Náboženství: polyteistické = uctívání více Bohů (hl.přírodní; př: Veles = ochránce stád, Perun = bůh blesku a hromu; Svatovít = slunce)
+ uznávali také čarodějné bytosti (víly); stromy, studánky, kameny …
- Pohřby: 6.-7. st. žárové pohřby + mohyly; 8.st. kostrové
- pojeny s hostinou a zabíjením posvátných zvířat; do hrobu vajíčka; mrtvá zvířata…

- Oblečení: muži: široké kalhoty, košile X ženy: dlouhé rubáše (košile; později suknice a košile)
- v létě se nosili opánky; v zimě škorně; muži i ženy nosili šperky
Čechy: - kmeny a rody známe z pramene = Annales Fuldensis (francký mnich, píše o Slovanech)
Střed: kmen = Čechové rod Přemyslovci (Levý Hradec, Stará Boleslav, Tetín)
Sever: rod Pšované (Pšov)
SV: kmen = Charváti rod Slavníkovci (Libice)
Východ: rod Zličané (Stará Kouřim)
Jih: rod Doudlebi (Doudleby)
Západ-: rod Sedličané (Tašovice), Chbané (Cheb)
SZ: rod Litoměřici, Děčané, Lemuzi (Bílina), Lučané (Luky)
Morava: * S Holasici
* Střed S Hanáci; J Horáci
* J Moravané

Hodnocení referátu Chronologicky vývoj pravěkých dějin

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. únor 2008
  6 936×
  2250 slov

Komentáře k referátu Chronologicky vývoj pravěkých dějin